(vhds.baothanhhoa.vn) - Tác phẩm sáng tạo văn học nghệ thuật thứ 26 của Trần Đàm là tập truyện do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2022. Như vậy, sau 15 cuốn sách ảnh, 4 tập thơ, 1 tập tiểu luận phê bình được xuất bản cùng 5 cuộc triển lãm ảnh, cây bút, “tay máy” 83 tuổi Trần Đàm, lại bước vào địa hạt mới, truyện ngắn.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu51hRVNGxJBy4buY4buQ4burRsSQclTDieG6rOG7mHLhu5jhu5B2w4lyRsSQRcOJ4bqq4buEclThu61y4buC4burw5ly4buYReG7oMSC4bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu53DqeG7scSCcsOVReG6oOG7hHLhu5Lhu7FGxJBy4buY4buvR3JUeEZyRcONxIJyRsSQReG6qnLhu5hF4buUw4Dhu5hy4buYReG7oHJ14buncsSC4buc4burcsOp4buQw4FGcjrhu63hu4Ry4buC4butcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buUw5nhuqpGcuG6rkdyYcOsKnIgS8OJcmFF4butclR4RnJBRnJF4butRkVyRnjhu4RydXN1deG7mXJhReG7nnJUw4DDmeG7k3Lhu5Lhu6vhu5RydOG7pXLEguG7lMSoRnLhu5Lhu7HEgkVydkZF4buTcsO5cuG7mMOAw5Vy4buYRU7hu5NydHLhu5jDgMOVcuG7mMOJQuG7lHLhu4Lhu5TDgEZyw5VF4bqmcsOD4bq6RkVy4bqw4buew5LEgnLDmuG7lEHhu5hyw4N2RnLEgsagRsSQcuG7pXLEguG7lEvEgnLhu5jhu5DDiUJGcuG7gnfhu4RydkZF4buTcsSC4bu5w5lyw4Phu5bhu5jhu5Ny4oCc4buY4burw5ly4buE4buxw5nigJ1yxrDDunLhu5jhu5RMw4lyw6nhu5DDgUZyOuG7reG7hOG7k3Lhu4Lhu6/DiXLDg+G7nk/EgnJU4butR3LhurDhurzhu6tyReG7r+G7mHLhu4RPw4nhu5Ny4buY4buQ4buUw5nhuqpGckbEkHlG4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3Hhuq7hu5hF4buU4buEw4Nyw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLhu6dzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ry4bundeG7pcOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V1w7nDuS90xanFqeG6ruG7pXPhu6lzxalz4bup4buY4bul4bupxrDhu6nhu4LDuS10dOG7meG7gMOVxJBxcuG7q+G7guG7mG9xYUVTRsSQcuG7mOG7kOG7q0bEkHJUw4nhuqzhu5hy4buY4buQdsOJckbEkEXDieG6quG7hHJU4butcuG7guG7q8OZcuG7mEXhu6DEgnFyVcOJ4bqu4buYRW9x4bunc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4bundeG7pXFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOeG7s8SCcuG6rsagcsOD4bq64burclThu61y4buY4buQ4burRsSQcuG6sMOB4buUcsSCRcOKcsSQRcOJcuG7guG7rXLigJzDqeG7kMOBRnI64but4buEcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buUw5nhuqpG4oCd4buTcuG7kkdGxJBy4buYReG6tkdy4buYRcOJQkZyRsSQReG6vnLEguG7nOG7q3LEgkXhu5ZGxJBy4buY4buIw4nhu5NyxILhu7HEgnLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qkZy4buY4buQR0bEkHLhu5Lhu7HEgkVyxILhu5zhu6ty4buY4buxxIJyxJDDiXZy4bqw4bqo4buUcuG7mEXhu5RLxIJy4buYRUJy4buCR+G7r8OJcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqqRnJGxJB5RuG7mXJp4bq6cuG7guG6pOG7k3Lhu5hQcsODxKhyxILhu5rEgnLhuq5RRsSQcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqqRuG7k3Lhu5hF4burR3Lhu5jhu7HEgnLDmlJy4buC4bukcuG7mOG6ukZFcuG7mMOJ4bqs4buY4buTckZF4bu5RnJUw4Dhu5jhu5Ny4buCw5PDiXLhu5hFR+G7r8OJcuG7iEbEkHLhurDhuqjhu5Ry4buY4buU4bu5RnLhu5hF4bq2R3LEguG7scSCcsOU4buUw5ly4bueT8SCcuG6sOG7s8SCcuG7mOG7kOG7nkbEkHLhu5hFQnLhu4JH4buvw4lyxILhu5zhu6tyVHhGcsOa4buU4buIw4ly4buYUXLhu5JR4buTcsSCSHLDg+G7nk/EgnJGxJBH4buz4buYcuG7hE3DiXLhu4ZFw4ly4buG4bqs4buYcuG6sEfhu69G4buTcuG7huG6rOG7mHLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qkbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nTrDjcSCcuKAnMOp4buQw4FGcjrhu63hu4Ry4buYw4DDlXLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qkbigJ3hu5NyxILhu7FyRkXhu7lGcuG7mOG7iMOJcsSQ4buzw5Vy4buES+G7mHLhurDDieG6qOG7lHLhuq5DckZFw4BG4buZcjpIcuG7guG7rXLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRuG7k3Lhu4ZF4buIRsSQcsSQw4nhu6tGclThu61y4bqw4bq84burcuG6sMOJQuG7hHLhuq7DiUNGcuG7kOG7q3Lhu5jhu5BHRsSQcuG7mFBGxJBy4buYRcOJ4bqmRnLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qkZyw5VFw4FGcuG7gk9GcsSCSHLhu4TEqMOJcsSQeUZy4buG4bqs4buYclRPw4lyw5Thu5ThuqZyReG7nk5GxJByw5rhu6Byw6lF4burRkXhu5NyVOG7rXLhurDhu7nhu5Ry4bqwSHLhu5hFQcOZckXhurpGRXLDg0hGxJBy4buY4buQdsOJckbEkEXDieG6quG7hOG7k3Lhu4LDieG6pkZy4buSxKhyw5VFw4BG4buTcuG7gsOJ4bqmRnLhu5hF4bu5RnLDlUXDgEZyRkXhu55yRsSQ4buew5PDiXLhu5jhu5BHRsSQcsSC4buUS8SCcsSC4buc4burcuG7mOG7scSCcsSQw4l24buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51p4bq6cuG7mEXhuqzhu5NyxIJIcuG7mEVCcsSCRcOJ4burcnRzcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqqRnJGxJB5RnLEguG7nOG7q3LDqeG7kMOBRnI64but4buEcuG7mEXhurZHcsSC4buxxIJy4buExKjEgnLhu5hFw5PDiXLhu4bhu6bDtHLhu5Lhu6vhu5RyRnjhu4RydOG7qeG7pcO54buTcuG7hkXhu7FGxJByxIJFw4nhuqxGcsSCRcSoRsSQcjnhu6hyxILhu6Dhu5RyRuG7nk/EguG7k3Lhu5hFw5PDiXLhu4bDiUZFcuG7mOG6rHLhu5hF4bq8cuG7mOG7kOG7nsOTRsSQclThu61yxIJIcsSCdnLhu5hFw5PDiXLhuq7hurzEgkVyJsOhaTA/LXThu6ly4buET8OJcuG7mOG7kHbDiXLDlOG7lOG7q3JGReG7nnLhu4RL4buYcsSCTkZy4buCxKjEgnLhu5LDiUZFcuG7mFJyVOG7rXJFw4nhuqpGcuG7mOG7r8OJclThuqJGcsSCSUZyRkXDieG6qOG7lHJFw4lC4buEckXDjeG7q+G7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budaU/DiXLDlOG7lHdGxJBy4buYRcOTw4lyxJDDieG7q0Zy4buY4buQR0bEkHLEkMOBRnLFqXNyRnjhu4RyQcOZ4buTcuG7hkXhu4hGxJByw4PDieG6rOG7mHLDg+G7q0dyRkXDieG6puG7lHLhu5JRcuG7hsOJ4bqqRnLhurB3cuG6rkpGcuG6rsOAw5Vy4bqw4bqsRnJUT8OJcsOU4buU4bqmckXhu55ORsSQcsODdkZyw5Thu5Thu7FG4buTcuG6sOG6rEZyRsSQ4buew5PDiXLhu5hF4bu5RuG7k3LhurDhuqxGcuG7ksSocsOVRcOARnLEguG7nOG7q3LEguG7scSCckZF4bu5RnJUw4Dhu5hy4buY4buQR0bEkHLhu5jDgMOVcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqqRuG7mXIg4bqs4buYcsSCdsOJcsSC4buxxIJFcuG7kOG7lEtGxJBy4bqwQeG7mHLhu4Lhu6/DiXLhurDhuqxGcsSC4buUS8SCcsSCRcOJ4bqsRnLhu5jhu5Dhu6tGRXLEgkXEqEbEkHI54buocsSC4bug4buUckbhu55PxIJy4buGRcSoxIJy4buCw4nhuqrhu5jhu5FyReG6rOG7mHLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRnLhu4ZFecSCcsOVReG7msSCckXDgOG7lHLDlOG7lHZyxIJFw4nhuqxGcuG7mOG7kOG7q0ZFclThu61y4buY4buQ4bq6cuG7mOG7kOG6qnLhu5Lhu6vhu5RyRnjhu4RydOG7qcWp4bulcuG6sOG6rEZy4buYRcOTw4ly4bqwTMOJcuG7hE/DiXJUT8OJcsODw4nhuqzhu5hyw4Phu6tHckZFw4nhuqbhu5Ry4buG4bumcuG7mOG6uMSCRXLEguG7okbEkHJGReG7nnLEguG7scSCcuG7hHZGRXJU4buOcuG7hOG7s+G7mHLhu5jhu5Dhu7HDiXLEguG7nOG7q3Lhu4bDiUZFcuG7mOG6rHLhu5hF4bq8cuG7mOG7kOG7nsOTRsSQ4buZ4buZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu5064burcsOVRcOBRnLEguG7scSCckZF4bu5RnJUw4Dhu5hy4buY4buQR0bEkHLigJzDqeG7kMOBRnI64but4buEcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buUw5nhuqpG4oCd4buTcuG6rsagcuG7guG7rXLhu4xyRUfhu61GcsSCdkZFckbhu61H4buTcuG6rsagcuG7mEXDieG6qkZy4buC4bueTkbEkHJF4burw5ly4buxxIJy4bqwS8SC4buTcuG7seG7hHLhu4Thu5RLw4ly4bqw4bqo4buUcsOU4buUw5nhuqzhu5hy4buCw4nhuqrhu5hyVE/DiXLhu4Thu5rEgnLhurDhurjEgkVy4bquQUZy4buYT8OJcsSC4buc4burcuG7hOG6ukZF4buZcsO5w7pyRsSQ4buew5PDiXLDlUXhu5pyRlNy4buY4buQR0bEkHLigJw6ScOJcsOU4buUw5nhuqhGcuG7guG7reG7hHLhu4ThurTigJ3hu5Ny4buES+G7mHLhu5hFw5PDiXLhu4Lhu61yxILhu7HEgnLEguG7iHLEkOG7scOJcsSC4buIRsSQckZF4bu5RnLhu4Lhu7nhu4Ry4buY4buQ4buew5NGxJBy4buQUEbEkHLhu5BRxIJy4buS4bugxIJyw5rhu5Thu7lG4buTcsSQSMOVcsOVRcOBRnLDmuG7ucOZcuG6rlFGxJByRuG6pkZy4buES+G7mHLhurDhurzhu6tyxIJFw4py4buGReG7q8OJcuG7mEXhu7HEgnLEkE1yOeG7nsOTRsSQciDhu5Thu4RyRkzDiXLhu5jDieG6rEbEkHLhu4xyVMagRsSQcsODw4nhuqZGcsSQw4lPw4lyRkXhu55GxJBy4buQSsOJcuG7kFBGxJBy4buGw4nhuqrhu5jhu5NyReG6rOG7mHJUw4nhuqrEguG7k3JFw41y4buYReG7lEvEgnLhu5LEqHJGxJDhu57Dk8OJcsOD4bq8cuG6ruG7nnLhu5hFUOG7q+G7k3LDg+G6vHLEkMOJduG7hHLDg8OJ4bqmRnLEgkXhuqzhu5Nyw4Phurxyw5Thu5Thu6vDmXJU4bqocsOU4buU4bqmcuG7hkXhu4hGxJByRk7DiXJG4bueTkbEkHLhu5hR4bur4buTcuG7hkXDiXLhu5jhu5RMw4ly4buY4buxxIJy4bqwd3LDg+G7nk/EgnLhu5Lhu6tGxJByw5VF4bq44burcuG6rsSoxIJyw4PhuqZGcuG7hsOJ4burcsSC4buUS8SCcuG6sMOTw4nhu5lyN0Xhu4hGxJDhu5NyRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4lyw5VF4buackZTckZF4buOckZF4butRsSQcuG6sEhy4bqwd3Lhu5jhurrhu4Ry4bqw4buew5LEgnLhu4LEqMOJcuG7mEVH4bux4buYcsSCRUdy4buE4bq6RkXhu5Ny4buY4bq64buEcuG6sOG7nsOSxIJyReG7r0ZFcsOVReG7lsSCcuG7guG7oOG7q3LhurDhu4jDieG7mXLhuqty4buGReG6uOG7q3LEguG7r0ZFcuG7hkXhu7HEguG7k3LEgkXhurhGRXLhu5hF4butRkVyxILhu4hGxJBy4buY4buQR0bEkHLEgkXhu7NGxJBy4bqw4buew5NGxJBy4buET8OJcsSC4buc4burckXDjXLhu4ZF4buIRsSQcuG7mEVCcuG7hkXhu4hGxJBy4buY4buxxIJy4bqwS0bEkHLhurDhuqxGckZFU0bEkHJGxJDhu57Dk8OJcuG7guG7reG7hHLEgk5yxIJF4bqscsSCReG6uEZFcuG7kuG7scSCRXJGRVNGxJBy4buYReG7q+G7hHLhu4ZFdkdy4buYRVHEgnLhu5jDiUNGckXDksOVcuG7gklGxJBy4bqu4bu5RuG7k3JGReG7uUZyVHhGclThu61y4buY4buxxIJy4bqu4buaRsSQcuG7guG7ueG7lHLhuq7hu63DieG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOEfhu6/DiXJGReG7uUZyVMOA4buYcuG7gklGxJBy4bqu4buvcsODQeG7mHLhu4Lhu55ORsSQ4buTckXhu61GRXLhurBLRsSQcuG7seG7hHLhu4Thu5RLw4lyRkXhu55y4buY4burw5lyw4N2R3JU4bqqcuG7guG7ueG7hHLhu5jhu5Dhu57Dk0bEkHLhu5c6ScOJcsOU4buUw5nhuqhGcuG7guG7reG7hHLhu4ThurTGoeG7k3Lhuq7huqJGcsSC4buIRsSQcuG7q0ZyVOG7rUdyw4N54buYcsSC4buxxIJyw5VF4buackZTcuG7mOG7kEdGxJByRsSQ4buIw4lyRkXhu61yReG7r0ZFcsOVReG7lsSCcsSC4buc4burckXDjeG7k3LEgkXDinJU4bq6ckXDjXLEgkhyRsSQ4buew5PDiXLhurDhuqxGcuG7mOG6uuG7hHJFw4lC4buU4buTcuG7ksOCcsSCRcOJ4burckXhu69GRXLDlUXhu5bEguG7kXJF4burw4ly4buY4burw5lyxILhu7FGcsODS3LDmndyJkXGoMOZciLDieG7q0bEkHLhu5dh4bueT8SCcuG7hHnhu5hyxILhu5zhu6tyIOG7lOG6qsahcuG7gsOBRnLhu5Dhu6ty4buYw4BGckZF4butcuG7hOG7scOZcuG6ruG6quG7mHJh4bur4buEcjrhurxGRXLhurBCcuG7mMSocsSQw4nhu7HEgnLhu4Lhu6Ry4buC4bq8xIJFcsSC4buc4burcuG7hEvhu5hyxILhu4hyxJDhu7HDiXJ0xaly4buY4buUTMOJcuG7hE/DiXLDmsOJRnLhurDhu57DksSCcuG7guG7reG7hHLEguG7iEbEkHJGReG7uUbhu5Fy4buES+G7mHLhurB2RsSQclTDieG6pkZy4buY4bqmRnLhu4Lhu61yN0Xhu7FGxJDhu5NyxIJFw4pyVOG6unLDlOG7lMOZ4bqoRnLhu4LDksOJcuG6rklGxJByRcONcuG7hOG7rXJGReG7uUZyVOG7mnJG4bueT8SCckXhu69GclThuqhy4buC4butRsSQcuG6sHdy4buE4burRkVy4bqwS0bEkOG7k3Lhu4bhurjEgkVy4bqwS0bEkHLhurDhu7Hhu4Ry4bqw4buIRsSQclThu7nDmXLDg3nhu5hyxIJ2csOD4bq4cuG7mEXhu55yReG7lMOZ4bqqRnLhu5zDmXLhu5cqd0dy4buC4butRsSQxqHigKbhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nSrhu4zDiXLhu5hF4bqs4buTcuG7hkXDiXLhu4RNw4lyRkXhu7lGclTDgOG7mHLDmuG7lEHhu5hyRcOJ4bqqRnLhu5hF4bq6cuG7pHLEgkXhurhyVOG7rXJF4butRkVy4bqwS0bEkHLhu5LhuqRy4bquSkZy4buYxKjEgnLhu4JRxIJy4bqw4bqsRnLhurDhurjEgkVyxILhu5TEqMOJcsSCxqBGxJDhu5lyJuG7scOJcuG7mEXDieG6qkZyVOG7rXLEguG7scOJcuG7scSCcsSQ4buzw5VyRkXhu6vhu5Ry4buMcuG7mMOJ4bqsw5Vy4bqww4lC4buEckbhu63DmXLhu5LhuqRy4buY4buvR3Lhu5Dhu6ty4buES+G7mHLhu5JRcsODxqBGxJByRkxy4buY4bq6RkVyReG7lMSoRsSQ4buTcuG7mOG7r0dyRuG6pkZyw5nhuqzhu5Ry4buYxKhyw4NB4buYckbEkMOTckVBw5Vy4bqu4bqiRnJU4butcsSCduG7hHLhu5hF4buackFGcuG7mOG7nsOSRsSQcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhurDDjcSC4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu503ReG7iEbEkHLDlUV2w4ly4buC4butcuG7mEHhu5hyxIJ2ckZF4bueRsSQcuG6sOG7q3LDlUXDgUZy4buY4buQ4buUw5nhuqpGcuG7mOG7kEdGxJBy4buYw4DDlXLhu5Lhu7HEgkXhu5NyRkXhu61yVHhGcsOp4buQw4FGcjrhu63hu4Ry4bqwd3LhurDhuqDDmXLEguG7scSCckZF4bu5RnJUw4Dhu5hyxILhu5zhu6ty4buE4bq6RkVyVOG7rUdy4bqww4lC4buEcuG7hOG7luG7mHLhu5h5xIJyRsSQReG6pEZyxILhu5zhu6ty4bqww5PDiXLhu5LEqEbEkOG7k3Lhu4ZFw4nhuqxGcsSCRUdy4buGw4nhuqzDlXJGxJDhu57Dk8OJcsSCRcOKcsSCSUZy4buES+G7mHLhu4JR4burcsSCRcONRnLEkMOJU+G7q3Lhu5LEqEbEkHJU4butcsSCReG6rOG7mOG7k3JF4burw5lyRkjDiXJGReG7nnIg4bur4buE4buC4bq24buYw7Ry4oCcw6lKRnLhu5jhu6/DiXJF4burw5ly4buGReG7iEbEkHLhu5hKRnLhu5jhu6/DicO14oCd4buZcmnhurpy4buYReG6rOG7k3JGRVNGxJBy4buGw4nhuqzDlXJGxJDhu57Dk8OJckZF4bueciDhu5Thuqrhu5NyRkXhu55yIOG7uUZy4buY4buQR0bEkHLigJxh4bueT8SCcuG7hHnhu5hyxILhu5zhu6tyIOG7lOG6quKAneG7k3JGReG7nnLDrEfhu6tGcuG7mOG7kEdGxJBy4oCcYcSQ4buew5PDiXLhu5hFw5Jy4buE4butw4nigJ3hu5NyRkXhu55yw7nDunLDlUXhu5pyRlNy4buC4bu54buEcuG7mOG7kOG7nsOTRsSQcuKAnDpJw4lyw5Thu5TDmeG6qEZy4buC4but4buEcuG7hOG6tOKAneKApnLhu4Lhu61yRkVTRsSQcuG7mEXhu7lGcsOVRcOARnLhu5hF4buU4burcuG7mEXDieG6quG7mOG7k3LhurB5RsSQcsSC4burw5nhu5NyRkXhu45yRkXhu61GxJByRkXhu55GxJByw5Thu5TDmeG6rOG7mHLhu4ZF4buIRsSQcuG6sMOB4buUckXhu61GxJByRUfhu61GcsSCdkZF4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50mxqBGxJByVE/DiXLhurBI4buTcsSC4buxxIJyRkXhu7lGclTDgOG7mHLhu4Lhu63hu4Ry4bqww4nhuqjhu5Ry4buYRcOJ4bqqRnLhu4Lhu55ORsSQcsSC4buiRsSQcuG7guG7rXJGRVNGxJByRkXhu7lGclTDgOG7mHLhu5hF4bu5RnLDlUXDgEbhu5lyOUvhu5hyRsSQ4buew5PDiXLEgkhyVOG6vHLhu5jhu5Dhurhy4buCd0ZFcuG6sOG7r0dyxIJBw5Vy4buY4buQ4bue4buMRsSQcuG7mMOZcuG7mOG6pkZy4buC4butcjjhuqZyaXhGcibhu6vhu4RyxIJFw4pyVOG6unLhu5jhu5DDjUbEkHLhu5jhu63DiXJU4butcuG7mEVB4buUcsSCduG7hHJUT8OJckVH4butRnLEgnZGRXJGxJDhu7Phu5hyRsSQRcOoR3LEguG7nOG7q3Lhu4RL4buYckbEkOG7nsOTw4lyxILhu4hGxJByRkXhu7lGcuG7mOG7kMOCcuG7mOG7lEzDiXLhu4Thu61y4bqw4bq24buEcsSCdnLhu5LDiUZFcuG7hOG6qkZFcsSCReG6uEZFcuG7mOG7kOG6vHLhu5Dhu6tyw4N2R3Lhu4J3RkVy4bqwQnLhu6tGRXLhu5hFR+G7seG7mHJFw4lC4buEcuKAnMSCReG7nHJGxJBF4bq+4burcuG7guG7pHLhu4LhurzEgkXigJ3hu5Ny4bqw4buew5LEgnLhu5Dhu6tyRuG7nk/EgnJGxJBH4butw4lyRcONxIJy4buYw4DDleG7k3JU4bqocuG7kuG7q+G7lHLhu5jhu5Dhu4xy4buYReG7rUZFckZF4bu5RnLhu5jhu63DiXLEgkVHcuG6sEHhu5hyRuG7nk/EguG7mXLhu6rDiXLhu5hQRsSQcuG6sHdy4buSxKhGxJBy4buY4buQR0bEkHLhu5hFw5PDiXLhu4bhu6ZyxILhu7HEgnLhu5hFw4DDlXJGw4nhuqZGcnThu6nhu6Vz4buTcnThu6nhu6dz4buTcuG6sMOB4buUcuG7mEXDgMOVckbDieG6pkZydOG7qcWpc3Lhu5hF4bq6ckXhu7VGcuG7mEVBw5ly4buSw4lGRXLhu4ThuqpGRXLEgkXhurhGRXLhu5jhu5Dhurxyw5Thu5Thu6tGcuG7mOG7kMONRsSQcuG6sOG6rEZyRkXhu57Dk0bEkHJG4butR+G7k3JGRUHhu5hy4buC4butckZFU0bEkHJGxJDhu57Dk8OJcsSCSHJU4bq8cuG7mOG7kOG6uHLhu4J3RkVy4bqw4buvR+G7k3LDlOG7lHZGcuG7guG7pOG7mXIq4buMw4ly4buYReG6rHLEguG7scSCckZF4bu5RnJUw4Dhu5hy4buYReG7lEvEgnLhu5jhu5TDmeG6rEZyw5VFdkZy4bquw4nhuqpGcuG7hkXDiXLEgkhyxIJF4bugxIJy4buY4bueT8SCcuG7mOG7kEdGxJBy4buY4burw5ly4buMcsSCQcOVcuG7guG7rUbEkHLDmndyxILhu6JGxJByw5Thu5TDmeG6rOG7mHLhu4LDieG6quG7mOG7k3JF4bq0w5VyRUnDiXLhu5hFw4lCRnLEgsOARuG7k3JGxJDhu7FGxJByxIJ2RnLhurDhuqxGcsSCxqBGxJByRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4ly4buE4butckXDjXLEkMONw4ly4buC4butcuG7mEXhu61GRXLDlUXDgUZyxILDgUZy4buYReG6tkdy4bqu4buKw4nhu5NyxJDDieG7seG7hHLhu5Lhu7Hhu5hyVOG7rXLEgkXhu7NGcuG7hMONw4lyRsOCR3Lhu5jDieG6rEZy4buYReG7uUbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWlPw4lyxILhu7HEgnLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qkZyVMOJ4bqs4buYclThuqhy4buYRcOTw4ly4buG4bumcuG7kuG7q+G7lHJGRVNGxJBy4buGRcSoxIJy4buCw4nhuqrhu5hy4bqwSOG7k3LDqeG7kMOBRnI64but4buEcuG6sHdy4buY4bq64buEcuG7mEVBw5lyRkXDieG6qOG7lHLhurDDiULhu4Ry4buS4buxRsSQckVORuG7k3JGReG7uUZyVMOA4buYckXhu55PRsSQcuG7mEXDieG6qkbhu5NyReG7nk9GxJBy4buYReG7nsOSRsSQckZFw4nhuqjhu5RyRU5G4buRcsSC4buxxIJyRkXhu7lGclTDgOG7mHLhurDhu57DksSCcsSCR8OJcuG7guG7rXLDlUV2RnLhuq7DieG6qkZy4buY4buUw5lyxIJOcuG7hOG7nuG7lHLEgkhy4buYw4lGRXJUw4lyRU5GckZF4bueRsSQcuG7kErDiXLEguG7okbEkHLEgkhy4buC4buWxIJyw4PDieG6rOG7mHLhu5Lhu7Hhu4RyRcSow4lyRkXhu55yN0Xhu7FGReG7k3JGReG7nnIq4butw4ly4buY4buQ4bueT8SCcuG7hEvhu5hy4buYReG6rHJF4bqqcuG7mOG7kMOCcsODw4nhuqzhu5hyw4Phu55PxIJyw5Thu5Thu6ty4buCw5PDiXJGxJDhu5TDmeG6qEZyxILhu5zhu6ty4buES+G7mHLDlOG7lOG7sXLhu4ZF4bugcuG7hkXhu4hGxJBy4bquQ3LDlOG7lOG6pkZy4buXKndHcuG7guG7rUbEkMah4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu4vhuqzhu5Ry4buYxKhyReG7nk9GxJBy4buYReG7nsOSRsSQ4buTckXhu55PRsSQcuG7mEXDieG6qkZyRuG7rcOZcuG7guG7rXLDg3ZGcsSCRUHhu5hyxILhu5zhu6tyxILhu5RLxIJy4buSxKhGxJDhu5Ny4bquxqByxJDhurpyxILhu6JGxJByw5VFdsOJcuG7ksSoRsSQ4buTclThurpyxILhu5RLxIJy4buSxKhGxJBy4buGReG7iEbEkHLDg+G7q0dyxJDDicOTcsSCReG7sUZyRnZGclRPw4ly4buE4but4buUcsOa4burRkVy4buSw4lGRXLhu5Lhu4jDieG7k3Lhu5hFw4nhuqpGcuG7mOG7ueG7hHJU4butcsSQeUZy4buG4bqs4buY4buTcuG7kuG7seG7hHJFxKjDiXJU4butcuG7hkVH4burRnLhuq7hu5RGxJDhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nSbhu7HEgnJGReG7uUZyVMOA4buYckZTcsSC4buc4burcuG7iEbEkHLhurDhuqjhu5RyxIJF4bu5RnLhu5hF4butRkVyxILGoEbEkHJUT8OJcsOD4burR3LhurB54buEcuG7kuG7q8OZckXhuqzhu5hy4buE4bq6RkXhu5Ny4buGRcOJcuG7guG7rXLhuq7hu5TDmeG6pkZy4buYRcOB4buE4buTcuG7hkXDiXLhu4Lhu61yw4NLxIJy4buCS+G7k3Lhu4ZFw4ly4buC4butcsODxqBGxJByw5VF4bux4buYcuG6sMOBw5lyRlNy4buY4bq4RkXhu5lyJuG7rUbEkHLhurDDjcSCcsSC4buxxIJyRkXhu7lGclTDgOG7mHJG4butw5nhu5NyxILhu61GxJByRsSQReG6vnJU4bqockXDjeG7k3LEguG7rUbEkHLhu5jhu57hu4xGxJBy4buY4buew5JGxJBy4buQ4burckXDjeG7k3LEguG7rUbEkHLhu5hFQcOZcsOZ4bqm4buUcuG7mEXhu55ORsSQ4buTcsSCduG7hHLhu5hF4buIRsSQclThu61y4buYReG7lnJU4bq84buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqeG7kEdGxJByxILhu7HEgkVy4buYRUJyRcOJ4bqqRnLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qkbhu5Nyw6nhu5DDgUZyOuG7reG7hHLhu4ZF4buIRsSQcsOU4buU4buxcsSC4bu54buUckbhuqpyVOG6qHLhu4bhu6hy4buYReG7lMOA4buYcuG6rlFGxJByw4PEqHLEguG7msSC4buTcsSC4butw4ly4bqw4buz4buYcsSCRcOJcuG7mMOJ4bqs4buY4buTcuG6ruG7mkbEkHLEguG7iEbEkHLhu5jhu5Dhu6vhu5RyxIJF4buUxKjhu5hyxIJFR3Lhu4LDk8OJcuG7mEVH4buvw4ly4buE4butcuG7iEbEkHLEgkXDinLhu4Lhu63hu4RyRsSQ4buew5PDiXLhu4ZF4buxxIJFcsOU4buU4burRnLhu5jhu5DDgUZy4buYReG7lMOA4buYcuG7guG7r8OJckZLw4ly4bqu4buURsSQcsSC4bu54buUcsSCReG7lMOZ4bqqRnJUT8OJcsSC4buxxIJyxIJ2RkVyReG7lMSoRsSQcuG6sHdy4bquw4lDRnLhu5Dhu6vhu5Ny4buGReG7iEbEkHJF4bqocsOa4bq2RnLhu4RL4buYcuG7gsOTw4lyw4PhurpGRXLDlUXhuqDhu4RyRuG7rUfhu5ly4bqvRsSQcuG7hkJyxILhu7nhu5RyxIJF4buUw5nhuqpGcuKAnGHhu55PxIJy4buEeeG7mHLEguG7nOG7q3Ig4buU4bqq4oCdcuG7mOG7lMOBRnLhu5hRcuG7mEXhurZHcuG7mEXDk8OJcsSQw4nhu6tG4buTcuG7mEXhurZHcsSCdkZFckXhu5TEqEbEkHLhu5BKw4lyRkXhu7lGclTDgOG7mHLEguG7okbEkHJU4bq6csSCdkZFckXhu5TEqEbEkHLhu4Thu61yw4PDieG6rEZy4buEQeG7mHLhurBCcuG7guG7r8OJcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLDg+G7r0ZyRkXDjHLhu5hF4buU4buMckXDjcSCcuG7mOG7kElyxILhu5zhu6tyxILhu4hy4buEQeG7mHLEkMOBRnLEgnZyxILhu5RLxIJy4bqww5PDiXLhurDDiXLhu5jhurrhu4Ry4buC4buvw4nhu5lyaeG7rXJFw41y4bqwd3Lhu5jhurrhu4Ry4buQ4burckZF4bur4buU4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50m4buiRsSQcuG7mOG7kEdGxJBy4buY4buQ4buUw5nhuqpGcuKAnGHhu55PxIJy4buEeeG7mHLEguG7nOG7q3Ig4buU4bqq4oCdclThu61y4buES+G7mHLhu5LEqHLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qkZy4buGReG7scSC4buTcsOp4buQw4FGcjrhu63hu4Ryw4PDieG6rOG7mHLhu5jDieG6rOG7mHLEgkXhuqxy4bqwS3Lhuq7hu63DiXLhu4Thu61y4buYRUJy4buCR+G7r8OJcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqqRnJGxJB5RnLDg+G6vHLEgkfDiXLhu4Lhu61y4buS4buMcuG6sEd2RnLDg8O9RsSQcsSC4buxxIJFcuG6rkpGckbhurJGcsOU4buUd0bEkHLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRnLhu4RB4buYcuG7mOG6uMSCRXLEguG7nOG7q3JGReG7uUZyVMOA4buYcsODw71GxJByRkVTRsSQcuG7mOG7kOG7q0bEkHJGRcOA4buYcuG7huG7pHLhu4ZFSMSCcuG7kOG7q3LEgnZyRuG7nk/EgnLhu4R54buYcuG7nk/hu5hy4buC4bqiRnJG4bueT8SCcuG7hHnhu5hy4buGReG7iOG7mXI64bu5w5ly4buC4butcuG7hEvhu5hyw5VFR0bEkHLEguG7scSCRXLhu4RPw4ly4buY4buQR0bEkHLDg8SocsSC4buaxIJyVOG7rXLhuq5RRsSQcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqqRuG7mXJp4bq6cuG7mEXhuqxy4buY4buvR3LhurDhu57DksSCcsSCduG7hHLhu5jhu57hu4xGxJBy4buYw4nhuqzDlXJGRcOARnLhu5JRcuG7mEXDgOG7mOG7k3Lhu4RL4buYcuG7klFy4buYRcOA4buYcuG7ksSoRsSQcuG6sEtGxJBy4buE4burRsSQcuG7mOG6uEZFcuG7mEXhu7lGcsOVRcOARnLEguG7nOG7q3JGReG7uUZyVMOA4buY4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqeG7kMOBRnI64but4buEclThu61HckbEkEXhuqhyw4PDvUbEkHJGxJBF4bqqcuG7mEXhu5TDgOG7mHJGRcOJ4bqsw5VydkZFckbhuqZGcuG7hMONw4ly4buY4buQ4burRsSQclTDieG6rOG7mHLEguG7nOG7q3Lhu4hGxJByxIJIckbEkOG7iEZyRsSQU3JF4bq6RkVy4buGRcSow4lyVOG7rXLhu7FGRXLhu5Lhu7FGxJDhu5ly4oCcOndy4buEQcOZckbEkOG7rcOZckbhu6vDmeG7k3Lhu5jhu5DDk8OJcuG7hOG7nuG7q3LDg3dHcsOB4buEcuG7rUfhu5Ny4buQdnLhu5DhurjEgkXhu5lyYUVTRsSQckXhu61GxJByxILhu7nDmXLDg+G6pkZy4bqw4buew5NGxJBy4bqwTHJGxJB2ckbEkEXDieG6pkbEkHLhu4Lhu7Fy4buY4buQ4buW4buYcsOa4buUxKhGxJBy4bqw4buew5NGxJByRsSQw4DDlXJGxJDhu5rhu6vigKZyYUXDieG6qOG7lHLhurBH4buvRnLhurDhu57Dk0bEkHLhu5jhu5BORnJGReG7nnLhurBMcuG7hOG7juKAnXLhu5dlSEbEkHLhurDDk8OJclTDgUZyVOG7osah4buRcuKAnCLDiUhy4buE4buvRkXhu5NyxILhu7FGRXLhuq7DieG6qOG7lHLDg+G7q8OZclThu5bhu5hy4buC4bqmRnLEguG7q0fhu5lyKsSoRnLEguG7sUZFcuG6rsOJ4bqo4buUcsSC4buc4burcsODxKhGcuG6sOG7oOG7q3Lhu5jhu5DDgnLEgkXhu6tHcuG7gsOJ4bqqRsSQcuG7mOG7kOG6pkZyw4PDgeG7lHLhu5jhu5DDk8OJcsOa4burRkXigKZyRkXhu55yRkVTRsSQcsSCR0Zy4bqw4buvw4lyw4PDvUbEkHLhu5hF4buxxIJFcuG7mEXhu6DEgnJGxJDhu57Dk8OJcuG7knhGcsODeUbigKZyKk1GxJByxILhu7FGRXLhuq7DieG6qOG7lHLhu4ZFUUbEkHLhu4Lhu6/DieG7k3Lhuq7hu7nDmXLEguG7nOG7q3JGSHLDg+G6vHLhurDhu6Dhu5jhu5Ny4bquw4nhuqjhu5Ry4buYRUfhu7Hhu5hy4buQ4burcuG7hkXDjMOJcuG7klFy4buQ4butRsSQcsOD4buUS8SC4buTckZIclThu5bhu5hy4buC4bqmRnLhu5hF4bq2R3LEgkXDieG6qOG7lHLEkMOJSOG7k3JGSHLEguG7oHLhu4TDk3Lhuq7DgUZy4buEw5Ny4bquw4FG4oCm4oCdcuG7lybhu7FGRXLhuq7DieG6qOG7lHLhurDhu6Dhu5hy4bqu4bu5w5nGoeG7mXI3ReG7iEbEkHLEgkXDinLEgkhyRsSQ4buIRnJGxJBTckXhurpGRXLhu4ZFxKjDiXJU4butcuG7sUZFcuG7kuG7sUbEkHLEguG7nOG7q3JGxJBF4bqqcuG7mEXhu5TDgOG7mHJGRcOJ4bqsw5VydkZF4buTckZFU0bEkHLEguG7ueG7lHJUeEZyRuG7rcOZcsSCSUZy4buC4butcuG7hEvhu5hy4buY4bugcuG7mEVOclRPw4lyxILhu7nhu5RyxIJFU3Lhuq5RcsOD4buxR3Lhu4RL4buYcuG7klFy4buEQeG7mHLhu4Thu7Hhu5hy4bqw4burRsSQcuG7mE/DiXJUT8OJcuG6sOG7oOG7q3Lhu5jhu5DDgnLhu5jhu5RMw4lyxIJFTsOJcuG6rsOJ4bqo4buU4buTcuG7mOG7kEdGxJByw4Phu5RMw4lyxIJFTsOJcuG6rsOJ4bqo4buU4buZcibhu6JGxJBy4bqw4buWRsSQcuG7mEXhu4jDieG7k3LDg+G7jMOJcsOp4buQw4FGcjrhu63hu4Ry4buC4butcuG7mEXDiXLhu5Lhur5yxILhu5zhu6tyw4PEqEZy4buYw4DDlXLhu5hFTnLhurB3csOa4buUQeG7mHLDg3ZG4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu505S+G7mHLhu5jEqHLEgkVB4buYcsSCw4FGcuG7mEXDieG6rOG7mHLEguG7nOG7q3JGxJDhu57Dk8OJcuG7kuG7sUbEkHLhu5jhu69HcuG7guG7rXLhurDhu6vhu4Ry4buE4bqm4buZcsOp4buQw4FGcjrhu63hu4Ry4buC4butcuG7hEvhu5hyRsSQReG6qnLhu5Lhur5y4bqu4buecuG6ruG7iMOJcuG6sMOJ4bqo4buUcuG6sEjhu5lyw6nDgMOVcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqqRnJGxJB5RnLhu4xy4buY4buUTMOJckbEkEfhu63DiXLGsHNyxILhu5zhu6ty4buIRsSQcuG7guG7rXLhu5hF4bqm4buEcuG7hEvhu5hy4buCw4FGckZT4burcuG7hkXhu7VGxJBy4bqw4bq8RkVyVOG6qHLhu5JRcuG6sOG7q+G7hHLhu4Thuqbhu5lyJkXhu5ZGxJBy4buY4buIw4lyVOG7rXLhurBLxIJyxJDDiXZy4buEUEbEkHLEgkVHckZF4butclR4RnLDqeG7kMOBRnI64but4buE4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXFy4buS4buYw5nhu4LhurZvceG7mOG6tsOa4buYLeG7q+G7gsOJxJBGw7Ry4buQw4nEkEXhu5jhu5Fx4bud4bub4buS4buY4buQR0bEkOG7nTjhuqZyYcSQw43EgnI5w4lGReG7my/hu5Lhu5jhu5BHRsSQ4bud4bubL8OV4bud


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]