(vhds.baothanhhoa.vn) - Là nữ kiểm lâm viên địa bàn duy nhất thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát, chị Thao Thị Bênh, dân tộc Mông (SN 1995) không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ “lá phổi xanh” của đại ngàn.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MMOUcGs24bu3ZMawNuG7t+G6tTbhur3hu6/huq82w7Thu7U24buNa8Osw7U24buPY8O1NuG7t2tnw7Q2auG7qcOBw63DtDbhu7fhu7HDtMSpNuG6veG6r+G7kTbhurtrZ8O0NsSpa3JrIC9qODAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7lK4buB4bqvw6o1MOG7juG6tzbDtOG7tTbhu41rw6zDtTbhu49jw7U24bu3a2fDtDbhur9u4bqvNuG6u+G6t8O0NsOq4bupw4E2w7RqZMawNsawauG7qeG7n+G6vTZK4bqzxrA24buMa8Osw7U24buPY8O1Nmrhu6nDgcOtw7Q2w5V3c8O0xKk24buO4bqxxrB7NuG6vWpuNsavauG6r+G7kTbGr2puNuG6umfDtGp7NsOqY8O0Nsaw4buf4bq9NsOV4bubw7TEqTZdxajDlDY4xIPEg8OgIjbhu41q4bubw7TEqTbhu6Xhu6nhurXDtDbDtMSp4bqzazbhu41q4buTNuG7jWrhuqXDtHs2xKlr4bqvw7Q24buNauG7oTbhur/DrDbhurvhurXhu5E24bu3w6024oCc4buP4bqxNsO5auG7oWs2QeG6r8O0auKAnTbhur3hu6/huq824bq/4bqzazbDtMSp4bq3w7R9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c2w6rGsGrhu6nDteG6uzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgOMOjw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTnDoTcvOTc3w6o3OTjDoDlhOMaww6DDoeG6o2HhuqHhu483fcOyw7nEqSnhu6c7w6PDoeG6oTU24bqv4buPxrA7NcOUcGs24bu3ZMawNuG7t+G6tTbhur3hu6/huq82w7Thu7U24buNa8Osw7U24buPY8O1NuG7t2tnw7Q2auG7qcOBw63DtDbhu7fhu7HDtMSpNuG6veG6r+G7kTbhurtrZ8O0NsSpa3JrNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgOMOjNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4buOw6LDtGo24bq/4bqz4buRNkrhurPGsDbhu4xrw6zDtTbhu49jw7U2auG7qcOBw63DtDbDlXdzw7TEqTbhu47hurHGsDbGsOG7p+G6r+G7kTbhur/hu6FrNuG6veG7m8O0xKk24bu3a8Ot4bq9NuG7t3JrNuG6vWpuNuG6umfDtGp9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhu7Z3dMawNuG7peG7qeG6rzbhu6Xhu6nDosO0xKk24bq/d3PDtMSpNmpxw7Q2OTc34buNw7V7NuG6v3d04bq9NsWpw702xKlrcms2xrBqa8Ot4bupNuG6veG7r+G6rzbhuq/DtGo24bq6bMO0ans2SuG6s8awNsaw4bund3XDtMSpNkrhurPGsDbhu4xrw6zDtTbhu49jw7U2auG7qcOBw63DtDbDlXdzw7TEqTbhu47hurHGsHs24bq9auG7q8O0xKk2xrDhu5trNuG6veG7kzbDqm7DuTbEqeG6qcO5NsSpw7o2w7Thu7U24buNa8Osw7U24buPY8O1NuG7t2tnw7Q2w6rhu6nDgTbDtGpkxrA24bq94buv4bqvNkrhurPGsDYtNuG6vWpuNsavauG6r+G7kTbGr2puNuG6umfDtGp9NuG7pOG7qeG6rzbGsOG7p+G7mTbhur1q4bupw4HDrcO0ezbhur1q4burw7TEqTbGsOG7m2s24buNauG7m8O0xKk24buNauG7l2s24bq94bq1w7U2w7lq4but4bq9NsOANuG6vWpsezbDtMSpam424buPw73hur17NsO0amvDrcawNmrhu6nDgWjGsDbhur3hu6/huq824bq9am424bq/4budazbhu7dyazbhur3hu5vDtMSpNuG7t2vDreG6vTbhur/huq/DtMSpNuG7j+G6t8O1fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwxahrw7RqNuG7p+G6r3s24buPcsO0NuG7j2fDtDZ1NkHDojbDlGprNsWoccO0ezbDtOG6pcO1Njk3OTc24bq9am424bq6Z8O0ajbhu49kw4E24bq9auG7o8O0xKk2dTZBw6I2w5nhu7E2w5Rqa3s2xanhuq/hu6k24bq/4buTNuG6v3d04bq9NsO5amPDtDbhur3hu5vDtMSpNsO5auG7rTbGsOG7p+G6seG6vWo24bq/buG6rzbhurvhurfDtDZ1NuG7peG7qWc24bq9auG7o8O0xKl9NsSoxJHDtDZq4bqvazbDtOG6pcO1NuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur17NsOq4buxNuG6veG7kcO0NsawanF7Nsaw4bup4buhazbhur9zazbhur3hu5nDtDbGsOG7p+G7hXs2w7Rqd8O0xKk24bu3cms2xanDvTbDtOG6pcO0xKk24bq/4bufw7TEqXs2w7Rqa8OtxrA2xrBtw7Rqezbhur1qbjbhurpnw7RqNuG7j+G7qeG7m8O0Nmrhu5HhurfDtDbGsGrhurfDtGo2xrDhu53GsDbDtGprw63DtTbhu7fhu617NuG6v3d04bq9NsOqY8O0NuG6u+G6tcO0Nsawa8O0NsOBZ+G7qX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG6vGpr4bqvNsWp4buFNuG7t2k24bq9auG7qcOBw63DtDbDtMSpaml7NuG7t2k2w7Rq4bu1w7TEqTbhu41q4buTNuG7jWrhuqXDtHs24bu3ZMawNuG7t+G6tTbGsOG7p+G7kcO0xKk24bul4bup4bqxNsaw4bunbcO0ajbhu4/hurfDtTbhu7drw63hur17NuG6vWpuNuG6umfDtGo24bq9auG7kTbhurtraMawezbhur/DrDbhur1q4bupw6nDtDbhurtuNuG6vWrhu5E24bq9auG7qcOBaMO0Nsaw4bupxJHDtDbhu6d5w7TEqXs2xrBqd3PDtMSpNsO5auG6tWs2w7VkxrA24bq94bq1NsO0xKnhurfDgXs24bq9am42w7lq4bq1azbDqmXDgTbGsHk24bunZMawNsWpcsO1ezbFqeG7s+G6rzbFqeG7keG6s8O0NuG7peG7qcSRw7Q24bqx4buRezbhur/hu6M2w6rhu7HDtMSpNuG6veG6sTbDtGpjw7R7Nsaw4bun4buRw7TEqTbhurvhuq824buP4bubNsOqw702xrDhu6fhu7U2bMawNuG7j3dxw7TEqTbGsGrDveG6vXs2w7R3cuG6vTbhu6nhu53DtMSpNuG6v8OsNsO5auG7reG6vTbhu7fhu6024bq9auG7kTZq4bq3w7RqNsaw4bunbcO0an024buO4bq3NsO5amXDtDbigJzDtOG7tTbDtGpr4oCdezbhu41qazbDtXJrNsO0amXDtDbDtGprw63DtTbhu7fhu617NuG6u+G6tcO0NsawamPDtDbhur1qbjbhurpnw7RqNuG6veG7mcO0NuG6v+G7m2s24bq9auG7q8awNuG6u8O6NsO0xKnDuns24buP4buRNuG7j+G6p8O0xKl9NsOK4bq54bupNuG7t2XDgXs24bu3cms2QeG7qWTGsDbDuWrhurHGsDbhur9rw6zDtTbFqWvDtGo24bun4bqvNuG7j3LDtDbhu49nw7Q2dTbDtOG7q2s24bunecO0xKl7Nmprw6zhu6k24bunxqE24bq/buG6rzbhurvhurfDtHs24bq94buxw7TEqTbhu7dyazbGsG3DtGo2w4Fn4bupNuG7t+G6tzbGsOG7p+G6seG6vWo2w7Rqa8Otw7U24bu3cms24bq94bubw7TEqTbhu7drw63hur17NuG6v8OiNsSpa+G7q8O5NuG6vWpuNuG6veG7kzbGsGpnw7U24bq/4bufw7TEqTbhu4/DveG6vTbhur/DrDbhurvhuqXDtMSpNuG7p3nDtMSpezbhu7d3dMawNsWp4bup4buda3s2xrDhu6nEkcO0Nsaw4bun4bqvezbhurvhurXhu5E24bu3w6024bunecO0xKl9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc4w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoDjEg8O5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk5w6E3Lzk3N8OqNzk4w6DDocOhYcaww6PDo+G6o+G6ozfhu483fcOyw7nEqSnhu6c7w6PhuqPDoTU24bqv4buPxrA7NcOUcGs24bu3ZMawNuG7t+G6tTbhur3hu6/huq82w7Thu7U24buNa8Osw7U24buPY8O1NuG7t2tnw7Q2auG7qcOBw63DtDbhu7fhu7HDtMSpNuG6veG6r+G7kTbhurtrZ8O0NsSpa3JrNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzg1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgOMSDNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUww4rhu7E24bq94bubw7TEqTbhu7drw63hur024bq7ZcO0NuG7p+G7n8O0ezbhur1qbjbhurpnw7RqNuG7t+G6ucO0NuG6veG7nTbEqeG6p8O0xKk2w6rhurfDtGo2xrBqc2s2xKlr4bqvw7Q24bq9auG6pcO1NuG7j+G7kTbhur1q4buRNsSpa+G6rzbhur9tw7RqfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUww5Thu5NrNuG7t2k24buNw4M2w7Rrw63DtTbhur/hurHDtMSpNsO0anI2xrDhu6fhu5HDtMSpNsO0auG7tcO0xKk24bq9auG7qcOBaMO0Nsaw4bupxJHDtDbhu6d5w7TEqTbhur3hu6/huq82w7Vtw7Rqezbhur1qbjbhurpnw7RqNuG6vWpr4bqvNsWp4buFNuG7t2k2w7Rq4bu1w7TEqTbhu7dkxrA24bu34bq1PDbDlGrhu7XDtMSpNmrhu5vDtTbGsOG7p3NrNsO1d+G6r3s2w7Xhu6lwa3s24bu34bqnxrA24bq94bqnw7Q24bq9auG6tcOBNsO14bqx4bupNuG6vWpjw7R7NuG6v3dzw7TEqTbhu4/hurNrNsaw4bunccO0Nsaw4bund3TGsHs24buNamtow7Q24bq9am42w7TEqcOiNkHhu4E2w7Rqa2nhu6k24buPxJHDtH024bq+4bqp4bq9NuG6u2vDrcawezbhu7fhurfhu5E2w7Xhu7Hhuq824buNauG7mzZq4bqvw7RqezbDtMSpd3NrNsOqY8O0NsO5auG6scawNsO0d3HDtMSpNuG7j+G6t8O1NuG7p+G6ucOBezbGsGtpw7U2w6nDtDbDtMSp4bupw4E24bq9cTbhur1q4bqxw4E24bunecO0xKl7NsawxJHDtDbFqeG7qWTGsDbGsOG7qcSRw7Q24bunecO0xKk24bq94buv4bqvNuG6veG6scO0NuG6u+G7nzbhu41rw6zDtTbhu49jw7U2w4Fn4bupNuG6vcSR4bupNuG6vXbDtMSpNsO0amtp4bupNmpxw7R7NuG6tcO0ajZqd3XDtMSpNuG7jWrhu5vDtMSpNsO0auG7lzbhur9ow7Q2xal44bq9NuG7jWrhu5fhu4F9fX02w5Rqd8O0xKk2w6rhu7E24buNauG7kzbhu41q4bqlw7Q24bq/aMO0NsO1ZMOBezbhur1qbjbGr2rhuq/hu5E2xq9qbjbhurpnw7RqNuG7t+G6ucO0NuG6veG7nTbEqeG6p8O0xKl7NsO0cDbhu4/DveG6vTbhu7d3dMawNuG7peG7qeG6r30gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOKAnMav4bupw4E24bu3ZcOBezbDtGrhu7XDtMSpNsO0xKnhurfDgTbDuWrhurVrNsaw4bupxJHDtDbGsOG7p+G6rzbhu6d5w7TEqTbGsOG7nWs2w7VuxrA2w7Vyazbhu7dpezbDtGpyNuG6veG7kcO0NsO0auG7lzbhur/huq/DtMSpNsSp4buzazbhu5vDtMSpNuG6u+G6tzbhur1q4bqlw7U2xanhu5Phur17Nsaw4bubazbhu41q4bubw7TEqTbhu41tw7U2w7Thu6FrNsO0d3Lhur02w7XhuqfGsH02w5Xhuq/DgTbDteG6p8O0NuG6v+G7nWs24bu3cms2xrDhu5trNuG6v+G7kzbhu4/hurc24bq94buTNsO14bufxrA2w7TEqXdzazbhurvhurPDtDbhur9zazZqa8Os4bupNuG6vWrhu5E24bq94bubw7TEqTbhu7drw63hur024bq94buv4bqvNuG7t3Q24bu34bq3NsO14bufxrA2xKlr4bqvNuG6v23DtGo24buP4bup4bubw7Q2dTbhurtnw7Q24bq94bqzw7RqNmpwNsaw4bundHs2w7Rnw7Q2xrDhu5trNsO1cms24bq94buTNsawasOsNmrhu5HhurfDtDbGsGrhurfDtGo2xrDhu53GsDbDtGprw63DtTbhu7fhu63igJ17NuG6vWpuNuG6umfDtGo24bq9amvhuq82xanhu4V9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhu47hurc2w7Xhu5/GsDbGsOG7p+G7kcO0xKk2xanhu502w7Rq4bu1w7TEqTbhur3hurHDtDbhurvhu5824buNa8Osw7U24buPY8O1NuG6r8O1Nmprw6zhu6k2xrBraMO0xKk2w7Thu5NrezbDuWrhu5HDtMSpNsaw4but4bq9NsawZcO5NuG7peG7qeG6scO0NuG6veG7r+G6rzbhur/hu6PDtMSpNuG6u+G6t+G7kTbDqmPDtDbGsOG7n+G6vTbDleG7m8O0xKl7NuG6vWpuNsavauG6r+G7kTbGr2puNuG6umfDtGo24bq94buZw7Q2xrBs4bq9ajbhur3DveG6vTbGsOG7qcOBZ8O0Nsaw4bun4bupw4Fpw7Q24bq/w6w2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E2w4A2xrBqeOG6vXs2xrDhu6fhurHhur1qNsO0amvDrcO1NuG6u+G6teG7kTbhu7fDrTbhu6d5w7TEqTbhur3hu6/huq82w7TEqXdzazbDqmPDtDbhur9u4bqvNsO5andxw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG6vuG6qeG6vTbhurtrw63GsHs2xrBq4bubw7TEqTbhu6Xhu6nhuq824bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbGsGrhuq/DtTbDtXfhu6k24bq9auG7kTbhur1kw7k24buvw4F7NuG6vWpsw7RqNuG7peG7qcOBacO0NuG6v27huq82w7lqd3HDtMSpNkFjw4E2w6rDvcO0xKk24buNaDZq4buR4bqz4bq9ajbhurvhurXhu5E24bu3w6024bunecO0xKl7NsO5auG7nWs2anTDuTbDtXU24bq94bqx4bq9NuG6veG7qeG7n+G6vTbGsOG7qcSRw7Q2xrDhu6fhuq97Nsaw4bun4bupw4E24bul4bup4buHxrA24oCc4bq/a8Osw7U2w7Thu5PDtMSp4oCdNuG7t2k2w7lq4bqxNuG7p3nDtMSpezbDteG7qeG6rzbhurvhurHDtHs24bu3ZcO0NuG6vWrhu6nDgcOsw7Q24buPY8O1NsWp4bq1w7Q2xrDhu6fhurFrNsO5auG7h8O5ezbhur1qbjbhurpnw7RqNuG6v8OiNsSp4buTw7k2w7lqxJHDtDbDtMSp4bqlw7Q24bq9auG6qcO0NmrhurfDtGo24bu3azbDuWrhurE24bunecO0xKl7NsSpY8OBNsawamvDrcawNmrhurNrNuG6v2jDtDbGsOG6t2s2w7TEqeG7qcOBZ8O0NuG7p3nDtMSpfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bqu4bupxrBq4buR4bunNTDGr+G7puG7qMOUxKg24buORyAvw7kw

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]