(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong sự phát triển của dòng chảy lịch sử, xã Hoằng Giang (huyện Hoằng Hóa) là nơi để lại nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hóa cao, trong đó không thể không nhắc đến hai khu di tích cấp Quốc gia là Đền thờ cụ Cao Bá Điển và Đền thờ Tướng quân Cao Lỗ.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu4HFqMOVw4NZ4buO4buow4Phu47huqjDlcODP+G7ksODSFThu6Lhu4zDg1nhu47hu4bhu6LDg0dL4buiw4NH4buow4NYVOG7ouG7jMOD4bq/xJDhu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nDtVfhu57hu6Lhu4zDg1glw4Phu67hu47huqpZw4NZV8OVT+G7osODSOG7uOG6qMODSVDhu6Lhu4zDg0jhu45ELMOD4bua4buSSOG7jsODWCp4w4M7xJDDg2Lhu57hurjhu6Lhu4zDg+G6q8OV4bqo4bui4buMw4Phu7Phu47DnSxO4buiw4Ni4bue4bq44bui4buMw4Ni4bug4bqo4bu1w4Phu5pCw4Phu6LFqMOVw4PDjU/Dg+G7mkPDlcOD4bui4buOw5VNw53Dg0nDlcODWcOUSOG7jsOD4bua4buSSOG7jsODWCrDg0jhu6DDg+G7jMOV4bqqw4NZV+G7ksODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMODSOG6qOG7nnjDg1lX4bue4bui4buMw4PDjeG7oMODxqDhu45U4bui4buMw4NZ4buOT8ODxqDhu45U4bui4buMw4Phu6Lhu47DiUjDg8ONTOG7osOD4buO4bqow5XDg8ag4buOw53Dg0nDlcODWcOUSOG7jsODSOG7gOG7rsODw7LDnVVIw4Phu4zDleG6qMOD4buaQsOD4bqjTeG7osODWeG7juG7qMODSOG7tsODw6Dhuqjhu57Dg8Oh4bqqw4PhuqPDlU/hu6LDgz9Cw4PhuqNN4buiw4NZ4buO4buow4PDtSPGr+G7ouG7jMODVsOd4bq+4buiw4PDoOG6qOG7nsODw6rhu6Z54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiSVnhu47DneG7nEfDg8OVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThuq7hurLhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL8OVP3lH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqww4Iv4bqwxILEgknhurThuq7hurTEguG6tOG6tOG6rlnhuq7huqzhuqThurThuq7hu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhurDhurbEguG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4buBxajDlcODWeG7juG7qMOD4buO4bqow5XDgz/hu5LDg0hU4bui4buMw4NZ4buO4buG4buiw4NHS+G7osODR+G7qMODWFThu6Lhu4zDg+G6v8SQ4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6ruG6suG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhu4Hhu4zhu47DqMODYuG7quG7rsOD4bqjw5rhu6Lhu4zDg+G7s+G7juG6qCzDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw6Dhuqjhu57Dg8Oq4bum4bu1eMODWeG7jsOdw5lIw4Phu5pC4bui4buMw4Ni4buq4buuw4PhuqPDmuG7ouG7jHjDg+G7osWow5XDg1nhu47hu6jDgz/hu5LDg1nhu47hu4bhu6LDg+G7jlHDg8Og4bqo4buew4NZS+G7osODw6rhu6Z4w4Phu5zDmVnDg1kjxq/hu6Lhu4zDg+G7jMOVUsOVw4NI4bu44bqow4M/w53huqjDgz7hu6LDg+G6oSPFqOG7ouG7jMODcCPFqOG7ouG7jHjDg8ONxJDDg0jhu6DDg0hU4bui4buMw4Phu5rGr+G7osODWVfhu57hu6Lhu4zDgz/DlU5Iw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDgz9Cw4NHROG7nsODP07Dg8ON4buAWcOD4buiI8avSMOD4buww4NHw53hu6TDlcODw43hu4bDncODSSXhu6Lhu4zDg+G7oiPGr0jDg1nhu47hu6jDlcODxqAhw4M1w53Dg8OqQ0h54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILhuq7hu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThuq7hurLhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL8OVP3lH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqww4Iv4bqwxILEgknhurThuq7hurTEgsOC4bqw4bqkWeG6tOG6sOG6tOG6rOG6tuG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6tsSC4bq04bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhu4HFqMOVw4NZ4buO4buow4Phu47huqjDlcODP+G7ksODSFThu6Lhu4zDg1nhu47hu4bhu6LDg0dL4buiw4NH4buow4NYVOG7ouG7jMOD4bq/xJDhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEguG6ruG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6ruG6suG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nDteG7jsOM4buew4NZ4buO4buG4buiw4Phu67hu45Ew4NI4bu44bqow4Phu5pC4bui4buMw4Ni4buq4buuw4PhuqPDmuG7ouG7jHjDgz9C4buew4Phu6JF4bucw4PDtVfhu7Thu6Lhu4zDg2Ij4bui4buMw4NZ4buOPcOD4bui4buO4buAWcOD4buz4bqu4bqw4bqm4bq04bu1w4PDjeG7qMOVw4Nww53huqjDg8O1V+G7huG7osOD4buB4buO4bq+4buiw4PDtVThu6Lhu4x4w4NU4bui4buMw4PDjSPhu6pIw4NYw4lIw4Phu67hu47hu57hu6Lhu4zDg+G7mkLDg+KAnMag4buO4bqow5XDg1bDnVVIw4NIVOG7ouG7jMODWeG7juG7huG7ouKAnXjDg+G6oSVIw4NHROG7nsODWVfDneG7ouG7jMOD4buOI+G7ouG7jHjDg1nhu44j4buq4bui4buMw4NZ4buOI+G7quG7ouG7jMODw43hurzhu6Lhu4zDg1nhu47hu4bhu6J4w4PDoOG6qOG7nsODw41Dw5XDg1kjxq/hu6Lhu4zDg1bDneG6vuG7osOD4buO4buyLMODw7Xhu45U4bui4buMw4Phu7NZPUjDg8Og4bqo4buew4PDquG7puG7tXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEguG6ruG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6ruG6suG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vw5U/eUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6Iv4buiw4w6WC/hurDhuq7hurDDgi/hurDEgsSCSeG6tOG6ruG6tMSCw4LhurLhuqxZ4bq2xILhuqzhuqbhuqbhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDDguG6puG6ruG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4buBxajDlcODWeG7juG7qMOD4buO4bqow5XDgz/hu5LDg0hU4bui4buMw4NZ4buO4buG4buiw4NHS+G7osODR+G7qMODWFThu6Lhu4zDg+G6v8SQ4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILhuq7huqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7hurLhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5w7Xhu47DjOG7nsODWVfDnSxN4buiw4NZ4buOw50sTFl4w4NU4bui4buMw4PDjcSQw4Phu4zDleG7suG7rsOD4bui4buOQsODP8Od4bqow4NI4buOTMOD4buiUsODWeG7juG7huG7osODWSTDg0jhu47DlUxIw4Phu5zhu6Dhu6Lhu4zDg0jhu7jhuqjDg1nhu47hu4bhu6LDg+G6vcOV4bucw4PDssOdLHjDg8ag4buOw5XDg8O1V8OVTsOdw4PhuqNCw4M74bq+4bucw4Phu5oj4buqSMODNcOdw4PDqkNIw4NU4bui4buMw4NJ4bu04bui4buMw4Phu6JSw4NZ4buO4buG4buiw4NHw4nhu6LDg1lL4buiw4PDjeG7hCzDg+G7muG7tMOVw4NWw53hur7hu6LDg+G7jMOV4bq6SHjDg8O1V8OVTsOdw4PhuqNCw4Phu47hu55E4bui4buMw4NY4buqw4Phu5rDncOVw4NHw5Xhu6Lhu454w4NI4buO4buew4NI4bue4buiw4Phu5pCw4PDtVdR4bui4buMw4PDteG7juG7uCzDg+G7sMOD4buaQ8OVw4Phu5pC4bucw4NI4bue4buiw4NZw5Xhu6LDg1fDmsOVw4M/4buow4PGoExZw4NZ4buO4bq+4buiecODw6Dhuqjhu57Dg8Oq4bumw4NI4bu04bui4buMw4M/ReG7osODP1PDg0fhuqrDg1bDneG6qOG7osODSOG6qOG7osOD4bui4buMReG7onjDg+G7ouG7jiPhu6Lhu4zDgz/DneG6qMODw7Xhu47hu7ZIw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOMw4NIUOG7osODw41Vw5XDgzsqw4Phu5pD4bui4buOw4Phu6Lhu45DWcODP8avw5XDg8Og4bqo4buew4PDquG7pnjDg0jDnVXDlcODSOG7tOG7ouG7jMODVOG7ouG7jMOD4buu4buORMOVw4NX4buow5XDg0dSw4PDtVfDlU3DncODw43hu5Dhu6Lhu47igKbDg8O1V+G7nuG7ouG7jMOD4bua4buySMODSD3DncOD4buMw5XhuqrDgz/DneG6qHjDg8Og4bqo4buew4PDquG7psODw43EkMODSOG7jkMsw4NZ4buOw4zhu57Dg1lXS+G7osODw40j4buo4bui4buMw4NWw53huqjDg+G7mkLhu6Lhu4zDg2Lhu6rhu67Dg+G6o8Oa4bui4buMeMODO8SQw4Ni4bue4bq44bui4buMw4PhuqvDleG6qOG7ouG7jOKApuG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSC4bqu4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bqu4bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy/DlT95R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi/hu6LDjDpYL+G6sOG6ruG6sMOCL+G6sMSCxIJJ4bq04bqu4bq0xILhuqTEguG6plnhuqzhurDEguG6rOG6suG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6rOG6suG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4buBxajDlcODWeG7juG7qMOD4buO4bqow5XDgz/hu5LDg0hU4bui4buMw4NZ4buO4buG4buiw4NHS+G7osODR+G7qMODWFThu6Lhu4zDg+G6v8SQ4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILhuq7huqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7hurbhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5YsOVTuG7osODO8SQw4Ni4bue4bq44bui4buMw4PhuqvDleG6qOG7ouG7jMODSOG7oMODWVdL4buiw4Phuq554bq2xILEgsOD4bui4buO4bq+4buiw4PGoOG7juG7hMOdw4NZ4buOw53DmUjDg0lQ4bui4buMw4Phu45Rw4PDoOG6qOG7nnnDg+G6o03hu6LDg1nhu47hu6jDg8Og4bqo4buew4PDquG7psODSOG7oMODxqDDlUzhu6LDg1lX4buySMOD4bq0w4Phu4zDleG6qOG7onjDg+G7juG7kOG7ouG7jsODSOG7jibDg+KAnOG6o8OV4bui4buO4oCdw4Phu47DlUvhu6LDg0hQ4buiw4Phu5ojw53Dg+G7jMOVJsOD4bui4buOw5VNw53Dg0nDlcODP+G7glnDg+G7ouG7jiPDg+G7ouG7jOG6qMOVw4NZ4buO4buoeMODR0LDlcODP+G7ksODSOG7pHjDg1jDiUjDg+G7ruG7juG7nuG7ouG7jHnDg8O14buOw4zhu57Dg+G7nMOZWcODWFXDg1lCw5XDg+G7msOVTsOdeMODw41N4buiw4NZ4buO4buow4PDjSPhu6pIw4NZV+G7tOG7ouG7jMODWcOdw4NZJMODWVfDlU3DncODP8Od4bqow4Phur/DleG7ouG7jsOD4bq/Q+G7ouG7jHjDg8ONTOG7osODw43hu6jDlcODP8Od4bqow4PDtSXDg+G6oz1Iw4M74bq+LMODWeG7jkvhu5zDg+G7ruG7juG7huG7osOD4buO4buCw53Dg0jDneG7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEguG6ruG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6ruG6suG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vw5U/eUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6Iv4buiw4w6WC/hurDhuq7hurDDgi/hurDEgsSCSeG6tOG6ruG6tMSC4bqk4bq04bq2WeG6ruG6rOG6rMSC4bqw4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bq04bqyxILhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7gcWow5XDg1nhu47hu6jDg+G7juG6qMOVw4M/4buSw4NIVOG7ouG7jMODWeG7juG7huG7osODR0vhu6LDg0fhu6jDg1hU4bui4buMw4Phur/EkOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSC4bqu4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bqu4bqy4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG6v+G6ulnDg+G7ruG7juG7tMOD4buO4buQ4bui4buOw4NXw5rhu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDg0jhu45D4bucw4NZV+G7pMODWcOV4bui4buOw4M7ROG7nsODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ag4buOw53Dg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw6Dhuqjhu57Dg8Oq4bumw4Phu7DDg+G7mkLhu6Lhu4zDg2Lhu6rhu67Dg+G6o8Oa4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThuq7hurbhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL8OVP3lH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqww4Iv4bqwxILEgknhurThuq7hurTEguG6rOG6tOG6pFnhurDhuqzhurDhurLhurbhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuq7hurbhuqThuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7gcWow5XDg1nhu47hu6jDg+G7juG6qMOVw4M/4buSw4NIVOG7ouG7jMODWeG7juG7huG7osODR0vhu6LDg0fhu6jDg1hU4bui4buMw4Phur/EkOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7hurbhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEguG6ruG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6ruG6suG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vw5U/eUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6Iv4buiw4w6WC/hurDhuq7hurDDgi/hurDEgsSCSeG6tOG6ruG6tOG6rsSCxILhuqxZ4bqk4bq2w4LDguG6tuG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsMOCw4LhuqzhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7gcWow5XDg1nhu47hu6jDg+G7juG6qMOVw4M/4buSw4NIVOG7ouG7jMODWeG7juG7huG7osODR0vhu6LDg0fhu6jDg1hU4bui4buMw4Phur/EkOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSC4bqu4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bqu4bqy4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ucOhw5XhuqjDg8ON4bqqw4M/QsODV+G7tOG6qMODw43DmcOVw4NHw5XhuqjDg0jhu6TDg1lX4bue4bui4buMw4PGoOG7jsOdw4PhuqNN4buiw4NZ4buO4buow4PDoOG6qOG7nsODw6rhu6bhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEguG6ruG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6ruG6suG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vw5U/eUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6Iv4buiw4w6WC/hurDhuq7hurDDgi/hurDEgsSCSeG6tOG6ruG6tOG6ruG6sMSC4bqwWeG6sMSC4bqs4bqu4bq24buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqu4bqm4bqm4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhu4HFqMOVw4NZ4buO4buow4Phu47huqjDlcODP+G7ksODSFThu6Lhu4zDg1nhu47hu4bhu6LDg0dL4buiw4NH4buow4NYVOG7ouG7jMOD4bq/xJDhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEguG6ruG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6ruG6suG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nDtVfhu57hu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcODxqAhw4PDjeG7gMOdw4NZV+G6qOG7ouG7jsODSOG6qkjhu47Dg+G7nEPhu6Lhu4x4w4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Og4bqo4buew4PDquG7psOD4buaQsOD4buixajDlcODw43hu4bDncODWcOVS+G7osODWeG7pMODSOG7jj1Iw4NIw53DmUjDg+G7nMOUWcODWcOV4bui4buOw4M/xq/DlcOD4buOQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buO4buQ4buiw4Phu6Lhu4wj4buow5V5w4Phu4/huqjDncOD4bui4buMQizDg+G7jlDhuqjDg0fhu5Dhu6Lhu47Dg+G7muG7guG7rsOD4buaQ8OVw4NZV0vhu6LDg+G7nMOVTeG7osODw6HDiUh4w4NZQ8OVw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Og4bqo4buew4PDquG7psODw43EkMODWeG7pMODSOG7jj1Iw4Phu47DmcOVw4Phu6Lhu4zhu47hu5LDg1nhu55C4buiw4Phu5zDlU3hu6LDg8Ohw4lIw4NZ4buk4bui4buMw4PGoExZw4Phu67hu47hu57hu6Lhu4zDg1lXQuG7nsODWeG7jsOVw4PDjcOd4bqow4M7xJDDg+G7jsOZw5XDg0jhu47hu7jDg+G7ouG7jOG7juG7lOG6qMOD4buc4buww4PDjeG7hsOdw4NI4buO4buew4NI4bqo4buew4NZV0Lhu57Dg1nhu47DlcODw43DneG6qMODWeG7nkLhu6LDg+G7nMOVTeG7osODw6HDiUh5w4PDteG7juG7qMOVw4PGoCHDg8ag4buO4bqq4bui4buMw4NI4buOw5VM4buiw4NI4buOVeG7ouG7jMOD4bq/PMODSD3DncOD4buiI8avSHjDg8ONTeG7osODw40j4buqSMOD4buaQuG7nMODxqDhu47hu57Dg0jhu4494bqow4Phu5ojxajhu6Lhu4zDg1nhu44lSMODSOG7uOG6qMOD4buOw50sTuG7osODYuG7nuG6uOG7ouG7jMODYuG7oOG6qMODWVdL4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDgz/hu4Lhu6LDg0jhu47DnSxP4buiw4M/QuG7nsOD4bucw5VN4buiw4Phu4Hhuqjhu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILhuq7hu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThuq7hurbhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL8OVP3lH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqww4Iv4bqwxILEgknhurThuq7hurThuq7hurDhurDhurRZ4bqy4bqkxILEguG6tOG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6suG6tMOC4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhu4HFqMOVw4NZ4buO4buow4Phu47huqjDlcODP+G7ksODSFThu6Lhu4zDg1nhu47hu4bhu6LDg0dL4buiw4NH4buow4NYVOG7ouG7jMOD4bq/xJDhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEguG6ruG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6ruG6tuG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nDoOG6qkjhu47Dg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw6Dhuqjhu57Dg8Oq4bumw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDgzvhuqjDg+G7mkLDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw6Dhuqjhu57Dg8Oh4bqqw4PhuqPDlU/hu6LDg+G7s1lR4bqow4Phu5pDSMODWUPDlcOD4buaQuG7ouG7jMODw7VXw5Xhu6Lhu47Dg+G7j8Wo4bui4bu1ecODaeG7ouG7jMOD4buaQsOD4bucw5lZw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buO4bqow5XDg+G7ouG7jkLDg+G7msSQ4bui4buOw4PDjUPhu57Dg1nDlUvDncODR8OVT8Odw4NI4bu44bqow4PigJxIw53DmUjDg8ag4buO4buww5XDg+G7ouG7jOG7juG7lOG6qMODYuG7tOG7ouG7jMODw6rhu5Thu6Lhu47igJ3Dg+G7ouG7pMOVw4NZw5VM4bui4buMw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buu4buO4bue4bui4buMw4NZV0Lhu57Dg8Og4buG4buiw4NwI8Wo4bui4buMw4NI4buOVeG7ouG7jMODw7Phu47huqrhu67Dg0jDnVXDlcODWeG7jkzDg8agKcODcmNyeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThuq7hurLhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL8OVP3lH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqww4Iv4bqwxILEgknhurThuq7hurThuq7hurbEgsSCWeG6pOG6pOG6sMSC4bqu4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bquw4LhuqThuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7gcWow5XDg1nhu47hu6jDg+G7juG6qMOVw4M/4buSw4NIVOG7ouG7jMODWeG7juG7huG7osODR0vhu6LDg0fhu6jDg1hU4bui4buMw4Phur/EkOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7hurLhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5aeG7ouG7jMODWMOV4bui4buOw4Phu6Lhu4xCLMOD4bqu4bquw4NZ4buO4bqq4bui4buMw4Phuq7huq7Dg+G7okXhu5zDg+G6v+G7gsOdw4PDteG7juG6vuG7osOD4buz4bqu4bqm4bqy4bqm4bu1eMODWUPDlcOD4buaQuG7ouG7jMODw7VXw5Xhu6Lhu47Dg+G7j8Wo4buieMODO8SQw4Ni4bue4bq44bui4buMw4PhuqvDleG6qOG7ouG7jHjDg2Lhu57hurjhu6Lhu4zDg2Lhu6Dhuqh4w4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buMw5XhuqjDg8ON4buQ4bui4buOw4Phu6JU4bui4buMw4NJ4bq+4buiw4Phu6Lhu4zhu47DqOG7nnjDg1kkw4NZ4buOw5VMw53Dg1nhu47hu6jDlcODVOG7ouG7jMODWVLDg1fhuqjDg+G7mkLDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4buO4bqo4bucw4Phu45RSHjDg0jhu6DDg0jhu47hu5jDg1nDlUzhu6LDg1nhu47hur7hu6J5w4Phu4FF4bucw4Phuq7huqbhuqThuqx4w4NU4bui4buMw4NZ4buO4bqo4bucw4Phu4zDleG6qMODxqAhw4NZ4buOw5XDgz9Tw4M/QsODw43hu6bDg0gqw4Phu6Lhu47hur7hu6LDgz9TecODw7Xhu6Thu6Lhu4zDg8ONVUjDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4Phu5rhu7JIw4NH4buALMOD4buMw5Xhu6jDg+G7mkLDg8O1VOG7osODw7Xhu47hu4BZw4PDs+G7juG6qOG7osODw43EkMODWcOVTOG7osODSCrDg1Thu6Lhu4zDgz/Gr8OVw4PhuqNNw4PDjVVIw4PDtVfhu4bhu6LDg3LDneG6vuG7osOD4buP4bueQ+G7onnDg8O14buO4bqq4bui4buMw4PDgsOD4buiReG7nMOD4bqrw5Xhuqrhu67Dg8O14buO4bq+4buiw4Phu7Phuq7huqbhuqbhurLhu7XDg1Thu6Lhu4zDg+G7jMOVJsODSOG7jj1Iw4Phu4/DneG7gFnDg8ONw5nDlcODP07Dg0jhu7jhuqjDg8O1V8OVTcOdw4PDjeG7kOG7ouG7jsODYsOdTOKApsODw7VX4bue4bui4buMw4NIw53DmUjDg1nhu4Dhu6LDg0hU4bui4buMw4PGoMOV4bui4buOw4NZ4buOQuG7ouG7jsODYsOdTMODSeG7nsODw7VU4buiw4PDteG7juG7gFnDg8O14buOw50sTFnDg1nhu6TDg0jhu449SHjDg1Thu6Lhu4zDg1lXJUjDg1nDlUzhu67Dg0jhu47hu5jDg+G7jsOdLMOD4bucw5lZw4NI4bqq4bui4buOw4NWw53hur7hu6LDg1nDlUzhu6LDg8ON4bqq4bui4buOw4NZUOG6qMOD4bq94buO4bq+4bucw4NYPcODP0LDg8ONw5rhu6LDg+G7msOU4bui4buOw4PDs+G7juG6quG7rnnDg8Ogw53DmUjDg1nhu4Dhu6LDg0hU4bui4buMw4NZ4buO4buAWcODR0PDlXjDgz/DneG6qMODYkLhu5zDg+G7geG7jOG7jsOVw4NX4buyWcODxqDhu45Sw5XDg2LDnUx4w4PDoOG6qOG7nsODw6HhuqrDg+G6o8OVT+G7osOD4buOw5nDg1lV4bui4buMw4Phu6Lhu45Cw4M/w53huqjDg1fhuqjDg8O14bq+4buiw4Phu4/hu7DDg+G7s8Oyw51E4bui4buMw4PDtVfhu5Lhu7V54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqk4bqs4bqs4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bqu4bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy/DlT95R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi/hu6LDjDpYL+G6sOG6ruG6sMOCL+G6sMSCxIJJ4bq04bqu4bq04bqu4bq0xILhuqZZ4bq24bq24bq24bq04bqs4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqs4bq04bqu4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhu4HFqMOVw4NZ4buO4buow4Phu47huqjDlcODP+G7ksODSFThu6Lhu4zDg1nhu47hu4bhu6LDg0dL4buiw4NH4buow4NYVOG7ouG7jMOD4bq/xJDhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqThuqzhuqzhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7hurbhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54buP4bqow53Dg8ag4buOw5XDgz/DneG6qMODYkLhu5zDg+G7geG7jOG7jsOVw4NX4bqow4NI4buOw5VMw53Dg8Og4buG4buiw4NwI8Wo4bui4buMw4Phu7PhuqQt4bqu4bqm4bqm4bq04bu1eMODVOG7ouG7jMODSOG7tOG7ouG7jMODw7VX4buG4buiw4Phu4/DneG6vuG7osOD4buP4bueQ+G7osODw40j4buqSMODw7VU4buiw4PDteG7juG7gFnDg8O14buOw50sTFnDg0gqw4M/TcODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nhu6TDg0jhu449SMOD4buu4buO4bue4bui4buMw4NZV0Lhu57Dg8ON4buAw53Dg1lX4bqo4bui4buOw4M/QMODWVfhuqjhu6Lhu4zDg1lX4bue4bui4buMw4PDjeG7kuG6qMOD4buOQ1nDg+G7okIsecODw7VDw5XDg1bDnUvDg+G7ouG7jkLDg1Thu6Lhu4zDg8ONxJDDg0jhu47DlUvDncODWeG7guG7rsOD4bui4buM4buO4buU4bqow4NHw5Xhu6Lhu454w4NZV+G7sMODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7nMOZWcODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODw43hu4bDncODWcOVS+G7osODxqDhu47hu7DDlcODSSXhu6Lhu4zDg+G7ruG7juG7nuG7ouG7jMODWVdC4buew4PDoOG7huG7osODcCPFqOG7ouG7jMOD4buww4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qOKApuG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThuq7hurLhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL8OVP3lH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqww4Iv4bqwxILEgknhurThuq7hurThuq7hurThurDEglnhurbhuq7hurDhurbhurDhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhurDhurLhurbhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7gcWow5XDg1nhu47hu6jDg+G7juG6qMOVw4M/4buSw4NIVOG7ouG7jMODWeG7juG7huG7osODR0vhu6LDg0fhu6jDg1hU4bui4buMw4Phur/EkOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7hurLhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5aeG7ouG7jMODR+G7ksODWeG7jiVIw4NJ4bq+4buiw4PDs+G7juG6quG7rsODWOG6qlnDg+G7jkPDlcODWUPDlcODWeG7juG7ksODO8SQw4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7nuG6qsOD4buz4bui4bqoLMOD4buaQsODw7XDs3nDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqo4bu1ecODw7Ujxq/hu6Lhu4zDg1bDneG6vuG7osODw6Dhuqjhu57Dg8Oh4bqqw4PhuqPDlU/hu6LDg0jhu6DDg+G6rsSCw4Phu6JF4bucw4NIVeG7ouG7jMOD4buOw5VM4buiw4NYPUjDg+G7miVIeMODWULDlcOD4buiReG7ouG7jMODSOG7uOG6qMOD4buc4buQ4bui4buOw4NZV+G7nuG7ouG7jMODSMOdw5lIw4PGoOG7juG6quG7ouG7jMODSOG7jsOVTOG7osODSOG7jlXhu6Lhu4zDg8Oz4buO4bqq4buuw4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODWeG7mOG7ouG7jsODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6Dhuqh5w4Phu4/huqjDncODxqDhu47DlcODR+G7ksOD4buMw5XhurpIw4PDs+G7juG6quG7rsODWOG6qlnDg+G7jkPDlXjDg0nhur7hu6LDg+G7mkLhu6Lhu4x4w4NJUOG7ouG7jMODWcOZSMOD4buOUcODw6Dhuqjhu57Dg8ONxJDDg8ONI+G6qMODWeG7jsOVw4Phu45Cw5XDg0jhu7bDg8Og4bqo4buew4PDoeG6qsOD4bqjw5VP4buiw4M/TcOD4bqo4buiw4NZ4bqo4bui4buMw4NZQ8OVw4NWw51Lw4Phu44jxajhu6Lhu4zDgz9Cw4Phu5rhu4Lhu67Dg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODWUPDlcOD4buaQuG7ouG7jMODw7VXw5Xhu6Lhu47Dg+G7j8Wo4buieeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nDtVfDneG7ouG7jMODw6pL4bu3L+G7ruG7uQ==

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]