(vhds.baothanhhoa.vn) - Nguyễn Chích - bậc khai quốc công thần nhà Hậu Lê. Nhắc đến ông, hậu thế nhớ đến tòa thành thiên tạo Hoàng Nghiêu hay thành Nguyễn Chích độc đáo. Nhà bác học Lê Quý Đôn trong sách Kiến văn tiểu lục đã viết: “Bề tôi có công khai quốc, kể về bậc tài trí cần lao không phải là hiếm, nhưng sở dĩ vua Cao Hoàng (vua Lê Thái Tổ) bình định được cả nước là do mưu của Lê Chích (Nguyễn Chích)...”. Cũng bởi công lao to lớn, mà Nguyễn Chích còn được ban quốc tính (họ vua).
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukRvw5nDjeG7pOG6vCE+QOG7mOG6vOG7mOG7uFfDmuG6vDzDmeG7jlfhurzhu43Dmj44VFfhurzDqcOZ4bum4buYw5nDguG6vOKAnMOp4bu4V8Oa4bq84buuw41Y4bq84buW4buOOOG6vOG7kuG7pOG7oFfhurwhPsOVV+G6puG6vCky4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vOG7luG7jjjhurw8KOG7pFE+4bq84buWxahXw5nigJ1DL8OZ4bq+REMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpE4buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq8LeG6vOG7ksOV4buY4bq84busw5nDjeG7pOG6vCE+QOG7mOG6vOG7mOG7uFfDmuG6vDzDmeG7jlfhurxXw5nhu4rhurzhu4vDlT7hurzDs+G7oOG6rOG6vOG7jcOZTOG7mOG6vOG7llBX4bq84bu4V8Oa4bqm4bq8w5nDlT7hurw8w5lQ4bq8V8OZJuG6vOG7llBX4bq8PMOdw43hurw8w5nhu4pXw5nhurw8w5nhu6Thu6BX4bq8POG7iFjhurzhu4tY4buKV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG7oD7hurzDmcONOOG6vDzDmeG7ilfDmeG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vOG7lj3hu5jhurzhu5bDjFjhuqzhurzhu43DmeG7iuG6vOG7ksOM4buY4bq8w5nhu7Lhu5jhurzDs+G7oOG6vHU+OeG6vOG6u+G7uFfhurw8KFhXw5rhurwpw4zhu5jDmeG6vG/hu6RQV+G6vDVLV+G6vDzhu6RTPuG6vOG7rlvhu5jhurzhu5ZK4bq8NeG7pFA8w4LhurzigJxlUeG6vDzhu7jhu6Thurzhu5hZ4bq84buY4bu4V8Oa4bq84busw5nDjeG7pOG6vCE+QOG7mOG6puG6vOG7rFPhurw1UeG6vOG7ksOV4buY4bq8POG7iuG7pOG6vDwo4bum4bq84buY4buOV+G6vOG7rsONWOG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq8LsOZxKjhu6Thurzhu67hu4rhurzDmeG7pFBW4bqm4bq8V8OZIFfDmuG6vCk74bq84buU4buq4bq8NT7DjeG6vMOpw41Y4bq84buLWOG7ilfDmuG6vOG6qjU+w43hurzDs+G7oOG6vOG7pcOZw4zhu6Thurzhu6UkQuG6vOG7ksWoV8OZ4bq84buWxq9Xw5nhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7mMSo4bq8VyAm4buY4bq84buu4buK4bq84buUWOG6vFYgPuG6vOG7mF3DjeG6vMOz4bug4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq84bqq4buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZQuG6rOG6rOG6rOKAneG6rOG6vMOpIlfDmuG6vOG7kjvhu6Thurzhu5jhu7hXw5rhurzhu67DjVjhurw8WOG6vOG7riZX4bqm4bq8VuG7iuG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vOG7mMOdV+G6vOG7liA64buY4bq84buSw41X4bq8IT5A4buY4bq8POG7plfDmeG6vOG6qsOZ4buy4bq8NT7DjULhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouw6nDjS484bukWFfhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7lDzDmT5W4buS4bq84bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEfDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7guG7gOG6vi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buA4buGw4ov4bq+R0fhu5Thu4LDiknDiknhu4RJPOG7hEbDiknhur7hu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEgklHR+G6uuG6vMON4buuPMSC4bq6b8OZw43hu6ThurwhPkDhu5jhurzhu5jhu7hXw5rhurw8w5nhu45X4bq84buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZw4LhurzigJzDqeG7uFfDmuG6vOG7rsONWOG6vOG7luG7jjjhurzhu5Lhu6Thu6BX4bq8IT7DlVfhuqbhurwpMuG6vFfDmsOZ4bukUi7hurzhu5bhu4444bq8PCjhu6RRPuG6vOG7lsWoV8OZ4oCd4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6R8OKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7guG7gOG6vuG6uuG6vC9E4bq7UVfhurw8w5k/4bq84busw5nDjeG7pOG6vCE+QOG7mOG6vOG7mOG7uFfDmuG6vDzDmeG7jlfhurzhu43Dmj44VFfhurzDqcOZ4bum4buYw5nhurw74bq84buu4buKV8Oa4bq8w73hu4hX4bq8w7M94buY4bqm4bq8N0rhurzhurvhu7hXw5rhurzhu43hu6RXw5nhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REMpPChYV8OaROG7pTHhurzhu5bhu4w84bq8w73hu4hX4bq8w7M94buYQy8pPChYV8OaREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw7Phu4pXw5rhurzDveG7iFfhurzDsz3hu5jhurxXw4044bq8PMOZPj3hu5jhurw3SuG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG7jeG7pFfDmeG6vOG6quG6u+G7uFfDmuG6vMO5KldC4bq8VyThu6Thurzhu5TDjVfDmeG6vDV9V8Oa4bq84buW4buMPOG6vOKAnMO9S1fhurw1w5U84bq84buUw41Xw5nhurzDmSAqV8Oa4oCd4bqs4bq84bq7w5I44bq84buYw5nhu6ZXw5nhurzhu67hu4rhurwhPuG7oOG6vMOZICpXw5rhurzhu5hdw43hurzhu5TDjVfDmeG6vDwgJlfDmuG6vDcw4bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vC3hurxXw5nDklfhurw1w5U84bq84buuxq/hu5jDmeG6vCkz4bq84buYWeG6vFfDmTRXw5rhurwpw4xXw5rhurw84buIWOG6vDXhu4rhurxXw5lKV+G6vCE+w41X4bq8IT7DklfhurwpMuG6vOG7lj3hu5jhurzhu5bDjFjhurzhu6zDmeG7pFBX4bq8V8OaID/hu6Thurzhu5YgKlfDmuG6vDzDmT/hu6Thurw14buK4bq8w5nDlT7hurw8w5lQ4bq84bus4bumV8OZ4bq8V1PhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7pcOZxqBY4bq8KTPhurzhu67hu6RSPuG6puG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vOG6qinhu6RXw5nhurxXS1bhurzhur7hu4ZI4buGQuG6vCnhu6RXw5nhurwow43hurw8KFhXw5rhurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhurxX4bu4V8Oa4bq84buUw5JX4bq8V8Oaw5nDqFjhuqbhurzhu5JA4bq8VuG7nOG6vFbhu4w84bq8KSZW4bqs4bq84bulMeG6vFfDmeG7tOG6vOG7uFfDmuG6vOG7lkrhurwpJlbhurw8MuG6vOG7rsOVLuG6vFYgPuG6vCnhu6RXw5nhuqbhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vFfDmuG7iOG7pOG6vDXhu4w84bq8NcSo4bq84buW4buk4bq84buYw5lLV+G6vDwow5I+4bq84buYw5lY4bq84buYw4zhu5jhurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhurw8KFhXw5rhurzhu67hu4pXw5rhurw74bq84busw5k+4bq8NTLhu5jhurxXe+G7pOG6vOG7i1jhu4pXw5rhuqbhurxXe+G7pOG6vOG7jcOaw5nhu6Thu6A+4bqs4bq8w7MmV+G6vOG7ruG7oFfhurw8KFhXw5rhurxXw5k0V8Oa4bq84buS4bukUFfhurzhu5Y9V8Oa4bq84buYXcON4bq84buW4buMPOG6vFcgJuG7mOG6vOG7mD5A4buk4bq8PMOZUOG6vOG7rMOg4bq84bu14buJw73hurzhu5bhu44+4bq8PMOZUOG6vOG7rMOg4bq84bu1w73huqbhurzhu5jDmTBXw5rhurzhu6zhu6RQV+G6vCky4bq8PMOZ4buMPOG6vOG7kuG7iOG7pOG6vOG7mF3DjeG6vFfDmeG7iuG6vOG7iyPhurw8KCAm4buY4bq8IT7DklfhurzDsuG7pFfDmeG6vDfDklbhurzhu64gOuG7mOG6puG6vCgj4buk4bq84buYw5nhu6ZXw5nhurwpw4zhu5jDmeG6vOG7mMON4buk4bq8PCjGr+G6vMOZ4buK4bq84busw5lM4buY4bq84buYXcON4bq84bus4bui4bq8N8OSVuG6vOG7riA64buY4bq84busw5nhu6RQV+G6vOG7jcOZw5JX4bq84buUw5JX4bq8PMON4bq84buu4buOVuG6vDzDmcONV+G6rOG6rOG6rOG6vDzhu4w84bq84buYxKjhurzhu5ZK4bq8PMOM4buY4bq84buWPVfDmuG6vOG7llBX4bq8KT444bq8V8Oaw5nhu6rhurw14buK4bq84buuMsON4bq84buYw5nhu7JX4bq84buYWFfhurzhu5YgP1fDmuG6vOG7rsOVLuG6vDzDmcOSV+G6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOZ4buKV8Oa4bq8PCjDjeG7pOG6vDwo4bui4bq84buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq8O+G6vOG7luG7jDzhurzDveG7iFfhurzDsz3hu5jhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RG/DmeG7uFfDmuG6vOG7mMOZ4buMLuG6vFfDmcOVV+G6vFfDmiA/4buk4bq84buUw5JX4bq8LsOZxKjhu6Thurzhu5jDmcavPuG6vOG7ruG7jlbhurw8w5nDjVfhurzhu5QgJuG7pOG6vCky4bq84buYw43hu6Thurw8KMav4bq8POG7ilfhurzhu5Y94buY4bq84buYXcON4bq8IT7Dklfhurw3w5JW4bq84buuIDrhu5jhuqbhurzhu43Dmj44VFfhurzDqcOZ4bum4buYw5nhurzhu5ZK4bq8PMOVLuG6vMOZOi7hurzhu64y4buY4bq84buuIDpXw5rhuqbhurzhu5QyV8Oa4bq84buYP+G6vOG7rMOZO+G7pOG6vFfDmsOZ4buqw43hurxXw5rDjTjhurw8KOG7oFfhurwhPuG7oOG6vMOZICpXw5rhurzDveG7iFfhurzDsz3hu5jhuqzhurzhu6XDmcagWOG6vCnDjOG7mMOZ4bq84bq7xq/DjeG6vOG7mMOZ4bum4bq8w5k+OFJX4bq84bq74bu4V8Oa4bq8w7kqV8OC4bq84oCcw6k+PeG7mOG6vOG7rMOZO+G7pOG6vFfDmsOZ4buqw43hurzhu5RY4bq84bu4V8Oa4bq84buuSlfDmeG6vOG7luG7iFjhurzhu5ZK4bq84busw5k74buk4bq84buW4buOPuG6vOG7mMOZWOG6vFY9POG6vC7DmVhXw5rhurw8KOG7iljhurzhu5bhu4w+4bq8PCjDjVfDmeG6vOG7mMOZQFfDmuG6vCE+w5JX4bq8w7Lhu6RXw5nhurw3w5JW4bq84buuIDrhu5jhurzhu64mV+G6vFfDmeG7jDzhurw74bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjeG6puG6vDwoICbhu5jhurzhu6zDmeG7pOG6vOG7rMOZO+G7pOG6vFfDmsOZ4buqw43hurzDs8ONVuG6vMO5Klfhurzhu5J9V8Oa4bq8VyTigJ3huqzhurzhu6Uo4bugV+G6vCE+4bug4bq8w5kgKlfDmuG6vMO94buIV+G6vMOzPeG7mOG6puG6vFfDmTRXw5rhurzhu5YjV+G6vOG7riI44bqm4bq84buUWMONV8OZ4bq8PCjhu4jhu6ThurxXw5nDjVfDmeG6vOG7mMOZWVfDmuG6vOG7liA64buY4bq84buuw5Uu4bq8V+G7oFfhuqbhurzDmVjhu4g84bq84buWPVfDmuG6puG6vOG7mMOZ4bukUFfhurzhu5bhu4w+4bq8KeG7uOG7pOG6vFck4buk4bq84busw5nhu6RQV+G6vOKAnMOyPTzhurzhu5jhu7bhu6Thurzhurvhu7hXw5rhurzDuSpX4bqm4bq8IT7DklfhurzDmuG7pE7hu5jhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7lMOMVuG6vOG7llBX4bq84buYICYu4bq8LsOZw4zigJ3huqbhurw8w5nDjVfDmeG6vDzDmVDhurzhu5hdw43hurw8w5ld4bq84buu4buqV8OZ4bq84buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq84buuw41X4bq8KMON4bq84busw5lMLuG6vDV9V8Oa4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6UoO+G6vDVR4bq8NX1Xw5rhurzhu5bhu4w84bq84buYJOG6vMOZ4bu4VuG6vFfDjTjhuqbhurzhu5Thu5A+4bq84buYw5lY4bq84buWI1fhurzhu64iOOG6puG6vOG7lFjDjVfDmeG6vDwo4buI4buk4bq84busw5nhu7hXw5rhurzhu5jDnVfhuqzhurzhu43DmSBXw5rhurzhu5jDnVfhurzhu5ZZ4bq8V8OZNFfDmuG6vDzhu6BX4bq8w5rhu7Lhu6Thuqbhurzhu5bGr8ON4bq84buUw41Xw5nDguG6vOG7mCNX4bq8dMOZw4xY4bqm4bq84buYI1fhurzDqcOMV+G6vMOpP+G6puG6vOG7mCNX4bq8w71Y4buk4bqm4bq84buYI1fhurxl4bukV8OZ4bqm4bq84buYI1fhurzDsz44Ulfhuqbhurzhu5gjV+G6vOG7pcONVuG6vCE+w5JX4bqm4bq84buYI1fhurzDsyAs4buk4bq84bus4bukUFbhuqzhuqzhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REMpPChYV8OaROG6u1BX4bq8PMOdw43hurw8w5nhu4pXw5nhurzhu4tY4buKV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG7oD5DLyk8KFhXw5pEQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqUtX4bq84buYMOG6vMO94buIV+G6vMOzPeG7mOG6vDw+OOG6vDU0V8Oa4bq8VuG7iFfDmeG6puG6vFfDmSBXw5rhurw1JuG7pOG6vFfDmUpX4bq8IT7DjVfhurwhPsOSV+G6vCky4bqm4bq8PMOZXeG6vOG7ruG7qlfDmeG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vCkmVuG6vFfDmcOVV+G6vCjDjeG6vDV9V8Oa4bq84buW4buMPOG6vFfhu4o44bq84busw5nhu7hXw5rhurzhu5Zd4bq84buYKuG6vCk74bq84buWU+G6vFY74bq8KD1Xw5rhuqbhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq84buYPj3hu5jhurzhu6zDmTvhu6ThurxXw5rDmeG7qsON4bqs4bq84buNw5k/4bq8KTLhurzDjVbhurzDmeG7pFM+4bq8NX1Xw5rhurzhu5bhu4w84bq8LsOZ4bumw43hurzhu43DjVbhurw3MOG6vOG7pcOZw41Xw5nhuqbhurw1JuG7pOG6vFfDmTRXw5rhurxXe+G7pOG6vOG7i1jhu4pXw5rhuqbhurxXe+G7pOG6vOG7jcOaw5nhu6Thu6A+4bq8PDHhurxXw5k0V8Oa4bq8V8Oa4buKOOG6vOG7mMOZS1fhurw8KMOSPuG6vOG7mEw84bq84buY4bu04bqm4bq8KcONPuG6vFfDmeG7pFE+4bq8POG7plfDmeG6vDxYw4xX4bqm4bq84buYPkDhu6Thurzhu5h9V8Oa4bq84buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq84buWSuG6vCE+OFA84bq84buWxq9Xw5nhurzhu5jDmeG7slfhurzhu6zDmT7hurw1MuG7mOG6vFd74buk4bq84buLWOG7ilfDmuG6vC3hurzhu43DmsOZ4buk4bugPuG6vOG6quG6u+G7uFfDmuG6vMO5Klfhuqbhurzhu43hu7hXw5rhurzDqUBXw5rhuqbhurx1PsSoV8Oa4bq84bu1ICpXw5pC4bq84buu4buKVuG6vFcq4buk4bq8N8OSOOG6vOG7lDJXw5rhurzhu5hLV+G6vOG7mDDhurzhu6zDmTvhu6ThurxXw5rDmeG7qsON4bq8Vibhu6ThuqzhurzhurvGr8ON4bq8PMOZUOG6vOG7mEtX4bq84buYMOG6vFYm4buk4bq84buYWeG6vFd74buk4bq84buYw41Y4bqm4bq8KeG7uFfDmuG6vCnDkj7huqbhurxXw5nhu6RRPuG6vMOZw41Xw5rhurzhu5Y9V8Oa4bq8NeG7iuG6vDzDmT5Xw5rhurzhu64iV8Oaw4LhurzigJzhu5VXw5rhurzDqcOZ4bum4buYw5nhurzhu6464buk4bq84buUW1fDmuG6vDwoWFfDmuG6vOG7llnhurzhu67hu4w44bq8V3vhu6Thurzhu67hu4pW4bq8PMOZ4buKV8OZ4bqm4bq8ViA6V+G6vCnhu7hXw5rhurzhu67hu4pW4bq8w5nhu4pY4bqs4bq84bulw5nhu4pXw5nhurw8Pjjhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7liA64buY4bq84buSTVfDmuG6vC7DmU9Xw5rhurzhu5jDmVjhurzhu65MVuG6vFfDmSBXw5rhurwow43hurw14buKWOG6vDzDmcWo4bq84busw5lZ4bq8VuG7iuG6vOG7riA/V8Oa4bq84buWIDrhu5jhuqzhurzhu6Ux4bq84buWWeG6vFbhu4rhurzhu5bDjFfDmeG6vMOa4bukTuG7mOG6puG6vFY9POG6vFfDmiA/4buk4bq8w5rhu6Q04bq84buYw5kl4bq8w5nhu6RTVuG6vFbhu4rhurw8KEtW4bq8V8OaID/hu6Thurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vDzDmVPhurzhu5bGr+G7mMOZ4bq84buu4buI4buk4bq84buWIDrhu5jhuqzhuqzhuqzhurzhu4tU4bq8PCAmV8Oa4bq8V8OZ4buK4bq8w7Lhu6RXw5nhurzhu5ZQV+G6vDzDmcWo4bq8w5rhu6Q04bq84buYw5kl4bq8w5nhu6RTVuG6vOG7llPhurzhu5hA4bq8PMOZXeG6puG6vDwgJlfDmuG6vFfDmeG7iuG6vMOy4bukV8OZ4bq84buW4buk4bq8PMOZxajhurzhu5ZZV+G6vOG7lsOMV8OZ4bqm4bq84buUWOG6vOG7llnhurwhPsOSV+G6vMOa4bukTuG7mOG6vCk64bq84busw5nhu7hXw5rhurzhu5TDjFbhurzhu5bGoFbhurwhPsOSV+G6vOG7llBX4bq84buWw4xXw5nigJ3hurzhuqo8w5nGoFjhurwpw4zhu5jDmeG6vOG7pcOZw41Xw5nhurzhu4tZw43hurw84buoV8OZ4bq84buYw5nhu6ZC4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqUDhurxXw5nhu4rhurxXw5rDmeG7pOG7oFfhurzhu5gwPuG6vOG7i1jhu4pXw5rhurzhu6U+4buMV+G6vHTDmSThurw8KFhXw5rhurzhu5Lhu4rhu6ThurzigJzhurnhu6Thurw84bum4buYw5nhurzhu67Gr+G7mMOZ4bq8KTPhurzhu4tY4buKV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG7oD7hurwpKlfhuqbhurw8w53DjeG6vDzDmeG7ilfDmeG6vOG7lsOM4bq8w5l9V8Oa4bq8NeG7quKAneG6vOG7lkrhurw14bukUDzDguG6vOKAnOG7pcOZ4buKV8OZ4bq84buWw4zhurzhu4tY4buKV8Oa4bq84buNw5rDmeG7pOG7oD7hurzhu5hdw43hurw8ICZXw5rhurwhPsOSV+G6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vOG7ruG7iuG6vFY9POG6vCnDjFfDmuG6vDzhu4hY4bq8V8Oaw5lS4bq8PMOZPsOVPOG6vOG7lj3hu5jhurzhu5bDjFjhurw8KFhXw5rhurzhu6zhu6RQV+G6vDwoe+G7mOG6vDfDkjjhurzhu5QyV8Oa4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq84buWw4zhurzhu5Qyw43hurw14buKWOG6vDzDmeG7pOG7oFfhurxXw5nhu6Thu6BX4bqm4bq84buuOuG7pOG6vOG7lFtXw5rhurxWPTzhurzhu5jhu7hXw5rhurw8KMWoV8OZ4bq8V3vhu6ThurxXWFfhurzDmX1Xw5rhurw14buq4bq84buYXcON4bq8POG7iFjhurzDmVnDjeG6vOG7llPhurw8w5nDjTjhurwpMOG7mOG6vFfDmiA/4buk4bq8w5k0PuG6vMOZ4buIV+G6vDwoWFfDmuG6vDzDmVDhurzDmuG7pCbhu6Thurw14bu44bq8w5nhu4hX4bqs4bq84bulw5nhu4pXw5nhurw3w5I44bq84buYw5ld4bq8OFA+4bq84buSTVfDmuG6vOG7lsOM4bq8N1Au4bq84oCcw5nDnVfhurw8KOG7oFfhurzhu5bDqOG6vMOZw51X4bq84buUICbhu6ThuqbhurzDmcOdV+G6vOG7lCAm4buk4bq84buYw5lAV8Oa4bq8w5nDnVfhurw8KOG7oFfigJ3huqbhurw84buIWOG6vFfhu6BX4bq8PMOZUOG6vDU0V8Oa4bq84buYw5lM4buY4oCd4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6XDmcONV8OZ4bq8PMOZUOG6vOG7mF3DjeG6vFfDmsOZ4buqw43hurwhPsOSV+G6vDXhu4rhurzhu6zDmTvhu6ThurxXw5rDmeG7qsON4bq84buUWOG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vOG7rkpXw5nhurzhu5bhu4hY4bq8V8OZw41Xw5nhurzhu5jDmVlXw5rhurzhu67DjVfhurwoPVfDmuG6vCjDjeG6vOG7rMOZTC7hurw1fVfDmuG6vOG7jcONVuG6vOG7pcOZw41Xw5nhurwt4bq8ZUzhu5jhurzhu43DmsOZUuG6puG6vOG7liA64buY4bq8V8OaID/hu6Thurzhu5TDklfhurzDmSA7V8Oa4bq8MFfDmuG6vFfDmeG7pFI84bq8PMWoV8OZ4bqm4bq84busw5nhu6RQV+G6vMOa4bukTuG7mOG6vMOy4bukV8OZ4bq8w5lYxKhXw5rhurzDmUA84bq8PMWoVuG6vOG7mMOM4buYw5nhurw8KOG7jFfhurzDjC7huqzhurzDs3vhu5jhurzhu5Lhu4w44bq8w5rhu6Q/4bqm4bq8Vyrhu6ThurxXe+G7pOG6vCgxV8Oa4bq8w7PDjVbhurzDuSpX4bqm4bq8ZcWoV8OZ4bq84bq7xq9Xw5nhurzDvSAqV8Oa4bq8w7Phu6DhurzDszrhu6Thurwuw5nhu4w84bq84buYP+G6vOG7rMOZO+G7pOG6vFfDmsOZ4buqw43huqzhurzDqcSoVuG6vFZQV+G6vDzhu4rhu6Thurw8KOG7puG6vOG7mF3DjeG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vFfhu6BX4bq84buWSuG6vOG7mMOZWOG6vFfDmiA/4buk4bq84buWUFfhurxWP+G7pOG6vDVR4bqs4bq8w73hu4rhurxXS1bhurzhur7hu4Lhu4DDiuG6puG6vDzDmV3hurzhu67hu6pXw5nhurzhu43Dmj44VFfhurzDqcOZ4bum4buYw5nhurwoP+G7pOG6vOG7mEtX4bq84buYMOG6vOG7i1jhu4pXw5rhurzhu43DmsOZ4buk4bugPuG6puG6vOG7lsagVuG6vDxY4buKV+G6vOG7kj3hurzhu64y4buY4bq84buuIDpXw5rhurzDmuG7pMON4bq8V8OZw5Uu4bq8V8Oaw5nhu6rDjeG6vCE+w5JX4bq8w7PDjVbhurzDuSpX4bqm4bq8PCg74bq8PMOZ4buKV8OZ4bq84buUIlfDmuG6vDwgJlfDmuG6vOG7lCAm4buk4bq8PCggJlfDmuG6vGXFqFfDmeG6vOG6u8avV8OZ4bq8w70gKlfDmuG6vMOz4bug4bq8w7M64buk4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6UoICbhu5jhurwpMuG6vDXDkjjhurwow4wu4bq8NeG7iuG6vOG7lErhurw8w5JW4bq84buYXcON4bq84bus4bui4bq8N8OSVuG6vOG7riA64buY4bqm4bq8NX1Xw5rhurzhu5bhu4w84bq8w7PDjVbhurzDuSpX4bq8NeG7iuG6vC7DmeG7psON4bq84bulw5I44bq8NzDhurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buue+G7mOG6vOG7kuG7jDjhurzDmuG7pD/hurzhu6zDmVnhurzhu5hZ4bq8PMOZU+G6vOG7ksSoWOG6vDxY4buKV+G6vOG7rjLhu5jhurzhu64gOlfDmuG6vOG7llPhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq84buYPj3hu5jhurzhu6zDmTvhu6ThurxXw5rDmeG7qsON4bqs4bq84bulKCAm4buY4bq8KTLhurzhu65Y4bq84buuTFfDmuG6vOKAnMOpw5l7V8Oa4bq8PMON4bq8KeG7nuG6vOG7luG7pOG6vDVR4bq84buWw5I+4bq84buWU+G6vOG7rljhurw14bukUuG7mOG6vFcgJuG7mOKAneG6vOG7mF3DjeG6vGXFqFfDmeG6vOG6u8avV8OZ4bq8w70gKlfDmuG6vMOz4bug4bq8w7M64buk4bqm4bq84buSTVfDmuG6vDzhu4rhu6ThurxXS1fDmuG6vOG7mF3DjeG6vFbFqFfDmeG6puG6vOG7lMONV8OZ4bq8PCAmV8Oa4bq84buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq84buWSuG6vMOZ4bukUFfhurzhu6xQw4LhurzigJzhu43DmsOZUuG6vOG6o1fhurzhu67hu4rhurxXKuG7pOG6vMOZ4bukU1bhurw4UD7huqbhurzhu5bhu4w84bq8KD1Xw5rhurxXw5ogP+G7pOG6vOG7luG7uFfDmuG6rOG6vOG7peG7uOG7pOG6vOG7lkrhurw8MVfDmuG6vCE+w43hurzhu67hu4jhu6Thurzhu43DmsOZUuG6vOG6o1fhurxX4bugV+G6vDzDmeG7uFfDmuG6vDzDmT494buY4bq84buWID9Xw5rhurzhu5bhu4w84bqs4bq84buNw4044bq8PMON4bq8PCggJuG7mOG6vMOZSjjhurzhu5bDjFfDmeG6vOG7ruG7jDjhurzhu6Uo4buK4bq8w7NYV8Oa4bqm4bq84buYw5nhu6RQVuG6vMOa4bukNOG6vOG7mMOZWOG6vOG7liA64buY4bq84buNw5rDmVLhurzhuqNX4bq84buWU+G6vOG7ruG7ilbhurzhu5jDmSXhurzhu5bhu4w84bq84buWMFfDmuG6vOG7mMOZw5JX4bqm4bq8KCPhu6Thurzhu5Qyw43hurw14buKWOG6vFfDmcOSV+G6vOG7rjLhu5jhuqbhurw84buK4buk4bq84buuMuG7mOG6vOG7jDjhurxW4buK4bq8IT7DjTjhurwow43hurzhu5bDjFfDmeG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG6u+G7uOG6vDzDmcWo4bq84buYWeG6vDzDmVPhurw84bumV8OZ4bq8N1hXw5rhurw14bukUuG7mOG6vFcgJuG7mOKAneG6vOG6qjzDmcagWOG6vCnDjOG7mMOZ4bq84bq7xq/DjeG6vOG7mMOZ4bum4bq8w5k+OFJX4bq84bq74bu4V8Oa4bq8w7kqV0LhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7pcOZxqBY4bq8KTPhurzhu67hu6RSPuG6puG6vFfDmsOZxqDhurw8w5nGoFjhurzhu5ZR4bq8Nz7hu4w84bq84buYXcON4bq8PCAmV8Oa4bq84buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bqm4bq8V8Oaw5nhu6rDjeG6vCE+w5JX4bq8w7PDjVbhurzDuSpX4bq84buWSuG6vOG7mMOZPjhTV+G6vMOZICZXw5rhurw84bukUFfhurw14buKWOG6vOG7jcOaw5lS4bq84bqjV+G6rOG6vMOpw5nhu6jhurw8KFhXw5rhurw8w5k/4buk4bq8w5rhu6TDjVfhurxXw5pMV+G6vOG7lkrhurxXw5nDjVfDmeG6vOG7mMOZWVfDmuG6vOG7ruG7ilbhurzhu5jDmV3hurxWPTzhurw1fVfDmuG6vCg9V8Oa4bq84buuJlfhuqzhurzhu6Ux4bq84oCc4buS4buKV+G6vOG7luG7iC7igJ3hurxX4buKOOG6vDzhu6RQV+G6vOG7mOG7uFfDmuG6vCjDjeG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG6u+G7uOG6puG6vCE+4buaPOG6vCnhu4jhu5jDmeG6vCE+w5JX4bq8N8OSVuG6vOG7riA64buY4bqm4bq84buu4buKVuG6vFfhu6BX4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vOG7riZX4bqs4bq84bq7w4xXw5nhurzDmuG7pMOM4bq8NVHhurzhu5ZZV8Oa4bq8w5pZLuG6vDxY4bq84buuJlfhurzhu5hdw43hurzhu5TDjVfDmeG6vDwgJlfDmuG6vDcw4bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vDwoWFfDmuG6vOG7rMOZO+G7pOG6vFfDmsOZ4buqw43hurzDs8ONVuG6vMO5KlfhuqbhurxXw5nhu4rhurzhu5LDjOG7mOG6vMOZ4buy4buY4bq8w7Phu6Dhurx1Pjnhurzhurvhu7hX4bq8PChYV8Oa4bq8KcOM4buYw5nhurxv4bukUFfhurw1S1fhurw84bukUz7hurzhu65b4buY4bq84buWSuG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq8POG7pFDhu5jhurzhu64/4buk4bq8V8OaOuG7pOG6vOG7mMONw4LhurzigJxlUeG6vDzhu7jhu6Thurzhu5hZ4bq84buY4bu4V8Oa4bq84busw5nDjeG7pOG6vCE+QOG7mOG6puG6vOG7rFPhurw1UeG6vOG7ksOV4buY4bq8POG7iuG7pOG6vDwo4bum4bq84buY4buOV+G6vOG7rsONWOG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq8LsOZxKjhu6Thurzhu67hu4rhurzDmeG7pFBW4bqm4bq8V8OZIFfDmuG6vCk74bq84buU4buq4bq8NT7DjeG6vMOpw41Y4bq84buLWOG7ilfDmuG6vOG7ksWoV8OZ4bq84buWxq9Xw5nhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7mMSo4bq8VyAm4buY4bq84buu4buK4bq84buUWOG6vFYgPuG6vOG7mF3DjeG6vMOz4bug4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq84bqqPDDhu5jhurzhu43Dmj44VFfhurzDqcOZ4bum4buYw5lC4bqs4bqs4bqs4bq8b8OZ4bu4V8Oa4bq84buY4buOV+G6vC7DmcSo4buk4bq84buWw4xXw5nhurxW4buK4bq8w5nhu4jhurzhu5YgOuG7mOG6vDzDmeG7ilfDmeG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG6u+G7uOG6puG6vOG7ruG7jDjhurzDmcOdw43hurzDmeG7pFA+4bq84buWU+G6vOG7rFA84bq84buu4bukVD7hurzhu5jDmeG7pFBX4bq8PCjDjVfDmeG6puG6vDw+OOG6vOG7ruG7iuG6vFYgPuG6vOG7rFDhurzhu5hdw43hurzhu43Dmj44VFfhurzhu6UoSuG7pOG6puG6vFfDmSBXw5rhurw8KCAm4buY4bq8w5lQPOG6vOG7ruG7ilbhurzhu5jDmVjhurzhu5hLV+G6vOG7ksSoV+G6vFbhu4hXw5nhurzhu5ZT4bq8PMOZPuG6vOG7ruG7jDjhurw8w5lMV8Oa4bq84buuOuG7pOG6vMOZWOG7ilfhurw8WOG7ilfhurw8w5ky4buY4bq84buu4buK4bq84buSTDzhurzhu5bhu44+4bq8PDHhurzDs+G7oOG6vMOpw5nhu6bhu5jDmeKAneG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEb8OZ4bu4V8Oa4bq84buYw5nhu6jhurzhu5hZ4bq84buY4bu4V8Oa4bq84buuJlfhurw8KFhXw5rhurzhu6zDmTvhu6ThurxXw5rDmeG7qsON4bq8w7PDjVbhurzDuSpX4bqs4bq8b8OZ4buk4bq8NSAqV8Oa4bq8PCjhu6RRPuG6vOG7i8OVPuG6vMOz4bug4bq84buWIDrhu5jhurwpw4xXw5rhurzhu67DlS7huqbhurzhu5TDjVfDmeG6vDwgJlfDmuG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vOG7mMOZMFfDmuG6vDzhu7Thurw84buK4buk4bq8V0tXw5rhurw8KMOVV+G6vFbhu4jhu5jhurzhu6zDmeG7pOG6vFfDmeG7pFE+4bq84buu4buOV+G6vOG7liA64buY4bq8V8OZ4buK4bq8NT7DjeG6vDzhu6RX4bq8PCA7V8Oa4bq8w5rhu6TDjVjhurw8KOG7slfDmuG6vDwow4zhu5jDmeG6vOG7lOG7nC7hurzhu65Y4buIV+G6puG6vDwo4buMV+G6vMOa4bukNOG6vDV9V8Oa4bq84buS4buk4bugV+G6vMSo4buk4bqm4bq84busw5nhu6RQV+G6vDwgJlfDmuG6vMOa4bukTuG7mOG6vOG7mMOZ4buo4bq8V8Oaw5nGoOG6vDzhu6BX4bq84buWSuG6vCk64bq8w5lK4buk4bqs4bqs4bqs4bq8ZTvhu6Thurw1w5U44bqm4bq8KcONPuG6vOG7rMOZ4buk4bq84bu4V8Oa4bq8VuG7jDzhurzhuqpXS1bhurzhur7hu4Lhu4JIQuG6vOG7lkrhurzhu5YgOuG7mOG6vFfDmeG7iuG6vDU+w43hurwpw43hu6ThurxXw5ogP+G7pOG6vClY4buIV+G6vDVLV+G6vOG7kuG7pMON4bq84oCcdT5A4buY4bq8PCjhu6RRPuG6vDzDjOG6vFZSV8OZ4bq84buY4bu4V8Oa4bq8PMOZ4buOV+G6vOG7kuG7pOKAneG6vOG7rMOZTOG7mOG6vMOaw5nhu6Thurzhu5jhu7hXw5rhurzhu5Yw4buY4bqs4bq8w71LV+G6vOG7kuG7pMON4bq84buUWOG6vOG7pSjFqFfDmeG6vOG7pcOZPuG7jFfhurzhurk+4bq8KVjhu4hX4bq84buYWeG6vDXhu6RQPMOC4bq84oCc4bulw5nDjVfhurzhu7jhu6ThuqjhurzDqeG7uFfDmuG6vOG7rsONWOG6vCky4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vOG7riZX4bq8V8OZIOG6vDzDmVDhurzhu67hu4rhurzhu5I74buk4bq84bu4V8Oa4bq84buuw5Uu4bq84buYw5nhu6bhurzhu5JRV+G6puG6vDzDmeG7jDjhurwpMuG6vDXhu6RS4buY4bq8KSZW4bq8PCh94bq8POG7plfDmeG6vDXDlVfhurzhu5RbV8Oa4bq84bus4bumV+G6vOG7lsOMWOG6puG6vDBXw5rhurzhu5Lhu6RQV+G6vFbDjT7hurzhu67hu5zhuqbhurzhu5jDmVjhurxX4bugV+G6vFYm4buk4bq8w5nDjTjDguG6vMOzP+G7pOG6vDwoPlfDmuG6vFfDmsOZ4buqw43hurzhu5jEqFbhurzDmVnDjeG6vDwgJlfDmuG6vCnhu6rhuqbhurzhu67hu4w44bq84buWMOG7mOG6vOG7lj3hurzhu5jDmeG7pOG7oD7hurwuw5lb4buY4bq8V8OaID/hu6Thurzhu5Lhu6Thu6BX4bq8w5rhu6Qm4buk4bq8N8ON4bq8N+G7uOG7pOG6puG6vMOa4bukNOG6vOG7liA64buY4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq8PCjFqOG6vOG7ksav4bq84buY4bu44bq84buuw5Uu4bq8Vyrhu6Thurzhu5jhu7bhu6Thurw8PjhSPOG6vOG7ruG7ilbhurwo4buKWOG6vOG7lMOVPuG6vOG7mMOZWOG6vFY9POG6vC7DmSAqV8Oa4bqs4bq8w6nhu7hXw5rhurzhu67DjVjhurzhu5bhu4444bq84buS4buk4bugV+G6vCE+w5VX4bqm4bq8KTLhurxXw5rDmeG7pFIu4bq84buW4buOOOG6vDwo4bukUT7hurzhu5bFqFfDmeG6puG6vOG7ruG7iuG6vMOaICpXw5rhurwpw4xXw5rhurzhu5jDmVjhurw8w5nhu6Thu6BX4bq8w5nhu4jhurwpWOG7pOG6vOG7mMOZPlfDmuKAneG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4buNw5rhu4o44bq8V8ONOOG6puG6vDvhurzhu67hu4pXw5rhurzDveG7iFfhurzDsz3hu5jhuqbhurw3SuG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG7jeG7pFfDmeG6vOG6quG6u+G7uFfDmuG6vMO5KldC4bq84buYw51X4bq8IT7hu45X4bq8PMOZU+G6vOG7lOG7pOG6vDzhu6bhu5jDmeG6vFY94bqm4bq84buWUVfhurw8w5k/4bq84busw5nDjeG7pOG6vCE+QOG7mOG6vOG7mOG7uFfDmuG6vDzDmeG7jlfhurzhu43Dmj44VFfhurzDqcOZ4bum4buYw5nhurw14buK4bq8NUtX4bq84buS4bukw43hurx1PkDhu5jhurw8KOG7pFE+4bq8PMOM4bq8VlJXw5nhurzhu5jhu7hXw5rhurw8w5nhu45X4bq84buS4buk4bqs4bq84buVV8Oa4bq84buNw5o+OFRX4bq8w71LV+G6vGVNV8Oa4bqm4bq84buY4bu4V8Oa4bq84buYw5kw4buY4bq8w71LV+G6vMOZWcON4bq8N0rhurzDmT3hu6Thurw3SuG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG7jeG7pFfDmeG6vOG7mMOZWOG6vOG7kuG7pFA8w4LhurzigJzDs0tXw5rhurxWPeG6puG6vOG7llFX4bq8PMOZP+G6vDXhu4rhurw1S1fhurzhu5Lhu6TDjeG6vOG7ruG7pOG7oFfhurwhPsONV+G6vOG7llBX4bq84buUw41Xw5nhurw8ICZXw5rhurzhu43Dmj44VFfhurzDqcOZ4bum4buYw5nhurzhu5ZK4bq84buWIDrhu5jhurw3UC7hurzDmeG7iFfDmuG6vOG6ueG7pOG6vDzhu6bhu5jDmeG6vOG7rsav4buYw5nhurwpM+G6vDXhu4rhurzhu6zhu6RQV+G6vDwoe+G7mOG6vFfDmsOZUuG6vDzDmT7DlTzhurzhu5jhu4wu4bq8IT5A4buY4bq8w5rhu6TDjeG6rOG6vMOz4buKV8Oa4bq8w73hu4hX4bq8w7M94buY4bq8NeG7iuG6vDV9V8Oa4bq8IT7hu6Dhurzhurvhu7hXw5rhurzhu43hu6RXw5nhurw8MuG6vMOZ4buKWOG6vOG7ruG7iuG6vCE+4bug4bq8w5kgKlfDmuG6vOG7mF3DjeG6vOG7lMONV8OZ4bq8PCAmV8Oa4bq84buNw5o+OFRX4bq8w6nDmeG7puG7mMOZ4bq8POG7iuG7pOG6vFdLV8Oa4bqs4bq84buL4buKV8Oa4bq8V0tW4bq8NeG7iljhurxXw5rhu4o44bq84busw6HhurzhuqrDmuG7pCVC4bq84buYXcON4bq84bu4V8Oa4bq84bqq4buARi3hur7hur7hurzDklbhurzhu67Gr+G7mMOZQuG6vOG7mFhX4bq84buYw5nDjD7hurw8KFhXw5rhurzhu5TDnVfDmuG6vMOZ4buy4bqm4bq84buNw5nDklfhurzhu5TDklfhurzhu5bGr8ON4bq8LsOZICpXw5rhurzhu5h9V8Oa4bq8V8OZw40+4bq8PCg74bq8NVHhurzhu5Thu6Thurw84bum4buYw5nhurw8IDtXw5rhurxXw5km4bq8V8OaID/hu6Thurw3IMON4bqs4bq84bq7UVfhurw8w5k/4bqm4bq84buS4bukw43huqbhurxWPeG6vOG7jcOaPjhUV+G6vMOpw5nhu6bhu5jDmeG6vOG7mCJXw5rhurzhu67hu4rhurzhu5bhu6RTVuG6vOG7llBX4bq8PMOZw41W4bq8IT7DjVfhurzhu5hdw43hurzhu5Q+4bq84busw5nDjOG7mMOZ4bq8N8ON4bqm4bq8w5rhu45X4oCd4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro8xqA3PC3DjeG7ruG7pMOaV8OC4bq8KOG7pMOaw5k84bqk4bq6REMpPChYV8OaRGXhu4rhu6Thurw14buK4bq8xKhXw5nDguG6vG/DmcOMV8OZ4bq8w7M94buYQy8pPChYV8OaREMvLkQ=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]