(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhắc đến ông Cao Bằng Nghĩa ở khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) nhiều người nhớ đến ngôi nhà sàn tựa bảo tàng thu nhỏ trưng bày các hiện vật cổ được ông sưu tầm. Nhưng ngoài niềm đam mê sưu tầm đồ cổ, ông còn có tài thổi khèn và rất am hiểu các loại nhạc cụ của đồng bào dân tộc thiểu số, như sáo Mông, khèn lá, khèn bè… Đặc biệt, ông là người có trong tay hầu hết các tài liệu về chữ viết, tiếng nói, văn hóa của người Thái.
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJknhursyIWnhurnhurvhur3huqtpIeG6t3Lhu5sh4bq2MMOtIeG6sDhp4bq5IUnhurnhurvhu4Mw4bu2IeG6tjQh4bq14buP4bq9IeG6tTdoIeG6teG7m2zhur0hw7nhu43hur0hw7k2aSHhurvDrDAhxqDhursx4bq9Ki/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4mSeG6uzfhurch4bq1Ymkha2nhurkh4bq2MMOtIeG6sDhp4bq5IUnhurnhurvhu4MwIcO0IWbhurvhu5shRuG6uzhoQCHGoeG6u+G7gSHGoeG7leG6oWkh4bq6beG6vSHhu6bhu5vDoGkhJOG7mOG7mzBpIeG6usOsMCUhaeG6u+G6vWPhu5shaeG6uXHhu4/hur0haeG6u+G7jSHhurViaSFp4bq5a+G6vSFp4bq7MiHhu5cyaSHGoXQwIeG6sTTDrSHGoTJp4bq5Icah4bq74bubIWnhurvEqSHGoeG7lXFp4bq5IeG6sTLFqSHhurcx4bq3IeG6u+G6vWRpIcO5w6PGoSHhurdvIeG6tXHDteG6tyFraeG6uSHhu5dx4bubIcah4bqjaCMhSeG6u3Fp4bq5IWnhurnDrTLhur0haeG6vWNoIeG6tTBoIWjhuqsh4buXceG7myHGoeG6o2gh4bq1bSHhurdvQCFraeG6uSHhurfhu4tpIeG6t8OsIcahMuG6vSHGoeG6u2/hur0hZuG6u8OoaSHDuTIh4buV4bqhxqEhMGgh4bq74bq9xJHhu5sh4bq3MeG6tyFnw60z4bq9IWnhursz4bq3IeG6t+G7nyHhurfhu6EwIeG6tW1p4bq5IeG6sTLDrSHhurPDoGkhxqFu4bq3Icah4bq74bq9xJHhu5sh4buXbEAhaeG6u3Eh4buXMcOtIUhraeG6uUAhZuG6u8OoaSFnMUAhZuG6u8OoaSHhurHDqOKApiHhurQ54bq3IeG6seG6vWTGoUAha2nhurkhZzIhaeG6uXHhu4/hur0h4bq3w6whxqHhu5XDrWnhurkhxqEwxakh4bq74bqj4bubIeG6u2LGoSHhurcx4bq3IcahMuG6vSFn4bq9ZOG7myHDuWMh4bq34bq7w7ohw7nhur1ixqFAIcah4bq9YmnhurkhacOs4bq9QCHDuTZpIeG6u8OsMCHhurfhu6EwIWnhurlx4buP4bq9Icag4bq7MeG6vSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bqzxqHhurvhu5to4bqxIeG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IXt9KOG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6vcO5I+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL2nDouG7peG7ly88PChbLyldXeG6s30oIns+KDzGoXt9fVtbZygj4buF4buT4bq54bu04buVVyI8PC4hMGfGoVcuSeG6uzIhaeG6ueG6u+G6veG6q2kh4bq3cuG7myHhurYww60h4bqwOGnhurkhSeG6ueG6u+G7gzDhu7Yh4bq2NCHhurXhu4/hur0h4bq1N2gh4bq14bubbOG6vSHDueG7jeG6vSHDuTZpIeG6u8OsMCHGoOG6uzHhur0uIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLnt9KC4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZJ4bq54bqhaCHDuTIhxqHhurvhuqFoIcO5Nmkh4bq7w6wwIcag4bq7MeG6vSHhurE3xqEh4bq14bqj4bubIcahcyHhurfhurvDqmnhurshaeG6uXHhu4/hur0h4bq34bq7MCHhurfhu6EwIWjhur9p4bq7QCFraeG6uSHhurViaSHDueG7jeG6vSFn4buDaeG6uyHDuXThurchw7k2aSHhurvDrDAhaeG6u3EhaG7GoSHhurfDsiHhurPhu5vFqeG6q2lAIeG6s8OtIeG6tXHDteG6tyHhurXhur1j4bubIcahcyFp4bq5Mmnhursh4bq54bq9MMOtIcah4bq7a2nhurkhxqHhurvhu6HFqSFnw7Xhur0h4buXMGnhurkhZzJoIcO0IeG7k+G6u+G7i2nhurkhw7k2aSHhurvDrDBAIeG7lW3hur0h4bq1ccO14bq3IeG6t3Uh4bq14bq9IeG6u+G7ieG6tyHhurUz4bq9IeG6u+G7ieG6tyHDtCHhuroyIUlu4bq9IcO5MsOtIWnhurvDumnhurkhaTZoISIoIeG6t+G7oTAhxqHhurtiIWbhu7EhxqHhu5Vx4buN4bq3IyFG4bq9aeG6uyHhu5nhu5swIeG6tzHhurchw7nhu4EhxqHhu5XDqiHGoOG7lXHDtGnhurkh4buT4bq74buLaeG6uSHDmTZpIeG6u8OsMCHhurvhu5vFqWRpISTGoeG6u+G7j+G6vSFm4bupIeG7mOG7mzBpIeG6usOsMCHhurfhurtxMCHhurfhurvhur0wIcahMeG6t+G6uyHGoeG6uzJp4bq7IT4h4bq74bubxalkaeG7tiHhu5jhu5swaSHhurrDrDBAIeG7mOG7mzBpIeG7lsOyaSHDuTIhSHHhu49p4bq5IUcxxqElQCHhu5Vt4bq9Icag4buVccO0aeG6uSHhurAwaSHGoOG7m8Wp4bqraSHhurnhur0xw60h4bq64bubxalkaSHhu6HFqSHhu5jhu5swaSHhurrDrDBAIWtp4bq5IWfhu5traSHGocOgaCFp4bq9ZGjhu7Yh4oCcw5QhaMOz4bq9IcO54buBIcah4buVw6ohxqHhurvhur8hw7nhur1p4bq7IeG6s3Qhw7kyIcah4buVMeG6t+G6uyFp4bq74bq9ZGgh4bq3w6whZuG6uzHhurchaeG6uzDhu5sjIUnhurtxaeG6uSFnMiFp4bq5ceG7j+G6vSHhurfDrWkh4bqzw6BpIcahbuG6tyHGoOG6uzHhur1AIcah4bq/aCHhurvhur3EkeG7myHDuTZpIeG6u8OsMCHGoOG6uzHhur1AIcaha+G6vSFp4bq7cSHhurVxw7XhurchZuG6uzDhur0h4buT4bq7MSHhurfhurvDqmnhurshaOG6v2nhurshw7kyIeG6u+G6vcSR4bubIeG6u8OyaSFp4bq7w7pp4bq5IeG6ueG6vTEhxqHhu5Xhu4Ehw7k2aSHhurvDrDAh4bq34buhMCHhurPDoGkhxqFu4bq3IWjhur9p4bq74oCdQCFraeG6uSHhurfhurvhur0wIeG7l+G6rSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu6bhu5vFqeG6q2kh4buX4bubbMahIeG6t8Og4bubIeG6t+G6u+G7m8WpZGkhw7nhu43hur0ha2nhurkhSeG6ueG6u+G7gzAhZzIh4buXdCFnw60hZzdp4bq5IyHhu5Yw4bubIeG6u8OyaSF7KCFpNmghaeG6ueG6u+G6veG6q2kh4bq3cuG7m0Ah4bq14bq9Y+G7myFraeG6uSFp4bq54bq74buDIWnhurnDteG6vSFp4bq74bqhxqEhZzIhaWNpIcO5Nmkh4bq7w6wwIeG6tzHhurch4bqzw6BpIcahbuG6tyFpw6zhur0h4bq34bq74bubaeG6uSHDuTIhw7k2aSHhurvDrDAhxqDhursx4bq9IeG6tTBp4bq5IeG6s+G6o2kh4bqx4buBIeG7meG7m+G6q2khZzVp4bq5QCHGoeG6u8OjaCHhurfhurvDqiFo4bqhxqEh4bq14bq9IyHGoOG7lcOtaeG6uSHhurXDrCHhurXhur1j4bubIWtp4bq5IWfDrSHhu5fDtSFp4bq74bqhxqEhZzIhxqHhur1iaeG6uSFpw6zhur0jIeKAnOG7lnQh4bq3xIPhu5shxqHhurs0Icah4buVw61p4bq5IeG6tzHhurfhursh4buXdSHhurPhu59p4bq5IWnhurlraSFp4bq5w7pAIWbhurtraeG6uSHhu5Xhur3huqtp4bq5IeG6ueG6vyFp4bq5ceG7j+G6vSHhurPDoGkhaDIhaeG6uTDFqSHhurc0IeG6tzFpIeG6sW4haeG6u+G6vWPhu5shZuG6u+G6vSFpw6zhur0hxqHhur1iaeG6uSHGoOG6uzHhur0hw7kyIcah4bq9Ymnhurkhw5nhur1kxqEhZ+G6r2khZ25pQCFm4bq9xJHhu5shaXUwIeG6t8OyaCFpYuG7k0AhaXUwIeG6t8OyaCHGoeG6rSMhSeG6ucOtMuG6vSHhu5UwQCHhurvhur1kaSFpMMWpIeG6t+G6u8O6IcO54bq9YsahIeG6t+G7o2nhurkhaG7GoSHhu5dsIeG7k+G6u8OtaeG6uSHGoeG7n+G6tyHGocOj4buTIeG7meG7mzFpQCHhurdwaeG6uSHhurUwaeG6uSFp4bq5MsWpIeG6tzJp4bq5IcOqxqEh4bq1ccO14bq3IeG7meG7mzBpIcahw6Bo4oCdIyHDmTIha2nhurkhxqHhurvDtCHhurMy4bq94bu2IeKAnEfDrSFnN2gh4bq3w61pITMjIUjhuqHGoSHhurXhur0hw7k2aSHhurvDrDAhZzIhaOG6ocahIeG6teG6vSHhurc0IWhuxqEh4bqzw6BpIcahbuG6t+KAnSMh4bq6w7JpITDhur0h4bq7YsahQCFnMiFp4bq5ceG7j+G6vSHhu5dsaeG6uSHGoeG7lXThurchxqHhur1i4buTQCFn4bq9Y2khZmMhw7nhu43hur0h4bqxMiHhurfDrWkh4bqzw6BpIcahbuG6t0Aha2nhurkhaeG6u+G6v2khxqHhurvhuqHFqSFp4bq7w7pp4bq5IeG7l3QhxqHhurswxakh4bq1b+G6vSHhurViaSHhurHhu5tsxqEhZ+G7i2nhurkjIeKAnOG6uOG6o2kh4bq1w6DFqSFp4bq74bqhxqFAIeG6t+G7m2zhur0haTZoITwoPClAIeG6sDBpIcag4bq7ceG7j2nhurkhw7nhu58h4bq64bubxalkaSHhu6HFqSHhu5jhu5swaSHhurrDrDAhaOG7j+G6vSHhurcx4bq3IeG6tW1p4bq5IeG6t+G6u8OqIWnhurnhu5vFqeG6q2khZzVp4bq7IeG6tTPDrSHhurvhu5vFqWRpIeG6tWJpIeG6s3Qh4bq34bubbuG6tyHhurk54buTIWg5xqFAIcaha+G6vSHhurfDrCHhurVjIWnhurnhurvhu4Eh4bq54bq9w7oh4bq54bq/aSE8IWlu4bq9IeG6s+G7m2nhurnhu7YhSGvhur0hxqHhu5Vx4buPaeG6uSHDuTIhxrAhxqHhurty4bq3IeG6t+G7oTAh4bq3w61pIWnhurlx4buP4bq9IeG6u+G6vWRpIWkwxakjIeG6sDIh4bq3w61pIeG7pzQh4buVMeG6tyHDuWshxqFu4bq9IcO5M0AhZuG6u2tp4bq5IeG6u+G6vcSR4bubIeG6u2LGoSHhurVxw7XhurchxqEx4bq3IeG6uzPhur0hNGnhursh4bq7ccO0aeG6uSHhurViaSHhurXhu4/hur0h4bq3w61pQCHhurXhu4/hur0h4bq34bq7MeG7myMhSeG6u3Fp4bq5IeG6tTFp4bq5IeG7meG7mzBpIcahw6BoIeG6u8OyaSHhurc0IWcyIcO54bqhaSHhurVjIcO5Nmkh4bq7w6wwIyHhurTEkSHhurnhur3DuiHhurnhur9pIWhr4bq9Icah4buVceG7j2nhurlAIWnhurlx4buP4bq9IcahMCHhu5fhuqkh4bq3w6wh4bq3MeG6tyHhurfhurtiIcahMuG6vSHhu5nhu5s0aSFnxrBAIeG6t+G7i2khw7k2aSHhurvDrDAhxqHhurvhur8hZuG6u2tp4bq5Icah4bq7xJEuIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7lG3hur0ha2nhurkhZuG6u2tp4bq5IeG7meG7m+G6q2khaeG6uzfhurchZzPhur0hZ+G7j+G6vSHhurfhu6EwIcagb2nhurkh4bqww6ohxqHhurtxIUnhurnhu5vFqWVpIeG7kuG6u+G7nSHGoOG7leG7iWnhurkhxqEz4bq9IeG6um7hur0haeG6ueG6u+G7gSHDmTZpIeG6u8OsMCHGocOtMmkh4buZ4bubbOG6tyFpNmghPCg8KeG7tiFIccO1aSFn4buP4bq9Icah4bq9Y2khaeG6u8OgaeG7tiHigJzDmTZpIeG6u8OsMCFnMiHhurE0aSHhu5c34bq3IeG6t+G7oTAh4bqzw6BpIcahbuG6t0Ahw7k2aSHhurvDrDAh4bq34buLaSHGoeG6u+G6vyHhurPDoGkhxqFu4bq3IeG6t+G7i2lAIcO5Nmkh4bq7w6wwIWjhuqHGoSHGoeG6u+G6vyHhurPDoGkhxqFu4bq3IWjhuqHGoeKAnUAhxqBvaeG6uSHhurDDqiHGoeG6u3EhaeG6u+G6oWkhaDNp4bq7IcO54bq9ZOG6tyHhurVtaeG6uSHGoeG6v2nhurshw7nhu43hur0h4buZ4bubMGkh4bq14bq9xJFoIeKAnMO5Nmkh4bq7w6wwIeG6t+G7i2khxqHhurvhur8h4bqzw6BpIcahbuG6tyHhurfhu4tp4oCdIyHDmTZpIeG6u8OsMCFnMmghaeG6q2kh4bq7bWkh4bq3bMahIeG6t+G7oTAh4bqzw6BpIcahbuG6tyFp4bqraSFo4bqhxqEhw7k2aSHhurvDrDAhZzIhaOG6ocahIeG6s8OgaSHGoW7hurfigJ0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4oCcSWLhu5shMOG6vSHhurdwaeG6uSHGoeG6u+G6oeG7myHhurvhur3EkeG7myHhurXhur1j4bubIeG6tcOsQCHhurfDrCFn4bqpIeG6t+G6u+G7nWnhurkhxqEwIWbhurtraeG6uSHhurfhuqNpIcah4bubxanhuqtpIcah4buV4bubxaljaSFp4bq74bq9Y+G7myMhxqDhu5vFqeG6q2khxqHhu5Xhu5vFqWNpIeG6t+G6u+G7hyFnMiFobsahIeG6tzHhurfhurtAIeG6t+G7i2kh4bq1xJEhacOsIcah4bq7dOG6tyHhu5d0IeG6sTFoIeG7lWUhxqHhu5XDrWnhurkhaeG6u8OjaSHGoeG6u3Lhurch4bq34buhMCFow7Phur0haeG6uXHhu4/hur0h4bqzw6BpIWjhu43hur0hZuG6u8Os4oCdIyHhu5Rt4bq9IWtp4bq5IWbEkSHhurfhurvDrSHhurfhurvhu51p4bq5Icaha+G6vSFp4bq54bq7w6IhZ+G7jeG7kyHGoeG7leG6rSHhurnhur3hu48hZuG6u2tp4bq5IeG6t+G7i2khxqHhurvDquG6t+G6uyFm4bq7OeG7k0Ah4bunceG7j2nhurkhacO6MEAh4bq34bq74buHIcah4bq7w6rhurfhursh4bq3MeG6tyHhurPhu4tp4bq5IWnhursz4bq3IeG6tXHDsmnhurkh4bq1M+G6vSMjIyHGoOG6u3Thurch4buVMEAhaMOz4bq9IeG6t+G6u+G7nWnhurkhxqEwITDhur0h4bq3cGnhurkh4bq74bq9xJHhu5shw7ljIeG7meG7mzEhxqHhu5Xhur9p4bq7Icah4bq9YuG7kyHhurHhur1iaSHDuTZpIeG6u8OsMEAhw7kyIWnhurlx4buP4bq9Icah4buV4bqtIeG6t3Bp4bq5IeG6t8OsIWnhurvhu5sh4bq34bqj4bubIcah4bq/aCHhurvhur3EkeG7myHGoeG6u2Ih4bq54bq94buN4bq9IeG6seG6q2khaeG6ucOtMuG6vSHDueG7jeG6vSFp4bq7w7pp4bq5IeG6teG6vWPhu5shaOG7jeG6vSFo4bqtQCFm4bq7MeG6tyFnMyMh4bq2w6wh4bq14bq9Y+G7m0AhxqHhur1iaeG6uSFpw6zhur1AIWnhurlraSFp4bq5w7ohw7kyIWnhurvDumnhurkhaOG7rSHGoeG7n+G6tyFnMiHGoeG6u3Ih4bq34bqjaSHGoeG6u+G6vWLGoSHhu5Phurs04bq9IeG6ueG6vcO6IeG6ueG6v2kjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mS2nhurkhZsSRIWcz4bq9IeG6uzJp4bq7Icah4buV4bq/aeG6uyFnMmghxqHhu5XDrWnhurkhaeG6uTJp4bq7IcO5Nmkh4bq7w6wwIeG6t+G7oTAhaOG6v2nhurtAIcO0IeG6tcOsIWbhurtraeG6uSHhurfhurvhu4ch4bq3w6whxqHhu5Ux4bq34bq7IWnhurvhur1kaCFoMiFnMiFp4bq9Y2ghxqF0IeG6uzLDrSHDuTIh4bqxMsWpIcahxKkhxqHhu5U2aSHGoeG7lcO04bu2IeKAnOG6uOG6veG7jyHhurXDoMWpQCFp4bq74bq/aSHDuTLDrSFndOG6tyFnccO1aeG6uSHhurcxaSHhurFuIcO5Nmkh4bq7w6wwIcahM+G6vSHhurfDsiHhu5fDtCFoMiHGoWvhur0hZ8OtIeG7meG7mzEjIeG6uuG7iSHGoeG6u+G6vWLhu5shZuG6vWJpIcah4bq7cuG6t0AhxqHhurvhur1i4bubIcah4bq/aeG6uyHFqeG6q+G7m0Ah4buXdCHhu5cwxakhaOG6qyHDueG7jeG6vSFp4bq7w7pp4bq5IeG6ueG6vTEhxqHhu5Xhu4Ehw7k2aSHhurvDrDAjIcOZ4bq/Icah4bq7YiFoMiFp4bq5w60y4bq9IWnhurvDumnhurkh4bq3a2nhurkhw7nhur1k4bq3IeG6uzJp4bq7IeG6t+G6u8OqaeG6uyHGoeG6u3Hhu49p4bq5IWnhurkyxalAIeG6u+G7iSHhurfhurtxMCHhurUx4buTIXJp4bq5IeG6tXHDteG6tyHhurvDrTPGoSHhurVuaeG6uSHhurfhu6EwIWnhurkyaeG6uyHDuTZpIeG6u8OsMCHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7j+G6vSHhurUz4bq9IeG6u+G6vWRpIWkwxanigJ0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mRsSRIcahcyFpNmghPCgpKEAh4buXMOG7myFm4bq74bq9IWnhurnhurvhu4ch4bq34bq7YiHhurVuIeG6sTTDrSHhurvhur3EkWgh4bunNSHhurtu4bq9QCFraeG6uSHhurMyaeG6uyFp4bq74bq9Y+G7myHGoeG6u+G7j+G6vSHhurnhur0waSHhurfhurvhu5vFqeG6q2khxqHDoGgh4buXceG7myHGoeG6o2hAIWnhurnhurvhur3huqtpIeG6t3Lhu5shw7ljIcO5Nmkh4bq7w6wwIeG6t+G7oTAh4bqzw6BpIcahbuG6tyFo4bq/aeG6uyMhS2nhurkh4bq1NSHGoeG6uzJp4bq7IWfDo+G7kyHhurbDoOG7myFnM+G6tyHhurFuIUbhurvDqGkh4bqxw6ghw7kyIeG6tsOg4bubIWcz4bq3IeG6sW4hw5k2aSHhurvDrDAh4bqzw6BpIeG6ueG6vTBpIeG6u+G7m8WpZGkh4buY4bubMGkh4bq6w6wwIyFLaeG6uSHhurfhurvDrSHhurHhur1ixqHhu7Yh4oCc4bq6w60zxqEh4bq1bmnhurkh4bq34buhMCHhurcx4bq3IeG6t8Og4bubIWcz4bq3IeG6sW4haTLFqSHhurPhuq/hu5sh4bq3w6whaeG6u+G6vWPhu5shZuG6u8OsIWbhurs2aSHGoeG6u+G6vyHhurcx4bq3IeG6u27hur0hw7nhur3huqtpIcO54bqvaSFn4buba2kh4bq1bWnhurkh4bq7MmnhursjIeG6tjJp4bq5IeG6u+G6vcSR4bubIeG6u+G7iUAhxqFr4bq9IeG6tzJp4bq5Icah4bq74bqhxakh4bq54bq9bGnhurkh4bq74bq/aeG6uyE0aeG6uyFobsahIeG6t8OtaSHGoeG6u+G7m8WpY2khZ+G6rSFnw63hur0h4bq34bq7w6jDrSHhurfhurtsaeG6uSHGoeG7leG6q2khaeG6u8O6aeG6uSHhurPhu4tp4bq5IeG7l2tp4bq5IyFIw7Phur0haTZoQCFpYuG7myHhurfDrCHhurXhur1j4bubIWbhur1kaSHGoeG6u+G6vyHhurcx4bq3IeG6t8Og4bubIWcz4bq3IeG6sW4hxqFvIeG6t+G6u3LhurchxqFvaeG6uSFmYsahQCHhurfhu4tpIWnhurtxIcO5MuG6vSFpNmghaTDFqSHDueG6vyFnxrAh4bqzw60h4bqz4buB4bq34bq7IeG6sWRp4bq7IeG6tsONw5nhurzhurItKSBAIeG6t+G6u+G7nWnhurkhxqFr4bq9IeG6t+G6u+G7hyHhurl14bq9Icah4bq7cSHhurfhurvhu53hurchaHNp4bq5IWk2aCFo4buN4bq9IyHGoOG7m8WpIcO5w6PFqUAh4bq3MeG6tyHhurtu4bq9IcO54bq94bqraSFn4buba2khxrAhxqHhurty4bq3IeG6tXHDteG6tyHGoeG7lTHhurfhurshaeG6u+G6vWRoIeG6sTTDrSFnceG7myHhurnhur0xIcah4buV4buBIcO5Nmkh4bq7w6wwIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u2xp4bq5IyHhurrhu4kh4buXw6FpIeG7lzJp4bq5IWjhu5swIWbhurvDqGkh4bqxw6gh4bq1xJEh4bqzM8WpIeG6t+G6u8OtIeG6tzHhurchxqHhurtiIeG6u2Qh4bq3w61pIeG6t+G6uzHhu5shxqHhu5XDrWnhurkh4bq54bq9MCHhurXhur9p4bq74oCdIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsag4buVw61p4bq5IeG6sTTDrSHGoTJp4bq5Icah4bq74bubIWnhurvEqSHhurfhu6EwIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6uyFraeG6uSHhurfDrCHhu5XhuqHGoSFp4bq74bq9Y+G7myHhurVtIcO5w6PGoSHhu5nhu5vGsCMhS2nhurkh4bq34bq74bq9MCHhu5fhuq3hu7Yh4oCcSeG6u8O6aeG6uSHhurVtIWgyIcaha+G6vSFo4bubMCHDuWMh4bq34bq74buHIcah4buVw6LDrSHDtCHGoeG7lcOtaeG6uSFp4bq7MiHhurfhurtyIcah4bubxalkxqEh4bq1bOG6vSFm4bq7a2nhurkh4bqxMWkh4bq34bq7w60hMOG6vSMhxqBr4bq9IWjhu5tsaSHhurnhur3DuiFnM+G6vSHhurXEkSHhu5cw4bubIWkyxakh4bq3w61pIeG6t+G6uzHhu5shZ+G7jWkhZ+G6q2kh4bq34buLaSHhurHhur1ixqEh4bq1bSHDucOjxqEh4bq34buhMCHhurPDoGkhxqFu4bq3IWjhur9p4bq7IyHhurrhur1kaSFpMMWpIeG6tW0h4bq3byHhurfhu4tpIeG7leG6ocahIcOqxqFAIWnhurvhur1j4bubIWnhursyIeG6t+G6u+G7hyHhurfhu4tpIWcz4bq9IcO5MuG6vSHhurFuIeG6t+G6u+G6veG6q2nhurkh4bq1bWnhurkjIcaga+G6vSHhu5dx4bubIcah4bqjaCFnMiHhurnhur3DuiFnM+G6vSHhurvhur1kaSHDucOjxqEh4bq3byHDueG7jeG6vSFow61p4bq5IWjhu5tsaSHhu5cw4bubIWkyxakh4bq74bubxalkaSHhu5jhu5swaSHhurrDrDAh4bq3w6whaeG6uzIhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7bGnhurkh4bq7MMWpIeG6sTTDrSHGoTJp4bq5Icah4bq74bq/Icaha+G6vSHhu5fhuqkh4bq1w6JoIeG7lTAhxqHhu5VxaeG6uSHhurEyxanigJ0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhu5XDrWnhurkh4bq54bq9MCHhurXhur9p4bq7IWtp4bq5QCFm4bq7a2nhurkh4bq34bq74buHIeG6t8OsIeG6tzHhurch4bq1bSHDucOjxqEh4bq34buhMCFp4bq5ceG7j+G6vSHGoOG6uzHhur0jIeG6tOG6vWPhu5sha2nhurkhxanhuqvhu5sh4bq34bqj4bubIeG6t8OtaSHhurcx4bq9IeG6t+G6uzHhu5sh4bq34bq7N8ahIWbhurvhur0hw7ljIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6uyHGoeG6u+G6vyHhu5Phurs04bq9IWnDrOG6vSHGoeG6vWJp4bq5Icag4bq7MeG6vSMh4bq2w6whxqHhurvEkSEw4bq9IeG6tcOsIeG7l+G6qSFp4bq54bq74buDIWtp4bq5IeG7meG7mzEh4bq3dOG6tyHhurXDrTBpQCFp4bq7cWnhurkh4bq1w6whZzIh4bq3MeG6t+G6uyFoMiFraeG6uSHhurdsIeG6uTdp4bq5IeG6ueG6v2kh4bq54bq9w7ohw7lsaSFn4bq9YmnhurlAIcahMuG6vSHhu5c0aSHhurfhu6EwIeG6s8OgaSHGoW7hurchaOG6v2nhursh4bq34bq7w60hxqHhurtiIeG6u2Qh4buXMOG7myMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu5bhur1p4bq7IeG7lTAhxqHhu5XDrWnhurkhxqHhur1iaeG6uSHhu5fhu5ts4bq9IeG7lcOs4bq3IeG7lTHhurfhurtAIWnhurnhurvDoiHGoeG6vWJp4bq5IWbhurvDqGkh4bqxw6ghxqFzIWbhurvhur0haOG7jeG6vSFn4buJxqEhZ+G7i2nhurlAIeG6scO04bq9Icah4bq7YiFoMiHhurk54buTIWtp4bq5IWfhuqNpIWkyw60h4bq3cGnhurkhaeG6uW3hur0haeG6ueG6u8OiIWnhurvDumnhurkh4buX4bubxakhxqFxQCHhurU3aCHhurXhu5ts4bq9IcO54buN4bq9IcO5Nmkh4bq7w6wwIcag4bq7MeG6vSMhSeG6u3Fp4bq5IWli4bubIWbhurtraeG6uSHhurfDrCFp4bq7w7pp4bq5IWnhurlx4buP4bq9IWnhurtxIWtp4bq5IeG6tjDDrSHhurA4aeG6uSFJ4bq54bq74buDMCHGoeG6u+G6vyHhu5XhuqHGoSHhurfDrCHGoeG6u8SRIWjDs+G6vSFn4bqjaSFn4bqraSFo4bq9Y2khaeG7neG6vSHhurcww60h4bunciHGoOG6uzBp4bq7IeG6t+G6u+G7nWnhurkhxqEwIeG7l+G6qSHGoeG6u+G6ocWpIcah4bq74bq9YuG7myHGoeG6vWJp4bq5IWbhurvDqGlAIcah4bq9YmnhurkhacOs4bq9Icah4bq7MWnhurshxqHhurvDrMahIcO5MiHhurc0IWnhurvDumnhurkh4bqxbiHGoeG7lTBp4bq5IeG7k+G6u+G7n+G6tyHhu5c54bq3IeG7l+G7kSHhu5c34bq3IWgy4bubIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuIeG7l8ahxalnw6JXLsahw6Lhu6fGoS0wZ+G6veG6uWnhu7Yh4buV4bq94bq54bq7xqHhu7guJirhu5fGoeG7lcOtaeG6uSbhurAy4bq9IcO5MiE0aeG6u+G7tiFG4bq9Y+G7myHhurrhu5vFqWNpKi/hu5fGoeG7lcOtaeG6uSYqL+G7kyY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]