(vhds.baothanhhoa.vn) - Thương những đoàn người vượt hàng nghìn cây số để trở về quê bằng xe máy, rất nhiều thiện nguyện viên ở khắp mọi nơi đã không quản ngày đêm, mưa nắng, dịch bệnh để túc trực phát quà cho các đoàn người trên các tuyến đường liên tỉnh. Họ chính là những “shipper” không lương nhưng nhiệt tình nhất mà tôi biết.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDoXZoxIJ2LeG6peG7lcOyb8ahIsOg4buTd+G7r3bDsm7huq4gw6E2xqDDs+G6oMahb8Og4buvw7PDsuG7q+G7q2jhu63DoOG7mcOzccahb8Og4buV4bu3w7nGoW81L8Oz4bqjNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q8OTaOG6pWbDoTZWw7Phu7fDucahb8OgxqHDs+G6oMahb8OgZ+G7m+G6rcahw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4bqi4bu3xal2w6DDs+G6rcahb8OgxqFvw7Phu4/GocOg4buF4bq74bquw6Dhu69yw6BnbMOgduG7rcaww6DhuqJqw6Dhu7F34buJw6Dhu4PEkcahb8OgxIJow6Dhu5fhuqfhuq4ww6Dhu63hur12w6DGocOzw7Jqd8OgdsOzw7JrxqHDoMahb3fhuq5rxqHDoOG6osOy4buJxqHDoMaww6Dhu5nDs2Thu6vDoOG7l+G7n8Oyw6DGocO5w7LDoGdiw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7sXfhuqvGocOgxqFv4bqt4bquw6Bn4buJ4buXMMOg4buX4bu34bqlw6DGoWTGoW8ww6Bmw7Xhu4XDs8Og4buDa8ahw7PDoGdsw6B2eOG7hcOgduG7rcOB4buFw6Dhu6vDs+G6p3bDoOG7sXfhuq3DoOG7hcOz4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfhu5vhuq3GocOgxqFv4bu34bunw7LDoHbhu63hu4nGocOg4buF4bqn4buFw6B2d+G6rsSpxqHDoGfhu7fhu6fGoW/DoOG7lcOy4buJxqHDoHbDtMahw7Mxw6DDk+G7n8Og4buFw7Phu43GocOzw6Dhu5Xhuq3DoMahw7PhuqDGoW/DoOKAnOG7r8Ozw7Lhu6vhu6to4but4oCdw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7leG7t8O5xqFvw6DGocOz4bu3xqFvw6DGocOzw7JrdsOgduG7j8ahw7PDoMahw7Phur12w6Dhu5fhuq3DoHZxw7LDoOG7g8OyxKl2MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurPDo+G6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqv4bq14bqh4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PhuqPhuq/huqEv4bqjw6LhurNm4bqx4bqj4bq3xIPhurHhurHhuq924bqz4bq34bqxw6LhurPhu5XhuqEx4buT4burb13hu6084bq1w6PhurPDocOg4bql4buVdjzDocagw7PhuqDGoW/DoOG7r8Ozw7Lhu6vhu6to4butw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7leG7t8O5xqFvw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bqzw6PhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqv4bq14bqhw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDocOg4buvduG6ruG7lWg8w6F2aMSCdi3huqXhu5XDsm/GoSLDoOG7hWjGoXZo4butIMOhNuG7hMOzw7XDoFbhu63Dqsahw6BWw7PDtcOgw5Phuq3DoHZ44buFw6B24butw4Hhu4XDoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu4nhu5fDoOG7hcOz4bunw6B24but4bql4bubw6Dhu7F34bqtw6Dhu4XDs+G7m8OgxqFv4bu34bunw7LDoMOzc8Oyw6DDs+G7t8O5xqFvw6DhuqJqw6Dhu7F34bqlw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2xqDDs+G6v8ahw6Bn4bu3xanhu4XDoHbDs3HGoW/DoHbDssahw6Dhu4Xhu53DoOG7heG6p+G7hcOgZ+G7m+G6rcahw6DGoW/hu7fhu6fDssOgw7Nzw7LDoMOz4bu3w7nGoW/DoOG7r+G7i8Og4bqiasOgZ8SpxqHDoGfDteG6pcOg4burw7Phur/GocOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu4nhu5fDoOG6sS3huqPhuqHDoMah4buJxqHDoMahb+G6peG6rsOgdkHDoOG6scOzw6Dhu4XDs8OyanfDoOG7heG6p+G7hcOgdsOz4bqtxqHDs8Og4bqiw7Lhu4nGocOg4buF4buz4bqlw6DGocOz4bud4buXw6BWw7PDsmvGocOgxqBvd+G6rmvGocOgJuG6pcahw7PDoGdiw6Dhu5Xhu4nGocOgZ+G7t+G7p8ahb8OgZ8Oyw6DhuqJqw6B2w7PDtcOgxIJiw6DGoG/Ds8Oyw6Dhu67Ducahw6AzZ+G7m+G6qcahw6Bvw7Lhuqfhu6vDoG/DsuG6pcahw7PDoG/DsuG6oOG6pcOgdsO0xqHDs8OgxqBvw7Nrw6DhuqTGocOg4bqi4bqtw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTTDoGdsw6B2eOG7hcOgduG7rcOB4buFw6Dhu4XDs+G7p8OgZ8Wpw7LDoOG7q8Oz4bqndsOg4buxd+G6rTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buEw7PDtcOgVuG7rcOqxqHDoFbDs8O1w6DDk+G6rcOgM8aww6DDo+G6o8SDw6Atw6DDo+G6o+G6scOg4buU4buJw6DDk+G7m+G6rcahMMOgdsOz4bqtxqHDs8Og4burw7Nyw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTTDoC3DoOG7l3R2w6B2w7Phuq3GocOzw6DhuqLDsuG7icahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoMahw7Phu53hu5fDoOG7mWwiw6DDk3Hhu5fDoGfhu53DoHbhu63hu6fDssOg4buX4bu34bqlw6B2w6rhu5fDoHZiMcOg4buEw7N4xqFvw6B2ccOyw6Dhu5Xhuq3DoMahw7Phu53hu5fDoHZBw6B2w7PDsmvGocOgZ8Oqd8OgdsOy4buJxqHDoOG7heG7s+G6pcOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7mcO14burw6Dhu4Xhu53DoOG7l2V2w6Dhu5nDs8Oyw6Bn4bub4bqtxqHDoMahb+G7t+G7p8Oyw6DhuqJqw6BnxKnGocOgxqHDucOyMcOgJeG7j8OgZ8Oyw6DhuqJ0w7LDoMah4buJxqHDoMahw7Phu53hu5fDoOG7l+G7pcOyw6Dhu4XDs8O0w6Dhu4XDs3fhu4HGocOg4buDw7XDoGfhu7fFqeG7hcOg4bqv4bqh4bqhw6Dhu6934bq9dsOg4buxd+G6rcOg4buZw6jhu5fDoHbDs2jhu5vDoOG6r+G6oeG6ocOg4burw7Phu5vGoW/DoOG7g+G7j8OgdsOyasahw6DhuqPhuqHhuqHDoMahb8Oz4buPxqHDoGdzxqFvMcOgxqDDs+G7t8ahb8OgZ+G7ieG7l8Og4bq94bquMMOg4buFw7N4xqFvw6B2ccOyw6Bn4budxqHDoHbhu6XDssOgw6PDoGfhu5vhuq3GocOg4bqi4bulw7LDoHbhur12w6Dhu4XhuqvDoMOzw7nGocOg4bq34bqh4bqhw6DGoW/hu7fhu6fDsjHDoOG7luG6peG6rsOg4buX4bqtw6Dhu4Xhu6PGocOg4buF4budw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7q8Ozw6rGocOg4buxd+G6rcOg4buF4buz4bqlw6DDk3TDssOg4buEw7PhuqDDoHbDs+G6v+G7q8OgZ+G7ocOg4bqi4bqtw6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7heG6q8ahw7PDoOG7r+G6p3bDoG/DsuG6peG7m8OgdsOzccahb8OgxqHhu4nGocOg4buZw7NxxqFvw6Dhu5d0dsOg4bqlw7LDoOG7g8O1w6Dhu4Phu6HDoOG7r+G7nXbDoOG7heG6qzHDoMOTceG7l8OgZ+G7nTDDoOG6pcahw7PDoOG7hcOzw7XDoGjhu5fDoHbhu63hu5vGoW/DoMahw7Phu53hu5fDoOG7heG7o8ahw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7mcO14burw6BjxqHDoHZyw7LDoOG6ouG6rcOg4burw7PhuqvDssOgZ8SpxqHDoOG6o8Ojw7PDoGfhu4nhu5fDoOG7l+G7pcOyw6DhuqJqw6Bn4bu3xanhu4XDoGfEqcahw6DGocOz4bqtMMOgxqHDs+G7t8ahb8Ogb8OyeOG7q8OgZ+G7t8Wp4buFw6DGoW/hu7fhu6fDssOgduG7reG7m8ahb8Ogw7Phu5vhuq3GocOg4buF4bqrxqHDs8OgxqHDs+G7t8OgdsOzxKnDoOG7hcOzeMahb8OgdnHDssOgdsOz4bq94bquw6DhuqJ3w7LDoOG7lWThu5cxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDs+G6rcahw7PDoOG6osOy4buJxqHDoFbhu63Dqsahw6BWw7PDtcOg4buWecOyw6AzxrDDoMOj4bqx4bqxMMOgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVsOzw7Iww6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu6vDs3LDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlNMOgxIJ44buFw6BndMahb8Og4buFw7Phu5vDoOG7g8OyxKl2IsOgR+G6pcOg4buvcsOg4buX4bufw7LDoMahb+G7t+G7p8Oyw6BnanfDoOG7rWl2w6Dhu613xqHDoOG6ouG7j8OgZ2LDoGfDssOgZuG7t+G7pcOyw6Dhu5fhu7fhuqXDoOG7sXfhuqfDoOG7leG6u3cxw6Dhu4Thu53DoMahw7PhuqDGoW/DoMahb+G7t+G7p8Oyw6Dhu4XDquG7l8Og4buxd+G6rcOgduG7reG7icahw6B24bql4bquMMOg4buFw7Phu7fhuqXDoOG7mcO14burw6BjxqHDoG/hu4/DoGdiw6DGocSR4buXw6Bvw73hu4XDoMSCd3LGoW/DoHbDs8OyxKnhu6vDoGfDsjHDoMOT4bufw6Dhu5nDsmt2w6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOzccahb8Og4buFw7PDtMOg4bqi4buPw6Bn4budw7LDoOG7l+G6rcOg4buF4bujxqHDoOG7g8aww7LDoOG7mcOzccahb8OgZ+G7t8Wp4buFw6DGoW/hu7Mxw6Al4buPw6DhuqLhur/huq4ww6Dhu6/huqV3w6Dhu5nDs8Oyw6B2w7NyxqFvw6DGocOz4bq9djDDoMahb+G6reG6rsOgw7Nx4buXw6Dhu6/huqV3w6Dhu4XDs8O1w6Al4bq7xqHDoOG6pMahw7PDoC3DoOG7l3R2w6B2w7Phuq3GocOzw6DhuqLDsuG7icahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoMahw7Phu53hu5fDoGdiw6Dhu4XDs+G7m8Og4bqjw6PDoMSCaMOg4buZw7Phuqfhu4XDs8Og4buV4bub4bqpw7LDoHbhu5vDoMahw7Phur12w6BnbMOg4buFw7PGsMOg4buF4bqn4buFw6Bn4bub4bqtxqHDoMahb+G7t+G7p8Oyw6Bnw7LDoHZBw6Bn4bub4bqpxqHDoG/DsuG6p+G7q8Ogb8Oy4bqlxqHDs8Og4bqi4bulw7LDoHbDtMahw7PDoMagb8Oza8Og4bqkxqHDoOG7hcOz4bubw6BnxKnGocOgw7PEqXbDoGfDteG6pcOg4burw7Phur/GocOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7l+G7pcOyw6Dhu7F34bql4bquw6DhuqJqMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurHDosOi4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do+G6o+G6r+G6oS/Do+G6o+G6tWbhurHhuqPhuqPhuqHhuqPEg+G6r3bhuq/hurfDo+G6teG7lcOjLeG6pcahw7MtxqHDs+G7m+G7ly3Egmjhu6st4buxd+G6pTHhu5Phu6tvw6HDoOG6peG7lXY8w6HGoMOz4bqgxqFvw6Dhu6/Ds8Oy4bur4buraOG7rcOg4buZw7NxxqFvw6Dhu5Xhu7fDucahb8Ohw6DDg8OyZnbDszzDoeG6scOiw6LDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bq14bqh4bqhw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDocOg4buvduG6ruG7lWg8w6F2aMSCdi3huqXhu5XDsm/GoSLDoOG7hWjGoXZo4butIMOhNuG7hOG6p+G7hcOgdsOzw7JrxqHDoMahb3fhuq5rxqHDoOG6osOy4buJxqHDoHbhur12w6Dhu4Phur92w6Bv4budw7LDoOG7sXfhuq3DoOG7q8Oz4bqndsOg4buFw7Phu5vDoOG7heG6p+G7hcOgZ+G7m+G6rcahw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4bqiasOg4buxd+G7iTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOz4bu3w7nGoW/DoMahw7PhuqDGoW/DoGfhu5vhuq3GocOgxqFv4bu34bunw7LDoOG6omrDoOG7sXfhu4nDoMahw7Phu5/hu4XDoMahw7PEkcahMMOgw7PDsmzhu5fDoHbhu63GsMOg4bqi4bqtw6B2w7Phu7fDucahb8Og4buF4bqrw6Dhu4Xhuqfhu4XDoHbDs+G6rcahw7PDoOG6osOy4buJxqHDoHbhu63hu5vGoW/DoMahw7Phu53hu5fDoOG6ouG6vXbDoOG6ouG6qzDDoOG7heG7ncOgxqFv4bu34bunw7LDoGdiw6By4buXw6DhuqLhu4/DoOG7heG7t+G7p8ahb8OgZ3TDoOG7leG6reG7l8Og4bqiw7Jr4buFw6Dhu7F34bqnw6Bv4bq94burw6Bv4bqn4burw6DGoeG7icahw6Dhu4Phu4nGocOg4buF4bqpxqHDs8Og4bqiw7Jr4buFw6Dhu5nhu4l3w6Bv4bufw7LDoOG7sXfhuq7hu4nGocOgb+G7neG7qzDDoOG7hcOzw7XDoMagb3fhuq5txqHDoFbDs8O1w6Dhu5ThuqXGoTDDoOG7hMOz4buzw6DGocOzw7Jr4buXw6Dhu4Thu5Thu4LDoFbDs8Oya8ahw6DGoW934bqua8ahw6DEguG6pcahw7PDoOG7heG7tcahb8Og4bqi4bqt4bubw6B24bq/xqHDoOG7hcOA4bqlw6DGoW9ww6Dhu4Xhu7PhuqXDoHbDs8O1w6DEgmLDoMagb8Ozw7LDoOG7rsO5xqHDoGdsw6DigJx2w7PhuqXhuq7DoOG7heG6peKAncOg4buFw7Phu5vDoOG6pcahw7PDoOG7hcOzw7XDoGjhu5cxw6Dhu4TDs8O1w6Dhu4XDs+G7m8Og4buDw7LEqXYiw6Dhu4TDs8O0w6Dhu63DsuG7icahb8OgdkHDoMahb+G6reG6rsOg4bqxw6BnxKnGocOg4bqzLeG6o+G6oTDDoGdiw6Dhu4Xhu53DoG/Dqsahw6Dhurcx4bqh4bqh4bqhw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4bqiasOg4buxd+G6pcOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G6v8ahw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTDDoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu53DoOG7heG7ncOg4bq14bq14bqxw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buV4bqtw6Dhu4Xhu5vGocOgaOG7l8OgduG7reG7m8ahb8OgdsO0xqHDszHDoOG7hMOzeMahb8OgdnHDssOg4bqi4bqtw6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7hcOz4bu54buFw6DGoWPGoW/DoHbhu63DgeG7hcOg4buFw7NydsOg4buF4bu1xqFvw6Bvw6rGocOgxqHDs+G7t8Og4buxd+G7icahw6BjxqEww6Dhu7F34buJxqHDoMahb+G7szDDoMahw7PhuqDGoW/DoOG7l+G7m8ahb8Og4buF4budw6B2w7Nsw6Dhu6/huqXGocOg4buvw6zDoMahw7PhuqDGoW/DoOG6ouG6vXbDoOG6ouG6qzDDoG/DsuG6pcahw6Dhu5XhuqXhu5vDoOG7heG7s+G6pcOgxqFv4bu34bunw7LDoGbhurvGocOgduG7reG7icahw6Bn4bu34bunxqFvw6DhuqJqw6Dhu5XhuqnDssOg4buxd+G7icOgxqHDs+G6rTHDoEbDteG7hcOzw6Dhu4NrxqHDs8Og4butc8Oyw6Dhu6/hu4vDoOG7sXfhuqXDoGfDssOgxqHDs+G7t8ahb8Og4buZw7Phu5vhuqvGocOzw6Dhu5nDs2Thu4XDoMahw7Phu4/GocOgdsOz4bq94bquw6DGocO9w6Dhu4Xhu7fhu6fDssOgduG7reG7icahw6Dhu5dxw7LDoMahw7PhuqDGoW/DoMahb+G7t+G7p8Oyw6DGoW/Ds8Oo4bubw6Dhu5nDs3XDoOG7mcOzw7LDoMOz4bufw6DGocOz4bq/xqHDoGfhu7fFqeG7hcOg4buvw4HDoG/Dsnjhu6vDoGfhu6kww6Dhu4XDs2Thu4XDoOG7hcOzZMahw6Dhu6/hu4vDoOG7heG7o8ahw6DDssahw6Dhu6/hurt3w6Dhu5diw7LDoHbhu63hu5vGoW/DoHbhurvhu5fDoHbhu63hu43DoOG7heG7s+G6pcOg4buF4bqn4buFw6B2w7PDsmvGocOgxqFvd+G6rmvGocOg4bqiw7Lhu4nGoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhuqR3dsOz4bub4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhdmjEgnYt4bql4buVw7JvxqEiw6Dhu63Dsm/Ds3Ygw6E24buW4bqlw7LDoCV3w7I1L+G7qzY=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]