(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, trong những năm qua phong trào cựu chiến binh (CCB) gương mẫu làm kinh tế giỏi trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) đã trở thành động lực quan trọng khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi. Ông Lê Văn Dung, hội viên Hội CCB Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hoá (Thiệu Hóa), Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Hưng là một trong những điển hình đó.
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5nhu4E8bOG7gS1Y4bqjNjTEg8ag4bukw6Dhu4fhur/hu4E2M23hu5rDmVJR4bq/4buBw6rhuq/EgzRSdeG7i+G7h+G7pCE1NiLEg+G7pC42xIM14buk4bqjw53Do+G7pOG6oTbEgzXhu6Thu4Ei4bukNDbhurU2US/hur/hu4HDquG6r8SDNFJRLzXFqFJR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7w708WCjDmVLhuro1WeG7geG7pDXhu4dt4buk4buBw6rhu4dtIMSD4buk4buBNeG6p8SDNOG7pC7huqnhu6Qp4bqpNuG7pCFm4bukw73huq3hu5zhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pMSDNcSpxIM04bukxIPhu7jDo+G7pOG6veG7h1jhu6Thurs14bqvxIM04buk4buBw6rDneG6r+G7pCHhu4vhu4fhu6QhNTYixIPhu6QuNsSDNeG7pOG7oHV1dFDhu6Q0aWPEgzThu6TDoyzhu4fhu6ThuqPDncOj4buk4bqhNsSDNeG7pOG7gSLhu6Q0NuG6tTbhu6Thu4HDql3Eg+G7pCk5WOG7pC7DncSD4buk4buBNTnhu6Thu4HDqibEg+G7pOG7gDU2MOG7h+G7pMO94bqxWOG7pOG7oOG7gDU2MOG7h+G7pMO94bqxWFDhu6Qp4bu24buk4buBw6rDqeG7pOG7gTXDncSDNeG7pCnhuqnEgzThu6ThuqPhu4sh4buk4bq94buHWMSD4buk4buBw6rhurPEgzThu6ThuqE1Yzbhu6QoOm3hu6Ru4buk4buBNcOtIeG7pOG7geG7i+G7pOG6o+G7iyHhu5zhu6Thu4Hhu4vhu6QhacSRxIM04buc4bukamll4buB4buk4bqhNeG6seG7pGppY8SD4buk4bqjXcSD4bui4buk4buAw6zhu6Thurs14bqvxIM04buk4buBw6rDneG6r+G7pMSDw51t4bukKeG7tuG7pGzhu4cm4buB4bukNTYwxIPhu6TEgzU2IOG7h+G7pOG7gSbDo+G7pDRpY8SDNOG7pHV1dOG7pOG6o8Odw6Phu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pDQ24bq1NuG7ouG7pOG6pMSDNOG7pOG6ol3hu6RK4bu4xIPhu6TDuuG7h8SDNOG7nOG7pDXhuqk24bukajZdxIPhu6TDveG6qTbhu6R1dXThu6Thu4A2MeG7h+G7pOG6oTXhu4fhu6Thu7Dhu5zhu6Thu4E1OeG7pOG7gcOqJsSD4buk4buANTYw4buH4bukw73huq9Z4buk4bug4buANTYw4buH4bukw73hurFYUOG7nOG7pOG6ujXhurHhu6R5NlnDo+G7pCnhuqch4bukw73hu4BM4bukw7o5ITXhu6RqZuG7pMSC4bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74buk4buANTYw4buH4bukw71pxIM04buk4bqjw53hu6TDo+G6qeG7geG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukxIM1xKnEgzThu6QpNjHEg+G7pDU4xIM14bukKeG6seG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmTZ1PMSD4buBPMOqw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5lrNijhu4E1xqDhu6RW4bum4bum4bq7bOG7muG7pDU8NjQ14buBxqDhu6Thu7Dhu6jhu6jhurts4buaw5nhu6Thur/DqiHDlMOZLy8hKMSD4buiLljhuq/hu4E1WMSDNTXhuq9Y4buiasSDLyg84bq/4bqh4buB4bqv4bq7L8SDPGvhur8vxq/Gr8Woxagvxq/hu6bhu6goxq/hu6bhu7DFqOG7ruG7qOG7quG7geG7qFZX4buwxq/huqPhu6bhu6LDoOG6uzThu5bDqsOU4buo4buq4buqw5nhu6RY4bqj4buBw5TDmXXhu4vhu4fhu6QhNTYixIPhu6QuNsSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pDQ24bq1NsOZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu7Dhu6jhu6jDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3VY4bq74buBNuG6r8SDw5lS4bqkxIM04buk4bqiXeG7pErhu7jEg+G7pMO64buHxIM04buk4bqjw53hu6Thu4Emw6Phu6Q0aWPEgzThu6QpNjHEg+G7pDU4xIM14bukdXV04buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7nOG7pOG6oTbEgzXhu6Qo4bqvWMSDNeG7pDQ24bq1NuG7pOG7gcOqXcSD4bukKTlY4bukLsOdxIPhu6Thu4E1OeG7pOG7gcOqJsSD4buk4buANTYw4buH4bukw73hurFY4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUuG6vljhu4fhu6ThuqE1NuG7pDXhuq/DncSD4buk4buBNcOdxIM14bukxIM0NcOhWOG7pGpm4buk4bq7NWYh4bukajZdxIPhu6RqIOG7pCk5WOG7pOG6uzVpY8SDNOG7pGpkNuG7pCHhuqXEgzThu6RqNjAh4bukITVn4bukbSLhu4fhu6ThuqPDneG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6TEg+G6pcSDNOG7pMSDNDU2MOG6u+G7pOG7gTXhu4c/xIPhu6Thu4Hhu4Nt4bukxINdxIPhu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pDQ2WOG7pCk4xIM14buk4bqlxIM04bukND3hurvhu6TDqibhu4Hhu6TEgzU2IOG7h+G7pOG6oTXhurHhu6ThuqE14bu4xIPhu6Lhu6TDuWllIeG7pOG6v+G7i+G7pOG7gWnhu6RqJsSD4bukIWdY4bukw73huqk24bukdXV04buk4buBNTnhu6Thu4HDqibEg+G7pOG7gDU2MOG7h+G7pMO94bqvWeG7pGrDneG7pCFZIeG7pCEm4bq74buc4bukIVkh4bukxIM0w53EgzXhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pCk5WOG7pOG6uzVpY8SDNOG7nOG7pOG6pcSDNOG7pOG6ol3hu6RK4bu4xIPhu6TDuuG7h8SDNOG7pCnhu7bhu6TEg2Lhu6ThuqPhu4sh4bukamljxIPhu6ThuqNdxIPhu5zhu6ThuqE14bqlxIM04bukxIM04buyNuG7pOG6oTXhurHhu6TEgzThu7I24buk4bqhNeG6q+G7pGpkNuG7pOG6veG7h20i4buB4buk4buBKsOj4buk4bqjw53Do+G7pDQ2w53hu4fhu6TEgzRYbeG7pOG7gcOqXcSD4bukw6Phu7TEgzXhu6QpJuG7geG7pOG6veG7h13hu6Q1aWPEgzThu6TDozjEgzXhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4buAw6zhu6TEg+G7uMOj4bukxq/hu6bFqOG7puG7pDQ2WOG7pCk4xIM14buk4bqlxIM04bukKeG7tuG7pCE14buHbTHEg+G7pOG7geG6r8OdxIPhu6Qu4bqp4buk4buo4bui4buw4bum4bumw6NR4bq/4buH4bq7UsavUS/hur/hu4fhurtS4bukKSbhu4Hhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buk4bqj4buDWOG7pOG6v1jEgzThu6Thu4HDquG6rcSDNOG7pCEqbeG7pMOqWOG7h+G7pMOjw53hu4fhu6Thur3hu4dYxIM14bukxIPhu7jDo+G7pGrDneG7pMSDNTrEg+G7pOG7gTUmbeG7pDQ2WeG7pOG7gcOqOeG7pOG7gTXhu4fhu6TEgzU64bq74bukNTYw4buH4buk4bq94buH4bu04bukIVjhuq/hu6Q1Y8SD4bukNCbhurvhu6TGr+G7pC3hu6Thu6rhu6ThuqM/xIPhu6Thu4HDquG6rcSDNOG7pOG6o+G7g1jhu5zhu6Q0NuG7tDbhu6Thur3hu4dtIuG7geG7pGo2MCHhu6ThuqPDncOj4buk4buBNWnEkcSDNOG7pGzhu4dtXcSD4bukITXhuq/hu6Thu6jhu6Qt4buk4buw4buk4bqjWOG6r+G7pCnhuqnEgzThu6QhZ1jhu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7nOG7pOG6oTbEgzXhu6Thu4Ei4bukNDZY4bukKTjEgzXhu6ThuqXEgzThu6TEgzTDnW3hu6Qhw53EgzThu6ThuqvEg+G7pCk5xIM14bui4buk4buA4buHbeG7pMSDNTZdxIPhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6TDqljhu4fhu6TDo8Od4buH4buc4buk4bqlxIM04bukw7rhu4fEgzThu6TEgzU6xIPhu6Thu4E1Jm3hu6Thu4E14buH4bukxIM1OuG6u+G7pCFY4bqv4bukNWPEg+G7pMSDNTYg4buH4buk4bqjP8SD4buk4buBw6rhuq3EgzThu6ThuqPhu4NY4bukxIM1acSDNOG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6RqLMSD4bukIeG6t8SD4bukw6NYxIM04buk4buBN8SDNeG7pOG7gcOq4buHbSDEg+G7pOG7gTXhuqfEgzThu5zhu6Qh4bq3xIPhu6Thur/hu4nhu6QoZsSDNOG7pOG7gTXhu4fhuqch4bukdErhu4BK4buc4buk4bq7NSrEg+G7pC7hurHEg+G7pOG6oTXhuqXEgzThu6Qp4buDxIM04buk4bq94buHNuG7pCk5xIM14buc4buk4bq/4bu0xIPhu6Thurs1O8Oj4buk4bu0xIM14bukNWnDqcSDNOG7pCkixIPhu6Thur/DrSHhu6ThuqE14bqvfeG7pMSDNGnEkTbhu6Thu4E2XeG7h+G7pCjhu4XEgzThu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4buA4buHbeG7pMSDNTZdxIPhu6ThuqPDncOj4buk4buBNSLhu6TEg8Od4bqv4bukKTHhu6Qp4buy4buB4bukKWllIeG7pDU2MOG7h+G7pOG6veG7h+G7tOG7pCFY4bqv4bukaiDhu6TEg+G7uMSDNOG7pOG6v+G7hybhu4Hhu6Rqw53hu6QhNSbhu4Hhu6ThuqNpZcSDNOG7nOG7pDQ2WeG7pOG7gcOqOeG7pCFnWOG7pOG6v+G7tMSD4buk4bq7NTvDo+G7pCnhu7TDo+G7pC7hu7Thuq/hu6RYxIPhu6Thu4Hhuq/DncSD4bukITXhuq/hu6TEgzRpxJE24buk4buBNl3hu4fhu6Qo4buFxIM04buk4bqj4buH4bqlxIPhu6ThuqPDneG7pMOjZiHhu6Thu4E2XeG7h+G7pHV1dOG7pOG6ol3hu6RK4bu4xIPhu6TDuuG7h8SDNOG7pDVpZMSDNOG7pOG7gWQ24bui4bukSjjhu6RqOm3hu6ThuqXEgzThu6TDuuG7h8SDNOG7pCnhu7bhu6QpNuG7pMSDNTYg4buH4bukxINjNuG7pCkx4buk4buBNeG7uMOj4buk4bq94buHWMSD4bukNeG6syHhu6Q14bq1NuG7pCFZIeG7pMOj4bql4bukNTjEgzXhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buc4bukKeG6rcSDNOG7pOG7gTXEkTbhu6Thu4E4w6Phu6Q1NjHhu4fhu6Thu4E1XcOj4buk4bqhNiLEg+G7pOG7gTXDrSHhu6ThuqE14bqvWOG7pDXhurMh4buk4bq94buHWOG7pOG7gcOdNuG7pOG6ozYw4buH4buc4bukKcOdNuG7pC5Z4bqv4buc4buk4bq94buHWOG7pDbEg+G7gTzDqsSDPOG7geG7pGrDneG7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6QhWSHhu6ThuqNk4bq74buk4buBOuG6u+G7pDXhu4cmxIPhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4oCcxILhu7jDo+G7pMav4bumxajhu6jhu6Thu4HhuqU24bukKeG7tuG7pOG7gWnhu6RqJsSD4buc4bukLsOdxIPhu6Qu4buyIeG7pCHhu4XEgzThu6TDveG6qTbhu6Qp4bqtxIM04buk4bq94buH4bu0xIPhu6Thu4HDqjnhu6TDveG7gEzhu6TDujkhNeG7pGpm4bukxILhuqXEgzThu6TEgzQ1NjDhurvhu6Thu4A1NjDhu4fhu6TDvWnEgzThu6Rqw53hu6QhWSHhu6QhJuG6u+G7pCFZIeG7pMSDNMOdxIM14buk4buBw6rhuq/EgzThu6QpOVjhu6Thurs1aWPEgzThu6Thur3hu4dt4bukNeG6r+G7siE14bukITXhu4dtMcSD4bukKeG6qzbhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukIVkh4bukauG7hcSDNOG7pMOqWOG7h+G7pMOjw53hu4fhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu6Thu4E14bqnxIM04buk4bq/WMSDNOG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6Thu4E1POG6r+G7pOG7gTZd4buH4bukITXhu4c7xIPhu6RKNjzhu4E0WOG6u+G7ouG7pOG7gMOs4bukxIPhu7jDo+G7pMav4bumxajhu6jhu6Qt4bukxq/hu6bFqOG7ruG7pCg2MMSD4buk4buBNyE14bukKeG7suG7geG7pClpZSHhu6QhNcOtxIM04bukxIM1OsSD4buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7pMOqWOG7h+G7pMOjw53hu4fhu6Thu4E1POG6r+G7pOG7gTZd4buH4bukITXhu4c7xIPhu6RKNjzhu4E0WOG6u+G7pCnhu7Lhu4Hhu6TFqOG7rOG7nFbhu6Q1WOKAneG7pOG6pcSDNOG7pMO64buHxIM04bukITXhuq/hu6QuNiLhu4Hhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4buAw6zhu6ThuqE2IsSD4buk4buBNcOtIeG7nOG7pOG6oTbEgzXhu6TEgzQ1NjDDo+G7pCnhu7bhu6QpaWUh4bukNeG6syHhu6Q14bq1NuG7nOG7pOG7gcOq4bu0NuG7pOG6veG7h1jhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buk4buBw6rhu4sh4buk4buBNiLhurvhu6TEgzU2IOG7h+G7pMSD4bu4w6Phu5zhu6Qu4bu0xIPhu6Thu4E1KsSD4buk4bqlxIM04bukKeG7tuG7pDQ24buD4bq74bukKeG6ueG7pOG7gcOq4buHbSDEg+G7pCnhu7Lhu4Hhu6QhNeG6r+G7pMSDNTYg4buH4bukdXV04bukasOd4bukLsOd4bukIeG6r8SD4buk4buBw6rhuq/EgzThu6Rq4buFxIM04buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7pCHhurHhu6Q1NjDhu4fhu6Thur3hu4fhu7Thu6Lhu6Thur7hu7TEg+G7pOG6uzU7w6Phu6Thu4E1acSRxIM04bukbOG7h21dxIPhu6QpaWUh4buk4buAw6rhu4fEgzThu6Thu4Eqw6Phu6ThuqE2McOj4bukKTnEgzXhu6QhNSbhu4Hhu6ThuqNpZcSDNOG7pMSD4bqlxIM04buk4bqjKsOj4buk4buBNeG7h8Oy4buk4bq/4bu0xIPhu6Thu4A1WMSDNeG7pMO94bqvWeG7pOG6oTYxw6Phu6QpOcSDNeG7pCnhu7Lhu4Hhu6Thu4E2XeG7h+G7pCE14buHO8SD4bukSjY84buBNFjhurvhu6Lhu6Thu4Dhu4dt4bukxIM1Nl3Eg+G7pCHhurHhu6TEgzXEqcSDNOG7pOG6o+G7gyHhu6Thur/hu7TEg+G7pOG6uzU7w6Phu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4bukw6pY4bukIeG7h8SDNOG7pGppZeG7geG7pCE/4buH4buk4bqhNeG6seG7pOG7gTZd4buH4buk4buBNWbhu5zhu6Thu7TEgzXhu6Q1acOpxIM04bukKSLEg+G7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu5zhu6Thu4E14buH4bukxIM1OuG6u+G7pCFnWOG7pDQ2WOG7pCk4xIM14bukasOd4bukIVkh4bukNeG6qeG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pGrhu4XEgzThu6Lhu6R1NTfEgzXhu6RqOOG7pGo6beG7nOG7pOG6pcSDNOG7pMO64buHxIM04buk4bqj4buH4bqlxIPhu6Thu4HDquG7uMSD4buk4buBw6rDqeG7pGrDneG7pOG6v+G7h23hu6TEgzQ1w6Hhu6Thurs14bu0NuG7pOG7gTYi4bq74buk4buBZiHhu6QhNeG7h20xxIPhu6Qp4bqrNuG7pDVpZMSDNOG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu5zhu6QhKm3hu6Thu4HDquG6rcSDNOG7pCHhurHhu6TEg+G7uMSDNOG7pOG6v+G7hybhu4Hhu6QhNSbhu4Hhu6ThuqNpZcSDNOG7pCFY4bqv4bukKVnhurvhu6TDrcSDNOG7pMSDNeG7h+G7pCE/4buH4bukIWdY4bukbOG7tuG7pDXhuqk24bukasOd4bukxIM0acSRNuG7pOG7gTZd4buH4bukKOG7hcSDNOG7pOG7gTU44bukw6NkNuG7pMSDKsSDNOG7pCFY4bqv4buk4buBNeG7h+G7pMSDNTrhurvhu6QhNeG6r+G7pDQ2WOG7pCk4xIM14bukasOd4bukbOG7tuG7pDXhuqk24buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZNnU8xIPhu4E8w6rDmeG7pOG6v+G7gW3huqM8w5TDmWs2KOG7gTXGoOG7pFbhu6bhu6bhurts4bua4bukNTw2NDXhu4HGoOG7pOG7sOG7qOG7qOG6u2zhu5rDmeG7pOG6v8OqIcOUw5kvLyEoxIPhu6IuWOG6r+G7gTVYxIM1NeG6r1jhu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr8avxajFqC/Gr+G7puG7qCjGr+G7puG7quG7sMWo4buo4bum4buBxahWV1bhu6jhuqPhu6bhu6LDoOG6uzThu5bDqsOU4buqxq9Xw5nhu6RY4bqj4buBw5TDmXXhu4vhu4fhu6QhNTYixIPhu6QuNsSDNeG7pOG6o8Odw6Phu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pDQ24bq1NsOZ4bukazYo4buBNcOUw5lW4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu7Dhu6jhu6jDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3VY4bq74buBNuG6r8SDw5lSdXV04buk4bqiXeG7pErhu7jEg+G7pMO64buHxIM04bukxIM1NjDhu4Hhu6Thu4E4xIM14buk4buBw6rhu4dtIMSD4bukKeG7suG7geG7pOG7gTVdw6Phu6ThuqE2xIM14bukxIM0NTYww6Phu6QhNeG6r+G7pMSDNTYg4buH4bukNeG6qeG7pCgqxIPhu6Qh4buFxIM04bukxIM1WOG7h+G7pOG6uzVZ4buB4buk4buBw6o2McSD4buk4bqhNsSDNeG7pOG7gSJRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSdeG7hcSDNOG7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4buBNcSRNuG7pDQ2WMSD4bukxIPDnW3hu6Rqw53huq/hu6TEg+G7uMOj4bukxq/hu6bFqFfhu5zhu6TDueG7tMSDNOG7pOG7h8Oy4buk4buBNTnhu6Thu4HDqibEg+G7pOG7gDU2MOG7h+G7pMO94bqvWeG7pMOqWOG7pOG6veG7h20i4buB4bukxIM0NTnhu6QhNeG7h21dxIPhu6QpIOG7pCE14buHbTHEg+G7pCnhuqs24bukw6Phuqnhu4Hhu6Thur/huqfhu6QoNjDEg+G7pOG7gTchNeG7pOG7gTU84bqv4bukNWlkxIM04buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7pCHhuqXEgzThu6TEgzQ1MOG7pCFY4bqv4buk4buBw6rhuq/EgzThu6TEgzXDneG7pMOjw53EgzThu5zhu6QpaWUh4buk4bq/4buL4bukKeG6qcSDNOG7pGo2XcSD4bukIWdY4bukw73huqk24bukdXV04buc4bukNDbhu4Phurvhu6Qp4bq54bukIWdY4bukw73hu4BM4buc4bukIVkh4bukISbhurvhu6QhWSHhu6TEgzTDncSDNeG7pOG7gcOq4bqvxIM04bukKTlY4buk4bq7NWljxIM04buc4buk4bqlxIM04bukw7rhu4fEgzThu6Qp4bu24bukw6Phu7LEgzXhu6Qo4buyxIPhu6Quw53Eg+G7pC7hu7Ih4bukIeG7hcSDNOG7pDQ2WOG7pCk4xIM14bukKT/hu4fhu6Thu4Fp4bukxq/hu6Lhu7Dhu6bhu6bDo1Hhur/hu4fhurtSxq9RL+G6v+G7h+G6u1Lhu6TEgzXDneG7pMOjw53EgzThu5zhu6RqZDbhu6ThuqE2xIM14buk4bq7NTfhu6Thu4HhuqvEgzThu6QpP+G7h+G7pOG7gWnhu6Thu67hu6bhu6bhu6Lhu6bhu6bhu6bhu6Lhu6bhu6bhu6bhu6Qp4bqtxIM04bui4bukeTZY4bukKTjEgzXhu6ThuqXEgzThu6ThuqPDneG7pDXhuqnhu6QpP+G7h+G7pOG7gTZdxIPhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOG7gTU54buk4buBw6omxIPhu6ThuqPDneG7pMSDNGnEkTbhu6Thu4E14buLIeG7pDU2MMSD4bukw6PhuqXhu6Q1OMSDNeG7pOG7gcOq4bqtxIM04bukISpt4bukKGlY4bukasOdxIM04buk4bqgNsOj4bukw73huq/DncSDNOG7pMO9OuG7h+G7pCHhuqXEgzThu6TEgzQ1MOG7pCFY4bqv4buk4buBw6rhuq/EgzThu6TEgzXDneG7pMOjw53EgzThu5zhu6QuaWQh4bukKT/hu4fhu6TDo1jEgzThu6ThuqPhu7I24bukNTYw4buH4buk4bq94buH4bu04buk4bqhNsSDNeG7pOG7gSLhu6QhWOG6r+G7ouG7pEpkNuG7pCg2MMSD4buk4buBNyE14bukxq/hu6Lhu7Dhu6bhu6bDo1Hhur/hu4fhurtSxq/hu6RRL+G6v+G7h+G6u1Lhu6Qp4buy4buB4buk4bqjZTbhu6TEgzXhu4c6xIPhu6Thu6jhu7Dhu6bhu6Thu4HDqjYw4buH4bukKeG6rcSDNOG7pC3hu6Thu6jhu67hu6bhu6Thu4HDqjYw4buH4bukKeG6rcSDNC/Eg+G7uMOj4bui4bukw7nhuq3EgzThu6Thu4E1xJE24buk4buB4buy4bqv4bukIeG6pcSDNOG7pOG7uMSD4bukajYwIeG7pOG6o8Odw6Phu6Thu4E1acSRxIM04bukbOG7h21dxIPhu6QhNeG6r+G7pOG7qOG7pC3hu6Thu7Dhu6ThuqNY4bqv4bukKeG6qcSDNOG7pOG6o8Od4bukIeG6r8SD4bukPMOj4bukdXV04bukamQ24bukw6PDrSHhu6Thu4E14buH4bukxIM1OuG6u+G7pOG7gcOs4buk4buq4bui4buw4bum4bum4bui4bum4bum4bum4buk4oCT4buk4buw4bui4bum4bum4bum4bui4bum4bum4bum4bukKeG6rcSDNC/hu6Thu4E1WcSDNOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhuqA14bqlxIM04bukITVh4buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7pDQ2WOG7pCk4xIM14buc4buk4bqlxIM04bukw7rhu4fEgzThu6QhaMSDNOG7pMSDNTYw4buB4buk4buBOMSDNeG7pOG7gcOq4buHbSDEg+G7pCnhu7Lhu4Hhu6Thu4E1XcOj4buk4bqhNsSDNeG7pMSDNDU2MMOj4bukKTHhu6Thu4E1XcOj4bukxIM1NiDhu4fhu6Q14bqp4bukdXV04bukxIPhurE24bukw6o2XcSDNOG7pGrDneG7pCFZIeG7pDXhuqnhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buk4buBw6rhuq/EgzThu6QpOVjhu6Thurs1aWPEgzThu6TEg+G6sTbhu6QhNeG7h8SDNOG7pCHhu4XEgzThu6TEgzVY4buH4buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6ThuqE2xIM14buk4buBIuG7ouG7pOG6pMSDNOG7pMO64buHxIM04bukasOd4bukw73hu4BM4bukw7o5ITXhu6RqZuG7pMSD4bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74buk4buANTYw4buH4bukw71pxIM04bukKeG7tuG7pOG7gWnhu6RqJsSD4bukITXhu4dtMcSD4bukNDZY4bqv4buc4bukNDbhu4Phurvhu6Qp4bq54bukKWllIeG7pMav4bum4bukNeG6qeG7pOG7gcOq4bqvxIM04buk4buBNTnhu6Thu4HDqibEg+G7pOG7gDU2MOG7h+G7pMO94bqvWeG7pCHhu4XEgzThu6TEgzVY4buH4buk4bq7NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6RqZDbhu6Thu4HhuqvEgzThu6QoNjDEg+G7pOG7gTchNeG7pCE14bqv4bukKSLEg+G7pMSDWG3hu6ThuqPDneG7pOG7quG7nOG7rOG7pDVY4buc4bukKWllIeG7pMO94buATOG7pCnhu7I24bukKDYwxIPhu6ThuqFu4bukNWXhurvhu6Qp4bqtxIM04bukamQ24bukIeG6pcSDNOG7pOG7gW3hu6Qh4bqlxIM04bukxIM0NTDhu6QhWOG6r+G7pOG6oljDo+G7pOG6vmPEg+G7pC5Y4bqv4buk4buBNl3hu4fhu6Thur/hu7TEg+G7pOG6uzU7w6Phu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSdF3Eg+G7pCHhu7LEgzXhu6Qp4bqx4bukdXV04buk4bqiXeG7pErhu7jEg+G7pMO64buHxIM04bukIWjEgzThu6ThuqPDneG7pMSDNGnEkTbhu6TDqibhu4Hhu6Thu4E3ITXhu6Qh4buLIeG7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6Qh4bqlxIM04buk4buBWSHhu6Q14bqpNuG7pGrDneG7pGzhu7bhu6Q14bqpNuG7nOG7pC7hu7TEg+G7pOG7gTUqxIPhu6ThuqPhu4fhuqXEg+G7pDXhuq/DncSD4buk4buBNcOdxIM14buk4buB4bqn4buB4bukxIM1NjDDo+G7pGpm4buc4bukKeG7suG7geG7pHV1dOG7pDRpY8SDNOG7pMOjLOG7h+G7nOG7pDQ2WOG7pCk4xIM14bukKeG7suG7geG7pChYxIM14bukNTYw4buH4bukNDZY4bukKTjEgzXhu6Rq4bu4xIPhu6Q14bqvWeG7ouG7pMO54bqtxIM04buk4buBNcSRNuG7pOG6pcSDNOG7pCFoxIM04buk4buBNyE14bukIeG7iyHhu6Thu4E1WMOj4bukNDZY4bukIVkh4bukKWXhu4Hhu6Thur3hu4dtXcSD4bukNOG6seG6u+G7pOG7gcOs4buk4buBNTYwxIPhu6RsKm3hu6Qo4buLxIM04buk4bq94buH4buN4bukxIM0NcOhWOG7pOG7gTjEgzXhu6Qp4bqtxIM04bukKeG6qTbhu6Rqw53hu6QhWSHhu6QpZeG7geG7pOG6veG7h21dxIPhu6Q04bqx4bq74bukZ8SDNOG7pDXhuqnhu6Qo4bqv4bukw4Phu4Dhu4Dhurzhu6Thurs1WeG7geG7pCnhuqnEgzThu6Q1w53EgzThu6TEg+G7uMOj4bui4bui4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUkpkNuG7pOG6v+G7i+G7pMSDNeG7sm3hu6QuPsSD4buc4bukxIPhu7jEgzThu6Qp4bqpxIM04bukasOd4buk4buBNsSDNeG7pOG7gTU/xIPhu6ThuqE14bqlxIM04bukIVjDo+G7pCE1OeG7h+G7pCnhurE24bukxIM0NcOo4bqv4buc4buk4bqlxIM04buk4bqiXeG7pErhu7jEg+G7pMO64buHxIM04bukKeG7tuG7pGppZeG7geG7pOG6veG7h1jhu6TDo+G6szbhu6ThuqE14bqx4buk4bqhNeG7uMSD4bukKTHhu6Thu4HDqsOp4buk4buBNcOdxIM14bukKTYxxIPhu6Q1OMSDNeG7pHV1dOG7pOG6v+G7tMSD4bukbOG7hybhu4Hhu6ThuqE2xIM14bukKOG6r1jEgzXhu6Q0NuG6tTbhu6Lhu6ThuqTEgzThu6Qp4bu24bukxIM1NiDhu4fhu6ThuqM/xIPhu6QpaWUh4bukLjYx4buH4bukKGljxIM04buk4bqhNTzEg+G7pOG7gTVpw6nEgzThu6RqOOG7pCHhurHhu6Thu4E1w53EgzXhu6Thu4E3ITXhu6Rs4buHJuG7geG7pOG6v0Ah4buk4buBw6rhuq/EgzThu6Thurs14bqvxIM04buk4buBw6rDneG6r+G7pOG7gTU24bukKeG7h1jhu6R1dXThu6Q0aWPEgzThu6TDoyzhu4fhu6Thurs1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTbEgzXhu6Thu4Ei4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7j+G7h+G7gTXhuq/DqsOZUuG7gDVnbeG7pOG7gMOq4buHxIM0US/hurtS

Thủy Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]