(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa ồn ào, tất bật, những con ngõ nhỏ vẫn lặng lẽ lắng mình giữa lòng thành phố. Trải qua bao biến cố, thăng trầm những con ngõ ấy vẫn giữ được sự cổ kính và ở đó vẫn luôn lưu giữ bao thói quen, văn hoá đặc trưng của con người xứ Thanh.
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6Hhu5/hu5bGoOG7lMONSeG6uOG7oeG6oeG6usOaSeG6uHVJ4bq4SnVJ4bq6xKh1xqDhu5TDjUnhurh1R+G7iknhurh1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpM4bufL+G7lsag4buUw41J4bq44buh4bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSMsOC4buv4bqydOG7oTHhurzDmuG7r3VNSXV3w43hu5d1xqDhuqDGoHXhurDDg8ag4buXdUnhurrDmknhurh14bq2w41JdUnhurhKdUnhurrEqHXDmeG6rkl1R+G7uUnhurh1R+G6qHVH4bu1SeG6uHVI4bq+SeG6unXhurjhurzDmuG7r3VH4buKSeG6uHXGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukzGoXXhur3hu5R54bq8deG7mOG7muG7r3XhurDhu6/DjXXhurDhurxCSXXhurZM4buXdcag4bq64buzSeG6uHXGoOG7lOG6okh1SeG6usOaSeG6uHXhurbDjUl1SeG6uEp14bqgxah1w5nhuq5JdeG6uOG6vMOadeG6tFHDleG6tnXhu5ZUdeG6tk91RsOKSeG6unXDmXd1w5R14bq0w4x1w5nhuq5JdUfhu5pLSXVHUeG7mnXhurjhurzDmnXhurDhu6/DjXXGoOG6usOM4bq8deG7mOG7msOCSeG7l3XDmeG7s0l14bq6w412deG6tOG7ueG6tnXGoOG7lFFJ4bq4deG6tuG7oOG7r3XhurbDjUl1SeG6uFHhu47hurx14bumUnXhur3hurrhu69J4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsOG7p8Wp4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bulw7nhu6Xhu60vw7nhu63hu6fhurLDucO64bup4bunw7nDusO5xqDGsOG7scO64but4burR8O6xqHhu4Thu5Lhurjhu5Phu5Thu43GsOG7p+G7qXR14buvR8ag4buNdOG6oeG6usOaSeG6uHVJ4bq4SnVJ4bq6xKh1xqDhu5TDjUnhurh1R+G7iknhurh1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdHXhu6ThurzhurLGoOG6uuG7jXThu7HDusO6dHXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buNdMaw4bunxal0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oeG6oeG6usOaSeG6uHVJ4bq4SnVJ4bq6xKh14buWw4Dhu5p14bq64buaSXXhurrhu5zGoOG7l3VJ4bq4w43hu7dJdUnhurjhurrDqMONdeG6uOG6vMOa4buvdUfhu4pJ4bq4deG7kuG6ukx14bq9ZXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3VHd3Xhurrhur5J4bq6dXlJ4bq6deG7mOG7msOCSXXGoOG6uuG7mk7hurZ14bq0TOG6vHXDmeG7jOG6vHVJ4bq4UeG7juG6vHXhurLDgEl14buW4bq8SeG6unXhu5ZMSeG6uHXGoOG7lOG6qkl1SHlJ4bq6deG6tOG6oMagdUl3xajGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bq8O8OCScagw4Lhu5R0deG7lsagxahHw4Lhu4104buk4bq84bqyxqDhurrhu5l14buxw7rDuuG7kuG7puG7lXXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buZdcawxrDGsOG7kuG7puG7lXR14buW4buU4bq24buNdC8v4bq24bqyScah4bqw4buvw43GoOG6uuG7r0nhurrhurrDjeG7r8ahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL+G7pcO54bul4butL8O54but4bun4bqyw7nDuuG7qcawxrDFqeG7scag4but4buxxanhu6Xhu6tHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jeG7p+G7qcO6dHXhu69HxqDhu4104bqh4bq6w5pJ4bq4dUnhurhKdUnhurrEqHXGoOG7lMONSeG6uHVH4buKSeG6uHXGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDGsMawdHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6Ex4bq8w5rhu691xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdcag4bqg4buSdUnDg+G7kuG7l3XGoHjhurx14bq2duG6tnXhu5LhurpMdTJ3SHXhuqHhurjhurrhurx14bud4buS4bq6UeG7jknhurh1LktJ4bq4dTJRw5JJ4bq44buj4buXdUd3SeG6uHXDqeG7mnlJ4bq4dcSpdnXhu53hu5LhurpR4buOSeG6uHUuS0nhurh14buLROG7o3Xhurrhu6/FqHVHd0nhurh14bq2T3UuS0nhurh14bq7w5JJdeG7neG7kuG6ulHhu45J4bq4dTJ3SHXhurlNSeG6uOG7o+KApnXhurbDjHVJ4bq6w5pJ4bq4deG6tsONSXVJ4bq4SnXhurbhurrhu4Z14bq04bugdeG7pXVJ4bq4UeG7juG6vHXhurThurx14buY4bua4buvxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsOG7p8Wp4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bulw7nhu6Xhu60vw7nhu63hu6fhurLDucO64bup4bulxanhu6fDucag4but4butxanhu6Xhu61Hw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jcaw4bul4burdHXhu69HxqDhu4104bqh4bq6w5pJ4bq4dUnhurhKdUnhurrEqHXGoOG7lMONSeG6uHVH4buKSeG6uHXGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDhu6fFqXR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buh4bqhQuG7mnXhurThurx14bumw4J1SHbFqOG7l3Xhu5Lhurp54bq8dUd24bq24bq6dcag4bq6w4PGoHVG4bq64bqkw411xqDhurrhur514bumw4J1SeG6uFHhu47hurx1SOG7jOG6vHVG4bq6S0nhurh14bq24bq6eEh1SeG6uuG7r+G7msah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xrDhu6fhu6fhu5Lhu6bhu5V0deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/hu6XDueG7peG7rS/DueG7reG7p+G6ssO5w7rhu6nGsOG7pcWpxrDGoOG7pcO6xrDhu7HDuUfDusah4buE4buS4bq44buT4buU4buNxanhu6l0deG7r0fGoOG7jXThuqHhurrDmknhurh1SeG6uEp1SeG6usSodcag4buUw41J4bq4dUfhu4pJ4bq4dcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7p+G7p3R1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buhO8OMdUnhurrDmknhurh14bq2w41JdUnhurhKdeG6tMO9dcagTUl1xqB44bq8dcOUdcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THVJd8WodcagU3Xhurp3SeG6uHXGoOG7lOG7s0h1SeG7s0h1SeG7r8Wo4buXdcag4bq6QnVJ4bq6UUnhurh14bq24bq6w4pJ4bq6deG7llR14bq24bq6w4PGoHXhurbhurpO4bq8deG6oMWodUd44bq8dcag4buUw5R1xqDhurp3SeG6unVJ4bqkxqB1xqDhurrhu5p14bq64bucxqDhu5d14bq0TuG6tnXhurR2w4114buU4bq84bqqSeG6uHXhurbhu6Dhu691SHlJ4bq6deG6tOG6oMagdUl3xajGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bq8O8OCScagw4Lhu5R0deG7lsagxahHw4Lhu4104buk4bq84bqyxqDhurrhu5l14buxw7rDuuG7kuG7puG7lXXhurrDguG6vOG6uOG6usag4buZdcaw4bunxanhu5Lhu6bhu5V0deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/hu6XDueG7peG7rS/DueG7reG7p+G6ssO5w7rhu6nFqcWpw7nFqcag4bupw7rDuuG7p8O5R8O6xqHhu4Thu5Lhurjhu5Phu5Thu43hu7Hhu6vhu6l0deG7r0fGoOG7jXThuqHhurrDmknhurh1SeG6uEp1SeG6usSodcag4buUw41J4bq4dUfhu4pJ4bq4dcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7p8WpdHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6E74buiSeG6uHXDmeG7jOG6vHXhurbDjUl1SeG6uEp1SeG6usSo4buXdUnhurrDmknhurh1SULhu5J1SeG6und14bumUeG7r3VITuG6tnVIeOG6tuG7l3Xhurjhurx5SXXhurLhu4B1w5nhuq5JdeG6tFHDleG6tnXhurjhur5JdeG6uOG6vMOadcOUdUhOxqB14buWTHVJw5Lhurx1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsMWp4but4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bulw7nhu6Xhu60vw7nhu63hu6fhurLDucO64burw7rGsMO6w7rGoOG7rcWp4bux4butxrBHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jcWp4bur4buldHXhu69HxqDhu4104bqh4bq6w5pJ4bq4dUnhurhKdUnhurrEqHXGoOG7lMONSeG6uHVH4buKSeG6uHXGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDFqeG7rXR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buh4bqh4bq6w5pJ4bq4deG6sFLhurZ1xqBR4buOSeG6uHXhu5Lhurrhu6B14bq04bqixah14buU4bqq4buadeG7kuG6usONSeG6uOG7l3XhurZPdUbDiknhurp1SeG6ulF14bq24bq6Uknhurh1RuG6vEJJdeG6sFHhu4zhurZ14bq04bq8deG6tuG7oOG7r3XGoOG6uuG7juG6vHXhurjhurzhu69JxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsOG7p8Wp4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bulw7nhu6Xhu60vw7nhu63hu6fhurLDucO64bup4bun4bun4bulxrDGoMWp4bul4bunxrDhu6dHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jeG7rcO6w7l0deG7r0fGoOG7jXThuqHhurrDmknhurh1SeG6uEp1SeG6usSodcag4buUw41J4bq4dUfhu4pJ4bq4dcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7p8WpdHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6HhuqHhurrhurxD4buadeG6suG7mnVG4bq6duG6tuG6unXhurRCSXXhurTDgMWodcOZS3Xhurbhu6JJ4bq4dcag4bq6w4rhurbhurp1xqDhurrhu5x1RuG6uuG6vHXhurbDjHXGoOG6usSQdeG6tOG6vHXhu6bhu5rFqOG6qkl1xqBTdeG6tsONSXXhu5LhurpMdUl3xah14buW4buvSeG6uHVITsagdeG6tsONSXXhu5LhurpMdUbhurp24bq2xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsMO64bur4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bulw7nhu6Xhu60vw7nhu63hu6fhurLDucO64bup4bulxanDusawxqDFqeG7peG7p+G7q8O5R8O6xqHhu4Thu5Lhurjhu5Phu5Thu43FqcO5xrB0deG7r0fGoOG7jXThuqHhurrDmknhurh1SeG6uEp1SeG6usSodcag4buUw41J4bq4dUfhu4pJ4bq4dcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsMO64burdHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6HhuqHhurhKdUnhurrEqHVI4buvSeG6uHXhurRCSXXhurbhurrDjXXhurbhurrhu5xJ4bq4deG6tnlIdeG6uOG6vHbhurZ14bqw4bq+SeG6unXFqOG6qkl14bq0Qkl1R3jGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104bq8O8OCScagw4Lhu5R14bqyxqDhurrhu5pI4bqwdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsOG7p+G7q+G7kuG7puG7lXR14buW4buU4bq24buNdC8v4bq24bqyScah4bqw4buvw43GoOG6uuG7r0nhurrhurrDjeG7r8ahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL+G7pcO54bul4butL8O54but4bun4bqyw7nDuuG7qcWp4butw7rhu7HGoOG7q8Wp4bup4bupxalHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jeG7peG7p8O5dHXhu69HxqDhu4104bqh4bq6w5pJ4bq4dUnhurhKdUnhurrEqHXGoOG7lMONSeG6uHVH4buKSeG6uHXGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDhu6fhu6t0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oeG6veG6oMagdeG6tnl1RuG6usONduG6tnXGoOG7lOG6qkl1SOG6vknhurp1w5nhuqx14bq04bqm4buSdeG6tuG7oOG7r3XGoOG6uuG7juG6vHXhurjhurzhu69J4buXdeG6tMOMdUd3dUnhuqTGoHXhurThu7nhurZ1xqDhu5RRSeG6uHXDmUxJdeG6tsOMdeG6tuG7oOG7r3XhurbDjUl1SeG6uFHhu47hurx1xqDhurp3SeG6unXGoOG6uuG7gOG7l3VJ4bq6w5pJ4bq4deG6tsONSXVJ4bq4UeG7juG6vHXhurbhurrhuqDGoHXhu5Lhurp24bq24buXdeG6sOG6vknhurp14bqy4buAdUh3deG6tuG6usOASXXGoOG6undJ4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7scO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXGsOG7p8Wp4buS4bum4buVdHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bulw7nhu6Xhu60vw7nhu63hu6fhurLDucO64bupxanDuuG7peG7scag4but4bux4bun4burxrBHw7rGoeG7hOG7kuG6uOG7k+G7lOG7jeG7seG7q8awdHXhu69HxqDhu4104bqh4bq6w5pJ4bq4dUnhurhKdUnhurrEqHXGoOG7lMONSeG6uHVH4buKSeG6uHXGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx0deG7pOG6vOG6ssag4bq64buNdOG7scO6w7p0deG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu410xrDhu6fFqXR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I74buv4buSxqDhurzDjUl04buh4bqhw4x1SeG6ulF1SE7GoHXhurh44bq24bq6dUlM4bq8deG6uOG6vMOa4buvdeG7mOG7mnZ1RuG6ulLhu5d14bq64bq8REl1xqB44bq8dcOZd3XGoFHDkknhurh1R+G7r+G6vMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l1xrDhu6fFqeG7kuG7puG7lXR14buW4buU4bq24buNdC8v4bq24bqyScah4bqw4buvw43GoOG6uuG7r0nhurrhurrDjeG7r8ahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL+G7pcO54bul4butL8O54but4bun4bqyw7nDuuG7qcWp4bulxanFqcag4bup4bul4bupw7nFqUfDusah4buE4buS4bq44buT4buU4buN4bupw7l0deG7r0fGoOG7jXThuqHhurrDmknhurh1SeG6uEp1SeG6usSodcag4buUw41J4bq4dUfhu4pJ4bq4dcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXTGsOG7p8WpdHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6Hhur3hu5R54bq8deG7mOG7muG7r3XhurDhu6/DjXXGoOG6uuG7s0nhurh1xqDhu5ThuqJI4buXdeG6sOG6vEJJdeG6tkzhu5d1SeG6usOaSeG6uHVJ4bq4SnXhuqDFqHXDmeG6rkl14bq44bq8w5p14bq0UcOV4bq2deG7llR14bq2T3VGw4pJ4bq6dcOZd3XDlHXhurTDjHXDmeG6rkl1xqBNSXXGoHjhurx1SeG6uuG7gOG7knXhu5ZMSeG6uOG7l3VHUeG7mnXhurjhurzDmnXhurDhu6/DjXXGoOG6usOM4bq8deG7mOG7msOCSeG7l3XDmeG7s0l14bq6w412deG6tOG7ueG6tnXGoOG7lFFJ4bq4deG6tuG7oOG7r3XhurbDjUl1SeG6uFHhu47hurx14bumUnXhur3hurrhu69J4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buS4buu4buaxqDhurrDjeG7lHThu6Hhu5/hu5bGoOG7lMONSeG6uOG7oTLDjXfhurx14bq94bq64buadS114bq94bq64buadTJ34bufL+G7lsag4buUw41J4bq44buh4bufL+G7kuG7oQ==

Hoài Thu - Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]