(vhds.baothanhhoa.vn) - Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, anh Vũ Bá Tâm ở xã Tế Thắng (Nông Cống) đã lựa chọn khởi nghiệp từ mô hình nuôi ốc nhồi để phát triển kinh doanh. Sản phẩm của anh làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình sản xuất, kinh doanh của anh thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G7keG7ueG7k8Ohw4rhuqzhu51B4bqo4buS4bud4buMw5PEguG7neG6uOG6qEzhuqrhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu51Bw5TDiuG6rOG7neG6vEfhu53huqhDw4rhuqjhu53DiuG7jkfhuqrhu51IQeG7ncOK4bqoSeG6quG7kS/hu7nhu5Phu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7k+G7keG6quG7kzThu7Hhurzhu53hu7nhu7Hhu4zhu53DgOG7lEtB4budw4rhuqjhu47hu51Bw73hu47hu51B4buSw7nhu53hu4zhuqhE4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzDsuG7ncO5w4rhuqjhu53hu4fhu5jhu53hu7jhu6Xhu53huqt44bq84budTOG7nVDhu6nhu53huqvhurbhu53huqvhuqjhu7HDiuG6rOG7ncO1NEfDiuG6rOG7nUBIw4rhuqzDtOG7ncOA4bup4bud4bq64buaw7nhu51B4bqo4buCw4rhu53hurjhuqhM4bqq4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4buMxqDhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu53DgMOC4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qsOK4bqo4budw4Hhur7DucOK4bqo4buN4bud4bqpxrDDiuG7nU7huqjhu7Xhurzhu51B4buSw7nhu53DucOK4bqo4bud4bq64bun4bq84budw5PDueG7ncOA4bq2w4rhu53DgHjhu47hu53hu4zhuqrhurDhu47hu53hu4zhuqjhu5Dhu53huqjhurbhu4zhu53DgOG6tsOK4budw4Dhu4Dhu43hu53huqnDueG7juG7neG6uOG6qOG6quG7neG7jMOTxqDhu51B4bqo4bqq4budTuG6qELDsuG7neG6vOG7iuG6quG7ncOK4bur4bq84bud4bq8R+G7neG6qEPDiuG6qOG7ncOSxrDDiuG7nVDhu4554buMw7Lhu53hurjhuqrDiuG6qOG7ncOB4bq+w7nDiuG6qOG7nUHhu5LDueG7ncO5w4rhuqjhu53hu4zhuqjhu47hu53hurpL4bqq4budw4rhuqjhu47hu7PDiuG7neG6qOG7p8OK4bqs4bud4buMw5Phu6vhurzhu53hu4zDk+G6quG6tOG7juG7ncOAScOK4bqs4buN4buRL+G6quG7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDgeG7jOG6qOG7juG6vOG7ueG7neG6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51ycOG7oU5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu5/hu6Ev4bufw7p0w4Fx4buhcOG7o+G7oXJx4buMcHNwc3Phurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXJydeG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5vDocOK4bqs4budQeG6qOG7kuG7neG7jMOTxILhu53hurjhuqhM4bqq4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4budQcOUw4rhuqzhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnDhu6Hhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7h+G6suG7nVDhu6nhu53huqvhurbhu53huqvhuqjhu7HDiuG6rOG7neG6qOG7hOG6quG7neG7jOG6qOG7q+G6vOG7ncOA4buUSsOK4bqs4budw4DhurbDiuG7neG7jMOTw7nDiuG6rOG7neG7jMOTxanhuqrhu51B4buSw7nhu53DucOK4bqo4bud4buH4buY4bud4bu44bul4bud4bqreOG6vMOy4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53DiuG7iOG6quG7ncOAeFHhu53DgOG6suG7juG7ncOTeeG7jOG7ncOK4bqq4bqy4bq84budw4pM4budQeG6qMSQ4budw4Dhu5RKw4rhuqzhu43hu53hurXhu53DgHhR4bud4bq84buC4bqq4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4DhurLhu47hu53huqzhu4Lhuqrhu53DucOK4bqo4bud4bq8w43hu4zhu51B4bulQeG6qOG7neG7jOG6qHjDiuG7neG6vOG7s+G7jOG7neG6uuG7p+G7neKAnOG6q3jhurzhu53Dk3jhu47hu51IQeG7ncOK4bqoSeG6quKAneG7jeG7nUDhuqjEkOG7neG6vMON4buM4bud4bu54bqq4bq04buM4budw4HDucOK4bqo4budw4Dhu7Phurzhu51B4bqoeeG7jOG7neG7jOG6qEfDiuG7nU/hu47hurDhu53DiuG6qOG7lOG7neG7nuG7s1Hhu51B4buYw4rhuqzhu53DgOG7kuG7ncOAw4Lhu53hu4zhuqh5UeG7neG6qOG6quG6tOG7juG7neG7lsOK4bqsw7Lhu53DkuG7lkHhu53hurrDucOK4bud4buM4bq+xrDhu53hurzhu6fhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4bq44bqoTOG6quG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7nUHhu5LDueG7ncO5w4rhuqjhu53huqt44bq84budw4Dhu6nhu53hurrDueG6vOG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zFqeG6quG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6quG6tk7hu53DgOG7gMOK4budQeG6qMOVw4rhuqzhu53hu4xH4bqq4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7jMOTw7nDiuG6rOG7neG7jMOTxanhuqrhu53DiuG7jkfhuqrhu53hu4zhuqjGsOG7nUhB4budw4rhuqhJ4bqq4budQeG7ksO54bud4bq8Q8OK4bqow7Lhu53DucOK4bqo4bud4buH4buY4bud4bu44bul4bud4bqreOG6vOG7nUHhuqjhuqrDueG7ncOSxIJv4bud4bqrw5Phu5TEqEHhu53hurjhuqjhuqrhu53DgOG6tsOK4bud4buexKjhuqrhu53DiuG6rOG6qOG6suG7ncOK4buOR+G6quG7nUhB4budw4rhuqhJ4bqqw7Lhu53huqt44bq84budw4Dhu6nhu51B4buA4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53DiuG7q+G6vOG7neG6uuG7q8OK4bud4bq6w43DiuG7neG6uuG7p+G6vOG7ncOA4buS4budQeG7pUHhu53DiuG6rOG6qOG6suG7ncOK4bqo4buUw4rhuqzhu53DgeG6vuG7neG7jOG6qOG6quG6tuG7juG7neG7nkjDisOy4budQeG7iOG7ncOSTOG7neG7nuG7s+G7jOG7nUHhuqh54buM4budw4rhurDDiuG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7neG6vMO5w4rhuqzhu53hurrFqeG6quG7neG6qOG6quG6tOG7juG7nU/hu47GsOG7neG6uOG6qsOK4bqo4bud4buM4bq24budQcO54bq+4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q8OT4burw4rhu53hu4zDk0zhu53hu4xD4bq84bud4bqo4buUxKjDiuG6rOG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rDsuG7neG7jOG6qEfDiuG6rOG7nU/hu47DueG7nUHhu6VB4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buM4bqq4bq0w4rhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG7jOG6qEfDiuG6rOG7ncOAxanhuqrhu51B4bqow5XDiuG6rMOy4budw4Dhu5RLQeG7ncOA4bqq4bud4buM4bqow7nhurzhu51P4buOw7nDiuG7nUHhu6VB4bud4bq8R+G7neG6qEPDiuG6qOG7neG6uOG6qsOK4bqo4bud4buM4bq24bud4bqow43DsuG7ncOA4buvQeG7neG7ueG6quG6tOG7jOG7neG6uuG7p+G7nUHhu6VB4bud4bq8R+G7neG6qEPDiuG6qOG7nUHhuqjhu45Rw4LDiuG7ncOAw4zhuqrhu53Dksaww4rhu51Q4buOeeG7jOG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4buM4bqo4bulQeG7neG7jOG6quG6suG6vOG7ncOK4burw4rhuqzhu53Dk+G7jsONw4rhuqzhu53DgHnhu4zDsuG7ncO54bq+4bud4bqoSeG7ncOSd8OK4budQeG7gMOy4bud4bqreOG6vOG7ncOK4bqo4buzw4rhu53hu4zhuqh5UeG7nUhB4budw4rhuqhJ4bqq4budw4rhuqzhur7hu6fhuqrhu53DgEnDiuG6rMOy4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncO54bq+4budw4rhuqzhu6dR4budQeG7p8OK4bqs4budQuG7jOG7ncOBw73DisOy4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6uOG6qOG6quG7ncOA4buA4budw4rhuqjhu47hu51Bw73hu47hu53hu4zhuqrhurDhu47hu53hu4zhuqjhu5Dhu51B4buSw7nhu53hu4zhuqhE4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DiuG6rOG7p1Hhu51B4bunw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJw4buhTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7oeG7n+G7oS/hu5/DunTDgXHhu6Fw4bujcXBx4buMc3Thu6FzdOG6uuG7o+G7jcOJTuG6rG7Dk8SpcsO6ceG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5vDocOK4bqs4budQeG6qOG7kuG7neG7jMOTxILhu53hurjhuqhM4bqq4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4budQcOUw4rhuqzhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnDhu6Hhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG6sOG6vOG7neG7nuG7p+G6vuG7ncOA4buAw7Lhu51IQeG7ncOK4bqoSeG6quG7nUHhu5jDiuG6rOG7neG6uuG7p+G7neG6uuG6vuG7p+G6quG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53DiuG6qMO5w4rhuqjDsuG7nUHhu4Dhu53DkuG7lkHhu53DgOG6suG7neG6uOG6qOG7pcOK4bqs4bud4buMSOG7jMOy4bud4bqo4bqq4bq04buO4budT+G7jsaw4bud4bq44bqqw4rhuqjhu53hu4zhurbhu51Bw7nhur7DsuG7nU7huqjDlOG7neG6qEtO4bud4buexKjhuqrhu53DgEnDiuG6rOG7ncOT4buOw43DiuG6rOG7nUzhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7ncOK4bqww4rhu53DksO54buO4bud4bq8w43hu4zhu53hu4zhuqhK4bqq4bud4bqs4bqqw7nDiuG7neG7jEPhurzhu53huqjhuqrDguG7jsOy4budw4rhuqzhuqjhuqrhurDDiuG7nUHhu5bhu47hu53huqt44bq84budw4Dhu6nhu53hurzFqcOK4bqo4budw4HFqcOK4budw4DDveG7juG7neG7jOG7lOG7nUHGsOG6quG7neG7jMWp4bq+4budw4HhuqrhurTDiuG7neG7jEJB4bqo4budw7nhur7hu53DgMOC4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu43hu50z4buvQeG7ncOBw5TDsuG7ncOA4bup4bud4buMQkHhuqjhu53hurrhu5hR4budw4Dhu5RLQeG7nUHhuqjDleG7jOG7nULhu4zhu53hurjhuqrhurbDiuG7neG7jOG6qOG7lkHDsuG7neG6uOG6qsOK4bqo4budw4rhuqzhuqjhuqrhurThurzhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4budw4Hhur7hu53hurjDmuG7neG7jOG6qOG7juG7s+G7jOG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOAScOK4bqs4bud4bu5w43hu53DiuG6sMOK4bud4buM4bqoSuG6quG7neG6rOG6qsO5w4rhu53DgMO94buO4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu51B4bqo4buz4bq84budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG7nuG7p+G7nUHhuqjhurbhu4zhu53DgcO9w4rDsuG7nUHhu4Dhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4buM4bqoSuG6quG7ncOA4bqqw4Lhurzhu51IQeG7nUHhuqjhurbhu4zhu53DisOM4bqq4budw4DDvVHhu53hurzhu6/hu4zhu53DiuG7lMSoQeG7jeG7nTHhurbhu4zhu51P4buOxrDhu53hu57hu5Dhu53DgMO94buO4bud4buMVeG7neG6uuG6tOG7ncOSSMOK4bqs4budQeG6qMSQ4budw4DFqeG7jOG7nXHhu6MtcuG7o2vhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4buOUeG7nUHhu4Dhu51B4bqow5Xhu4zhu53hu7nhu45Jw4rDsuG7neG6qOG7kOG7jOG7neG6qOG7t8OK4bqs4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7neG7jOG6qHnhu4zhu53hu7nFqeG6quG7ncOK4bunUeG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7neG6uuG7p+G6vOG7neG6q3jhurzhu53Disaww4rhu53hurrhu4bDiuG6rOG7jeG7neG6q3jhurzhu53hurrFqeG6quG7neG6uOG6qOG7q8OK4bud4bqs4buA4bqq4budw4Dhuqrhu53huqjhu4JB4bud4bqo4buE4bqq4bud4buM4bqo4bqw4bq84bud4bq4w5rhu53hu4zhuqjhu47hu7Phu4zhu53DiuG7jkfhuqrhu51IQeG7ncOK4bqoSeG6quG7neG7nuG7p+G7neG7jEPhurzhu53Dk8O54budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4budw4rhuqh4w4rhu53hurjhuqjhuqrhurbDiuG7nUhB4budQeG6qOG6tuG7jOG7jeG7nTLDvcOK4budw4rhu6dRw7Lhu53huqt44bq84budw4Dhu6nhu53DgMO94buO4bud4buM4buUw7Lhu51BxrDhuqrhu53hu4zFqeG6vuG7neG7oeG7jXLhu6Phu6Phu53hurzhu6Hhu53hu4zhu7NO4bud4buMw5Phu47DiuG6rOG7nVDhu5zhu53hurpS4bud4buMSOG7jOG7neG7nnnDiuG7ncOA4bqy4bud4bq8R+G6quG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4budw4rhu45H4bqq4bud4bu54butw4rhuqzhu51B4bulQeG6qOG7ncOTw5Xhu4zhu53huqjhurbhu4zhu53DiuG7lMSoQeG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DueG6vsOy4bud4bq64bun4bq84budw5LFqUHhuqjhu53hu7nDqOG6vsOy4budQeG7hMOy4budw4HDlMOK4bqs4budQeG6qOG6tuG7nU7huqjhu7Xhurzhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bqo4buCQeG7nVDhu5zhu53hurpS4budw4Dhu6VR4budw7nhur7DsuG7ncOSw7nhu47hu53DgOG7gOG7neG6vMSo4bqq4bud4bu54buI4bq84budw4rhu5TEqEHhu53hu57hu6fhur7hu53DueG6vuG7ncOK4buOR+G6quG7neG7nuG7p+G7ncOB4buOUeG7neG7jMOTQ+G7neG6vOG7mkHhu53DiuG7lMSoQeG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7nUHhuqjhur7hu51IQeG7jeG7nTThuqzhu45Jw4rhu53hu4zhuqjhu5ZB4bud4burw4rhu51B4buSw7nhu51IQeG7ncOK4bqoSeG6quG7neG6qOG6vuG7p8OK4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu4zGoOG7neG7jOG7muG7ncOK4bqo4bqq4bqww4rhu53DtcOT4bqw4buOw7Lhu53hu7nDqOG6vuG7neG7jHnhurzDsuG7ncOTw7nhu47hu53hurxJw4rhuqzhu53hu4zhu4jhuqrDsuG7neG6uuG7peG7ncOS4buxw4rigKbDtOG7neG7nuG7p+G7neG7q8OK4budw5N54buM4budQuG7jOG7ncOK4bqww4rhu53huqt44bq84budQeG6qMOV4budUuG7nUHhu47DiuG6rOG7nUF5TuG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7lkHhu53hu6vDiuG7nUHhuqjhur7hu53hu57GoMO54budw4Dhu5LDsuG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOAw4Lhu53DgeG7lOG7neG7jOG6qMagw7nhu53hurrhu6fhurzhu51H4budw4rhuqjhuqrhuqThurzhu53hurxH4bqq4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DueG6vuG7ncOK4buOR+G6quG7ncOB4bu3w4rhu53DgOG6tsOK4budSEHhu53hu7lE4budQeG6qOG6tuG7jOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhuqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddeG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcnBxTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7oeG7n+G7oS/hu5/DunTDgXHhu6Fw4bujcnFw4buM4buf4bufdOG7ocO64bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKl1c+G7o+G7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5vDocOK4bqs4budQeG6qOG7kuG7neG7jMOTxILhu53hurjhuqhM4bqq4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4budQcOUw4rhuqzhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnBx4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M04bqs4bq+4bun4bqq4bud4bue4bqq4bq0QeG7nU/hu47GsMOK4bud4bq6UuG7neG7nuG6suG7neG7jOG6qOG7lkHhu53hu6vDiuG7neG7nuG7p+G7neG6vEfhuqrhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7ncO54bq+4budw4rhu45H4bqqw7Lhu53hu57huqrhurRB4budT+G7jsaww4rhu53hurpS4budw4Dhu6fDiuG7nUhB4bud4bue4bun4bq+4bud4bq8w5TDueG7ncOK4buAw4rhuqzDsuG7neG6vMOUw7nhu53Dk+G6ouG7jOG7neG7nuG7p+G7nU/hu47GsMOK4bud4bq6UuG7ncOBREHhuqjhu53hu7nhurTDiuG6qOG7nUHhu5jDiuG6rOG7ncOA4buUS0Hhu53DucOK4bqo4bud4bqreOG6vOG7neG6qOG6tuG7jOG7ncOS4buWQeG7nU/hu47DucOK4bud4buMeOG6vOG7jeG7ncOZw4rhuqjhu53hu4fhu5jhu53hu7jhu6Xhu53huqt44bq8w7Lhu51B4bqo4bq+4bud4bu54bqq4bq24buMb+G7ncOgQeG7ncOK4bqoSeG6quG7nUHhuqhE4buO4budw4rhu4DDiuG6rOG7neG6uOG6ouG6vOG7ncOK4bqww4rhu53hurzDlMO54bud4bqow6jhu51Bw73DiuG7nU7huqjGsOG6quG7nUHhuqjDleG7nVLhu51B4bqoSMOK4bqs4budw4rhu4DDiuG6rOG7neG7ueG7rcOK4bqs4budQeG7pUHhuqjhu53hu4zhuqjGsOG7neG7jOG6qOG6sOG6vOG7neG7ucOo4bq+4bud4bue4bun4bq+4budw7nhur7hu43hu51A4buGw4rhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bq8w5TDueG7ncOAR8OK4bqsw7Lhu51IQeG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rOG7ncOTw5VB4budUOG7jkjDiuG6rOG7neG7ucOUw4rhu53hu4zDk8OV4budw4BHw4rhuqzhu53huqzDvcOK4budw4rhuqjhu5Thu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53huqjhur7FqeG7jOG7ncOAw43DiuG6rMOy4bud4bq6w5VB4budw4rhu6dR4budTuG6qMaw4bqq4budw5PDleG7jOG7neG7ucSo4buM4budw4rhu5TEqEHhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw7nhur7DsuG7neG7jOG6qMaw4budQXhRw7Lhu51B4buE4budUOG7jkjDiuG6rOG7ncO54bq+4budw4DDguG7neG6rOG6quG7ouG7nXnhurzhu51B4bqo4bq+4budSEHhu43hu5004bqs4bq+4bun4bqq4budw5PDucOy4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu51Bw73DiuG7neG6uuG7lOG7juG7nVLhu53DgOG6tsOK4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DkuG7lMOK4bqs4bud4bue4buG4bqqw7Lhu53hurrhu6fhu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqs4buOUeG7neG6qOG6qsOC4bq84budw4rhuqh54buM4bud4buMw5PhurDDiuG7nUhBw7Lhu53DgeG6pOG7neG6rHhR4budQeG6qOG6tuG7jOG7neG6qOG7p8OK4bqs4bud4bq64bq+xanhu4zhu53DiuG6sMOK4budTuG6qMaw4bqq4bud4bqs4bqq4bul4bq84budw5Lhu6Xhu4zhu53DueG6vuG7ncOK4buOR+G6quG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rOG7nVDhu45R4bqww4rhu43hu5004bq24buO4budT+G7jsO5w4rhu53DkuG7peG7jOG7neG7jOG6qHlR4budSEHhu51B4buA4budw4F54buO4bud4bqo4bqq4bq04buO4bud4bu54buE4bud4burw4rDsuG7neG7nuG7huG6quG7neG7uUThu53DkuG7lMOK4bqs4bud4buM4bq+w7Lhu51B4buA4bud4bq8w5Thuqrhu53huqhH4bqq4budQcO9w4rhu51O4bqoxrDhuqrhu51B4bulQeG6qOG7neG6ulHhu53DiuG6rMO5UeG7ncOAw4Lhu51Q4buc4bud4bq6UuG7neG7ueG6tMOK4bqow7Lhu53hu4zDk+G7pcOK4bqo4budw4FEQeG6qOG7neG6unhR4bud4bq6w7nDiuG7jeG7nTThuqhK4budQeG6qEThu47hu53hurjhuqjhu4Dhu53hu4xD4bq84bud4bqo4bqqw4Lhu47hu53hu4zhu6fhuqrhu53hurrhuqrhurThu47hu53hu57hu6fhu51P4buOw7nDiuG7ncOS4bul4buMw7Lhu51O4bqo4bul4buM4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4Dhu69B4bud4buMQsOK4bqo4budw4rhuqjhu4Thu53DiuG6qHnhu4zhu51M4budQeG6vsOK4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu53DgMOC4budw4DhuqrhurLhu47hu51B4bqoxJDDiuG6qOG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nU7huqjhu6VO4budQeG6qOG7q+G6vOG7ncOS4buAQeG7ncOA4bup4bud4bqs4bqqxrDhurzhu53DgOG7lEtB4bud4buM4bqo4bqq4bq04buM4bud4bqoxanhuqrhu53hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJw4buhTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7oeG7n+G7oS/hu5/DunTDgXHhu6Fw4bujc+G7o8O64buMw7pzdeG7o3Dhurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXNwcOG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5vDocOK4bqs4budQeG6qOG7kuG7neG7jMOTxILhu53hurjhuqhM4bqq4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4budQcOUw4rhuqzhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4budw4rhu45H4bqq4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcnDhu6Hhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6qcO54buO4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53DiuG7q+G6vOG7neG6uuG7p+G6vOG7neG7ucWpw4rhu53hu57EqOG6quG7nUhB4budw4rhuqhJ4bqqw7Lhu53DgOG6tsOK4budw4rDuVHhu53DucOK4bqo4bud4buH4buY4bud4bu44bul4bud4bqreOG6vOG7ncOA4bup4bud4bq8TOG7ncOTw43DiuG6rOG7ncOB4bqq4bq0w4rhu53hu4xCQeG6qOG7ncOK4buOR+G6quG7nUhB4bud4bq64bqww4rhu53hu6Hhu41y4buj4buj4bud4bq84buRw5Lhu45O4buT4buh4buRL8OS4buOTuG7k+G7neG7nuG7p+G7ncOAw7nDiuG6rOG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zhu5BB4bud4bq8TOG7ncOTw43DiuG6rOG7neG7jOG6qOG6sOG6vOG7ncOB4bqq4bq0w4rhu53hu4xCQeG6qOG7ncO54bq+4budw4rhu45H4bqq4buN4budPuG6quG6tMOK4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncO54bq+4budQeG7ksO54bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qOG7ncO5w4rhuqjhu53hurrDlUHhu53DiuG7p+G6vuG7nUHhu5jDiuG6rOG7nUHhu4Dhu53hurjhuqjhur7GsMOK4bqs4bud4bue4bun4bqq4bud4buMecOK4budSEHhu53DiuG6qEnhuqrhu53hu7lIw7Lhu53hurzDg8Oz4bud4bqo4bunw4rhuqzhu51B4bqo4buQQeG7neG7nsWpw4rhu51IQeG7nUHhur7DiuG7jeG7nUDhu5jDiuG6rOG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7neG6uOG6qsOK4bqo4budw4rhuqzhuqjhuqrhurThurzhu53DgMOVQeG7ncOTw5Xhu4zhu51B4buSw7nhu53DucOK4bqo4bud4bqreOG6vMOy4budSEHhu53DiuG7jkfhuqrhu53hu4zDveG6vOG7nXPhu53hu4zhuqjhu6XDiuG6rOG7neG6uuG7p+G7ncOS4bqqw4rhuqjhu53Dksaww4rDsuG7ncOSw7nhu47hu53DgOG7gOG7neG6rOG6vuG6vOG7neG7jMOT4buWw4rhuqzhu51B4bqo4bq+4bud4bue4bun4bq+4bud4buM4bqow5TDiuG6rOG7nVBITuG7neG7jOG7muG7nXlO4bud4bufcuG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6uuG7p+G7ncOKTMOy4bud4bufcuG7ncOK4bqs4bunUeG7ncOSw7nhu47hu51B4buA4bud4buM4bqow4Lhu53hu7nhu6XDiuG7neG6rOG6qkjDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53hurjhuqjhu6VB4bqo4buN4budw6BB4bud4buM4bqo4buO4bud4bqo4bq+xalB4bqo4bud4bq8xILhu53DiuG7p+G6vuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7jMO54bud4bq6eVHhu53hurzEguG7ncOA4buAw7Lhu53hurjhuqjhu6VB4bqo4bud4bqo4bunw4rhuqzhu51B4buSw7nhu53DucOK4bqo4budQeG6qOG7kuG7nVHhurbhu47hu51M4budQeG7pUHhu53huqjhu45R4bq0w4rhu53hu57hu6fhu53DiuG6rOG6vuG7p+G6quG7neG7jMSQw4rhuqjhu43hu5004bqo4bqq4bqy4buO4bud4bq44bqo4bulQeG6qOG7ncOA4bq2w4rhu53hu4zhuqjDueG6vOG7nU/hu47DucOK4bud4bq8R+G7neG6qEPDiuG6qOG7ncOTSeG6quG7neG6vOG7jsO54bud4bqs4bqqSMOK4bqs4bud4bue4bqy4budw4rhu45H4bqq4buN4bud4buH4bqy4budSEHhu53hu4zhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nU7huqjhu7XhurzDsuG7ncO5w4rhuqjhu53huqt44bq84budQeG6qOG6vuG7neG7ueG6quG6tuG7jOG7neG6uOG6qOG6vsaww4rhuqzhu53huqjhu4jDiuG7nXDhu53hu4zhuqjhu6XDiuG6rOG7neG7jELDiuG6qOG7neG7jMag4bud4bq44bqo4bqq4bud4buM4bqoxrDhu51IQeG7neG6rOG6qkjDiuG6rOG7ncOTw7nhu53DueG6vuG7neG7jOG6vuG7neG6uuG7p+G7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjDguG7neG7jOG6qOG7juG7neG6qOG6vsWpQeG6qMOy4bud4buM4buOUeG7ncOK4bqo4bqq4bqww4rhu53DiuG6tuG7juG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOK4buOR+G6quG7neG6uOG6ouG6vuG7ncOB4bun4bqq4budw4DhurbDiuG7nXHhu50t4budccOycuG7neG7jOG6qOG7pcOK4bqs4bud4buM4bqoQ+G7nUHhuqh54buM4bud4bq64buUS8OK4bqs4budSEHhu53DkuG6ruG7ncOKeMOK4bqs4bud4bq64bqww4rDsuG7neG6rOG6quG7p+G7neG6qOG7iMOKw7Lhu53DiuG6rOG6vsOK4bud4bqo4buIw4rhu53hu57hu6fhu53hu4zhur7hu53huqjhu4jDiuG7ncO14buMw5Phu4LDiuG6rOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7nUHhu5jDiuG6rOG7neG7jOG7q8OK4bqs4bud4bq64bqww4rDtOG7jeG7nTPhu4rhuqrhu53hurjhuqzhu51IQeG7neG7jOG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budTuG6qOG7teG6vOG7neG7ueG7pcOK4bud4buMxanhuqrhu51B4bqo4buK4buddeG7o+G7jeG7o+G7o+G7o+G7nS3hu53hu5/hu6Phu6Phu43hu6Phu6Phu6Phu53DgEnDiuG6rC/hurjhuqzhu43hu53hu4fhu5Dhu51IQeG7ncOK4bur4bq84budw4rDuVHDsuG7ncOB4bua4bud4bq44bqq4bq2w4rhu51B4buOw4rhuqzhu51BeU7hu53Dk8O54bud4buM4bqoROG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bq44bqo4bq+xrDDiuG6rOG7neG7oeG7neG7jHnDiuG7nUhB4bud4buM4bqo4buU4buIw4rhuqzhu51O4bqo4bu14bq8w7Lhu53hurjhuqjhur7GsMOK4bqs4budc+G7o+G7neG7nsWpw4rhu51B4bq+w4rhu51IQeG7neG6rOG6qkjDiuG6rOG7jeG7neG6qcO54buO4bud4bq44bqo4bqq4bud4buMw5PGoOG7neG6qOG6tuG7jOG7nUHhuqjhuqrhu51O4bqoQuG7ncO5w4rhuqjhu53huqt44bq84bud4buM4bqo4buO4bud4bq6S+G6quG7ncOK4bqo4buzw4rhu53hu4zGoOG7neG7oS1w4buj4buj4bud4buMw5Phu6vhurzhu53hu4zDk+G6quG6tOG7juG7ncOAScOK4bqsL8OK4bur4bq84buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzHhuqhHw4rhuqzhu51B4bqoxJDhu53hurrhu6fhu53hurzDjeG7jOG7neG6rOG7lOG7iMOK4bqs4budw4DhuqrDgsOK4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4bue4bqy4bud4bq64bun4bq84bud4bq44bqqw4rhuqjhu53hu4zhurbhu53huqzhuqrhu4ThuqrDsuG7neG7nsSo4bqq4bud4buew7nhuqrhu53hu4zDk+G7huG7neG6uuG7p+G7neG6vMON4buM4bud4bu4QuG7neG7jOG6qOG7lOG7nUDhuqjhuqrhu53DgOG6vuG7p8OK4bud4buM4bqq4bqw4buO4bud4bu54bqqw4Lhu47DsuG7ncO5w4rhuqjhu53hu4fhu5jhu53hu7jhu6Xhu53huqt44bq84budQeG7hsOK4bud4bq64buOR8OK4budQeG6qOG6qsO54budw5LEgsOy4bud4buMw5PDueG6vuG7ncOAw4zhuqrhu53hurjhuqrDiuG6qOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq8w7Lhu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu53huqzhuqrDlU7hu53DgE3hu53hurzDjeG7jOG7ncOSSOG7neG6qMON4bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qOG7nUHhu4Dhu53huqjhur7hu6fDiuG7nUHGsMOK4bqo4bud4bq44bqo4buA4bud4bq44bqo4burw4rhu51Bw5TDiuG6rOG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53Dksaww4rhu51Q4buOeeG7jMOy4budw4p4w4rhuqzhu51Bw7nhur7hu53hu4zhuqjhu47hu53DiuG6qOG7s07DsuG7ncOMw4rhu53DgETDiuG6qOG7nUHhu47DjUHhu53DkkjDiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvDk+G6vsOK4bqs4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu53DgOG6vuG7p8OK4bud4bue4bun4budTuG6qOG6vsOK4bqs4bud4buMw5Phu6fhur7hu53hu4zhuqjDucOK4bqo4bud4buM4bqo4bqq4bq24buO4budw4rhuqjhuqrDsuG7ncO5w4rhuqjhu53hurrhu45Hw4rhu53hu4xCQeG6qOG7nUHhu5pB4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7nUHhu6VB4budTuG6qOG6vsOK4bqs4bud4buMw5Phu6fhur7DsuG7nUHhu6VB4budQeG7jsONQeG7neG7nuG7s8OK4budw4DDjcOK4bqsw7Lhu53DgOG7r0Hhu53hu7nhuqrhurThu4zhu53hurrhu45Hw4rhu53hu4zhuqrhurDDiuG7nU7huqjhur7DiuG6rOG7ncOA4bqq4budw4DDveG7juG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu51O4bqo4bq+w4rhuqzhu53hu4zDk+G7p+G6vuG7neG6uuG7s07hu53hu4zhuqh4w4rDsuG7neG6uuG7s07hu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7DsuG7nUFIw4rhuqzhu53huqjhuqrhurbDiuG7ncOS4buWQeG7neG6vEPDiuG6qOG7nUHhuqjhur7hu51P4buO4bqw4bud4bqo4buU4buIw4rhuqzDsuG7neG7jMWp4bq+4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG6uuG7p+G6vOG7nUHhuqjhur7hu53hu4zhuqjDucOK4bqo4budw4rhuqrhurDDiuG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTsOZ4buO4buM4bqo4bq+w5Phu5vhu5My4bqw4bud4bql4bqo4buUS8OK4bqs4buRL07hu5M=

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]