(vhds.baothanhhoa.vn) - Tận dụng lợi thế mặt nước, những năm qua xã Hoằng Hà đã đẩy mạnh đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng diện tích, nâng cấp hệ thống ao nuôi, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) theo hướng bền vững, hiệu quả.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcOaPsOZ4buGYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bq1aGLDoeG7qmfhu4Vk4bq1OeG7qmdh4buL4buN4buqZj3hurXhu6rhur/hu6rDsiThu6pBw6Im4bq1OeG7qkFAw5ovPsOZw5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmUco4bq14buqfcOs4bq1OeG7quG6t8Oqw6Hhu6pnYTPhu6rhurM/Z+G7quG6tcSp4bq7e1Hhu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurUl4bqz4buq4buDaOG7tuG7qsOyJOG7qkHDoibhurU54buqQUDhu6pbJOG7qlsp4buN4buq4bqzI+G6tWHhu6pbIWjhu6pnxKlR4buqZyPDouG7qlvDoTRo4buq4bqxw6E14bq14buqZ2FoKOG6teG7quG6t8Oqw6Hhu6p7YcOi4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6teG7quG6s+G6v+G7quG7hcSR4bq1OeG7qn3DoTXhurXhu6pnw6B7YVHhu6rhurUs4bq1OeG7qnsu4buH4buqYTXhu6pnYWPhurU54buq4bu2w6Lhu6rhurVoYsOhUeG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6tTlhNOG7quG6tWhiw6Hhu6pn4buFZOG6tTnhu6pnYeG7i+G7jeG7qmY94bq14buqVOG6tEdHRlXhu6pnYV3DouG7qmHEqeG6u+G6tTnhu6o+NOG6teG7qm9u4bq1OVHhu6phw6E1aOG7quG7g2g9UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmULhurU54buq4bq0OWjhu4034bq14buqTyXhurXhu6rhurBh4bu24bq1OVHhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pI4bun4bq0xrDhu6rDsiThu6pBw6Im4bq1OeG7qkFA4buqe2HDouG7qj7DoTNn4bug4buqQcOhNeG6teG7qmcjw6Hhu6rDsiThu6p74bql4buqVuG7sGHhu7bhu6rhurRHR0bhu6pnKOG7h+G7qmfhu4Vo4bq1OeG7qnth4buL4buq4buNM2jhu6rhur/hu6p74bu4e+G7qmdhYuG6teG7quG7qSNn4buqR0DDoeG7quG7rlHhu6pBQOG7qkdh4bu4w6FR4buq4bq0OeG6rXvhu6rhu6nDo+G6tWHigKbhu6pH4buFw6LhurU54buqW+G6pVHhu6p74bql4buq4buy4buqYcSR4buqe+G6peG7qn3DoTXhurXhu6pnw6B7YeG7quG6tEdHRuG7qmdr4buq4bus4buqYeG7tuG7qmfhu4Xhur/hu6rhurcy4bq1UeG7quG7rFjhu6phxJHhu6p74bql4buqfcOhNeG6teG7qmfDoHth4buqfcSp4bq7w6Hhu6rhu6zhu6ph4bu2UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7qSnhu43hu6rhurMj4bq1YeG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6tEdHRlHhu6rDsiThu6pbJOG7qmdhQOG6tWHhu6rhurco4buH4buqW8OiQOG6teG7qlvDoeG7quG6scOhNuG6s+G7qmfhu4Xhu7ZR4buqW+G7uOG6tWHhu6o5w6Hhu7jhu6pnYWx74buqZ+G7hSPhurU54buqe+G7uHvhu6rhurFhaOG7qlsuZ+G7qmfhu4Uy4bq14buqW+G6o+G7tuG7qj5A4bq1UeG7qsOyLOG7jeG7qn1s4bq1OeG7quG7g2jhu43hu6phw6Ije2Hhu6rhurFhaOG7quG6tEdHRlHhu6rhu4dhLuG6teG7qlsuaOG7qlsz4bq14buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sOG7rljhu6rhurPhur/hu6rhu4XEkeG6tTnhu6p9w6E14bq14buqZ8Oge2Hhu6rhurRHR0bhu6rhurcy4bq14buqw51YYeG7tuKAncOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWFZW4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rFjhu64v4buu4bus4buwfeG7rOG7sOG7tOG7rFfhu65YZ1hZ4buy4buw4bq3w50tw6HhurM5LeG7sllXVlLhuq/hu4c54buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG7hmHhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6tWhiw6Hhu6pn4buFZOG6tTnhu6pnYeG7i+G7jeG7qmY94bq14buq4bq/4buqw7Ik4buqQcOiJuG6tTnhu6pBQOG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6jhu7Lhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoWFZW4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7suG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pYVlbhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4busWOG7ri/hu67hu6zhu7B94bus4buw4bu04bus4buu4buwWWfhu7Thu67hu65X4bq3w50tw6HhurM5LeG7sllY4buwUuG6r+G7hznhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4buGYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bq1aGLDoeG7qmfhu4Vk4bq1OeG7qmdh4buL4buN4buqZj3hurXhu6rhur/hu6rDsiThu6pBw6Im4bq1OeG7qkFA4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hYVlbhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhu7nDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buqYuG6tTnhu6pH4buF4bqj4bq1YeG7qk8l4bq14buqR2HhuqPhurVh4buqe+G6peG7qlZRVuG7qmHhu7bhu6rhurRHR0bhu6pnYV3DouG7qmHEqeG6u+G6tTnhu6p7YuG6tTnhu6rhurU5YcOhNeG7h1Hhu6p7YeG7i+G7quG7jTNo4buq4bq3QOG7qmdi4bqz4buqZ2Ew4buqe2Es4bq14buqZ+G7hSrhurU5UuG7quG7ucOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6pi4bq1OeG7quG6tEdHRuG7qlsk4buqW8Spw6p74buqVuG7quG6tSXhurNR4buqZ2XhurU54buqb2PhurXhu6pbIWjhu6pnxKnhu6rhurdA4buq4bu04buqZ+G7keG7qltk4bq1OVHhu6pnI8Oi4buqb8OhNXvhu6rhurdA4bqz4buqe2HDouG7qljhu6rhurfhu7bDouG7qlvEkeG6tTnhu6pv4bq7w6Hhu6rhurNqe+G7quG6t8Sp4bq54bq1OeG7qj7huqHhurVh4buq4buDaCzhurXhu6pbI2fhu6rhu7Lhu6pn4buFw6E1aOG7qltk4bq1OS/hurU5xKnhur3DoS9nYeG7uOG6tTlS4buqxrDDouG7tuG6tWHhu6pnYWjhu6phQOG6tTnhu6rhurUl4bqz4buqWyNn4buqZ2vhu6pWLVjhu6pn4buR4buqW2ThurU5UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWFZW4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rFjhu64v4buu4bus4buwfeG7rOG7sOG7tOG7rOG7rldXZ8OdVlfhu7LhurdWLcOh4bqzOS3hu7JZw51WUuG6r+G7hznhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4buGYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bq1aGLDoeG7qmfhu4Vk4bq1OeG7qmdh4buL4buN4buqZj3hurXhu6rhur/hu6rDsiThu6pBw6Im4bq1OeG7qkFA4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hYVlbhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhu7nDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buqYuG6tTnhu6rhurTDoeG6tWHhu6pPJeG6teG7quG6siTDouG7qnvhuqXhu6pY4buqYeG7tuG7quG6tEdHRuG7qmdhXcOi4buqYcSp4bq74bq1OeG7quG7g2g94bq1OeG7qnvhu7bhurVhUeG7qm/hurvDoeG7quG6tWHDoTRo4buq4bq3w6Ijw6Hhu6pnYeG7i+G7jeG7qmY94bq14buq4bq1YcSp4buqZ2LhurPhu6pmaVHhu6p74bu44buqb8Spw6pnUeG7qnvhu7jhu6pbY8Oh4buq4bq1w6x7UeG7qnto4bu24buqZ2HEqeG6ueG6tTnhu6rhu4dhKeG6s+KApsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUdhXcOi4buqYuG6tTnhu6rhurIkw6JR4buqZ2Hhu7jhurU54buqVuG7qizhurPhu6rhurfhuqN7YeG7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buqYuG6tTnhu6o+Kmfhu6pbIWjhu6pnYT3hu6o5w6Fj4bq1OVHhu6rhurPDreG7tuG7qmdhaOG7qmHDoiN7YeG7qnthw6DhurVh4buqZyjhu4fhu6pn4buFaOG6tTnhu6pvQMOi4buqZ2Hhu7jhurU54buqWFHhu6pZ4buqLOG6s+G7qmFA4bq1OeG7quG6tSXhurNS4buq4bq0OWhk4bq14buq4bq1YSzhurXhu6rhurdse+G7qnthw6DhurVh4buq4bq3QOG7qlfhu6pnYUDhurVh4buqb8OhMuG6teG7qmfhu4XDouG6tTnhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YVHhu6pvQMOi4buq4bqzw63hu7bhu6pnYWjhu6phw6Ije2Hhu6pi4bq1OeG7quG6siTDouG7qmdhaDLhu6pnYTLhurPhu6rhurfhu7bDouG7qlvEkeG6tTnhu6pnYeG6vcOh4buqb8OsUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWFZW4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7rFjhu64v4buu4bus4buwfeG7rOG7sOG7tOG7rMOd4buwWGfhu6xXw53DneG6t+G7rC3DoeG6szkt4buyWVnhu6xS4bqv4buHOeG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6jhu4Zh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurVoYsOh4buqZ+G7hWThurU54buqZ2Hhu4vhu43hu6pmPeG6teG7quG6v+G7qsOyJOG7qkHDoibhurU54buqQUDhu6jhu6rDs8OhfWdh4buW4buo4buy4buw4buw4buo4buqYV3DoTlhZ+G7luG7qFhWVuG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6suG6v+G7quG7hcSR4bq1OeG7qn3DoTXhurXhu6pnw6B7YeG7quG6tEdHRlHhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1YW7hurU54buq4bq1JeG6s+G7qmfhurvDoeG7qsOyJOG7qkHDoibhurU54buqQUDhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7qmHDokDhurXhu6pnYcOhNeG6teG7quG7g2jhu43hu6phw6Ije2FR4buqWyFo4buqZ8Sp4buqe+G6ueG7qmbhur/hu6phI+G7qmch4bq1OVHhu6o5w6Hhu7bDouG7qmdhYuG6tTlR4buq4bqxMuG6tWHhu6pnYcOi4bu4Z+G7quG6tcSp4bq7e+KApuG7qkdhbHvhu6phw6E14bq14buqbzXhu6pmw6HhurVh4buq4bqzYsOh4buqZ+G7hcSp4bq94bq1OeG7qnthw6Lhu6p74bu4e+G7quG7tsOi4buq4bq1aGLDoeG7qsOyPeG7qmdhPcOh4buq4bq1xKnhurt74buq4bq3KuG6tTnhu6pb4bqt4bq1OVLhu6rhu6cy4bq14buqeyPhurVh4buqW+G6pVHhu6pvKOG6teG7qlvEkeG6tTnhu6phxJHhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YeG7qnthaOG7jTbhurXhu6pbZcOh4buqZ2vhu6pbLmfhu6rhurVi4bq1OeG7quG6tTlhw6E14buH4buq4bqxIuG6s+G7qmHDoTVo4buq4buDaD3hu6pm4bu24bq1OeG7quG6tEdHRlHhu6phw6I/e+G7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6s2Lhu6ph4bqh4bq1YeG7quG6sTNn4buqYcOq4buH4buqe+G7uOG7quG6t2nhu7ZSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7suG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pYVlbhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4busWOG7ri/hu67hu6zhu7B94bus4buw4bu04busWFZZZ1bhu7Dhu7Thu67hurdZLcOh4bqzOS3hu7JZWMOdUuG6r+G7hznhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4buGYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bq1aGLDoeG7qmfhu4Vk4bq1OeG7qmdh4buL4buN4buqZj3hurXhu6rhur/hu6rDsiThu6pBw6Im4bq1OeG7qkFA4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hYVlbhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhu6nEqcOqe+G7qj7DoTNnUeG7qmHDoTXhurXhu6pnw6JA4bq14buqYWjhu4014bq14buqQcOiJuG6tTnhu6pB4bql4bu24buqe+G6peG7quG7rOG7suG7qsOyJOG7quG6tEdHRuG7quG6tcSp4bq7e+G7quG6sz/hurVR4buq4bq3w6rhu6pv4bq7w6Hhu6pnZeG6tTnhu6p9w6E14bq14buqZ8Oge2Hhu6o5IeG6teG7quG7rlLhu7Dhu7Dhu7Dhu6ph4bu2UuG7qkco4buH4buqZ+G7hWjhurU54buqe2Hhu4vhu6rhu40zaOG7quG6v+G7qnvhu7h74buqw7Ik4buqQcOiJuG6tTnhu6rhu4wz4bq14buqVOG7rljhu7Dhu6ph4bu24buq4bq0R0dGVVHhu6pBw6Im4bq1OeG7quG6tsSpaOG7qlThu67hu7Dhu7Dhu6ph4bu24buq4bq0R0dGVeG7qm9A4buqQcOiJuG6tTnhu6rhu4Zhw6xR4buqQcOiJuG6tTnhu6rhu4Zhw6LhurU54oCmw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Hhu4vhu43hu6pmPeG6teG7qmHDoTXhurXhu6pb4bu24bq1OeG7quG6t0Dhu6rhurU5QOG6tWHhu6rhurHDoeG6tWHhu6pnM+G7quG6s+G7icOh4buq4bq1YeG6reG6teG7qnvhu4vhu7bhu6phaOG7jTXhurVR4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qlvhuqXhu6rhurRHR0bhu6p7YcOhM+G6s+G7qmfhu5Hhu6pn4buF4bqt4bq1OeG7quG6tTlA4buN4buqe0DhurU54buq4bq34bq74bq1UeG7qmdhaOG7qmFpZ+G7quG6tTloZOG6teG7quG6t2x74buqWyFo4buqZ8SpUeG7qjnhuqXhu4fhu6rhu4dhIeG6teG7qnthaOG7jTbhurXhu6p94bqje2Hhu6p74bq54buqey5o4buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6p74buL4bu24buqYWjhu4014bq1w5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7mWhnYcOi4buF4buow5lPLOG6teG7quG7meG6tWHDmi/hu4fDmQ==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]