(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân (HND) Thanh Hóa không ngừng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, tập hợp nông dân, đoàn kết trong xây dựng, sẻ chia trong gian khó. Truyền thống quý báu đó của nông dân Thanh Hóa được đúc kết từ thực tế xây dựng và phát triển tổ chức Hội. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Hội luôn dành sự quan tâm hỗ trợ cho hội viên, mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, tạo nên động lực quan trọng để hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM).
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurHDmuG7q8O6xqHhuqdtw63DuuG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u+G6p+G6oOG7m+G7neG6p27huqLhurvhuqfDgOG7gcO64bqnQuG6osOs4bqgw6Dhuqdz4budw7rhu5vhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p8ah4budxrDhu53huqfGoeG7peG7ueG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqd1eeG7neG6ry/DgOG6oMOBw7nDusah4bqx4bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6sSTDgcO5w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p+G7muG7r+G7neG6p+G6qMOq4bqn4bu54bubw7nDusah4bqn4bqgw4HDqsO54bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rDoOG6p+G7muG7r+G7neG6p8Oa4burw7rGoeG6p23DrcO64bqnw6Phu5rDmk3Eg+G6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u+G6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rGocOCw7rGoeG6p2524bud4bqndXnhu53huqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6tGzDoOG6p8O64buv4bud4bqnbeG6osO6xqHhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusahw6DhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfDuuG7q8O6xqHhuqdtw63DusOg4bqnbsO5w6rDuuG6p3PDtOG6oOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusahw6DhuqfDgOG7jeG6p2zhu5vhu53hurvhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8ah4bud4bq7w7rhuqdz4bub4bul4bqh4bqnJMOB4bqiQ+G7kcO64bqn4bqg4bub4buxw7rGoeG6p0HhuqJE4bqna+G6veG6ouG6p27hu6Xhuqds4bqw4bq74bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rhu6Xhurvhuqdu4bqy4buzbOG6p27Dg2zhuqdzw7ThuqDhuqfhuqDDguG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhuqDDtOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p+G6qMOq4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+G7muG7r+G7neG6oeG6p0zEgsO6xqHhuqfhuqh54bud4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqn4bqg4bqiQ8O1w7rhuqfhuqDDgeG6okPhu5HDusOg4bqn4bqo4buJw7rhuqdu4buvw7rGocOg4bqn4bua4buv4bud4bqndOG6ouG7q8O64bqnbcOqw7rhu5vhuqfDgOG6pOG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOtdeG6p+G7m3fhuqfhuqDDgeG7s+G6p2zhu5vDueG6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6qOG7ncO1w7rDoOG6p3XFqeG7neG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqdu4buR4bqi4bqn4bub4bqyecO6xqHhuqfhuqjhu5HhuqdseOG6p8OA4bu1w6DhuqfhuqDhur/DueG6p8O6w7XDuuG6p27hu6/Dusah4bqndOG6pGzhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p27hu5nhuqfhu5vhu6/hu53huqfhuqjhu53DtcO64bqnbOG7peG6p27hu53hu5HhuqLhuqdz4bud4buTw7rhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7TDoOG6p2zhu4Hhu53huqfhuqDhu5vhu53hu5PDuuG6p27DveG7neG6p8OA4buxw7rGocOg4bqnQuG7peG6u+G6p27hu6Xhu53DoOG6p8ah4bud4buBdeG6p8O6xqHhu5vDqMO54bqn4bqo4bqyeMO64bqndMO1w7rhuqd0w6p14bqnxqHhu53DquG6ouG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p27hur3Dusahw6Dhuqdu4bulw7rGoeG6p8ah4bul4bu54bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqn4bqow6rDueG6p2zhu6vDusah4bqnbOG6ouG7r2zhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p3V54bud4bqnw6PDmiRVxIPhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8Op4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8SR4bqt4bqt4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqrY+G6qS/huqvhuq1jbeG6q+G6qeG6rWPhurlk4bqt4bqg4bqrw6llY8SRdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTThurnhuqnhuqnhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOa4burw7rGoeG6p23DrcO64bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqn4bqg4bub4bud4bqnbuG6ouG6u+G6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDDoOG6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bub4bqnxqHhu53GsOG7neG6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p3V54bud4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqXEkeG6reG6reG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxTuG7rcO6xqHhuqds4bub4buj4bqnJMOB4buLw7rhuqdL4bufw7rhu5vhuqdA4bqiw63DusOg4bqnOkPhuqfhuqjhu53DtcO64bqnS+G6u8O64bqnTOG7m8Os4bu54bqn4bubw6rDuuG7m+G6pyTDgeG6osO6xqHhuqfhurJ4w7rGoeG6p+G7muG7r+G7neG6p8Oa4burw7rGoeG6p23DrcO64bqnPuG7neG7k+G6oOG6p8Oa4bq7dcOg4bqnJHDDuuG7m+G6p+G6sEPhuqfhuqjhu53DtcO6w6DhuqdL4buj4bqn4bqg4bub4bqy4bqnTuG7gcO6xqHhuqduw7nDqsO6w6DhuqdM4bub4bqw4bqn4bqg4buhbOG7m+G6p+G7msOaTeG6p+G6oHDDuuG7m+G6p8OjbuG6tMO6xqHhuqfGoeG7neG6rOG6u8SD4bqn4bqg4bub4buDdeG6p+G7m+G7r+G6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfGoeG7ncaw4bud4bqnbMOs4bu54bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p+G6snjDusah4bqnVMO14bqnPuG7g8O64bqnJOG7m8Spw7rDoOG6p0Lhu4fhuqck4bub4bud4buT4bqi4bqn4bu44bubw4Ns4bqnw6Mk4bub4bud4buT4bqi4bqn4bua4bul4bq7xIPhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTuG7meG6p3Phu5vhu6Ns4bub4bqndOG7k+G6p+G6oOG7ncO64bub4bqn4bqg4bub4buLw7rhuqfhu5vhu4PDusah4bqnw4DhurtD4bqndOG6u8O54bqnbuG7r8O6xqHhuqfDgOG7gcO64bqnQuG6osOs4bqg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqdtw63DusOg4bqn4bub4bqy4bu1w7rGoeG6p+G6tMO6xqHhuqds4burw7rGoeG6p2zhuqLhu69s4bqnbnbhu53huqd1eeG7neG6p3XDquG6p07hu4HDusah4bqn4bqg4bq74bqnbuG7h+G6p3Phu5vhu7Xhu53huqdC4bqyecO6xqHhuqfhuqjDquG6p3Thu4fDuuG7m+G6p27hur/DueG6oeG6p0zhur1s4bub4bqnbsOtQ+G6p+G7m3jDuuG6p2Lhuq3huqfDuuG7g3XDoOG6p+G7msOaTeG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u+G6p27hu4fhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G7ueG7m8O5w7rGoeG6p+G6oMOBw6rDueG6p+KAnMOa4burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqg4bub4bud4bqnbuG6ouG6u+G6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDhuqdz4budw7rhu5vhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p8ah4budxrDhu53huqfDoz19U03GoMSDw6Dhuqduw7nDqsO64bqnc8O04bqg4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p8O64bub4bq74bqi4bqndMOqdeG6p8ah4budw6rhuqLhuqfhuqjDquG6p8ah4bud4buBdeG6p8O6xqHhu5vDqMO54bqna+G7kcO64bqn4bqo4bqsw7rGoeKAneG6oeG6p8OaxqHhurtD4bqn4bqgw4Lhuqdz4bub4bud4bqnw4Hhurvhuqduw73hu53DoOG6p+G7ueG7m8O5w7rGoeG6p+G6oMOBw6rDueG6p27hu4fhuqfDuuG7m+G7icO64bqnbuG6suG7s2zhuqfDgOG6pOG6p27hu63Dusah4bqn4bqg4bub4bqi4buJw7rhuqds4bqw4bq74bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqds4buB4bqnw7rhurJ5bMOg4bqn4bqg4bq/w7nhuqfDusO1w7rhuqfDgOG6tGzhuqd04bq7w7rhuqfhuqDGsOG6u+G6p3Xhur/DuuG7m+G6p3Xhu4/huqfhuqjDquG6p+G6oMOB4bu14bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p3Xhu6/huqDhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqfhuqDhu5vhu53huqdu4bqi4bq74bqnQ8O14bqi4bqnw7rhurJ5bOG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqg4bqn4bqg4bub4bqkbOG6oeG6pyTDgcO5w7rGoeG6p8ah4bud4bq74bud4bqnbsO54bq/w7rhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p8O64bq7Q8Og4bqn4bqg4bub4bud4bqnbuG6ouG6u+G6pz19U03GoOG6p3TDquG6p3Xhu6/huqDhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2Lhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqd0ecO6w6Dhuqdu4bqy4buzbOG6p2zhur1s4bqnbMOs4bu54bqn4bua4buv4bud4bqnQuG6vWzhuqdu4buhw7rhu5vhuqds4bul4bqn4bqo4buh4bqn4bqgw4Hhu6PhuqfhuqDhu5tvw7rhuqds4bub4bux4bqg4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m+G6ouG6p+G7m8OD4bqg4bqn4bub4buv4bud4bqn4bqo4budw7XDusOg4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p+G6qMOqw7nhuqfDusOtw7rGoeG6p2zhurvDueG6p27DveG7neG6p8OA4buxw7rGocOg4bqndOG7i3XhuqfGoeG7ncOq4bqi4bqn4bqow6rhuqfGoeG7neG7gXXhuqfDusah4bubw6jDueG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqHhuqfDmuG7m+G7icO64bqn4bqg4bub4bq0bOG6p8OB4bup4bqn4bqo4buR4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO0w6DhuqfDusOtw7rGoeG6p2zhurvDueG6p27DveG7neG6p8OA4buxw7rGoeG6p27hurvDusah4bqndMOq4bqnw7rhu5vhuqLhuqds4buL4bqi4bqna+G6tGzhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6oOG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7q8O6xqHhuqdtw63DuuG6p23DueG6p+G6qOG7iUPhuqfhuqDDgeG6vWzhu5vhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqds4bqw4bq74bqnbOG6vWzhuqdsw6zhu7nhuqfhu5rhu6/hu53huqdu4bulw7rGoeG6p+G6qOG6u+G7neG6p+G6oMOB4bun4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G7ueG7m8O5w7rGoeG6p+G6oMOBw6rDucOg4bqnbsO0w7rhuqfhuqDhuqJDw7XDuuG6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO64bqn4bqow6rhuqfhuqjhu4nDuuG6p27hu6/Dusah4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rDoOG6p2zhu5tw4bqnbuG6v8O54bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqn4bqow6rhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdt4bud4buTw7rhuqds4bq9bOG6p3Xhu6vhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkdsO6xqHhuqdzw7ThuqDhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bqg4bud4buVw7rDoOG6p27hurLhurvhuqfhuqjDqsO54bqnbOG7m3DhuqfhuqDhu53DteG6ouG6p+G6oOG7m+G7neG6p27huqLhurvDoOG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p8O64buDdeG6p2zhur1s4bqnbMOs4bu54bqn4bua4buv4bud4bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqna+G7n8O64bub4bqnQsOz4bqgw6DhuqfhuqDhu6vDuuG6p+G6qOG7ncO64bub4bqnbOG6vWzhuqfGoeG6snjDusah4bqnbuG7neG7mcO64bqn4bub4bufw7rhu5vhuqc9fVNNxqDDoOG6p+G6oOG6v8O54bqnbuG7r8O6xqHhuqd04bqkbOG6p+G6oOG7m+G7neG6p27huqLhurvhuqfhu7XhuqdseOG6p8OA4bu14bqh4bqnJMOC4bqnbuG7peG6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqna+G7ncO04bqg4bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqna+G7ncO04bqg4bqndOG6pOG6u+G6p2zhu5vFqcO64bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnxqHhu53hu7HDusah4bqnbMOtQ+G6p+G6oMOB4butw7rGocOg4bqn4bqo4buJ4bqg4bqnw7rhuqLhu6vhu53huqds4bul4bqn4bub4bud4buT4bqi4bqnQeG6ouG7geG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO0w6Dhuqfhu7nhu5vEguG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6qHnhu53huqfDuuG7m+G6ouG6p2zhu4vhuqLhuqfhuqDhu5vhu6HhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGocOh4bqnw7rhu5vhur9D4bqna8Ozw7rhuqfhuqh54bud4bqnbHjhuqds4bubw7ThuqfhuqDhu5vhu6HhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vDoOG6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDhuqfGoeG7hcO64bqndOG7neG7kcO64bqn4bqoeeG7neG6p+G6oOG7ncO14bqi4bqn4bqg4bub4bqu4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdeG6oeG6p0zhur1s4bqnbMOs4bu54bqn4bua4buv4bud4bqnbuG7h+G6p+G6qOG7icO64bqnbuG7r8O6xqHDoOG6p+G7m+G6snnDusah4bqnbWrDuuG6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqn4bqow6rDueG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqdt4buhbOG7m+G6p2x44bqnbMOs4bqi4bqnc+G7ncO64bub4bqn4bqgw7TDoOG6p2x44bqnbMOs4bqi4bqndOG6u8O54bqnbuG7r8O6xqHDoOG6p2x44bqnbMOs4bqi4bqnw7rGocOqw7rhu5vhuqfDusah4bub4buR4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqgw6zhuqDhuqds4buB4bqnbOG6vWzhuqd0ccO64bub4bqn4bqo4bqkbOG6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDDoeG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqfhu5vhurJ5w7rGoeG6p3Xhur/DuuG7m+G6p+G6qMOqw7nhuqfDusOtw7rGoeG6p2zhurvDueG6p8ah4bud4bq94bqn4bqgw4Hhu6HhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p+G6oMOBw7XDuuG6p254w7rhuqfhuqjhu6Hhuqdt4bud4buTw7rhuqfhuqDhu6Ns4bubw6HhuqfDuuG6ouG7q+G7ncOg4bqn4bqgw4Hhu63Dusah4bqnbMOtQ8Og4bqnbMO5w7rhuqds4bul4bqnxqHhu53hur3huqfhuqDDgeG7oeG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4Hhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p2zhurvDucOh4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqn4bqgw4HhurvDusah4bqn4bqgw4Hhur/hu53DoOG6p8ah4bud4bq74bqn4bqgw4Hhur/hu53DoOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p+G6oMOB4bq7w7rGoeG6p+G6oMOB4bq/4bud4bqnQeG6okPhuqd14bur4bqndHnDuuG6p8ah4buFw7rhuqd04bud4buRw7rhuqfhuqh54bud4bqnbuG7gXXhuqdr4buBw7nhuqfhuqjhu5PhuqfDgOG7ncO64bub4bqndeG7q+G7neG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqna+G7kcO64bqn4bqo4bqsw7rGocOh4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurRs4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqg4bq9bMOg4bqndOG7ncO1w7rhuqdtw7nhurvDuuG7m8Og4bqndOG7ncO1w7rhuqdzw7ThuqDDoeG6p+G6tMO6xqHhuqdt4bquw7rGoeG6p+G6oOG7ncO0w7rhuqdr4buv4bqnc+G7m8O54bq74bqn4bubxalsLXPhurjhuqfhuqDhu5vhuqLhu4nhuqDDoOG6p2zhu6vDusah4bqnw7rGoeG7m+G7k+G6p3V54bud4bqn4bqow6rDueG6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8Op4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Thuqtk4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqrY+G6qS/huqvhuq1jbeG6q+G6qeG6rWThuq1iZeG6oOG6ueG6reG6rWJkdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTTDqcOpxJHhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOa4burw7rGoeG6p23DrcO64bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqn4bqg4bub4bud4bqnbuG6ouG6u+G6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDDoOG6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bub4bqnxqHhu53GsOG7neG6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p3V54bud4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVk4bqrZOG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxS+G6u8O64bqnTuG7neG7keG6ouG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqdA4bqi4bq44bqn4buad+G6p+G6oMOB4buz4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rDoOG6p+G7muG7r+G7neG6p8Oa4burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqgcMO64bub4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqfDusahw63DuuG6p8O6xqHhuqLhu63DuuG6p+G6qOG7scO64bqn4bqo4bq7Q+G6p2zhu5vDueG6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqfDuuG7q8O6xqHhuqdtw63DuuG6p0Lhu4fhuqck4bub4bq/bOG7m+G6pz14w7rhuqfDoyThu5vhur9s4bub4bqnJOG7m8Oqw7rhu5vEg+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmsahw7nDquG7neG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhuqDhuqJDw7XDuuG6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO6w6Dhuqfhuqjhu4nDuuG6p27hu6/Dusahw6Dhuqds4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G7muG7r+G7neG6p2zhu6fDuuG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p3XFqeG7neG6p8O6xqHhuqLhu63DuuG6p3ThuqRs4bqnbuG7meG6p+G7m3fhuqfhuqDDgeG7s+G6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDhuqHhuqdA4bqi4bq74bqnbuG7pcOg4bqn4bubw6rDusah4bqnw7rhu4N14bqnbOG7peG6p+G6q+G6reG6ueG6oeG6reG6qWXhuqfhu5vhu6/huqdu4bq/4bqg4bqnbeG6u8O64bub4bqn4bub4bud4buT4bqi4bqnPX1TTcag4bqnbOG6vWzhuqdsw6zhu7nhuqHhuqdOw61D4bqndMOq4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bub4bq/4bqg4bqnw7rhu5vDrcO64bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p27hu7fhuqd0asO64bqnw7rhu5vhurvhuqLhuqfhuqjDquG6p27hu6XDusah4bqnxqHhu6Xhu7nhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqdu4buh4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHDoOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqndXnhu53huqHhuqfhurnhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqrw6Dhuqds4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G7muG7r+G7neG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqgcMO64bub4bqnbuG7h+G6p+G6oOG6snjDusah4bqn4bqgw4Hhu7PDoOG6p8ah4budw4Phu7nhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6p27hurLhu7Ns4bqnY2PhuqHhurnhuqti4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqdu4butw7rGocOh4bqndOG6snjDusah4bqn4bqg4bub4bqkbMOg4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7ueG7m8SpdcOg4bqn4bubw6rDusah4bqn4bub4bul4bq7w6Dhuqdsw61Dw6Dhuqdsw7nDuuG6p8ah4bud4buxw7rGoeG6p+G6oMOB4buh4bqnxqHhu53hur3huqfhuqvhuqHhuqvhuqlj4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqdu4butw7rGoeG6p+G6qMOq4bqn4bqrYuG6oeG6uWXhuq3huqfDusahw6pD4bqnbOG7q8O6xqHhuqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6oeG6p07hu53hu5HhuqLhuqdE4bqnw7rGoeG7m3HhurvDoOG6p8O64bubw63DuuG6p+G6qOG7g8O64bqndMOq4bqnbuG7h+G6p+G6oMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bubd+G6p+G6oMOB4buz4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p+G6qeG6oWThuqtk4bqn4bub4buv4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqds4bul4bqn4bubw7nDqsO64bqnbOG7gcO64bub4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDusOh4bqn4bqg4bub4bq7deG6p8ah4bud4bq74bqnw4HDquG6p8OAw7nhur3huqDDoOG6p+G7ueG7m8Otw7rhuqd0w7nhur/hu53huqfhu5vhu6/huqfDusah4bubw6jDucOg4bqndMO1w7rhuqdt4bq7w7rhu5vhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhu5t4w7rhuqdj4bqh4bqt4bqt4bqt4bqn4bub4buv4bqnw7rGoeG7m8Oow7nhuqdu4buZ4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p27hu7fhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqvhuqvhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTuG7meG6p+G6oOG6v8O54bqnbuG7neG7keG6ouG6p3Phu53hu5PDuuG6p2zhu5vDueG6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqnbOG7peG6p+G6oOG7m8O1deG6p8O6xqHhuqLhu63DuuG6p3ThuqRs4bqnbuG7meG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G7m+G6okPhuqfhuqjhurvhu53huqfhuqDDgeG7p+G6p2zhu5vhurDhuqfhuqDhu5vhu5nDoOG6p0vhurvDuuG6pyThu5vhurLDvcO6xqHhuqfhuqjhuq7huqfhu5rDmk3huqfhuqBww7rhu5vhuqdu4buH4bqnbuG7h+G6p3NE4bqnc8O04bqg4bqnY+G6reG6p2zhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu7Hhu53huqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqh54bud4bqnbOG6vWzhuqdr4bq7w7rDoOG6p8OA4bu1w6DhuqfDusahw6rDuuG7m8Og4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buT4bu5w6HhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqdu4buR4bqn4bq9w7rhuqfigJzhu5rhu6/hu53huqfDmuG7q8O6xqHhuqdtw63DuuG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u+G6p+G6qHnhu53huqds4bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqnbuG6suG6u+G6p23DueG6u8O64bub4bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p+G6qOG7keG6p+G6qHnhu53huqfDuuG7q8O6xqHhuqfDusah4bub4bud4buT4bu5w6DhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuKAneG6p8ah4bud4bq74bud4bqnbsO54bq/w7rhuqfhuqvhuq3huqvhuq0t4bqr4bqt4bqrZOG6oeG6p0zhur1s4bqnbMOs4bu54bqn4bub4buv4bud4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqBww7rhu5vhuqdu4buH4bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqnbsSpQ+G6p3Xhur/DuuG7m+G6p2zhur1s4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G7m3fhuqfhuqDDgeG7s+G6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqo4buR4bqn4bqo4buxw7rDoOG6p3Phu53DtMO64bqn4bqg4bub4bq0bMOg4bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p8ah4bud4bq7w7nhuqdz4bubw7nhurvhuqfhu5vFqWwtc+G6uOG6p+G6oOG7m+G6ouG7ieG6oMOg4bqnbeG6v0PhuqfDusah4bub4buRw6Dhuqdzw7ThuqDhuqfDuuG7seG7neG6p+G6oOG7ncO14bqi4bqn4bqg4bub4bqu4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdeG6oeG6oeG6oeG6pyThu4PDusah4bqnbOG6ssO9w7rGoeG6p+G6oOG7o8O64bqnbOG7m8Os4bu54bqn4bqow6rhuqfDuuG7m+G7icO64bqn4bqwQ+G6p+G6oOG7m+G6vWzhuqfhuqh54bud4bqnw5rGocOtw7rhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfDmuG7q8O6xqHhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqn4bqow6rhuqfhu7jhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rDoOG6p8OaxqHDrcO64bqn4bubw6rDusah4bqnTOG7m+G7o8O64bub4bqnw4Dhur1s4bub4bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7ncOg4bqnw5rGocOtw7rhuqfhu5vDqsO6xqHhuqdL4bqy4bqi4bqnbuG7neG7k8O64bqnVOG7ncO1w7rhuqc+4bud4buT4bqg4bqnbOG7m8O54bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqfhuqjhurtD4bqn4bqo4buxw7rhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfhuqh54bud4bqn4bqgdsO6xqHhuqdt4bqy4bqnw7rhu7Phuqduw7TDuuG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfDqS3huqvhuq3huqvhuqvhuqdu4bq/4bqg4bqn4bqpY+G6oeG6rWPhuqnDoMOp4bq5w6nhuqfhuqDDieG6p27hu63Dusahw6Dhuqds4bubw7nhuqfhuqnDqeG6reG6oeG6q2LDqeG6p+G7m+G7r+G6p+G6qOG6u0PhuqHhuqd9w61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqdA4bqi4bq44bqn4buad+G6p+G6oMOB4buz4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqdu4bq/4bqg4bqnxJHhuqnDoMSRw6lk4bqn4bqgw4nhuqdu4butw7rGocOg4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdu4bq7w7rGoeG6p2zhu5vDueG6p+G6q+G6oeG6qcOp4bqt4bqn4bub4buv4bqn4bqo4bq7Q+G6p+G7teG6p8SR4bqr4bqt4bqnbeG6pOG6p+G6vcO64bqh4bqn4buaw6rDusah4bqnw7rhu4N14bqn4bu54bub4bux4bud4bqn4bub4buz4bu54bqnbeG6v0PhuqfDusah4bub4buR4bqnbuG6suG7s2zhuqds4bubw7nhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdi4bqh4bqt4bqt4bqt4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rDoeG6p2zhuqLDusah4bqn4bq0w7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqr4bqt4bqh4bqt4bqt4bqt4bqn4bqgw6zDuuG6p+G7ueG7m8Otw7rhuqdr4bulw7rhuqfhuqDDgeG7geG6p2zhu5vhu4l1w6HhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhu5vhuqLDrMO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p8ah4bud4bq7w7nhuqfhuqDhu53DtMO64bqna+G7r+G6p3Phu5vDueG6u+G6p+G7m8WpbC1z4bq44bqn4bqg4bub4bqi4buJ4bqg4bqnbOG7m8O54bqn4bqgw4HDtcO64bqnYuG6reG6reG6oeG6reG6reG6reG6p3ThurLhu7PhuqDhuqfDusah4bqyw73hu53DoeG6p+G7m+G6snnDusah4bqnbWrDuuG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqn4bubw6rDusah4bqn4bqgw4Hhu4N14bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oOG6p8O64burw7rGoeG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqfhurTDusah4bqnbeG6rsO6xqHhuqds4burw7rGoeG6p8O6xqHhu5vhu5Phuqds4bq7w7nhuqfhuqjDquG6p+G6oOG7m2/DueG6p+G7m+G6snnDusah4bqnbOG7q8O6xqHhuqfDusah4bub4buT4bqnbOG6u8O5w6DhuqfGoeG7hcO64bqn4bqoeeG7neG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p2zhu5vhuqJ34bud4bqnxqHhu53hur3huqfhuqDDgeG7ocOh4bqn4bubd+G6p+G6oMOB4buz4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnw6nhuqvhuqfDgOG7gcO64bqn4bu54bubxKl14bqnbuG6v+G6oOG6p2zhu5vhuqLEqcO64bqnw5lMw5nhu7jDoeG6p+G7msOaTeG6p+G6oHDDuuG7m+G6p27hu4fhuqfhuqDhu4nhu7nhuqfhuqDDgeG6osO6xqHhuqds4bubcOG6p27hur/DueG6p+G7m+G6snnDusah4bqnbWrDuuG6p2zhur1s4bqnbMOs4bu54bqn4bua4buv4bud4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbuG6suG7s2zhuqfDqWLhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqDhur1s4bqnQuG7h+G6p+G6qMOq4bqnw6nhurnhuqvhuqfhuqB24bqn4bub4buz4bu54bqn4bqg4bq9bMOg4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p3Thu4nhu7nhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6qcOp4bqr4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buT4bu5w6Hhuqds4bq9bOG6p+G6oHbhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqDhur1sw6Dhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqDhur1s4bqnQuG7h+G6p27hu4fhuqfhuqjDquG6p27hurvDusah4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p2zhu6Xhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buBw6DhuqfGoeG7peG7ueG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqds4bubw6zhuqDhuqd04bqy4buzw7rGocOg4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqg4bub4buZ4bqn4bu14bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusahw6HhuqfhuqDhur/DueG6p27hu53hu5HhuqLhuqdz4bud4buTw7rhuqfhuqDhu5vhuqLhu4nDuuG6p3Thu7Phu53huqds4bubw7nhuqfhurTDusah4bqnbeG6rsO6xqHhuqfhuqDhu53DtMO64bqna+G7r+G6p3Phu5vDueG6u+G6p+G7m8WpbC1z4bq44bqn4bqg4bub4bqi4buJ4bqg4bqn4bqow6rDueG6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDDoOG6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bubw6DhuqfGoeG7peG7ueG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqnxqHhu53hu4Hhu53huqdB4bqiQ8O04bqg4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXDoOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p+G6qMOq4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqduw73hu53huqfDgOG7scO6xqHhuqds4bqw4bq74bqn4bub4buv4bud4bqn4bqo4budw7XDusOg4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqfhuqjDquG6p8Oa4bubw63DuuG6p23DrcO64bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqna+G7seG7neG6p2zhu4HDuuG7m+G6p23hu6Fs4bub4bqnTMOZPuG7nE0t4bqp4bq5w6Dhuqds4bq9bOG6p2zDrOG7ueG6p+G7muG7r+G7neG6p27hu4fhuqfhuqDhuqJDw7XDuuG6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO6w6Dhuqfhuqjhu4nDuuG6p27hu6/Dusahw6DhuqfhuqB24bqnbOG7m+G6tGzhuqds4bubw7nhuqfDuuG7q8O6xqHhuqdtw63DuuG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p3PDs+G7ucOg4bqn4bqow4Lhurvhuqfhu7nhu5vhu6fDusahw6Dhuqds4bub4buxw7rGoeG6p23hu6Fs4bubw6DhuqfhuqjDguG6u+G6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtMOg4bqna+G7gcO54bqnbuG7gXXhuqfhurvDuuG6p8OA4budw7rhu5vhuqdC4buH4bqn4bub4buv4bud4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdkYmLhu7lCw6HhuqXhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqvhuqtj4bqpL+G6q+G6rWNt4bqr4bqp4bqtZGXhuqnhurnhuqDDqWTEkeG6qeG6rXThuq3huqFy4bu5xqE5w4E0w6nhurnEkeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlw5rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rhu6XhurvhuqfhuqDhu5vhu53huqdu4bqi4bq74bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfGoeG7ncaw4bud4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqndXnhu53huqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWRiYuG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxTuG6suG7s2zhuqfDgOG6pOG6p8ah4budw4Phu7nhuqdu4bu34bqnbOG6sOG6u+G6p2zhur1s4bqnbMOs4bu54bqn4bua4buv4bud4bqnw5rhu6vDusah4bqnbcOtw7rDoOG6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqn4bq7w7rhu5vhuqdOd+G6p33huqLDrcO64bqnPXjDuuG6p+G7teG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnZMOg4bqnQuG7h+G6p33huqLDrcO64bqnJMOB4bqyw73Dusah4bqnw6Mk4bubxanhuqd94bqiw63DusSD4bqnbuG7h+G6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqduduG7neG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqds4burw7rGoeG6p23hu53hu5PDuuG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqdsw61D4bqn4bqgw4Hhu63Dusah4bqnc8OzdeG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4HhuqfDgOG6u8O6xqHhuqfhuqDDgeG7rcO6xqHhuqdsw61D4bqn4buDw7rhuqdB4bqi4buB4bqnbOG7peG6p8ah4bud4bq94bqn4bqgw4Hhu6Hhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6p2zhurvDucOg4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4Lhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqdu4buH4bqnbOG7peG6p2Jl4bqr4bqh4bqp4bqpZeG6p+G7m+G7r+G6p27hur/huqDhuqdt4bq7w7rhu5vhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6XhurvDoOG6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqg4bubw7V14bqn4bqg4budw7rhuqfhuqDhurLhu7XDusah4bqn4bqow6rDueG6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+G7m+G7r+G7ncOg4bqn4bqg4bub4bq7deG6p8ah4bud4bq74bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G7m8O54bq/4bqg4bqn4bub4buv4bud4bqnw7rGocOqQ+G6p2zDqsO6xqHhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6oeG6p0zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbOG7m+G7ncOg4bqn4bqgduG6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6oMOCw7rGoeG6p2vhurJ5bOG6p27hurLhu7Ns4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nhuqfhuqjDquG6p27hu5HhuqLhuqduZ8O64bqn4bubeMO6w6DhuqfhuqDhur/hu53huqduw61D4bqnw7rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6oOG7m+G6u3XhuqfGoeG7neG6u+G6p2vDqsO64bqna+G6v2zhuqfhuqjDquG6p8O64bul4bud4bqndMO1w7rhuqfhuqDDrXXhuqfhuqDhurLhuqfDusah4bqiQ+G7k8O64bqn4bqoxanDusah4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p3Xhu5/DuuG7m8Og4bqnbuG7pcO6xqHhuqfGoeG7peG7ueG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p0ThuqfhuqDhurLhu7XDusah4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p2zhu5vDueG6p2zhur1s4bqnbMOs4bu54bqnTuG7gcO6xqHhuqfhurBD4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnc8O04bqn4bubw7nhur9s4bub4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7ncOg4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnw5okVeG6p8OA4bq94bqg4bqn4bqoeeG7neG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhuqDDtOG6p+G7teG6p3V34bud4bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgcO5w7rGoeG6p0HhuqLhur3huqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O6w6DhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p27hu53hu5nDuuG6p+G7m+G7n8O64bub4bqnbuG7h+G6p0LhuqLDrOG6oOG6p+G7m+G7neG7k8O6w6DhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDuuG7m8Otw7rhuqfhuqDhu7Hhuqdu4bul4bqnbuG7h+G6p+G6qMOq4bqnbuG6u8O6xqHhuqds4bul4bqn4bqg4bq9bOG6p27hu6/Dusah4bqnc+G7m+G7o2zhu5vhuqd04buT4bqn4bqgeeG7neG6p27hu6vDusah4bqnbuG7gcO54bqn4bub4buv4bud4bqn4bqo4budw7XDuuG6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqHhuqfDmuG7m+G7neG7keG6ouG6p+G7m+G7r+G6pz19U03GoOG6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buT4bu5w6Dhuqds4burw7rGoeG6p+G6oEPhuqfhuqDDgeG6vWzhu5vhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhu5vhuqzhuqLhuqfhu5vhur/DusOg4bqn4bqgw4Hhu7XhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqndHnDuuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqgcMO64bubw6DhuqfhuqDhur/DueG6p+G6qOG7neG7k2zhuqd0w6p14bqn4bqow6rhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p3bDuuG6p27hu6HDuuG7m+G6p2zhu5vDueG6p3ThurvDueG6p27hu6/Dusah4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rDoOG6p+G6oOG7ncO14bqi4bqna+G7neG7meG6ouG6p8O64bub4bqyYeG6p+G6u8O64bub4bqnVMO14bqnPuG7g8O64bqnJOG7m8Spw7rDoOG6p0Lhu4fhuqck4bub4bud4buT4bqi4bqn4bu44bubw4Ns4bqnw6Mk4bub4bud4buT4bqi4bqn4bua4bul4bq7xIPDoeG6p2zhu5vhu6HhuqfDmsah4bqiQ+G7lcO64bqnJOG7m+G7oeG6p03huqLDusahw6Dhuqck4bub4buh4bqn4bqgw4HDrMO64bqnPsOtw7rhuqdN4bqi4bqnw6Mk4bub4bq/bOG7m+G6pyThu5vDqsO64bubxIPDoeG6p+G6u8O64bub4bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6pz7hu4PDuuG6pyThuqJDw7TDusOg4bqnQuG7h+G6p+G7muG7geG7neG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p8Oj4bqg4bub4buh4bqnQuG7h+G6p8OaxqHhu5vhu53huqc9eMO6xIPDoeG6p+G6u8O64bub4bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6p+G7muG6rOG6ouG6p1ThuqThuqLDoOG6p0Lhu4fhuqfhu5rDquG6p1TDucO6xqHhuqfDo+G7msOq4bqnJMOB4bqiw7rGocSDw6HhuqfhurvDuuG7m+G6p0534bqnJOG7m8O04bqn4bq6w7rhu5vDoOG6p0Lhu4fhuqdO4burw7rGoeG6p+G7msO5w6rDusahw6DhuqfDo07hu6vDusah4bqnPXjDusSD4oCm4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sT3huqThuqfhuqjhu4nDuuG6p23huq7Dusah4bqnw4Dhur3Dusah4bqn4bqg4bq/w7nhuqfGoeG7neG6rOG6u+G6p+G6oOG6okPDtcO64bqn4bqgw4HhuqJD4buRw7rhuqfhuqjhu4nDuuG6p27hu6/Dusah4bqnbuG7neG6p27hu6vhu53huqfhuqh54bud4bqn4bubd+G6p+G6oMOB4buz4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+G7m+G7r+G7neG6p3TDquG6p27hu6/Dusah4bqndOG6pGzhuqdB4bqi4bq7w7rhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p8ah4budw4Phu7nhuqfhu5vhu6/hu53huqfhuqjhu53DtcO64bqnbOG7peG6p27hu53hu5HhuqLhuqdz4bud4buTw7rhuqds4buB4bud4bqn4bqg4bub4bud4buTw7rhuqduw73hu53huqfDgOG7scO6xqHDoOG6p8ah4bud4buBdeG6p8O6xqHhu5vDqMO5w6DhuqfhuqjhurJ4w7rhuqd0w7XDuuG6p3TDqnXhuqfGoeG7ncOq4bqi4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnbuG6vcO6xqHDoOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p0HhuqLDteG6p+G7m+G6snjDusahw6Dhuqdu4bulw7rGoeG6p8ah4bul4bu54bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqn4bqow6rDueG6p2zhu6vDusah4bqnbOG6ouG7r2zhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p3V54bud4bqh4bqnw5rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6oHDDuuG7m+G6p27hu4fhuqdu4bulw7rGoeG6p8ah4bul4bu54bqn4bubw6rDusah4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqfDusahw6pD4bqnbOG7q8O6xqHDoOG6p+G7m+G7ncO0w7rhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfhuqDDgeG7g3XhuqfDusah4bub4bufw7rhuqd14bqvw4DhuqLhu7nhurHhuqvhuq8vw4DhuqLhu7nhurHhuqduw6zhuqDDoOG6p2zEgsO6xqHhuqds4bq9bOG6p3TDueG6v+G7neG6p+G6oMOq4bud4bqnw4Dhu4HDuuG6p3Phu5vhur1s4bqndMO1w7rhuqduw7TDuuG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p8O6xqHhu5vhu5/DuuG6p+G6oMOJ4bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu5vhurt14bqnxqHhu53hurvhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqdzw7ThuqDhuqdsw6zhuqLhuqfhu5vhur/huqfhuqDhu4vDusah4bqnw7rhu6vDusah4bqn4bqg4bub4burw7rDoOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGocOg4bqnw4Dhuqbhurvhuqds4bub4bqs4bq74bqn4bubw6rDusah4bqnw7rGoeG7m+G7n8O64bqnc3Xhuqdu4bqyw73Dusah4bqnxqHhu53hurvDueG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDusOh4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p2zEgsO6xqHhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqduw7TDuuG6p8O64bq7Q+G6p27hu4fhuqds4bul4bqn4bqp4bqr4bqnbnjDuuG6p+G6qOG7oeG6p2zDrOG7ueG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p27hur/huqDhuqds4bub4bqixKnDuuG6p8OaJFXDoOG6p+G7m8O5w6rDuuG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhuqjhuq7huqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfDmiRVw6DhuqdiY8SRL2PEkWThuqdC4buHw6Dhuqfhurnhuq3huqvhuqfhuqDhu5vhu6vDusOg4bqna+G7gcO64bqnbuG6v+G6oOG6p2zhu5vhuqLEqcO64bqnw5okVcOg4bqnZMSR4bqnQuG7h+G6p27hur/huqDhuqfDmiRV4bqnw7rDrcO6xqHhuqds4bq7w7nDoeG6p+G6reG6ueG6p0Lhu4fDoOG6p+G6q+G6qWPhuqfhuqDhu5vhu6vDuuG6p2vhu4HDuuG6p27hur/huqDhuqds4bub4bqixKnDuuG6p8OaJFXhuqdz4bud4buZ4bqi4bqndWrhuqLDoeG6p2vhu5/DuuG7m+G6p0HhuqLDrcO64bqn4bqgw7nDqsO64bqn4bqgcMO64bub4bqnbuG6v+G6oOG6p+G6qWXDoGXhuqfhuqDhu53DteG6ouG6p2zhu5vhu6MvQuG7h+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnQeG6ouG7geG6p27hur/huqDhuqdu4bqy4buzbOG6p3Phu5tow7rGoeG6p27hu6HDuuG7m+G6p+G6qOG6u+G7neG6p+G6oMOB4bunw6Dhuqfhuqjhu6HhuqfhuqDhu5vDtMOg4bqnw4DhuqThuqds4bux4bqnxqHhu4XDusah4bqn4bqo4bqy4buz4bqg4bqna+G7iWzhuqds4bqw4bq74bqnbOG6vWzhuqdsw6zhu7nhuqfhu5rhu6/hu53DoOG6p27hurLhurvhuqfGoeG7neG6u+G7neG6p2zDrOG7ueG6p8O64burw7rGoeG6p23DrcO64bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqn4bqg4budw7TDuuG6p27DtMO64bqndeG7r+G6oOG6p2vhurJ5bOG6p0Lhurvhuqfhu5t4w7rDoOG6p+G6qOG6snjDuuG6p+G6oHnhu53huqd14buv4bqg4bqn4bqg4buLdeG6p2zhurvDueG6p3V54bud4bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqn4bqg4bubw73hu53huqfGoeG7neG6u8O64bqn4bqgeeG7ncOg4bqn4buaw5pN4bqn4bqgcMO64bub4bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqnbnbhu53huqd1eeG7neG6p8O64buv4bud4bqnbeG6osO6xqHhuqfhuqjDquG6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bqg4bub4bq0bOG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHDoOG6p8O6w63Dusah4bqnbOG6u8O54bqnbOG7m8Os4bqg4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhur1s4bqnbOG7m+G7neG6p+G7m+G7r+G7neG6p2x44bqnw4Dhu7XDoeG6p27hu63Dusah4bqn4bqg4bubw73hu53DoOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p27EqUPhuqd14bq/w7rhu5vhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buB4bqn4bu54bubw7nDusah4bqn4bqgw4HDqsO54bqn4oCcw5rhu6vDusah4bqnbcOtw7rhuqfhuqDhu5vhu53huqdu4bqi4bq74bqnPX1TTcagw6Dhuqduw7nDqsO64bqnc8O04bqg4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p8O64bub4bq74bqi4bqndMOqdeG6p8ah4budw6rhuqLhuqfhuqjDquG6p8ah4bud4buBdeG6p8O6xqHhu5vDqMO54bqna+G7kcO64bqn4bqo4bqsw7rGoeKAncOh4bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqn4bqg4bub4bq7deG6p8ah4bud4bq74bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbHjhuqfDgOG7teG6p+G7m+G6v+G6p+G6oOG7i8O6xqHhuqfDuuG7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu6vDusOg4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhu7nhu5vhu4vDuuG6p2zEgsO6xqHhuqdsw6zhu7nhuqfhuqLDicOg4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnQeG6okPhu5HDuuG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqd04buz4bud4bqnTOG7m+G6snjDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p33DrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqndXnhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhurHhu5rDucOqw7rGoeG6p1ThurvDuuG6ry/hu7nhurE=

Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]