(vhds.baothanhhoa.vn) - Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, anh Vũ Bá Tâm ở xã Tế Thắng (Nông Cống) đã lựa chọn khởi nghiệp từ mô hình nuôi ốc nhồi để phát triển kinh doanh. Sản phẩm của anh làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình sản xuất, kinh doanh của anh thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtOG7t+G7kWHhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vDkk/Dg+G7m8OJ4bqsS+G6qOG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6sk3hu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G6ukbhu5vhuqxC4bq84bqs4bub4bq84buMRuG6qOG7m0fhu7nhu5vhurzhuqxI4bqow7Qv4bu34buRw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5HDtOG6qOG7kTPhu6vhurrhu5vhu7fhu6vDkuG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6vOG6rOG7jOG7m+G7uXnhu4zhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OS4bqsQ+G7m8OST+G7mMSo4bq84bqmw7Phu5vDuuG6vOG6rOG7m+G7geG7kuG7m+G7tsO54bub4bqpd+G6uuG7m0vhu5vhu6DGsOG7m+G6qeG6sOG7m+G6qeG6rOG7q+G6vOG6puG7m+G7jzNG4bq84bqm4bub4bu4R+G6vOG6psO14bubw4HGsOG7m+G6uMagw7rhu5vhu7nhuqzhu4bhurzhu5vDieG6rEvhuqjhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bubw5Lhu5bhu5vhurpG4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qOG7m8OB4bq04bubTeG6rMO5w5Lhu5vDkk/huqjhurThurzhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m0HDisO64bq84bqsw7Lhu5vhuq3FqeG6vOG7m03huqzhu7Phurrhu5vhu7nhu5DDuuG7m8O64bq84bqs4bub4bq44bul4bq64bubT8O64bubw4HhurDhurzhu5vDgXfhu4zhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m8OS4bqsw5Thu5vhuqzhurDDkuG7m8OB4bqw4bq84bubw4Hhur7DsuG7m+G6rcO64buM4bubw4nhuqzhuqjhu5vDkk/hu5bhu5vhu7nhuqzhuqjhu5tN4bqs4bqqw7Phu5vhurrDjOG6qOG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G6ukbhu5vhuqxC4bq84bqs4bubw5PFqeG6vOG7m+G7oOG7jHjDksOz4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tBw4rDuuG6vOG6rOG7m+G7ueG7kMO64bubw7rhurzhuqzhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G6uErhuqjhu5vhurzhuqzhu4zDveG6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m8OST+G7qeG6uuG7m8OST+G6qOG6suG7jOG7m8OBSOG6vOG6psOyw7Qv4bqo4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFBw5Lhuqzhu4zhurrhu7fhu5vhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tx4buh4bufTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu6Phu58v4bujdXNBcOG7n+G7oeG7neG7n3Fww5Lhu6Fy4buhcnLhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lxcXTGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoWHhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vDkk/Dg+G7m8OJ4bqsS+G6qOG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6sk3hu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G6ukbhu5vhuqxC4bq84bqs4bub4bq84buMRuG6qOG7m0fhu7nhu5vhurzhuqxI4bqoxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6Hhu5/GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4buB4bq24bub4bugxrDhu5vhuqnhurDhu5vhuqnhuqzhu6vhurzhuqbhu5vhuqzhu4Lhuqjhu5vDkuG6rOG7qeG6uuG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OST8O64bq84bqm4bubw5JP4bun4bqo4bub4bu54buQw7rhu5vDuuG6vOG6rOG7m+G7geG7kuG7m+G7tsO54bub4bqpd+G6usOz4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5tBd+G6vOG7m+G6vOG7iuG6qOG7m8OBd1Dhu5vDgeG6tuG7jOG7m094w5Lhu5vhurzhuqjhurbhurrhu5vhurxL4bub4bu54bqsROG7m8OB4buYxKjhurzhuqbDsuG7m+G6s+G7m8OBd1Dhu5vhurrhu4bhuqjhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OB4bq24buM4bub4bqm4buG4bqo4bubw7rhurzhuqzhu5vhurpJw5Lhu5vhu7nDueG7ueG6rOG7m8OS4bqsd+G6vOG7m+G6usO9w5Lhu5vhurjhu6Xhu5vigJzhuql34bq64bubT3fhu4zhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qOKAncOy4bub4bu44bqsROG7m+G6uknDkuG7m+G7t+G6qOG6ssOS4bubQcO64bq84bqs4bubw4HDveG6uuG7m+G7ueG6rHjDkuG7m8OS4bqsRuG6vOG7m07hu4zhuq7hu5vhurzhuqzhu5jhu5vhu6LDvVDhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vDgeG7kOG7m8OB4bq04bubw5Lhuqx4UOG7m+G6rOG6qOG6suG7jOG7m+G7lOG6vOG6psOz4bubw5Phu5Thu7nhu5vhurjDuuG6vOG7m8OSw4rFqeG7m+G6uuG7peG7m+G6ukbhu5vhuqxC4bq84bqs4bubw4nhuqxL4bqo4bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqyTeG7m+G7ueG7kMO64bubw7rhurzhuqzhu5vhuql34bq64bubw4HGsOG7m+G6uMO64bq64bubw4Hhu5hK4bu54bubw5Lhu6fhuqjhu5vDgUPDuuG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HhuqnhuqjhurBN4bubw4Hhur7hurzhu5vhu7nhuqzhu47hurzhuqbhu5vDkkbhuqjhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OST8O64bq84bqm4bubw5JP4bun4bqo4bub4bq84buMRuG6qOG7m8OS4bqsxanhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qOG7m+G7ueG7kMO64bub4bq6QuG6vOG6rMOz4bubw7rhurzhuqzhu5vhu4Hhu5Lhu5vhu7bDueG7m+G6qXfhurrhu5vhu7nhuqzhuqjDuuG7m8OTw4Nu4bub4bqpT+G7mOG7iOG7ueG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4HhurDhurzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhurzhuqbhuqzhurbhu5vhurzhu4xG4bqo4bubR+G7ueG7m+G6vOG6rEjhuqjDs+G7m+G6qXfhurrhu5vDgcaw4bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq84bup4bq64bub4bq44bup4bq84bub4bq4SeG6vOG7m+G6uOG7peG6uuG7m8OB4buQ4bub4bu5w7nhu7nhu5vhurzhuqbhuqzhurbhu5vhurzhuqzhu5jhurzhuqbhu5tBw4rhu5vDkuG6rOG6qOG6sOG7jOG7m+G7okfhurzDs+G7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7osO9w5Lhu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhurzhuq7hurzhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vhurrDuuG6vOG6puG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G6rOG6qOG6suG7jOG7m07hu4zFqeG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5vhu7nDusOKw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqpT+G7qeG6vOG7m8OST0vhu5vDkkLhurrhu5vhuqzhu5jhu4jhurzhuqbhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vMOz4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bu5w7nhu7nhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5vDkk/hu4xQ4bq24bq84bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw4Hhu6fhuqjhu5vhu7nhuqzhu47hurzhuqbDs+G7m8OB4buYSuG7ueG7m8OB4bqo4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m07hu4zDuuG6vOG7m+G7ucO54bu54bub4bq6RuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqw4bub4bqsScOz4bubw4Hhu63hu7nhu5vhu7fhuqjhurLDkuG7m+G6uOG7peG7m+G7ucO54bu54bub4bq6RuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bq04bq84bubw4HDjeG6qOG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vDieG6rMO64bqo4bubw5LhuqzDueG7ueG7m8OS4bqo4bq24bq64bub4bq84bup4bq84bqm4bubT+G7jEnhurzhuqbhu5vDgXjDksOz4bubw7rDiuG7m+G6rEjhu5vDk3bhurzhu5vhu7nhur7Ds+G7m+G6qXfhurrhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m8OS4bqseFDhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qOG7m+G6vOG6psOK4bul4bqo4bubw4FI4bq84bqmw7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8O6w4rhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bu54bul4bq84bqm4bub4bqqw5Lhu5tBeeG6vMOz4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDieG6rOG6qOG7m8OB4bq+4bub4bq84bqs4buM4bub4bu5eeG7jOG7m8OS4bqo4bqu4buM4bubw5LhuqzDlOG7m+G7ueG7kMO64bubw5LhuqxD4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bu54bul4bq84bqm4bub4bu5w7rDisOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tx4buh4bufTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu6Phu58v4bujdXNBcOG7n+G7oeG7nXDhu6Fww5Jyc+G7n3Jz4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJcXVwxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFh4bq84bqm4bub4bu54bqs4buQ4bubw5JPw4Phu5vDieG6rEvhuqjhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bub4bu5w5Xhurzhuqbhu5vhurpG4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFx4buh4bufxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG6rOG6ruG6uuG7m+G7ouG7pcOK4bubw4Hhur7Ds+G7m0fhu7nhu5vhurzhuqxI4bqo4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq44bul4bub4bq4w4rhu6Xhuqjhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m+G6vOG6rMO64bq84bqsw7Phu5vhu7nhur7hu5vDk+G7lOG7ueG7m8OB4bq24bubw4nhuqzDueG6vOG6puG7m8OSR8OSw7Phu5vhuqzhuqjhurLhu4zhu5tO4buMxanhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m8OS4bqw4bub4bu5w7rDisOz4bubTeG6rMOV4bub4bqsSk3hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDgUjhurzhuqbhu5tP4buMSeG6vOG6puG7m0vhu5vDgUPDuuG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhurzhuq7hurzhu5vDk8O64buM4bub4bq6ScOS4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m+G6puG6qMO64bq84bubw5JC4bq64bub4bqs4bqo4bq04buMw7Phu5vhurzhuqbhuqzhuqjhuq7hurzhu5vhu7nhu5Thu4zhu5vhuql34bq64bubw4HGsOG7m+G6uuG7p+G6vOG6rOG7m0Hhu6fhurzhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mOG7m+G7ucWp4bqo4bubw5Lhu6fDiuG7m0HhuqjhurLhurzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m8O6w4rhu5vDgeG6tOG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qMOy4bubMuG7reG7ueG7m0HDlcOz4bubw4HGsOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bub4bq44buSUOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7ueG6rOG7jsOS4bub4bqqw5Lhu5vDieG6qOG6sOG6vOG7m8OS4bqs4buU4bu5w7Phu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6suG6uuG7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m0HDiuG7m8OJVeG7m8OS4bqs4buMw73DkuG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7t0nhu5vhurzhuq7hurzhu5vDkuG6rMSo4bqo4bub4bqm4bqow7rhurzhu5vDgXnhu4zhu5vhurzhu4xG4bqo4bubR+G7ueG7m+G6vOG6rEjhuqjhu5vhu7nhuqzDveG6uuG7m03huqzDucOS4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bui4bul4bub4bu54bqs4bqww5Lhu5tBeeG6vMOz4bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m8OB4bqo4bq04bq64bubR+G7ueG7m+G7ueG6rOG6sMOS4bub4bq8w43huqjhu5vDgXlQ4bub4bq64butw5Lhu5vhurzhu5jhu4jhu7nDsuG7mzDhurDDkuG7m07hu4zFqeG7m+G7osOU4bubw4F54buM4bubw5JU4bub4bq44bqy4bubw5NH4bq84bqm4bub4bu54bqsROG7m8OB4bunw5Lhu5tw4budLXHhu51qw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4buMUOG7m+G7ueG6vuG7m+G7ueG6rOG7jsOS4bub4bu34buMSOG6vMOz4bub4bqsw5TDkuG7m+G6rOG7teG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m8OS4bqseMOS4bub4bu34bun4bqo4bub4bq84bulUOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G6qXfhurrhu5vhurzFqeG6vOG7m+G6uOG7gOG6vOG6psOy4bub4bqpd+G6uuG7m+G6uOG7p+G6qOG7m8OJ4bqs4bup4bq84bub4bqm4bq+4bqo4bubw4Hhuqjhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhuqzhu4Lhuqjhu5vDkuG6rOG6ruG6uuG7m8OJVeG7m8OS4bqs4buMw73DkuG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qOG7m+G7ouG7peG7m8OSQuG6uuG7m0/DuuG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6vOG6puG7jFDhuq7hurzhu5vhurzhuqx34bq84bubw4nhuqzhuqjhurDhurzhu5tH4bu54bub4bu54bqs4bqww5LDsuG7mzF54bq84bub4bq84bulUMOz4bub4bqpd+G6uuG7m8OBxrDhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mMOz4bub4bu5xanhuqjhu5vDkuG7p8OK4bub4bufw7Jx4bud4bud4bub4bq64buf4bubw5LDvU3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bubw5JHw5Lhu5vhu6J44bq84bubw4Hhurbhu5vhurpG4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhurzhu4xG4bqo4bub4bu34bux4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhuqzhu5tP4buOw5Lhu5vhuqzhurDDkuG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw7rDisOz4bub4bq44bul4bq64bubw5Phu6fhu7nhuqzhu5vhu7fDqMOKw7Phu5vhu7nhu4LDs+G7m0HDleG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6sOG7m03huqzhu7Phurrhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6rOG7huG7ueG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHhu5vDgcO5UOG7m8O6w4rDs+G7m8OTw7rhu4zhu5vDgeG6vuG7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G7t+G7iuG6uuG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G7ouG7pcOK4bubw7rDiuG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5vhu6Lhu6Xhu5tB4buMUOG7m8OST0Lhu5vhurrGoOG7ueG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8O64bq84bubw5LDiuG7peG6vOG7m+G7ueG6rMOK4bubR+G7ucOy4bubM+G6puG7jEjhurzhu5vDkuG6rOG7lOG7ueG7m+G7qeG6vOG7m+G7ueG7kMO64bubR+G7ueG7m+G6vOG6rEjhuqjhu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vDkuG7luG7m8OSxqDhu5vhurzhuqzhuqjhuq7hurzhu5vhu49P4bqu4buMw7Phu5vhu7fDqMOK4bubw5J44bq6w7Phu5tPw7rhu4zhu5vhurpI4bq84bqm4bubw5Lhu4rhuqjDs+G7m+G6uMO54bubw5Phu6vhurzigKbDteG7m+G7ouG7peG7m+G7qeG6vOG7m094w5Lhu5vhuqrDkuG7m+G6vOG6ruG6vOG7m+G6qXfhurrhu5vhu7nhuqzhu47hu5tR4bub4bu54buM4bq84bqm4bub4bu5eE3hu5vhurjhu5hK4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu5Thu7nhu5vhu6nhurzhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ouG7lsO64bubw4Hhu5DDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OB4bq04bubQeG7mOG7m8OS4bqs4buWw7rhu5vhurjhu6Xhurrhu5tG4bub4bq84bqs4bqow4Lhurrhu5vhurpG4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDusOK4bub4bq84buMRuG6qOG7m0Hhu7Xhurzhu5vDgeG6sOG6vOG7m0fhu7nhu5vhu7dD4bub4bu54bqs4bqww5LDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubceG7oXBN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7n+G7o+G7ny/hu6N1c0Fw4buf4buh4budcXDhu6HDkuG7o+G7o3Phu5914bq44budw7JFTeG6pm1P4buJdHLhu53GoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoWHhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vDkk/Dg+G7m8OJ4bqsS+G6qOG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6sk3hu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G6ukbhu5vhuqxC4bq84bqs4bub4bq84buMRuG6qOG7m0fhu7nhu5vhurzhuqxI4bqoxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXHhu6FwxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTPhuqbDiuG7peG6qOG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m07hu4zFqeG6vOG7m+G6uFHhu5vhu6Lhurbhu5vDkuG6rOG7lOG7ueG7m+G7qeG6vOG7m+G7ouG7peG7m+G6ukbhuqjhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m8O6w4rhu5vhurzhu4xG4bqow7Phu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5tO4buMxanhurzhu5vhurhR4bubw4Hhu6Xhurzhu5tH4bu54bub4bui4bulw4rhu5vhurrDlcO64bub4bq84bq+4bq84bqmw7Phu5vhurrDlcO64bubT+G6oMOS4bub4bui4bul4bubTuG7jMWp4bq84bub4bq4UeG7m0FD4bu54bqs4bub4bu34bqy4bq84bqs4bub4bu54buS4bq84bqm4bubw4Hhu5hK4bu54bubw7rhurzhuqzhu5vhuql34bq64bub4bqs4bqww5Lhu5vDk+G7lOG7ueG7m07hu4zDuuG6vOG7m8OSd+G6usOy4bubw5rhurzhuqzhu5vhu4Hhu5Lhu5vhu7bDueG7m+G6qXfhurrDs+G7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Ju4bubw6Hhu7nhu5vhurzhuqxI4bqo4bub4bu54bqsQ+G7jOG7m+G6vOG6vuG6vOG6puG7m8OJ4bqg4bq64bub4bq84bqu4bq84bub4bq6w5XDuuG7m+G6rMOo4bub4bu5eeG6vOG7m03huqzFqeG6qOG7m+G7ueG6rOG7juG7m1Hhu5vhu7nhuqxH4bq84bqm4bub4bq84bq+4bq84bqm4bub4bu34bux4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhuqzhu5vDkuG6rMWp4bubw5Lhuqzhuq7hurrhu5vhu7fDqMOK4bub4bui4bulw4rhu5vDusOKw7Lhu5vhu7jhu4Dhurzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6usOVw7rhu5vDgUbhurzhuqbDs+G7m0fhu7nhu5vDkuG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubT+G7juG7ueG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhu7fDleG6vOG7m8OST+G7juG7m8OBRuG6vOG6puG7m+G6pnnhurzhu5vhurzhuqzhu5jhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqmw7Phu5vhurjhu47hu7nhu5vhurzhu6VQ4bubTeG6rMWp4bqo4bubT+G7jsOS4bub4bu34buIw5Lhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8O6w4rDs+G7m8OS4bqsxanhu5vhu7l3UMOz4bub4bu54buC4bub4bug4buMR+G6vOG6puG7m8O6w4rhu5vDgeG6tOG7m+G6puG6qOG7nOG7m3jhurrhu5vhu7nhuqzDiuG7m0fhu7nDsuG7mzPhuqbDiuG7peG6qOG7m0/DusOz4bub4bq84buMRuG6qOG7m0fhu7nhu5vhurzhuqxI4bqo4bub4bu5eeG6vOG7m+G6uOG7mOG7jOG7m1Hhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G7t+G6suG6vOG6rOG7m8OT4buY4bq84bqm4bub4bui4buA4bqow7Phu5vhurjhu6Xhu5vhu7fhurLhurzhuqzhu5vhurzhuqbhu4xQ4bub4bqs4bqo4bq04bq64bub4bq84bqseMOS4bubw5JP4bqu4bq84bubR+G7ucOz4bubQcOC4bub4bqmd1Dhu5vhu7nhuqzhurDDkuG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G6uMOK4bunw5Lhu5vhurzhuq7hurzhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhuqbhuqjDueG6uuG7m8OTw7nDkuG7m8O6w4rhu5vhurzhu4xG4bqo4bubw5Lhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7oOG7jFDhuq7hurzDsuG7mzPhurDhu4zhu5tO4buMw7rhurzhu5vDk8O5w5Lhu5vDkuG6rHhQ4bubR+G7ueG7m+G7ueG6vuG7m0F44buM4bub4bqs4bqo4bqy4buM4bub4bu34buC4bub4bup4bq8w7Phu5vhu6Lhu4Dhuqjhu5vhu7dD4bubw5Phu5jhurzhuqbhu5vDksOKw7Phu5vhu7nhur7hu5vhurrDleG6qOG7m+G6rEbhuqjhu5vhu7l54bq84bubTeG6rMWp4bqo4bub4bu5w7nhu7nhuqzhu5vhurhQ4bub4bq84bqmw7pQ4bubw4HhurThu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bub4bu34bqy4bq84bqsw7Phu5vDkk/DueG6vOG6rOG7m0FD4bu54bqs4bub4bq4d1Dhu5vhurjDuuG6vMOy4bubM+G6rMSo4bub4bu54bqsQ+G7jOG7m8OJ4bqs4bq+4bubw5JC4bq64bub4bqs4bqo4bq04buM4bubw5Lhu6Xhuqjhu5vhurjhuqjhurLhu4zhu5vhu6Lhu6Xhu5tO4buMw7rhurzhu5vDk8O5w5LDs+G7m03huqzDucOS4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubw4Hhu63hu7nhu5vDkuG6quG6vOG6rOG7m+G6vOG6rOG7guG7m+G6vOG6rHjDkuG7m0vhu5vhu7nDiuG6vOG7m0fhu7nhu5vhurzhuqxI4bqo4bubw4HhurThu5vDgeG6qOG6tuG7jOG7m+G7ueG6rEThurzhuqzhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubTeG6rMO5TeG7m+G7ueG6rOG7qeG6uuG7m8OT4bq+4bu54bubw4HGsOG7m+G6puG6qMWp4bq64bubw4Hhu5hK4bu54bubw5LhuqzhuqjhurLDkuG7m+G6rOG7p+G6qOG7m8Oyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tx4buh4bufTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu6Phu58v4bujdXNBcOG7n+G7oeG7nXLhu511w5J1cnThu53hu6Hhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4ly4buh4buhxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqFh4bq84bqm4bub4bu54bqs4buQ4bubw5JPw4Phu5vDieG6rEvhuqjhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bub4bu5w5Xhurzhuqbhu5vhurpG4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5tH4bu54bub4bq84bqsSOG6qMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFx4buh4bufxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6rcO64buM4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq84bup4bq64bub4bq44bul4bq64bub4bu34bun4bq84bub4bui4buI4bqo4bubR+G7ueG7m+G6vOG6rEjhuqjDs+G7m8OB4bqw4bq84bub4bq8w7pQ4bubw7rhurzhuqzhu5vhu4Hhu5Lhu5vhu7bDueG7m+G6qXfhurrhu5vDgcaw4bub4bq6S+G7m09J4bq84bqm4bubQeG6qOG6suG6vOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bub4bq84buMRuG6qOG7m0fhu7nhu5vhurjhuq7hurzhu5vhu5/DsnHhu53hu53hu5vhurrDtMOT4buMTeG7keG7n8O0L8OT4buMTeG7keG7m+G7ouG7peG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vDksOU4bu54bub4bq6S+G7m09J4bq84bqm4bubw5Lhuqzhuq7hurrhu5tB4bqo4bqy4bq84bubw5Lhuqrhu7nhuqzhu5vDusOK4bub4bq84buMRuG6qMOy4bubPOG6qOG6suG6vOG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw7rDiuG7m+G7ueG7kMO64bub4bqm4bqow7rhu5vDgULhurzhuqzhu5vDuuG6vOG6rOG7m+G6uOG7juG7ueG7m+G6vOG7pcOK4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bu54bq+4bubw4nhuqzDisWp4bq84bqm4bub4bui4bul4bqo4bubw5J44bq84bubR+G7ueG7m+G6vOG6rEjhuqjhu5vhu7dHw7Phu5vhurrhuqJv4bub4bqs4bul4bq84bqm4bub4bu54bqsw5Thu7nhu5vhu6Lhu6fhurzhu5tH4bu54bub4bu5w4rhurzDsuG7m+G7uOG7kuG6vOG6puG7m8OS4bqsw4DDiuG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqy4bq64bubw4Hhu47hu7nhu5tP4buOw5Lhu5vhu7nhu5DDuuG7m8O64bq84bqs4bub4bqpd+G6usOz4bubR+G7ueG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5vDknnhurrhu5ty4bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7m+G6uOG7peG7m8OT4bqo4bq84bqs4bubw5PFqeG6vMOz4bubw5PDuuG7jOG7m8OB4bq+4bub4bqmw4rhurrhu5vDkk/hu5Thurzhuqbhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ouG7pcOK4bubw5LhuqzDleG6vOG6puG7m+G7oEdN4bubw5LGoOG7m3hN4bub4bujceG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhurjhu6Xhu5vhurxLw7Phu5vhu6Nx4bub4bq84bqm4bulUOG7m8OTw7rhu4zhu5vhu7nhur7hu5vDkuG6rOG6tOG7m+G7t8O54bq84bub4bqm4bqoR+G6vOG6puG7m+G7ueG6rMOK4bubw4nhuqzDueG7ueG6rMOy4bubw6Hhu7nhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqs4bub4bq6w4Phu5vhurzhu6XDiuG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubw5LDuuG7m+G6uHhQ4bub4bq6w4Phu5vDgeG6vsOz4bubw4nhuqzDueG7ueG6rOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bubw7rhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5tQ4bqw4buM4bubS+G7m+G7ucO54bu54bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7ouG7peG7m+G6vOG6psOK4bul4bqo4bubw5JE4bq84bqsw7Lhu5sz4bqs4bqo4bq24buM4bubw4nhuqzDueG7ueG6rOG7m8OB4bqw4bq84bubw5LhuqzDuuG6uuG7m07hu4zDuuG6vOG7m+G6ukbhu5vhuqxC4bq84bqs4bubT0jhuqjhu5vhurrhu4zDuuG7m+G6puG6qEfhurzhuqbhu5vhu6Lhurbhu5vhurzhu4xG4bqow7Lhu5vhu4Hhurbhu5tH4bu54bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5tN4bqs4buz4bq6w7Phu5vDuuG6vOG6rOG7m+G6qXfhurrhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7t+G6qOG6sMOS4bubw4nhuqzDisWp4bq84bqm4bub4bqs4buK4bq84bub4buh4bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7m8OS4bqq4bq84bqs4bubw5Lhu5bhu5vDieG6rOG6qOG7m8OS4bqsxanhu5tH4bu54bub4bqm4bqoR+G6vOG6puG7m0/DuuG7m8O6w4rhu5vDksOK4bub4bq44bul4bub4bu54bq+4bubw5LhuqzhurThu5vDkuG6rOG7jOG7m+G6rMOK4bun4bu54bqsw7Phu5vDkuG7jFDhu5vhurzhuqzhuqjhuq7hurzhu5vhurzhurDhu4zhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5vDieG6oMOK4bubQeG7peG6qOG7m8OB4bqw4bq84bubcOG7my3hu5tww7Nx4bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7m8OS4bqsQuG7m+G7ueG6rHjDkuG7m+G6uOG7mErhurzhuqbhu5tH4bu54bubw5PEguG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhurjhuq7hurzDs+G7m+G6puG6qOG7peG7m+G6rOG7iuG6vMOz4bub4bq84bqmw4rhurzhu5vhuqzhu4rhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vDksOK4bub4bqs4buK4bq84bub4buPw5JP4buG4bq84bqm4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m8OS4bup4bq84bqm4bub4bq44bqu4bq8w7XDsuG7mzLDjOG6qOG7m8OJ4bqm4bubR+G7ueG7m8OS4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubTeG6rOG7s+G6uuG7m+G7t8O54bq84bubw5Lhu6fhuqjhu5vhu7nhuqzDjOG7m3Thu53DsuG7neG7neG7neG7my3hu5vhu6Phu53hu53DsuG7neG7neG7neG7m8OBSOG6vOG6pi/DieG6psOy4bub4buBw5Thu5tH4bu54bub4bq84bup4bq64bub4bq8w7pQw7Phu5tBxqDhu5vDieG6qOG6sOG6vOG7m+G7ueG7jOG6vOG6puG7m+G7uXhN4bubT8O64bubw5LhuqxD4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDieG6rMOKxanhurzhuqbhu5vhu5/hu5vDknjhurzhu5tH4bu54bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5tN4bqs4buz4bq6w7Phu5vDieG6rMOKxanhurzhuqbhu5ty4bud4bub4bui4bun4bq84bub4bu5w4rhurzhu5tH4bu54bub4bqm4bqoR+G6vOG6psOy4bub4bqtw7rhu4zhu5vDieG6rOG6qOG7m8OST+G7luG7m+G6rOG6sMOS4bub4bu54bqs4bqo4bubTeG6rOG6quG7m8O64bq84bqs4bub4bqpd+G6uuG7m8OS4bqs4buM4bub4bq4SuG6qOG7m+G6vOG6rMO94bq84bubw5Lhu5bhu5vhu58t4buh4bud4bud4bubw5JP4bup4bq64bubw5JP4bqo4bqy4buM4bubw4FI4bq84bqmL+G6vOG7qeG6usOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTDhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bqsROG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m+G6puG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OB4bqo4bq04bq84bub4bqsQuG6vOG6rOG7m+G7ouG6tuG7m+G6uOG7peG6uuG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5vhuqbhuqjhu4LhuqjDs+G7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7osO64bqo4bubw5JP4buA4bub4bq44bul4bub4bq6ScOS4bub4bu24bqq4bubw5Lhuqzhu5jhu5vhu7jhuqzhuqjhu5vDgcOK4bul4bq84bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu7fhuqjhurThu4zDs+G7m8O64bq84bqs4bub4buB4buS4bub4bu2w7nhu5vhuql34bq64bub4bu54buA4bq84bub4bq44buMRuG6vOG7m+G7ueG6rOG6qMO64bubw5PDg8Oz4bubw5JPw7rDiuG7m8OBw43huqjhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6suG6usOz4bub4bqsw4zhu5vDkk9K4bub4bqm4bqo4buOTeG7m8OBTOG7m+G6uknDkuG7m8OTR+G7m+G6rEnhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m+G7ueG6vuG7m+G6rMOK4bul4bq84bub4bu5xanhurzhuqzhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bub4bu5w5Xhurzhuqbhu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5LDs+G7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bubw5Lhuqzhu4zhu5vhurzhuqzDvU3Ds+G7m8ON4bq84bubw4FD4bq84bqs4bub4bu54buMSeG7ueG7m8OTR+G6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qU/DiuG6vOG6puG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDksO54bu54bubw4HDiuG7peG6vOG7m+G7ouG7peG7m03huqzDiuG6vOG6puG7m8OST+G7pcOK4bubw5LhuqzDuuG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bqo4bqw4buM4bub4bq84bqs4bqow7Phu5vDuuG6vOG6rOG7m+G6uOG7jEbhurzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G7ucag4bu54bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bub4bu5w7nhu7nhu5tN4bqsw4rhurzhuqbhu5vDkk/hu6XDisOz4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nhu4xJ4bu54bub4buiw73hurzhu5vDgUnhurzhuqbDs+G7m8OB4but4bu54bub4bu34bqo4bqyw5Lhu5vhurjhu4xG4bq84bubw5Lhuqjhuq7hurzhu5tN4bqsw4rhurzhuqbhu5vDgeG6qOG7m8OBeeG7jOG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m03huqzDiuG6vOG6puG7m8OST+G7pcOK4bub4bq4w71N4bubw5Lhuqx34bq8w7Phu5vhurjDvU3hu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJNw7Phu5vhu7lH4bq84bqm4bub4bqs4bqo4bqw4bq84bubw5Phu5Thu7nhu5vhurpC4bq84bqs4bub4bu54bqsw4rhu5tO4buM4bqu4bub4bqs4buY4buK4bq84bqmw7Phu5vDkuG7p8OK4bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bq44bul4bq64bub4bu54bqsw4rhu5vDkuG6rMO64bq84bqs4bub4bq84bqo4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRMeG6ruG7m8Oi4bqs4buYSuG6vOG6psO0L03hu5E=

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]