(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người, không ai trong chúng ta được lựa chọn mẹ của mình. Dù mẹ giàu hay nghèo, tốt hay xấu, nhưng với trái tim non nớt của một đứa trẻ, có mẹ đã là niềm hạnh phúc.
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7Phu6jhu4Yj4buoLeG6sMOVTErhu5Dhu6fhu7XDleG7hsSo4buoxanhu7N24buvxq/hu6jFqOG7kuG7kEp2xJFRTOG7teG6vOG7quG7nuG7kOG7tcOKVuG6sOG7tcOU4bug4buo4buvL8av4buoxajhu5Lhu5BKduG7teG7gFnhurDhu6/Gr+G7qMWo4buS4buQSnbhu7Xhu6jFqEbhu68vxq/hu6jFqOG7kuG7kEp24buvL0vhu7l24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4buk4bqz4buG4bqw4bq+4buzduG7r+G7hsOUdjThu6rhu6DDiuG7teG7gFRM4bu1w5RRTOG7tcOK4buS4buQ4bu14buQSlhUTMaw4bu14buOS+G7nOG7kErhu7XhurBM4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu1w4pL4buw4buQSuG7teG7qOG6sOG7teG7gFhVw4rhu7XDleG7suG6sOG7tcOKS+G7luG7kOG7tcOU4buE4bu1w4pW4bqw4bu1w5RO4buQS+G7qeG7tTXhu6zhu7XDlOG7hOG7tUpM4bqy4buq4bu1S+G6sD3hu7Xhu5BKS8Oo4buSxrDhu7Xhu6jhu6Lhu6jhu7VL4bqwPeG7tSPEkOG7qsaw4bu14buQS1jhu5BK4bu14bu4U0zhu7Xhu6jFqOG6tkzhu7Xhu6hMw5Thu7Xhu5Dhu5Lhu5Dhu7Xhu5BT4buo4bu1w4pW4bqw4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu4BZ4bqw4bu14buoxahGxrDhu7XDiuG7mOG7tcOU4buE4bu14buA4bqk4bu1w5XhurLhu7Xhu5BMw43DlOG7tUvhurThu5BL4bu14bukS+G7sMOK4bup4buvL+G7hsOUduG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buv4buGw5R24buvTMOUSuG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s0w04buG4buQ4buo4buGxajhu7Xhur7hu6hL4buqw5Thurzhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7NATOG6vuG7qEvhu6fhu7XEguG7t+G7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XhuqDDgcOA4bukI8Wp4buz4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhur7hu5Dhu6nhurzhurDhu5Lhu6hL4bqw4buQS0vhu5LhurDhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL0FBw4Hhu7cv4bu54bu34bqg4bq+4bqg4bu3xILhuqDEgkHDgeG7qMSCxILDg+G7ucOVQeG7qeG7jOG7pErhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7PEkVFM4bu14bq84buq4bue4buQ4bu1w4pW4bqw4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu4BZ4bqw4bu14buoxahG4buz4bu1QEzhur7hu6hLc+G7s8SC4bu34bu34buz4bu1S+G7hkxKS+G7qHPhu7PhuqDDgcOA4buz4bu1L3bhu68v4buGw5R24buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s3Yh4buQS+G7tcOUTOG7kEvhu7VL4buW4bqw4bup4bu14buxxJFK4buq4bue4buQ4bun4bu14bq14buQ4buo4buGxajhu5Dhu4bhu6jhu63hu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG6s8OoxrDhu7Xhu6jhu5xM4bu1w4pL4buS4bu1xJHEkMOU4bu14bu4w43hu7Xhu6bhu6pI4bu1w4pLUkzhu7Xhu7hTTOG7teG7nOG7kErhu7XhurzhurLhu7Xhu5BK4buS4bq0TOG7qeG7tTThu6rhu6JM4bu14buo4buqReG7kMaw4bu1QeG7teG7uFXhu7XDikvhu57hu5BK4bu1w5RTTOG7teG7uMON4bu14buA4buY4buQ4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7XDlUjhu5Dhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu6nhu7U0S+G6rMOK4bu14buA4bqk4bu1S8agTOG7teG7qEvhuqbDlOG7teG7qMOd4bu14buoxahYU8OKxrDhu7XhurzhurLhu7Xhu5Dhu6BM4bu14bq+4bqs4buo4bu1bEvhu6rhu7U64buQ4bu1xq/hurDhu5BK4bu1w4pLUkzhu7Xhu7hTTOG7tcSRxJDDlOG7teG7uOG6suG7teG7kEtU4bu14buo4bucTOG7teG7kEpL4buG4bu14buQSuG7mOG7kErhu7Uj4buGw5Thu7XDiuG7mOG7tcOK4bq24bu14buQS0Thu5Dhu7VL4bqwPeG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7Xhu5DhurLhu5Lhu7XDiuG7mOG7teG7qEvhu4rhu7Xhu5BLw4nhu5Dhu7Xhu4DDmeG7teG7gEXhu6rhu7XDikvhu5Lhu7XDiuG7kuG7kMaw4bu14buAw5nhu7Xhu4BF4buQ4bu14bq84bqy4bu1SuG6tuG7kEvhu7Xhu5Dhuqrhu5BK4bu14buOTOG7kEvhu7Xhu6hJ4bup4bu1xJFLTuG7kOG7tcOK4buS4buQ4bu1w5ThuqrDiuG7tcOKS0xJw4rhu7Xhu7jhurY94bu1xajhu6Dhu5BK4bu14buoS+G7rOG7kErhu7Xhu6hLTuG7kEvGsOG7teG7kErDguG7tcOU4bqy4buq4bu1w4pL4bq24buS4bu1w5Xhu5Thu5BKxrDhu7Xhu6jhu5xM4bu14buAVuG7teG6vExJ4buo4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7Xhu6hLTEnhu6rhu7XhurzhurLhu5Dhu7Xhu6jhurA94bu1w4pL4bqmw5Thu7XGr+G7mMOK4bu1w4pW4bqw4bu1w5Thu4Thu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmThu4Thu7U64buQ4bu14buOS+G7nOG7kErhu7Xhu6RLw4JM4bu14buQSlhUTOG7tcOa4bu14buARD3GsOG7teG7kEpL4buG4bu14buQ4buYTOG7tcOa4bu1w5Thu6Dhu6jhu7VL4buqPcOM4buQ4bu1w5RMw43hu5Dhu7Xhu6jFqEjhu5Dhu6nhu7XEkUpYVEzhu7Xhur5E4buQ4bu14bum4buqSOG7teG7qOG7nEzhu7Xhu7jhurrhu5Dhu7Xhu6hLWFThu5BK4bu1SuG7lkzhu7XDiuG6tsOK4bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tcOUTMON4buQ4bu14buQ4buwTOG7tcOV4bqy4bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tcOUTMON4buQ4bu14buoxahI4buQ4bu14buQS1jhu7Xhu7jDiT3hu6nhu7U0S0/hu7XEkD3hu7Xhu4DhuqThu7XDiuG7mOG7tcOU4bug4buo4bu14buAVEzhu7XDikvhu57hu5BK4bu14bu44bqy4bu1QeG7teG7gFnhurDhu7XDiuG7kuG7kOG7teG7kEvGoOG7qeG7tTRLQuG7kErhu7XhurxMSeG7qOG7teG7uE7hu7XDlSThu7Xhur7hu5Lhu7VKTsaw4bu1QeG7teG7kEpYVEzhu7XDiktM4bqw4bu14buo4bqwPcaw4bu1w4pLT+G7tcOU4bqw4buQSuG7tUHhu7XDiuG7kuG7kOG7teG7uMON4bu1w4pL4buS4bu14bq84bqy4bu14buQSuG7kuG6tEzhu7Xhu5Dhu6rhu5xM4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Y0S0/hu7Xhu4BM4bu1w5XhurLDlMaw4bu1SuG6quG7pOG7teG6vOG7ouG7tWxL4buq4bu1OuG7kOG7qeG7tTXhu6zhu7XhurxP4bu1w4rEkMOU4bu1w4rDguG7kOG7teG7kEtY4buQSuG7tUHhu7Xhu5BKWFRM4bu14bu44bq64buQ4bu14buASeG7kOG7tcav4bui4buQSuG7teG7uFNM4bu14buQS+G6sOG7quG7teG7kEtY4bu14bu4VeG7tcOKS+G7nuG7kErhu7Xhu6jhurRM4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7teG7qMWo4buW4bup4bu1bEvhu6rhu7U64buQ4bu1xajhurDhu7Xhu4BUTOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tcOK4bqm4buQ4bu14bukS+G7lOG7kErhu7Xhu6jFqOG7luG7tcSQPeG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2YktM4bu1bEvhu6rhu7U64buQ4bu14bu54bu14buo4buqUEzGsOG7teG6vOG7ouG7tcOU4buE4bu14bq8xJDhu6jhu7VL4buU4bqwxrDhu7XGr+G6sOG7quG7tcOK4buq4bugw4rhu7XDiuG6pEzhu7Xhu7jhuqThu7Xhu6jhu5Lhu7Xhu6hMSeG7kErhu7XEkD3GsOG7tWxL4buq4bu1OuG7kOG7teG7pEvDgkzhu7XFqFRM4bu1I+G6sOG7tcOU4buE4bup4bu1ZOG7hOG7tWxL4buq4bu1OuG7kOG7tcOV4bq0TOG7teG7qExJ4buk4bu14buo4buuw4rhu7Xhu4BM4bu14buoTsOU4bu1S+G6tOG7kEvhu7Xhu6RL4buww4rhu7XFqExI4buQSuG7teG7uFNM4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu5BKWFRM4bu14buA4bqy4buQ4bu14buc4buQSuG7teG7jkvhurbDiuG7qeG7tTPhu6Lhu7VsS+G7quG7tTrhu5Dhu7XDlOG6sOG7kErhu7XDiuG7kuG7kOG7teG7uMON4bu1w4pL4buS4bu14bq84bqy4bu14buQ4bugTMaw4bu1xajhu55M4bu1w4pX4buQSuG7teG6vEzDjOG7qOG7teG7qOG6psOU4bu14buow53hu7Xhu4Dhu5jhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjPhurLhu7Xhu5Dhu6BM4bu1bEvhu6rhu7U64buQ4bu14bq84buq4buc4buQ4bu14bq84bq24buQ4bu1w5rhu7XDlOG7oOG7qOG7tcOKS1Xhu7XDiuG6tuG7teG7uOG7huG7kOG7teG6vEzhu4rhu5Dhu6nhu7XhurPhurBMxrDhu7XhurzhurDhu7VKTFThu7XGr+G6tuG7kErhu7XhurzhurLhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6RLw4JM4bu14buoS1nDiuG7teG6vsOJPeG7tcOKS+G7quG6uOG7kOG7teG6vE/hu7Xhu4Dhu57hu7Xhu4DhurTDisaw4bu1xajhurDhu7XhurxJ4buQ4bu1w5XEkD3hu7VL4bqy4buQSuG7qeG7tWvhurbhu5BK4bu1xq9Tw5TGsOG7teG6vOG6suG7tcOK4buY4bu1w5Thuqrhu6jhu7XDmuG7tcOKS1XGsOG7teG7qMWoWOG6sOG7teG7qOG6tOG7qOG7teG7uMON4bu14buQS+G6suG7tcOKUsOU4bu14buQWFPDiuG7tcWo4bueTOG7tcOV4bq0TOG7tcOKS+G6tD3hu7XFqOG6sOG7teG6vEnhu5Dhu7Xhu4Dhu5jhu5Dhu7Xhu6hL4buqPcON4buQ4bu14bu4w43hu6nhu7U0WeG7teG7qEtJxrDhu7Xhu5BK4bqyPeG7teG7puG7quG6sOG7teG7kErhurI9xrDhu7Xhu7hTTOG7tcav4bui4bu14buoTMON4buQ4bu1w5VUTOG7tU3hu6jhu7XGoEzhu7Xhu6jDneG7teG7uEzDjMOK4bu14bq84bq24buQ4bu1w4rhurbGsOG7teG6vOG6suG7teG7kOG7oEzhu7Xhu5Dhu6rhu5xM4bu1OuG7kOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2ZOG7hOG7teG6vMag4bu1OuG7kOG7teG7jktM4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7XDiuG7lOG7kOG7teG7puG7quG6tuG7teG7kEvGoMaw4bu1OuG7kOG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu14buoS+G7iuG7teG7qEvEkOG7quG7tUtM4buK4buq4bu14buAWFXDiuG7teG7qEtJ4bu14buQ4bqy4buS4bu1w5XhurLhu7Xhu6hO4buQS+G7tT1I4buq4bu14bu44bqy4bu1S1JM4bu1xJDDlOG7tcOKVuG6sOG7tcOU4buE4bup4bu1NOG7kuG7kOG7tcOKS8OT4bu14bq8TEnhu6jhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7tcOU4bq44buq4bu1w4pL4buqPcOM4buQ4bu14bu44buu4buQ4bu14bu44bqq4buo4bu14bu4w43hu7XDlOG7hOG7teG7jktM4bu14bq84bqy4bu14buQ4bugTOG7tUpM4bqkTOG7teG6vOG6sj3hu7Xhu6hEw5Thu7XGr+G7suG7teG7uFNM4bu14bqwTOG7teG7gOG7mOG7qeG7teG7leG6suG7teG7gEzDjeG7quG7tcOK4buS4buQ4bu14buQSkvhu4bhu7Xhu5BLTMON4buq4bu14buQS8SQ4buo4bu1w5XhurLhu7XigJxk4buE4bu14buQ4buY4bu14buow4zhu7XDleG6rMOU4oCm4oCd4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZiS+G7nOG7kErhu7XhurxMSeG7qOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu1Sk7hu7XhurzhurLhu7Xhu5Dhu6BM4bu14buQ4buYTOG7teG7uMON4bu1w5Thu4Thu7U64buQ4bu1w4rhu5jhu7Xhu6RLw4JM4bu1xq/hu7Lhu7Xhu6hLw4nhu6jhu7Xhu45L4buc4buQSsaw4bu14buQS1jhu5BK4bu14buo4bucTOG7teG7qEzhu5Dhu7XDikvhuqzDisaw4bu14buoxajhurZM4bu14buoTMOU4bu14buoS1Lhu7Xhu5BKRD3hu7XDilbhurDhu7XDiuG7kuG7kOG7tcavR+G7teG7qFDhu5Dhu7Xhu6hLWFLhu5BK4bu1SktI4bu1SlPDlOG7qeG7tWzhu5xM4bu1w5Thu6rhu6Lhu5Dhu7VLxqBM4bu1OuG7kOG7teG7uMON4bu1w5Thu4TGsOG7teG7kEtY4buQSuG7teG7kEtO4buQ4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7Xhu5BYU8OK4bu1w5Thuqzhu6jhu7VKTOG7luG7qOG7teG7kErhuqzhu5DGsOG7tUpM4buW4buo4bu14bq+4bqyTMaw4bu14buo4bucTOG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu14buoS+G7iuG7tcOUw5rhu7XDlVRM4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Zs4bucTOG7tUvGoEzhu6fhu7XigJzhu49Tw4rhu7XDlFLhu7XDilbhurDhu7XDiuG7kuG7kOG7tcOV4bqy4bu1Sk7hu6XigJ3hu6nhu7U04buS4buQ4bu1TMOU4bu1w5Xhuqrhu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Zs4bucTOG7tcOV4bq0TOG7tUpF4buQ4bu1S1Lhu5DGsOG7teG7kOG6rMOU4bu14buo4bqwPeG7tcOK4buS4buQxrDhu7XDleG6quG7pOG7tcOV4bq0TOG7p+G7teKAnGxL4buq4bu1OuG7kOG7tVJMxrDhu7VYU8OK4bu1w5RS4bu1w4pW4bqw4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7XDleG6suG7tUpO4bul4oCd4bup4bu1NOG7kuG7kOG7teG7uOG6uuG7kOG7tUzDlOG7tcOV4bqq4buQSuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2ZMSQPeG7teG7gFnhurDhu7Xhu6jFqEbhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XGr0Thu5Dhu7XDikvhurQ94bu14buQS8OCPeG7tSPhu7DDlOG7teG7puG7quG6sOG7kEvhu7VsS+G7quG7tTrhu5Dhu6nhu7U04bq2w4rhu7XDiuG7kuG7kOG7teG7uOG7nOG7teG7qFjhu7Xhu5Dhu5hM4bun4bu14oCcNOG7kuG7kOG7teG7qEtNw4pL4bu1w5XhurLDlOG7teG6vOG6tsOK4bu1xq/DkuG7q+KAncaw4bu14oCcNOG7kuG7kOG7teG7qEtNw4pL4bu1w5XhurLDlOG7tcOK4buc4bu1Skzhurbhu5Lhu6vigJ3igKbhu7XEkcSQw5Thu7XDilfhu5BK4bu1xq/hurLhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7XDleG7lOG7kErhu7XDlOG7hOG7tUtN4bu1S+G7tOG7kErhu6fhu7XigJw04buS4buQ4bu1w5XhurLDlOG7tcOKS+G7sOG7teG6vOG7oOG7teG7gOG7oEzhu6vigJ3hu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmThuqzhu6jhu7VsS+G7quG7tTrhu5Dhu7XhurxR4buQSuG7tcOV4buS4buQSuG7tcOV4bqw4buQS8aw4bu14bq84bqy4buQ4bu14buo4bqwPeG7teG7gOG7huG7kOG7tUpFPeG7tUrhurThu6jhu7Xhu7jhu6BM4bu1Skzhu5bhu6jhu7Xhu5BYU8OK4bu14buoxahI4buQ4bu1SuG7lOG7tcOU4bq24bun4bu14oCcNOG7kuG7kOG7tVhTw4rhu7Xhu4BYVcOK4bu1w4rhu5jhu7XDlOG7hOKAneG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2Y+G6suG7tcOU4bug4buo4bu14buQSlhUTOG7tcOU4buExrDhu7XDleG7lOG7kErhu7Xhu6jhu5xM4bu1I+G7mOG7qOG7tSPhurDhu6nhu7U04buY4bu14buAWeG6sOG7teG7qMWoRuG7teG7kOG6suG7kuG7tcOV4bq0TOG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu1w5Thu6rhu6Lhu5Dhu7Xhu4BYVcOK4bu1PUjhu6rhu7Xhu6hLWFLhu5BKxrDhu7Xhu5BLxJDhu6jhu7XDleG6suG7teG7kEvDieG7kOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu6hO4buQS+G7teG7qEtYUuG7kErhu7XDilbhurDhu7XDlOG7hOG7qeG7tTThu5jhu7XDlUfGsOG7teG7gEzDjeG7quG7tcOK4buS4buQ4bu1w4pF4buQ4bu1w5Xhu7DDiuG7teG7kOG6sj3hu7XDleG6suG7teG7gFhVw4rhu7XGr+G6suG7teG7uOG6suG7kuG7tcOV4buU4buQSuG7tcOU4buE4bu1w5RRTOG7teG7kErhurI9xrDhu7Xhu4BYVcOK4bu14buQSkvhu4bhu7VKTOG7luG7kErhu7XDlOG7hOG7tcWo4buq4bu14buQSlbhu7Xhu7hTTOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu1w4pE4buq4bu1w4pL4buqPcOM4buQ4bu1w4pQ4bu14buoTcOKS8aw4bu14buAWFXDiuG7tcOU4buE4bu1w4pL4buq4bq44buQ4bu14bq8T+G7teG6vOG7tuG6sOG7tcav4bq24buQSsaw4bu14buAWFXDiuG7teG7qEvEkD3hu7XDlOG7hOG7teG7gFnhu5BK4bu1w5rhu7XDilDhu5BK4bu14buoxahYVOG7kErhu7XDlFFM4bu14buOS0zhu7Xhu6jhurDhu5Dhu7VL4buWw4rGsOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu45L4buS4buG4bu14bu4U0zhu7XDlOG7hOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buATOG7isOU4bu14bu54bu34bu1w4rhu6Lhu7VK4bqs4buQSsaw4bu14buAWFXDiuG7teG7kEpL4buG4bu1w5Thu4Thu7Xhu5BL4bqsw4rhu7Xhu5BLw5rhu7Xhu45LTOG7tcOV4bqyw5Thu7XGr+G6sEzigKbhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjThu5jhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7kFFM4bu14buA4bqw4buq4bu14buOS+G7nOG7kErhu7VKTuG7teG6vOG7rOG7teG7gOG6rOG7pMaw4bu1w4rhu5jhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7qEtMSeG7quG7teG7qEvhu6Lhu5Dhu7XDiktC4buQSuG7teG7qEvhu4rhu7XDlcSQ4buk4bu14buART3GsOG7tcOK4buY4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu5BRTOG7teG6vOG7quG7nuG7kOG7teG7jkvhu5jhu7Xhu4Dhu4rhu7Xhu5BK4buq4bucTOG7teG7kErhu5LhurBM4bup4bu14buV4bqy4bu14buo4bucTMaw4bu1w4pLQuG7kErhu7Xhu6hL4buK4bu1w5RYVOG7kErhu7Xhu6hYVeG7kErhu7VLSeG7qOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu1I+G7sMOK4bu1w4rDgsOUxrDhu7Xhu45L4bq24buo4bu14buOS+G6sOG7kuG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7qMWo4bq2TOG7teG7qEzDlOG7tcOKVuG6sOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buAWeG6sOG7teG7qMWoRuG7tcSQPeG7tS3hu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7gFnhurDhu7Xhu6jFqEbhu7XGr0zhu5BL4bu1xajhurDhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7qFDhu7XEkMOU4bu1xajEkOG7qOG7tcOV4bq04buQS+G7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukOuG7quG7qEvhu5LFqOG7s3Zs4bqm4buQSuG7tWxL4buwPeG7ry/hu6R2

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]