(vhds.baothanhhoa.vn) - 49 hộ dân thôn Tân Long, xã Định Tân (Yên Định) đang thực hiện mô hình áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để xử lý rác ngay tại các hộ gia đình, biến rác thải thành phân bón đang phát huy hiệu quả. Những hố xử lý rác của từng hộ đã khẳng định được tính thực tiễn, trở thành gợi ý để có thể nhân rộng ra nhiều vùng quê trong tỉnh.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mHnDoOG7ontdNXvhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiYn0sNeG7okDDo+G7ojJ7NuG7pOG7ons5I+G7oiQo4buiZuG7geG7ojNo4bui4bqp4bumI+G7omLGr33hu6J7w6Phu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mOG7kiU04buYUsOZ4buie8Oj4buiPVk14buiYnvDoDXhu6JCWTXhu6J4NjU+4buM4buiZuG7quG7ouG7nSI1e+G7okJZNeG7osOURzs14bui4budIjV74buQ4buiJOG7pDU+4buiYnvhur8j4buie30hNeG7ojTDoOG7ontdNXvhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiYn0sNeG7okDDo+G7ojJ7NuG7pOG7ons5I+G7oi3hu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu6IkKOG7ombhu4Hhu6IzaOG7ouG6qeG7piPhu6I1PuG7pGfhu6Jixq994buiI+G7piPhu6J7w6Phu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu4zhu6JAfSw14bui4bqp4bumI+G7omJ74buofeG7omJ7xag1e+G7ouG6p3tZNeG7okA3NeG7oiThu6Q1PuG7ouG6p3vhu6Zi4buie2Nn4buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu47hu6LDvXvhu4c1PuG7onvhuqHhu6Jm4buB4buiM2jhu6Lhuqnhu6Yj4buiI8Op4buk4buiYsOqNT7hu6J7w6Phu6Ik4buq4buiMntXNT7hu6IkIjV74buiJOG6u+G6tSPhu6JiWzV74buiYnvhur8j4buiYn0pNeG7jOG7omLhuqnDouG7omJ7xag1e+G7oj7hurV94buiaOG7oiQo4buiIzfhu6Jieyjhu6I1e1k14bui4bqpw6M1PuG7ouG6qeG7pOG7ojV7fS5j4bui4buDxJE1PuG7ouG6rWM74buiYuG6qTY1PuG7omIgNXvhu47hu5IvJTThu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNRUeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUOG7oFPhu6Av4bugU1U94bue4bugU+G7oFDhu6DDmWJQVFRSVDPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUOG7nuG7oOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHnDoOG7ontdNXvhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiYn0sNeG7okDDo+G7ojJ7NuG7pOG7ons5I+G7oiQo4buiZuG7geG7ojNo4bui4bqp4bumI+G7omLGr33hu6J7w6Phu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNRUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYxqHhu6Yj4buie8Oj4buiPVk14buiYnvDoDXhu6JCWTXhu6J4NjU+4buiJOG6u+G6tSPhu6J74bq74bq3NT7hu6I94bu4NeG7oiTFqDbhu6J74bqh4buiw6nhu6Lhuqnhu6Yj4buiYnvhu6h94buiYnvFqDV74bui4bqne1k14buiQDc14buiNT7hu6Rn4buiYsavfeG7ouG7g+G6u+G6szXhu6I1e8Wo4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JSUVDhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1Dhu6BT4bugL+G7oFNVPeG7nuG7oFPhu6BQUFBiU1RQ4bug4bugM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUrDmsOZ4bug4buc4bui4bukM2JK4bucecOg4buie101e+G7ouG7puG6p+G7oj1lNT7hu6JifSw14buiQMOj4buiMns24buk4buiezkj4buiJCjhu6Jm4buB4buiM2jhu6Lhuqnhu6Yj4buiYsavfeG7onvDo+G7oj594buk4buiJF01e+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucUlFQ4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5hCe+G7pjU+4bui4bugUOG7oi3hu6JQ4bueUOG7nuG7oiPhu6Yj4buiI+G7pjXhu6JAw6Phu6Lhu4PFqOG7oiN7Y2c7NeG7oj594buk4buiI8Op4buk4buiQuG6qeG6u+G6szU+4bui4budxq994buiezkj4buixanhuqM1PuG7ouG7neG6vSPhu6Lhu4Mu4buiYuG7tDXhu6Jm4buq4buiNMOi4buiI+G7piPhu6Iz4bq34bqn4buiYuG7tOG6p+G7ontjw5014bui4buDxajhu6J74bq74bq3NT7hu6I94bu4NeG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7omLGrzbhu6I0JTXhu6Lhuqt9NXvhu6J7OSPhu6JA4buuNT7hu6I0xJE14buiPuG6r+G7ojRlI+G7ons2ViPhu6Ij4bumNOG7oj7Grzbhu6IkKOG7osOp4bui4bqp4bumI+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9Q4bugU+G7oC/hu6BTVT3hu57hu6BT4bugUFBSYlDhu6BUUlMz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlVSUuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHnDoOG7ontdNXvhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiYn0sNeG7okDDo+G7ojJ7NuG7pOG7ons5I+G7oiQo4buiZuG7geG7ojNo4bui4bqp4bumI+G7omLGr33hu6J7w6Phu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNRUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4buXxajhu6J4O+G7okJ7IuG7ouG7nS7hu6J74buuNT7hu6I1PsWoZ+G7ouG6rWMqYuG7ojPhu6bhu6IjWWfhu4zhu6Jie2Phu6I+NjThu6I1e+G7hzU+4bui4bqne2Xhu6Lhuqd74bu2NOG7ojXDoDU+4buiNT57fSHhuqfhu6Lhu4PFqOG7ouG6qeG7piPhu6Jie+G7qH3hu6J74buHY+G7oiPhurHhu6IkKOG7ojPFqDThu6I1PmNnOzXhu6IzfSFj4bui4bqne1k14buiQDc14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JTUVHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1Dhu6BT4bugL+G7oFNVPeG7nuG7oFPhu6BQUFViw5nDmcOZVOG7oDPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUVVQ4buc4bui4bukM2JK4bucecOg4buie101e+G7ouG7puG6p+G7oj1lNT7hu6JifSw14buiQMOj4buiMns24buk4buiezkj4buiJCjhu6Jm4buB4buiM2jhu6Lhuqnhu6Yj4buiYsavfeG7onvDo+G7oj594buk4buiJF01e+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU1FR4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5h3e+G7piPhu6JAfSFi4bui4buD4bq3feG7oiN7w6A14buiM8Od4bqn4buiQF01e+G7omJ74bq74bqzNT7hu6Ije1s1e+G7ojPFqOG7ouG7g30hI+G7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7oiThurvhurUj4buie+G6u+G6tzU+4buiPeG7uDXhu6Ji4bq/4bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buiNCU14buiI3tj4buk4bui4bqne+G7pOG7ojM24buqNT7hu6JA4buuNT7hu6Ij4bumNOG7oj7Grzbhu4zhu6Ik4bq74bqzNT7hu6J7NlYj4buiNMOjYuG7olti4bui4bqr4buH4buk4buiI3tj4buk4buO4bui4bqq4bukY+G7ojJ7feG7ojU+WTThu6LDqeG7ojM7NeG7ojQlNeG7oiN7w51i4buiZmQj4buiYuG7piPhu6I1xahn4buiYuG6qTY1PuG7oiPhu6Yj4buiZsOg4buiI3vhu7Rj4buM4bui4bqrOuG7oiThurvhurUj4buiYuG6u+G6t33hu6IzOzXhu6Lhuqnhu6Yj4buiYuG6qTY1PuG7onvhuqHhu6Lhu4PFqOG7oiThu7Rn4buiNeG7rOG6p+G7juG7ouG6qOG7piPhu6Ik4bq74bq1I+G7ouG6p3tZNeG7onvDqWfhu6JA4buuNT7hu6Ije8OdYuG7ojQlNeG7omZkI+G7omLhu6Yj4buM4buiM8avfeG7oiM34buiNeG7rOG6p+G7oiThu7Rn4buiMls14buiNTs14buie+G7smPhu6I1e+G6u+G7ojJ7w6A1PuG7oiM4NeG7ojTEkX3hu6J7w6B94buiNXvhurvhu6JAXTV74buiYnvhurvhurM1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9Q4bugU+G7oC/hu6BTVT3hu57hu6BT4bugUFHhu55i4bugw5lVUuG7oDPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUlVT4buc4bui4bukM2JK4bucecOg4buie101e+G7ouG7puG6p+G7oj1lNT7hu6JifSw14buiQMOj4buiMns24buk4buiezkj4buiJCjhu6Jm4buB4buiM2jhu6Lhuqnhu6Yj4buiYsavfeG7onvDo+G7oj594buk4buiJF01e+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU1FR4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jDvT5j4bqjNeG7ouG6p3tZNeG7oiThurvhurUj4bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buiYsOq4bui4bqp4bumI+G7oiPhu6Yj4buie8Oj4buiPVk14buiYnvDoDXhu6JCWTXhu6J4NjU+4buiQDc14buiI3s24buiI1ln4bui4buwNeG7ouG6rWPhu6jhu4zhu6Lhuqnhu6Rj4buiNMWoY+G7ouG7g2Xhu6Ikw6A1PuG7ouG7g8Wo4buiYuG6qeG6ozU+4buiM2Thu6Thu4zhu6I+feG7qDThu6Ije1vhu6Lhuqd7W+G7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7oiN7NuG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9Q4bugU+G7oC/hu6BTVT3hu57hu6BT4bugUFFRYsOZw5pVw5pTM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpSU+G7oOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHnDoOG7ontdNXvhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiYn0sNeG7okDDo+G7ojJ7NuG7pOG7ons5I+G7oiQo4buiZuG7geG7ojNo4bui4bqp4bumI+G7omLGr33hu6J7w6Phu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNRUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4buC4bq74bqzNeG7okDhurvDon3hu6Ijw6nhu6Thu6LDoDU+4buiQuG6qSI1e+G7okLhuqnhu7I14buixqF7feG7jOG7omJ7w6A14buiQlk14buieDY1PuG7ojV74bqz4buiJOG6u+G6tSPhu6JANzXhu6Lhuqd7WTXhu6J74buHY+G7oiPhurHhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6Jixq994buiPn3hu6Thu6IkXTV74buiNTs14bui4bqpw51i4bui4bqr4bukfeG7ouG6rWPhu6jhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNRUeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUOG7oFPhu6Av4bugU1U94bue4bugU+G7oFBRVGJQ4bugUOG7oOG7oDPhu57hu44x4bqnPk/huqlKw5pTVeG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHnDoOG7ontdNXvhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiYn0sNeG7okDDo+G7ojJ7NuG7pOG7ons5I+G7oiQo4buiZuG7geG7ojNo4bui4bqp4bumI+G7omLGr33hu6J7w6Phu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNRUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYw7174bqz4buiZuG7geG7ojNo4bui4bqp4bumI+G7omJ74buofeG7ojU+4bukZ+G7omLDquG7oiPhu6Yj4buie8Oj4buiPVk14buiNTs14buiJOG6u+G6szU+4buiM8WoNT7hu4zhu6I1PsOhNeG7omY3NOG7omJ7w6A14buiQlk14buieDY1PuG7ombhu6Q1e+G7jOG7ouG6q8avI3vhu4zhu6IkJuG6p+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buYxanhu6h94bui4bud4buwNT7hu6It4buieH01e+G7okLhuqnhurvhurM1PuG7ki/huqfhu5g=

Hải Đăng - Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]