(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghĩ tới biển, hầu như ai cũng rộn lên niềm vui sướng, háo hức về những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng, những bữa ăn ăm ắp hải sản tươi ngon bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Nhưng ở một góc rất nhỏ bé, đời thường, trong lòng các khu du lịch ấy, là những phận đời, phận người lặng lẽ đi bên biển, nương tựa vào biển để mưu sinh.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOTT+G6t+G6s+G6sSJdOsOT4bur4bqrYV064buQ4bqzZFDhu5DDqVIi4buQVywqXU8v4bq34bqz4bqxIl06w5NPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk0/hu7Jbw5Phu5Dhu6s6Ozzhu5DhurPDoSzhu5BXLCpdSuG7kDvhu7DhurXhu5BdO+G6q+G7kFAs4buQWOG6qV064buQ4bqxN13hu5B9I13hu5BdLCRb4buQw6nhurUs4buQ4bq34bqrw6FdOkrhu5A7USLhu5A7Yljhu5DDqSThu5BdO2VdOuG7kFg74bq14bq9PV3hu5BZ4bq14buQfShYO0rhu5BdOjsp4buQWeG6q8OjXTpK4buQXTtlXTrhu5BXZVDhu5DDml3hu5DDmlvhu5DDmcSD4buQO1Qs4buQ4bq3VF3hu5DhurPhuqthLOG7kF06Il3hu5BXI13hu5A6LFDhu5DDnSFdO0rhu5BXU13hu5BXw6hK4buQw502XTrhu5BdOjssJcSD4oCm4buQ4burO+G6q1064buQ4bqj4buQWzfhurPhu5A6IFjhu5DhurHhu6rhurPhu5BdOzLhu5BX4bu0SuG7kMOdw6As4buQ4bqzO+G6q8OgXTpK4buQ4bqz4bqxIl064buQfTBdOuG7kFhRWOG7kHs74bq14buQWeG6teG7kH0oWDvhu5Dhu6rhur1K4buQfVLhu5BdO2VdOuG7kMSDO+G7rF3hu5DDncOgLErhu5DEgzvhu6xd4buQXTrhuqvDoCzhu5B94bumXTrhu5B9QOG7kMOdLOG7kFcjXeG7kFcsKl1K4buQXeG6q2FdOuG7kOG6s2RQ4buQw6lSIuG7kFcsKl3hu5DDnSrhu5Bb4bqr4bq14buQ4bq3LF07S08v4buyW8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NP4buyW8OTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5bhu5Thu5Iv4buY4bui4buaWcag4buY4buU4buU4buU4buUxqDhurPhu5jhu57GoOG7mOG7kn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5jhu57hu5LDlOG7kFB94bqzR8OU4bur4bqrYV064buQ4bqzZFDhu5DDqVIi4buQVywqXcOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL+G7slvDk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk3IwUOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFkwXTrhu5BdOuG6q8OgLOG7kMOdOOG7kMOpJOG7kHs74bq14buQWeG6teG7kH0oWDvhu5BXLCpd4buQw50q4buQw6nhurUs4buQWDthLErhu5A6LFQs4buQ4bqz4bqxLuG7kMOpVl3hu5B94bq1NF3hu5BYIOG7kFcgXTrhu5BZUV064buQXTtlXTrhu5BYIl3hu5BdOuG6q8OgLOG7kH3hu6ZdOuG7kH1A4buQXeG6q2FdOuG7kOG6s2RQ4buQw6lSIuG7kFcsKl3hu5BbUuG7kFvhuqvhurXhu5DhurcsXTtLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu43hurU4LOG7kFg7LCThurXhu5BY4bq1NSzhu5DhurPhurXhu7Bd4buQw53hu7Dhur3hu5Bdw5ldOkrhu5BZ4bq14buQeztRWDvhu5B7O8OZxIPhu5BdYSzhu5DDnTjhu5DDqSThu5BYUVjhu5B7O+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQ4bq3LF074buQ4bqzO1Es4buQVywqXUvhu5DhurJj4buQ4bqz4bqxIl064buQXTtlXTrhu5B7O1FYO+G7kOG6t1NdSuG7kF07UuG7kDtSXTrhu5DhurdQXTrhu5DhurPhurExXTpK4buQOywlXeG7kMOdUyzhu5BYOyLhu5DhurPDoSzhu5BdO2VdOuG7kDtSXTrhu5Dhuq/hurVRXeG7kFkxWOG7kFfDoOG7kFcsKl1K4buQw53hu6jhurXhu5DDneG7qOG6teG7kFjhuqldOuG7kOG6sTdd4buQ4bqxUl064buQw6nhurUs4buQ4bqz4bqrYSxK4buQ4bq3NCzhu5BdOCzhu5BXUV3hu5BX4bq1NF1L4buQw7XhurXhu5B7O1FYO+G7kOG6szsiVCzhu5BbUSzhu5DhurPhu6xd4buQO+G6q+G6o1064buQXTtlXTrhu5DhurdUXeG7kMSDO+G7rlvhu5BZ4bq14buQfShYO+G7kOG6szvDouG7kMOpKOG7kFtS4buQWDsp4buQ4bqj4buQVywqXeG7kFvDoSzhu5BYIEvhu5Dhu6kxLOG7kF064bqrw6As4buQw53hu7Bb4buQWyFdO+G7kOG6s+G6sSJdOuG7kH1SXeG7kF3huqvDoVjhu5BXLCpd4buQW1HhurPhu5B9U107SuG7kHs7IlBd4buQezsiUSxL4buQw4nDoSzhu5BdO2VdOuG7kFAs4buQ4bqrUOG7kOG6szsuWDvhu5DhurPhurFULOG7kF06OywlW+G7kFhUW+G7kDosUVjhu5BbU107SuG7kFjhuqldOuG7kHs7NF064buQXTrhu7Bd4buQXTpTLOG7kFcy4buQ4bqxUOG7kOG6tzXhu5DhurMsJF3hu5Bb4buq4bq94buQ4bqz4bqxw5pb4buQXTo7IV3hu5DDnTZdOuG7kFg7IuG7kFs34bqz4buQw6kwXTrhu5B94bqrw6HhurPhu5DhurcgXTrhu5BX4bukXTrhu5BYUF0iS+G7kOG6suG6sSJdOuG7kHs7LOG7kMOdIErhu5A7Nyzhu5BYOyjhu5Dhu7Jb4buQ4bq7w6JdOuG7kOG6uy5dO+G7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOpUeG6veG7kFEi4buQ4bqxZFjhu5DhurHDo+G7kOG6t8OZWOG7kFtS4bq1SuG7kF07LCXhurPhu5DhurMhXTvhu5DhurNTIuG7kFlRXTrhu5BYO+G6p8SD4buQVF074oCmTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu6k34bqz4buQxIM74buwXeG7kOG6r+G6tVBd4buQ4bqz4bqxMV064buQfVJb4buQXSNd4buQWFRdO+G7kFcsKl3hu5Dhurc0LOG7kMOdN1064buQ4buq4bq94buQfVLhu5A7IlPhurPhu5DDnTddOuG7kFjhuq1Q4buQWFFY4buQO1JdOuG7kOG6r+G6tVFd4buQWDtT4bq94buQWTFY4buQ4bqzO+G7siLhu5DDneG6q8OgXTrhu5BXw6Dhu5BXLCpdS+G7kOG7jzvFqF064buQV1Is4buQV1Rd4buQw53hu7DhurXhu5DhurPhuqtK4buQWOG7sOG6teG7kHsh4buQxIM74bqnWOG7kMOp4bqnSuG7kF074bqrXTrhu5BX4bqjLOG7kFhRLOG7kOG6sy5dO+G7kFhh4buQw503XTpK4buQOuG7sF3hu5A64bqpLErhu5BXIV074buQWeG7qF3hu5Dhu6rhur3hu5BbUuG7kDtSXTpK4buQ4bqv4bq1UV3hu5BdUiLhu5BY4bqpXTrhu5A7w6LhurPhu5B7O1FYO0vhu5DhurLhurEiXTrhu5B7Oyzhu5BYOyjhu5BYO+G6reG7kOG6r+G6tVFd4buQ4bqz4buq4bqz4buQV+G7rOG6s+G7kF3huqvDoV064buQWCJd4buQW2RY4buQezs04buQ4bqzO2Fb4buQxIM7Yljhu5DhurM7IeG7kFBdO+G7kFg7Nl064buQWOG6qV064buQxIM7w5pb4buQxIM7w5pb4buQVzjhu5BZY1BK4buQXTtQXTvhu5Bbw5nhurPhu5BdO1BdO+G7kOG6s1Dhur3hu5B7I+G7kOG6szsjW+G7kFdSXUrhu5DhurfDmcSD4buQ4bqzOyNb4buQOjs94buQWDsi4buQeztRWDtL4buQ4buPMF3hu5DDnWJQ4buQWCJd4buQ4bqz4bqxUCzhu5BYO2NdOuG7kFvDoSzhu5B9I13hu5Dhu5jhu5Lhu5BbUuG7kOG6sztTIuG7kMOpLCVY4buQw51RIuG7kMOdKkrhu5DDqWNQ4buQfSLhu5DhurfDmcSD4buQ4bq7PcSD4buQ4bq74buy4buQWOG6rVDhu5B7O1FYO0rhu5DDqWNQ4buQV1Fd4buQw53huq3hu5DhurM7Yljhu5Dhuq/hurVS4buQw5pd4buQw6nhu6bhurPhu5BdO+G6q+G7iOG7kOG6s+G6sWJdOuG7kF3huqvDoV06SuG7kOG6u8OiWOG7kOG6uy5YO+G7kOG6sVFdSuG7kFdRXTvhu5DhurPhurFRXTrhu5Bd4bqrw6FdOuKApuG7kOG7j1Thu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kH1SW+G7kFnhurXhu5B9KFg74buQWDti4buQWDvFqF064buQxIM7VCzhu5BYO+G6teG6vSVd4buQWDthLEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4buc4buS4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buW4buU4buSL+G7mOG7ouG7mlnGoOG7mOG7lOG7lOG7luG7mOG7luG6s8ag4buW4bue4buifeG7oi16xqDhu5bhu5rhu5rhu5Thu5bhu5Lhu5jhu5zGoOG7nOG7ouG7nC3hu5JX4buW4buWWEs+xIM6w5Thu5BQfeG6s0fDlOG7q+G6q2FdOuG7kOG6s2RQ4buQw6lSIuG7kFcsKl3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7nOG7kuG7ksOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOT4burO2VdOuG7kFg7LD1Y4buQV8Oo4buQW1RdOuG7kOG6s+G6seG6o+G7kMOpJOG7kMOd4buq4bqz4buQfSwkXeG7kOG6t1DhurXhu5BbN+G6s+G7kMOdI1vhu5DDqeG6q2Fd4buQezthLOG7kMOdUV074buQV8OZ4bqz4buQO1Qs4buQ4bq3VF1PL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7qzvhuqtdOuG7kFjhuqldOuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kH0wXTrhu5B7O+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQ4buq4bq9SuG7kOG6o+G7kFs34bqz4buQOiBY4buQ4bqx4buq4bqz4buQXTsy4buQV+G7tErhu5DDncOgLOG7kOG6szvhuqvDoF06SuG7kF07ZV064buQxIM74busXeG7kMOdw6AsSuG7kMSDO+G7rF3hu5BdOuG6q8OgLOG7kH3hu6ZdOuG7kH1A4buQw50s4buQVyNd4buQVywqXUrhu5Bd4bqrYV064buQ4bqzZFDhu5DDqVIi4buQVywqXeG7kMOdKuG7kFvhuqvhurXhu5DhurcsXTtL4buQw7Qg4buQfVLhu5BdO2VdOuG7kF064bqrw6As4buQXTrhuqvhu5BZ4buoXeG7kMOdVeG7kMOaXeG7kMOdw6As4buQ4bqj4buQeyw9xIPhu5DDqeG6pV064buQw53hu6rhurPhu5BXLCpd4buQXVLhur1L4buQ4buPIl3hu5BYO2Xhu5B9LCPhurXhu5DhurssI+G6teG7kFg74bqrUOG7kOG6s+G6sTBd4buQOyFdO+G7kOG6sTPhu5Bd4bu04bqzSuG7kDsx4buQw51V4buQ4bqzO+G7siLhu5BYO1BK4buQNF064buQw6nhuqthXeG7kHs7YSzhu5DDnVFdO+G7kFfDmeG6s+G7kOG6szvhuq3hur3hu5A7VCzhu5DhurdUXUvhu5DDtVbhurXhu5BXLD3hurPhu5DhurHhu6RdOkrhu5DDncOgLOG7kF064bqr4buQxIM74bqt4buQ4oCcOzZd4buQ4bqz4bqx4buyIuG7kFg34bqz4buQV+G6tTZb4oCdSuG7kH3DmVvhu5BX4buq4bqz4buQ4bqz4bqxw5lYSuG7kF07LCThurXhu5DhurHhuq0s4buQ4bqxIkrhu5BdO+G6q1064buQOzHhu5DDqVZd4buQ4bqv4bq14bq9PeG6s+G7kOG6s+G7qFtK4buQVyRd4buQVynhu5A6w5ld4buQVyDhu5DDqcOhLOG7kF06OyRL4buQ4buN4bqjLOG7kH1ASuG7kMOdIOG7kH1S4buQ4bqz4buq4bqz4buQWFThu5BdOuG6tTZd4buQ4bq3NV064buQWOG6rVDhu5A7MeKApk8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTcSzDoOG7kMOd4buo4bq9SuG7kMOpIeG7kF07LCThurXhu5B9LuG7kFki4buQeztRWOG7kF07UOG6tUrhu5BdOjsk4buQVywqXeG7kHs7NF064buQWDsp4buQWCDhu5DigJxYUV074buQW1Lhur3hu5DhurHhu6jhurXigJ3hu5BbUuG7kF07LCThurXhu5DEgzvhuqfhu5BdZeG7kFjhuqldOuG7kOG6sztQW+G7kDosUOG7kMOpUiLhu5BYNF064buQw6ksJVjhu5BdUuG6vUvhu5DFqTss4buQw51V4buQV+G6q8OhWOG7kFg74buoXeG7kH0jXeG7kOG6szvhurXhur0kXUrhu5BXw6hK4buQXTtlXTrhu5BdOuG6q8OgLOG7kMSDO+G6p+G7kF1l4buQ4buq4bq94buQWOG6qV064buQfVJb4buQw6ksJVjhu5BdO+G6q+G7kFfhu6rhurPhu5B7IeG7kFs34bqz4buQXTrhuqvDoCzhu5DDnVJd4buQNF064buQXVIiS+G7kHIx4buQWDso4bq14buQw51kXTrhu5BdO2VdOuG7kFhhXeG7kOG6t1Dhur3hu5DhurcgXTrhu5DDnT1d4buQ4bqxU1jhu5BdOuG6q8OgLMSo4buQw500LOG7kFdSXeG7kOG6s1Dhur3hu5DhurNjXTrhu5BbN+G6s+G7kOG6szvDoCzhu5Dhu7Lhu5Dhu6rEg+G7kF1Q4bq94buQWOG6qV064buQOjZdOuG7kH0jXeG7kHvhu7Qi4buQXTtlXTrhu5Bb4bu44buQfeG6q8OhLOG7kF3hu6ZdOktLS+G7kMO0Ul3hu5BXUuG7kMOdLOG7kFcsKl1K4buQWDvFqF064buQw6nhu6rhurPhu5DDqVRK4buQXTsxWOG7kF074bukXeG7kF1SIuG7kFfhu6RdOkvhu5Dhu6s74bqrXTrhu5DDqcOhLOG7kDsxSuG7kMOdIOG7kFjhuqldOuG7kH1S4buQXSwkW+G7kDtTXTvhu5DEgzvDolhK4buQw50q4buQfTBdOuG7kOG6szs0LOG7kOG6szvhu6rEg+G7kOG6szsyW0rhu5BX4buq4bqz4buQUF3hu5BbOSzhu5BYOywk4bq14buQ4bqz4bqxI13hu5BXPV3hu5DDneG6oSzhu5BYOzZdOuG7kMOpJEtLS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5bhu5Thu5Iv4buY4bui4buaWcag4buY4buU4buUxqDhu5Lhu57hurPhu5zhu6Dhu6Lhu5Lhu5J94buSSz7Egzrhu4rhurFH4buY4buS4buWw5Thu5BQfeG6s0fDlOG7q+G6q2FdOuG7kOG6s2RQ4buQw6lSIuG7kFcsKl3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7nOG7kuG7ksOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOT4burOuG6q+G7kFnhu6hd4buQWOG6pV064buQXTtQ4bq14buQOsOj4buQfeG6q8OhLE8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTcSxlUOG7kF07LCThurXhu5A6UFvhu5BbUuG6teG7kOG6sWRY4buQ4bqxw6Phu5DhurPhurEiXTrhu5BXYljhu5DhurPhurFQXTvhu5Bb4bqlUOG7kFnhurXhu5B9KFg74buQVywqXUrhu5BZ4bq14buQeztRWDvhu5BYMF3hu5BZJuG7kFlSXTrhu5BYVFvhu5BdO+G7rF3hu5DDneG6q+G6oVjhu5BdO2VdOuG7kF014bqz4buQ4bqz4bqx4buwW+G7kOG6seG7quG6s+G7kMOdw6AsSuG7kOG6seG7quG6s+G7kOG6sztkWOG7kHs7UVjhu5DDnVBdOuG7kDssJV3hu5BZLCVdS+G7kMO0IOG7kH1S4buQOyFdO+G7kFRdO+G7kDRdOkrhu5BXUuG7kDosUuG7kHs7w5lY4buQezs44buQWcOZ4bqz4buQ4bqzO+G7siLhu5DDnWJQ4buQWDtR4bq1SuG7kF074bum4bqz4buQXTtTXTvhu5DhurNjXTrhu5DDqTLhu5BYO1As4buQXeG6q8OhWOG7kF06MeG6s0rhu5BbVF074buQVyFQ4buQWFFY4buQ4bqzNF064oCm4buQW1Lhu5BZ4bq14buQeztRWDvhu5BXMuG7kH1TLOG7kFkxWOG7kFfDoOG7kFcsKl3hu5DDnSrhu5BXUV3hu5DEgzs94buQfSwl4bq1SuG7kOG6szsjW+G7kFg7w6LhurPhu5DhurMsJF3hu5DhurPhurFQXTrhu5DhurPhurFULOG7kFjhurU3WOG7kOG6tzVdOkvhu5Dhu6s7ZV064buQw51iUOG7kOG6s+G6seG7uOG7kFhi4buQ4bqzOz3hu5A7Nl3hu5BdOywjXeG7kF3DmVvhu5BYO+G7puG6s+G7kOG6s1Dhur3hu5A0XTrhu5BXUkrhu5DDqVAs4buQezsiUVjhu5BYOyw9WOG7kOG6s8OiLOG7kMOdVeG7kMOd4buw4bq94buQw5nEg+G7kFhRWOG7kH0iUyzhu5DDqTLhu5BYO1AsSuG7kFssJV064buQWOG6q8OgLOG7kF0gLOG7kMOp4bq1LOG7kMOp4bu4SuG7kF07VOG6veG7kFg74buoXeG7kOG6t1Ei4buQ4bqz4bqxI13hu5DDneG6q8OgXTrhu5DDnSzigKbhu5B5XTpK4buQV1Lhu5A6LFLhu5BX4bqrw6FY4buQw50s4buQWDvhu6xb4buQWDtTxINK4buQezs0XTrhu5DhurM74buyIuG7kHsoxIPhu5BYUVjhu5BYO1HhurXhu5BdO+G6q1064buQ4bqx4buq4bqz4buQ4bqzKeG7kFspSuG7kFjhu7Bd4buQW1Zd4buQw6lS4buQw6rhu5DhurNi4buQXTvDmVjhu5DDnVFb4buQ4bqz4bqx4bu44buQezs0XTrhu5BdOjsoWDvhu5BdOuG6oVvhu5B9Ulvhu5BUXTvhu5A74bqr4bqjXTrhu5DDnT1d4buQWeG6teG7kHs7UVg74buQw6lS4buQWDRdOuG7kMOpLCVY4buQfVJb4buQw5pd4buQWOG6rVDhu5Dhuq/hurVRXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7jWJY4buQ4bqz4bqxUF074buQWeG6teG7kH0oWDvhu5BXLCpdSuG7kFfhuqMs4buQ4bq3ZOG7kDogxIPhu5Bb4bum4bqz4buQWOG6rVDhu5Bb4bq1NF3hu5BYVF074buQw53DoCxK4buQOuG6q2FdOuG7kFvhu6bhurPhu5BdO+G6q+G7kOG6szs94buQW1Lhu5BYVFvhu5DhurM74buq4bq94buQWDvhu6hd4buQ4bqzO2RYSuG7kDrhu7Bd4buQOuG6qSxK4buQOuG6oSzhu5DhurM74bqrYV064oCmTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu4XhurXhurM7IuG6scOUw5NP4bq34bqz4bqxIl06w5NyIlJdOuG7kMawLF07Ty/hurfhurPhurEiXTrDk08vxIPDkw==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]