(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Thanh đã và đang góp sức cùng với địa phương triển khai hiệu quả mô hình “trồng hoa thay thế cỏ dại”. Từ kết quả bước đầu mang lại không chỉ thúc đẩy các hoạt động của Hội, mà còn góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bqq4bq9I+G7ojPhu6Q14buiYmHhu6Thu6Jiw6rhu6I0w6Dhu6J7XTV74bui4oCcQuG6qeG6ozU+4buiezbhu6Thu6Jie+G7pGfhu6Jieyzhu6IjYeG7oj3Gr33igJ3hu6LDouG7osO9e+G6u+G7okJ74bukNXvhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5hCe+G6vyPhu6J7fSE14buixqF74bq74bqxNT7hu6Ji4bqpXTV74buiZlln4buiPeG6vzU+4buiNcOgNT7hu6Jie8OgNeG7ojThurd94buM4buiQOG7qDbhu6Ik4buoNOG7ouG7gyHhu6Lhuqt9NXvhu6I0w6B94buiYuG6qeG6u+G6szU+4buM4buixanDo33hu6J4fTs14buie30h4bqn4bui4bqme2Xhu6I14buH4buie2NnITXhu6LDvXvhurvhu6JCe+G7pDV74buiJOG7quG7ouG7g8Wo4buiJOG7pDU+4buiPjfhuqfhu6Lhuqvhur0j4buiI8SRNT7hu6Lhu4Phurd94buiJCLhu6Thu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu6I0w6Dhu6J7XTV74bui4oCcYuG6qeG6ozU+4buiezbhu6Thu6Jie+G7pGfhu6Jieyzhu6IjYeG7oj3Gr33igJ3hu47hu6JCw6rhu6IyLGLhu6Lhuq1j4buo4buiQOG6u+G6tyPhu6Ik4buyY+G7ojThu6Q1PuG7ojPGr33hu6Iye8OgNT7hu6IjeyDhu6Jie2Qj4buiJOG7tmfhu6Ij4bumI+G7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Ijw6nhu6Thu6LFqcOjfeG7jOG7ojTFqOG7oiM4NeG7oj434bqn4bui4bqne+G7sjXhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6Lhu4PFqDbhu6Lhuqd7NjU+4buiYuG6qcWoNuG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ojXDoDU+4buiYnvDoDXhu6I04bq3feG7osOi4buiJCLhu6Thu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNR4bug4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9Q4bugU+G7oC/hu6BT4buePVThu6Dhu57hu55V4bueU2LDmVBVVVQz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSuG7oMOZw5rhu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhuqrhur0j4buiM+G7pDXhu6JiYeG7pOG7omLDquG7ojTDoOG7ontdNXvhu6LigJxC4bqp4bqjNT7hu6J7NuG7pOG7omJ74bukZ+G7omJ7LOG7oiNh4buiPcavfeKAneG7osOi4buiw7174bq74buiQnvhu6Q1e+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU1Hhu6Dhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMWpw6N94buieMWp4bqmw73hu6J7Y2chNeG7osO9e+G6u+G7okJ74bukNXvhu6Ik4buq4buiJH3hu6Ijezk14bui4buDxajhu6I0Y+G7pOG7oj594bqhNT7hu6J7NuG7pOG7oiM34bui4bqr4bq9I+G7ouG6q+G6oTU+4buiYuG6oWLhu4zhu6Jie1sje+G7ouG6vTU+4bui4buD4bq3feG7omJ7fTs14buiNXt9OzXhu6JS4buiNMSR4buk4buM4buiIzfhu6JiWzV74buiYnvhu7Y04buiNOG7i+G7oiPhu6Q24bui4buDxajhu6Lhuqd7xJHhu6J74bq14bqn4bui4buD4bq3feG7oiPhu6g1e+G7ouG6rWPhu6Q14bui4buDJTXhu6Ik4bq74bqzNT7hu6I1e+G6u8OT4buixak24buk4buiNOG6u+G6s33hu6I+feG6s+G7jOG7ons24buk4buiYuG7pjThu6I+feG6s+G7jOG7ons24buk4buiI2Hhu6Izxq8j4buM4buiezbhu6Thu6IjZCPhu6Ij4bumNXvhu6JA4bq74bq3NOG7jOG7ons24buk4buiI3t9LmPhu6JiWzThu47hu47hu47hu6Ijw53huqfhu6Ijezbhu6Jm4buq4buiRzs14buiYns54buM4buiRmNZNeG7ouG7m2Phu4zhu6JieyLhu6Ji4bqpw5014bui4buXLDXhu6LhuqpjNT7hu6Izxag04buiJH0oNOG7jOG7ouG7g8Oq4buk4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiNMOg4buie101e+G7jOG7ouG7g8Oq4buk4buiI8OdZ+G7oj594bqhNT7hu6Ijezbhu6Ij4bumI+G7oiThurE14bui4buDIuG7ojPFqDThu6Lhuqvhu6Rj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHnhuq994buiI+G6seG7ouG6q8Oi4buixanDo33hu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiYsSD4buiI3vhur0j4buiM8WoNOG7ojTDoOG7ontdNXvhu6IkfSg04buiU+G7njTCrVDhu6Lhu4MlNeG7oiThurvhurM1PuG7omLhuqnDouG7ojM7NeG7omLhuqnhuqM1PuG7ons24buk4buiYnvhu6Rn4buiYnss4buiI2Hhu6I9xq994buM4buiYnvhurvhurM1PuG7omZjZzs14buiI3vhu7A04bui4bqrNyPhu4zhu6JA4buoNuG7ouG7gyHhu4zhu6Ik4buoNOG7okDhu6g24buiNOG7i+G7ouG6rWPhu6Q14buO4bui4buC4bu0NeG7oiTDozU+4buiI+G7piPhu6J7w6Phu6I9WTXhu6Ji4bqp4bqjNT7hu6J7NuG7pOG7omJ74bukZ+G7omJ7LOG7oiNh4buiPcavfeG7ouG7g8Wo4buiJMOdYuG7omLhuqnhuqE1PuG7ouG6rWPhu6Q1e+G7ojJ7Y+G7ojV7xajhu6LDouG7omLGrzbhu6I04buL4bui4bqtY+G7pDXhu6I1w6A1PuG7omJ7w6A14bui4buDxajhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiNXtZNeG7oj594bqhNT7hu6J7NuG7pOG7oiNjNT7hu6Ijw53huqfhu4zhu6I1e1k14bui4bqpw6M1PuG7ojTDoOG7ontdNXvhu6Lhuqnhu6Thu6Iye2Phu6Ijw6A1PuG7oiPDozU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMO9e+G6s+G7oiThu7Zn4buiNMavNXvhu6JiY2c7NeG7omLhuqljZy414buM4bui4buD4bu0NeG7oiTDozU+4bui4buDxajhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Izxag04buiJH0oNOG7oiM34buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu4zhu6Lhuqvhu6Rj4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14buiNT7hu6w14bui4bqne+G7pmLhu6Ikw6M1PuG7jOG7ojTDoOG7ontdNXvhu6Ik4buq4buiJOG6u+G6tSPhu6Ij4bumI+G7oiPhurHhu6LhuqvDouG7osWpw6N94buiYuG6qX0oNeG7ojJ74bukfeG7ojN9NXvhu6J7NsavYuG7jOG7ouG6p3vEkeG7onvhurXhuqfhu6Lhu4Phurd94buiZztj4buiI+G7smPhu6Jiw6o1PuG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7jOG7ontjZ+G7oiTDozU+4buiI+G7pjXhu6JAw6Phu4zhu6J7w6N94bui4buDfTs14buM4bui4bqne2Xhu6I14buH4buiYuG6qTY1PuG7ombhu6rhu4zhu6JieyLhu6Ji4bqpw5014buiYuG6v+G7oj594bumI+G7omJ74bukNOG7oj594buk4bui4buDxajhu6IkViPhu6JAfSFi4buiIzfhu6Lhuqvhur/hu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7ojV7fSFi4buiYl01e+G7oiPDqeG7pOG7osO9e1k14buiPVk14buiYuG6qTY1PuG7ouG7g30hI+G7ouG6rWNnOzXhu6I+N+G6p+G7oj594bqhNT7hu6J7NuG7pOG7jOG7ojPFqDThu6IjYeG7jOG7oiNj4bqhI+G7oiTDnWLhu4zhu6Ji4bqp4bqjNT7hu6Lhu4PFqOG7oiN74buwNOG7ouG6qzcj4buiezbhu6Thu6Jixq994buiJCLhu6Thu6JAxag14buM4buiMntj4buiPVk14buiI+G6u+G7oiPDqeG7pOG7ojRdNXvhu6Lhuqt9NXvhu6LhuqvhuqE1PuG7juG7osO9e30uY+G7oiThurE14bui4buDIuG7oiThu6rhu6Ji4bqp4bukNXvhu6Jie8Op4bui4bqr4bq/4buiM+G7qjV74buiJMavNuG7oiPDqeG7pOG7oiPDneG6p+G7osOpZ+G7jOG7oiN7WzV74bui4bqtY2cuNeG7jOG7ontjZ+G7oiTDozU+4buiI+G7piPhu6I1e8Wo4buiPTbhu6Q1e+G7ojU+e30h4bqn4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6I0w6Ni4bui4bqne+G7sjXhu6IyfTV74bui4bqne1vhu6I0Y+G7pOG7oj594bqhNT7hu6J7NuG7pOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiUlPhu57huqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1Dhu6BT4bugL+G7oFPhu549VOG7oOG7nuG7nlVQVWJT4bugVMOZ4bueM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpQw5lT4buc4bui4bukM2JK4buc4bqq4bq9I+G7ojPhu6Q14buiYmHhu6Thu6Jiw6rhu6I0w6Dhu6J7XTV74bui4oCcQuG6qeG6ozU+4buiezbhu6Thu6Jie+G7pGfhu6Jieyzhu6IjYeG7oj3Gr33igJ3hu6LDouG7osO9e+G6u+G7okJ74bukNXvhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFJT4bue4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhuqrhu6Rj4buiNMOjYuG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7omLhuql9KDXhu6Iye+G7pH3hu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6I0w6Dhu6J7XTV74buiI3s24buiYnvDnWfhu6IkWWfhu6Izxajhu6I0w6Dhu6J7XTV74buiYnt9LGLhu6Jie+G6vyPhu4zhu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOG7oj434bqn4bui4bqne+G7sjXhu6JA4buoNuG7ouG7gyHhu6J7xag1e+G7ojPhu6Q1PuG7ouG7pDXhu6JiNsWoNeG7oj594bukNuG7omJ7w6A1PuG7osOUI3vhuqE1PuG7omY3feG7ojQ4NeG7kMOS4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiNMOgfeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7jOG7ojPFqDThu6LhuqvGryN74buM4buiJCbhuqfhu6Ij4buoNXvhu6Lhuq1j4bukNeG7ojXDoDU+4buiYnvDoDXhu4zhu6Ikw6Dhu6JieyLhu4zhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiNVk1PuG7oiPhu6Q24buiaOG7omJ74bq9I+G7jOG7omLhuqnhu6Yje+G7ojV7fSE04buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiPVk14buiYuG6qTY1PuG7ouG7g30hI+G7oiN7YzU+4buiYuG7pGfhu6JA4buoNuG7ouG7gyHhu6I0w6B94buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiZuG7pDV74buiLeG7ouG6q8avI3vhu6It4buiJCbhuqfhu4zhu6IkViPhu6JAfSFi4buiM8Wo4buiYuG6qTY1PuG7oj594bukfeG7oiQ2xq814buiI+G7pDbhu6IkfSg04buiI+G7piPhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6Lhu4Mu4buiJFsje+G7ojXDoDU+4buiYnvDoDXhu6I04bq3feG7jOG7ojXDoDU+4buiYnvDoDXhu6I04bq3feG7ojVZNT7hu6Ij4bukNuG7jOG7ojXDoDU+4buiYnvDoDXhu6I04bq3feG7ojJ9KGPhu6I04bu4Y+G7ouG6p3vEkeG7onvhurXhuqfhu6Lhu4Phurd94buiYn01e+G7omJ74buyNeG7osO9Pnsi4bui4bqtY2csYuG7ouG7nlMtw73huqwvQuG7hOG7ouG7gy7hu6Ji4buwNT7hu6Ij4bq74bqzNT7hu6Lhuqvhur/hu6Iz4buqNXvhu6Ikxq824buiI8Op4buk4bui4bud4buoNT7hu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiNMOgfeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiQsNeG7ojXhu7A04buiUOG7nlDhu57hu4zhu6IkIjV74buie+G6u+G6tzU+4buiJCw14buiNeG7sDThu6JQ4bueUFPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4budLDXhu6I14bukZ+G7jOG7ouG7oOG7nuG7nkzhu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu6LFqcOjfeG7oiThu6rhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiNXtZNeG7ouG6qcOjNT7hu6Ik4bq74bq1I+G7ojTDoOG7ontdNXvDkuG7ojJ7Y8OgNeG7ouG7g307NeG7ojJ7Y+G7oiPDoDU+4bui4bqrw6Lhu4zhu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiYnvDoDXhu4zhu6Ij4bumI+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7ons5I+G7oiQuY+G7oiThurvhurUj4buiI3sgNXvhu6Ji4bqp4bukNT7hu4zhu6Izxag04buiJCbhuqfhu6JA4buuNT7hu6I1e+G7hzU+4buiYnvhu6g04buiezbhu6Thu4zhu6Lhu4PhurvhurM14buiezbhu6Thu6Ikw6nhu6Lhuqvhu6wj4buiNMWoY8OS4buiYsSDNT7hu6Ije30uY+G7oj3FqH3hu6Ij4bumI+G7omJjZyw14buiJOG6u+G6szU+4buiJOG7quG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ji4bqp4bqjNT7hu6J7NuG7pOG7omJ74bukZ+G7omJ7LOG7oiNh4buiPcavfeG7ojPFqOG7oj7hu7I14buiUeG7nuG7nuG7ojI04bui4buDxajhu6Ij4busNOG7okB9KDXhu6LigJwk4bq74bqzNT7hu6J7NuG7pOG7oiN7feG7onvDo33hu6Lhuqd7ZeG7ojXhu4figJ3hu4zhu6LigJxiY2csNeG7oiThurvhurM1PuG7ouG6p3tl4buiNeG7h+G7omLhur/hu6Lhuq1j4buoNeKAneG7juG7juG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buY4bqsY+G6oSPhu6LFqeG6u+G6sTU+4buiLeG7osahQuG7guG7ki/huqfhu5g=

Quốc Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]