(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã ăn ốc đá nhiều lần cũng khó nói một cách rành rẽ về hương vị đặc biệt, đố lẫn vào đâu được của ốc đá. Dường như có vị ngọt như vị rau sắng, vị don dót của rau dớn và vị nhện nhện của lá đắng và mơ hồ nhiều hơn là vị lá gai, thảo dược.
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6PGr8Sp4bq1a8Op4bq1LeG6tcawxKnhurVB4buVw4HGsMSpOeG6tXJ1c+G6tXPhu5l0c+G6tcSpw4Nl4bq14bu34bq2c+G7meG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6NLw6rhurXhur9z4bq1xrDEqeG6tWvDqeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXFpc+G6tcSpxIJz4buZ4bq1cOG7lXXhurVzdeG7l+G6tXLhu6tB4bq1xKnDqcSp4buV4bq14bu34bq5c+G7leG6teG7t8Oz4bq14bqk4buP4bq14buV4bqu4buvc+G7meG6teG6pOG7neG6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QTnhurVrxrDhurVx4buLc+G6teG6pOG6uXThurVrZ8OB4bq1a+G6rnjEqeG6tcSpw4Nl4bq1xrDEqeG6tWvDqWHhurVK4bqud3Phu5nhurVz4buV4bqu4bq1xKl14bq14bqk4bud4bq1c+G7mcO5QeG6tXPhu5Xhuq7hurXhuqThu53hurXhu7dlw4HhurXhu7nhu4Fz4buZOeG6teG6pOG7neG6tWp0c+G6tWp1QeG6tcSpw4Nl4bq14bu3ZcOB4bq1anZz4bq14bqk4bq54bq14bqk4bud4bq1c+G7lcO1c+G6tXPhu5XDtXPhurXEqcODZeG6tXHDqeG6tWvhu4Fz4buZ4bq14bqk4bq54bq1cuG7r+G6teG7leG7qeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6teG7leG7r3PhurVx4bq54bq14bqk4bud4bq1ccOp4bq14buZZeG7lznhurVB4buV4bq9dOG6tWrhuq54xKlh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWLhuqvDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqnEkWThu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuqfDoi/huqXEkWNq4bqlw6Jk4bqlYuG6qcOiQWRiZGRx4bqtLeG6pWHhu6Hhu7Phu5nhurPhurVlcUEx4bqzxq/EqeG6tWvDqeG6tS3hurXGsMSp4bq1QeG7lcOBxrDEqTnhurVydXPhurVz4buZdHPhurXEqcODZeG6teG7t+G6tnPhu5nhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNi4bqrw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqnEkWThurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s8SoZeG7s0Hhu5d0c+G6s8Ojxq/EqeG6tWvDqWHhurVT4buZw4Hhu6lz4bq14bq9c+G7lTfhurXhu5ZzQWzhu7dzbEHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PGr8Sp4bq1a8Op4bq1LeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurVx4bq54bq1xrDEqeG6teG7meG7l+G6veG6teG7ieG7h3Phu5nhurVrw6k54bq1cuG6ueG6tXHhurnhurXGsMSp4bq1QeG7lcOtQWHhurXGr8Sp4bq14bu5xrBz4buZ4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1c8OA4buX4bq1a8OpOeG6teG7lWVz4buZ4bq1a8Op4bq1xKl14bq14bqk4bul4bq1xKnhurBz4buZ4bq1c+G7leG6ruG6tWvDqTnhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tWt34buX4bq1cWjhuqjhurVB4buVZ3PhurXhu5Xhu5tz4buV4bq14bqk4bq54bq1QcOt4buz4bq14bu1w4HDqXPhurXhu7nhu5dz4buV4bq14bu5xrBz4buZ4bq1a8O04bq14buZw7nhu5fhurVBw7Jz4bq1xKnhu5V04bq1QeG7lWdz4bq14bu1w4FscznhurXEqeG7lXThurVz4buZ4buBc+G6teG7mcO5c+G6tXLhurnhurVB4buVZ3PhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tWrhu5HhurXhu5Xhu5fDtMOBYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8avxKnhurVrw6nhurXhu7nGsHPhu5nhurV54bq14bqk4bqgc+G7meG6teKAnEHhu5VncuG6teG7ueG7r3PhurXEqeG6oHPhu5nhurXEqcawxKnigJ054bq1xKnhu5Xhu6PhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVB4buV4bq7dOG6tXPhu5nhu5Xhu4854bq14bu5xrBz4buZ4bq14buZaXPhurVzw4Dhu5fhurVzdHPhurVB4buV4bub4bq1cnbhu5fhurXhu4nhu4FB4bq1a+G6rnjEqeG6tcawxKnhurVrw6lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjUuG6oGXhurXGsMSp4bq1a8Op4bq14buJ4buBQeG6tWtpw4HhurVB4bq24bq1QeG7lcOpc+G7meG6teG7iWXhurVw4buV4buX4bq1xKl14bq14bu5aHLhurVr4burc+G7meG6tXLhuq5l4bq14bu34bq5dOG6tcSp4buVdOG6tWvhu41z4bq1QeG7lcOpc+G7meG6tUHDqXLhurVncuG6tXHhu53EqeG7lWHhurXGr8Sp4bq1a8Op4bq14bu3d+G7l+G6tXDhu5Xhu6Xhu5fhurVw4buVbOG6tWvDqeG6teG7uWfDgeG6teG7lWXhuqjhurVxduG7s+G6tXHDqeG6tXLhuqBzOeG6teG7icO64bq14bu3ZeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tWvDtOG6tWt1c+G6tXPhuq52xKnhurVyduG7l+G6teG7uWXDgeG6tXLhu63hu5fhurVB4bu3w61z4bq1cuG6rmXhurXhu7fhurl04bq14buVdOG7g8Sp4bq14bu5ZcOB4bq1c+G7lcOCc+G7meG6tXPhu5nhurnhuqjhurVy4bquZeG6tWppcuG6tWrhu4854bq1w6xy4bq14bqudkE54bq1c+G7lXZB4bq1c+G7lcOpQTnhurVrdeG6tXHhurnhurVB4buVd+G7l+G6tWvhu5fDtHLhurXhu4nhu4FB4bq1xrDEqeG6tWvDqeG6tUHGsEHhurVz4buVaEE54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurXhu4nhu4FB4bq1xrDEqeG6tWvDqeG6teG7s+G7leG6veG7l+G6tUHhu5Xhurt04bq1QeG7t8OodOG6tXN0cznhurVx4bur4buX4bq14bu5w4HGsOG7lznhurXhu4nhurlz4bq1xKnhu5Vnc+G6teG7s+G7leG6veG7l+G6teG7iWhy4bq1xKnhu5V04bq14bqkw4Jz4buZ4bq1cG904bq1QeG7t+G7r3PhurVB4bu34bqueEFh4bq1U+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurXEqcOpxKnhurXhu4nhur1z4bq1UuG6rndz4buZOeG6teG7ieG6vXPhurVA4buVw6nhu5fhurXEqcODZeG6tcSpw6nEqeG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bu0w4Flc+G6teG7lHVlOeG6teG7tMOBZXPhurXhu7jhu69zOeG6tcSow6xy4bq1QOG7lcOD4bqoOeG6tUDhu5XhurvEqeG7leG6tUDhu5Xhurlz4buV4bq14bu5xrBz4buZ4bq1auG6rnbhu5fhurXEqcOpxKnhurXEqeG7lWdz4bq1c8OA4buXOeG6tUHhu7fhu5fhu49z4bq1c8OA4buX4bq1QeG7leG6rndz4buZ4bq1QeG7leG6u3ThurVz4buZ4buV4buPYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8avxKnhurVrw6nhurXEqXRz4bq1QXThurXhu4nhu4dz4buZ4bq14bu1w4Hhur3hurVB4bu34bqwc+G7mTnhurXhu7Phu5Vpc+G6tXF2c+G6teG7ieG7h3Phu5nhurVz4buZdXPhurXEqeG7lWdz4bq1xKnDqeG7lznhurXGsMSp4bq1xKl14bq14bqk4bul4bq1xKnhurBz4buZ4bq1auG6ueG6qOG6tXPDsnPhurXhu7doQeG6tXPhu4Nz4buZYeG6tVLhu4NB4bq1auG6rnbhu5fhurXhu7Phu5Vpc+G6teG7icOpcuG6tWvDqeG6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6tcSpdeG6tXLhurnDgeG6tUHhu7fhu4Fz4buZOeG6teG7s+G7lcahZeG6tUHhu7fDsnPhurXEqXXhurVy4bq5w4HhurVrbHM54bq1cuG6ucOB4bq1c2fDgTnhurVr4buXw7Ry4bq1c+G7lcOCc+G7meG6teG6pGdz4bq14bqk4bq5c+G7meG6tUHhu7fFqXPhu5nhurXhu7doQeG6teG7ieG7gUHhurVy4buBQWHhurXGr8Sp4bq1a8Op4bq1xKl14bq1cuG7l8O1c+G7meG6teG6pMOy4bq1QeG7t8O6c+G6tWvhu4/DgeG6tWvhu4NzOeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurVy4bulc+G7meG6tXLhur1z4buV4bq1c+G7leG6ruG6tcawxKnhurVr4bupc+G7mWHhurXEqHRz4bq1xrDEqeG6teG7t+G6tnPhu5nhurXhu4ltdOG6tXHhurnhurXEqXRz4bq1xrDEqeG6tcSpdeG6tXLhu5fDtXPhu5nhurVraeG6qDnhurVqaeG6qDnhurXEqeG6v3Phu5nhurVB4bu3w7pzOeG6tUHhu5Vnc+G6tXLDveG6tXLhurlz4buZYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8avxKnhurVrw6nhurUt4bq1xKnDunPhurXhu5nDueG7l+G6tXHhurnhurXGsMSp4bq1QeG7lcOBxrDEqeG6teG6pOG7m+G6tUHhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t8OB4bqo4buPc+G6tcSpdHPhurXGsMSp4bq1c+G6ueG6qOG6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6teG6v3PhurVxw6nhurXhu7fhurZz4buZOeG6teG7t8Oyw4HhurVrw6k54bq1ccOp4bq1QeG7lcOBxrDEqeG6tUHhu5Xhur104bq1auG6rnjEqeG6tUHhu7d0c+G7meG6teG7t+G6tnPhu5nhurVzw7Jz4bq14bqk4bud4bq1QeG7leG7r3LhurXhu4nhu7Fh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjUOG7lcWpc+G7meG6teG7s+G7leG6veG7l+G6teG7iWfhuqjhurXhu5nhu5d34bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVBZeG6tXJ24buX4bq14bq/c+G6tcawxKnhurVrw6nhurVy4bq54bq1QeG6tuG6tXPhu5nhurlz4bq14bqs4bquZeG6tcawxKnhurVrw6nhurVrw6rhurVx4bq54bq1cnVz4bq14bq/c+G6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6tXPhu5nhurnhuqjhurXEqcODZeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1KOG7l8O1QeG6tcSp4buxYeG6teG7iOG7h3Phu5nhurXEqeG7leG6sHPhu5nhurXhuqzDqcSp4bq1QeG7leG6ssSp4bq1ceG6ueG6tUHhu7d0c+G7meG6teG7lWVz4buZ4bq1a8Op4bq1xKh0c+G6tVJ0dHPhu5nhurVz4buv4buX4bq14bu54buXc+G7leG6teG7ucawc+G7meG6tcSpw4Nl4bq14buVw7nhurXhu7XDgWXhurXEqcOpxKnhurVxduG7s+G6tXDhu5Xhur104bq1xKnhu7HhurVr4buPw4HhurXEqeG7lXThurVB4buVaOG6qOG6tcSpdeG6teG7t2hB4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14bqk4bul4bq1xrDEqeG6tWvDqTnhurVBaXPhu5nhurVBaXPhu5nhurVxduG7s+G6tXF24buzYeG6tcWoxKnhurVrw6nhurXEqXXhurVrd+G7l+G6teG7ucawc+G7meG6teG7icah4bq1w6xzOeG6tXDhu5V14bq1a3TDqXPhurVr4budc+G7leG6tXN14bq1eeG6tWtnw4E54bq14bq/c+G6teG7meG7m+G6teG6pOG6uXThurXEqcOpxKnhurVB4buVw6lz4buZ4bq1cOG7lcOpxKnhurVy4bqgZeG6teG7ueG6v3PhurXGsMSpYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8avxKnhurVrw6k54bq1xrDEqeG6tUHhu5XDgcawxKnhurVyw4HGsHPhurXhu5nhu5fDguG6tWvhuq54xKnhurXhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq14bqk4bud4bq1QeG6suG6tXPhu5Xhu5fDsnM54bq14buV4bqu4buvc+G7meG6tcSpw4Nl4bq1c8OA4buX4bq14bu34bq2c+G7meG6teG7s+G7leG6veG7l+G6teG7lcO5xKnhurXEqcOpxKnhu5XhurXEqcODZeG6tWvhu6lz4buZ4bq14buJ4bq5dOG6tXHhurnhurVr4bupOeG6tXHhurnhurXhu5Vo4buzYeG6tcSo4buVdOG6tcawxKnhurVrw6rhurXhu7fhurRl4bq14bu54bq7xKnhu5XhurXEqeG6oHPhu5nhurXhuqR24buX4bq1ccOp4bq14buJ4bqueeG7lznhurVxw6nhurXhu7nhur054bq1xKnDg+G6teG7ueG6vTnhurXhuqThurl04bq1xKnhu5Xhu6fhurXhuqThurnhurVr4bup4bq1xKnhu5XGoXPhurXhu5V04buDxKnhurXEqeG7lXThurXhuqThurl04bq1QcOA4buX4bq14buVxalz4buZ4bq1a+G6rnjEqeG6tWtlc+G6teG7ieG7h3Phu5nhurVB4bu3bOG6tUHhu7fDsnPhurVB4bu34bq94buX4bq1QWhy4bq1ccOp4bq1xKnhu5XDgcaw4buXOeG6tXHDqeG6tWp0c+G7meG6teG7lWjhu7PhurXEqeG7lcahc2HhurXGr8Sp4bq1a8Op4bq1a2xy4bq1xKnhu5VocuG6teG6pHbhu5fhurVyw4HGsOG7l+G6tUHhu7fhu4Fz4buZ4bq1xKl14bq1QeG7t+G7q3PhurXhu5XhurtB4bq1cuG7gcSp4bq1cOG7lW9z4bq1QeG7leG7m+G6tXDhu5Xhu6Xhu5fhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurXhu4nhurlzYeG6teG7lMOq4bqo4bq14buVxqFB4bq14buV4bq54bq1a8O04bq1xKnhur1y4bq1c+G7lcOtc+G6teG6pOG7neG6tUHhu5V0ZXPhu5nhurVB4buVdOG6vXPhu5nhurVB4buV4buvcuG6tWrhu53DgeG6tcSpw4Nl4bq1QeG7leG6vXThurVq4bqueMSpOeG6tWvDqXPhu5XhurVrxrDhurXEqcOp4buX4bq1ceG6rsO94buX4bq14bqk4buP4bq14bu54bqy4bq1c+G7mXRz4bq1c+G7mcO5QeG6teG7ieG7sWHhurVLw6rhurXhur9z4bq1xrDEqeG6tWvDqeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXFpc+G6tcSpxIJz4buZ4bq1cOG7lXXhurVzdeG7l+G6tXLhu6tB4bq1xKnDqcSp4buV4bq14bu34bq5c+G7leG6teG7t8Oz4bq14bqk4buP4bq14buV4bqu4buvc+G7meG6teG6pOG7neG6tWvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QTnhurVrxrDhurVx4buLc+G6teG6pOG6uXThurVrZ8OB4bq1a+G6rnjEqeG6tcSpw4Nl4bq1xrDEqeG6tWvDqWHhurVK4bqud3Phu5nhurVz4buV4bqu4bq1xKl14bq14bqk4bud4bq1c+G7mcO5QeG6tXPhu5Xhuq7hurXhuqThu53hurXhu7dlw4HhurXhu7nhu4Fz4buZOeG6teG6pOG7neG6tWp0c+G6tWp1QeG6tcSpw4Nl4bq14bu3ZcOB4bq1anZz4bq14bqk4bq54bq14bqk4bud4bq1c+G7lcO1c+G6tXPhu5XDtXPhurXEqcODZeG6tXHDqeG6tWvhu4Fz4buZ4bq14bqk4bq54bq1cuG7r+G6teG7leG7qeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6teG7leG7r3PhurVx4bq54bq14bqk4bud4bq1ccOp4bq14buZZeG7lznhurVB4buV4bq9dOG6tWrhuq54xKlh4bq1UuG7reG7l+G6tXPhu5nhuq534buX4bq1xKnhur1y4bq1c+G7lcOtc+G6tUHhu5VsdOG6tXLhu6tB4bq14bqkbznhurVz4buNw4HhurXEqXXhurVr4budc+G7leG6tWplc+G7leG6tWvhuq54xKnhurVB4buV4bub4bq1a3XhurVx4bq54bq14buV4bqu4buvc+G7meG6teG7t+G6tnPhu5k54bq14buV4bqu4buvc+G7meG6tUHhu5XDgcawxKlh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjxKh14bq1xKnDqcSp4buV4bq1xKnhu5Xhu43hurXhu4nhu5fDtHPhurXhu5nhu5fhur1z4bq1auG7neG6tXHhurnhurXEqeG7lXThurXGsMSp4bq14bqk4bq5dOG6tXPhu6nhu5fhurXEqeG6oHPhu5nhurXhuqR24buX4bq1xKnDg+G6teG7ueG6veG6tWvDquG6tUHhu5XDqeG7l+G6tXHDqUE54bq1cuG7q0HhurXGoUHhurVxw6nhurXhu5nhurZz4buZ4bq14bqk4bq54bq1cuG7q0HhurVB4buV4bubZeG6tXJv4bq1a8Oq4bq1ccO5xKnhurVxaOG6qOG6tXLhu6tB4bq14buJw6lB4bq1xKl0c+G6tXPhuq52xKnhurVrw63huqjhurVwxqFz4bq1a8OBc+G6teG7ucWp4buX4bq1xKnhu5XhurZz4buZ4bq1c+G6tGXhurXhu5nhu5d34bq1xKnhur1y4bq1QeG7lWjhuqjhurXhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7leG7r3LhurVB4bulZeG6teG7t2XhurVz4buZ4bq5dOG6tXPhu5nhurtB4bq1ceG6ueG6tWvhuq54xKlh4bq1U+G6rnbEqeG6tcSp4buVaHLhurVr4buX4bq1a8Wp4buX4bq1xKnhu5V04bq1xKl14bq1ZXPhu5XhurXEqXXhurVscuG6tXHhurnhurVz4bqudsSp4bq1cuG7gXPhurXEqcawQeG6teG7s+G7lWXhurXEqeG7lWVz4buVOeG6teG7meG6tnPhu5k54bq1QeG7peG7l2HhurVLw6rhurVrw4PhurXhuqThu53hurXEqXXhurVB4buVw7ThurVyw4DEqeG6tcawxKnhurXhu7dl4bq1QeG6tnPhu5nhurXhu4nDqUE54bq1QeG7t+G6veG7l+G6tcSp4buV4buX4buNw4HhurVrw6lz4buV4bq14buJw7VB4bq1cuG6ueG6tUHhu5Xhuq55c+G7meG6tUHhu5XhurDEqTnhurVz4buVduG6teG7lcOA4buz4bq1cWjhuqjhurVB4buV4bqw4bq1c+G6rnbEqeG6tUHhu5Xhu69y4bq1auG7ncOB4bq1xKnhu5V04bq1xKnhur1y4bq1a+G6rnjEqeG6teG7ueG6suG6teG6quG6teG6pOG7neG6tcSpw4Nl4bq1xKnDgeG7q8Sp4bq1a3fhu5dh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4oCcUuG7l+G7jXPhu5nhurVz4buZdHPhurVz4buVduG6tXFnw4HigJ054bq1csOBxrBz4bq14bq/c+G6tcawxKnhurVz4buZdHM54bq1QeG7leG7r3LhurXhu4nhu7E54bq1QeG7leG7m+G6tXHDsnPhurXhu7fhurZz4buZYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzRcOBQeG7lXThu7fhurPDo+G6o+G7uUHhu7d0c+G7mcOjU+G7mcOB4bqo4buRc+G6teG7lMOCw4HhurVT4buZxalz4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]