(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong trí nhớ của tôi, quán Café Bãi Rác đã án ngữ ở đó rất lâu rồi, một khu đất rộng có hồ nước mà người dân thường tự ý mang rác sinh hoạt ra đổ. Từ trước và sau khi lòng hồ được cải tạo, người ta vẫn quen gọi là khu bãi rác. Một chiều nọ ghé qua nhưng Café Bãi Rác đã không còn. Lòng hụt hẫng, nao nao nhớ...
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww4rhu5LDlOG7kMSQQlXDteG7ocah4buXw5Thu5DDleG7hOG7gkPGoWLhu5Lhu6nhu4Jw4bqixrBC4bqwcOG7gkPhu6tVcOG7t1Xhu5cvw5Thu5DDleG7hOG7gkPGoeG7ly9Ecsah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4xd4bquxrDDg+G7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DDiuG7ksOU4buQxJBCVcO14buhxqHEkcOV4buE4buCQ3Dhu5DDlUVw4buCRE1w4bqixqDGsHDhu5DDjMSQw7Rw4buO4buS4bup4buCcCXGsELhurBwJOG7r8SQcGPhu6nhuqJwxILhu69w4bup4buCcOG7gkNRcMOTcMSCRnDDleG7t+G7kHDhu4Dhu7Xhu5Jww5Xhu4jEkMO0cOG7hsSo4buQcOG6vkThu5JwxILhu7fhu5Bww5XEqOG7gkNw4bqiRnBE4buIcOG7guG7nE3huqJw4buG4burcOG7gkPhu5xOxJBww4Phu7Xhu4Jw4buQROG7nE7hu4JDcOG7kOG7oHDDmnDhu4bGsOG7gkNww5Xhu6nhuqJww5TEkOG7gkRwROG7hOG7seG7kHDDlcawcMSCSuG7kXDEkeG7nnDhu5DDleG7nE3huqJwUuG7q3DDlMaw4buScOG6vkTEkHDhu4BH4buCQ3BE4buIcMSC4bucT+G6onDhuqLhu63EkHDhu5Dhu7Hhu4TDtHDhu4JD4bucTsSQcOG7kMawcFLDgOG7gnDhu47hu5Lhuq7hu4JwQ0jEkHDhu4Dhu6tw4bq+ROG7knDhuqDhu6/EkHDDleG7qeG6ouG7kXA3xKjhu5Bw4bqiRMSQ4bqm4buScOG7gkhwQ0ThurBw4buO4buSxrBw4buCROG7nOG7gkNwJcawQuG6sHAk4buvxJBwY+G7qeG6onDEguG7r3Dhur5Ew4zhu4JDcOG6okfhu4Lhu5FwNkfhu4JDcEThu5bhu5BwRMOA4buCQ8O0cOG7gsaw4buEcOG7gsaw4buEcOG7gkRN4buR4buR4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcMOK4buSw5Thu5DEkEJVw7Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhw4Phu5BE4buS4buG4bqgcMSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4bunw7lx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcOG7pXFx4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3Ryw7ovc3LDucODcnNzdeG7pXHFqeG7kHJzdcWpdeG7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW3DusO5w7nhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhYuG7kuG7qeG7gnDhuqLGsELhurBw4buCQ+G7q1Vw4bu3VeG7oXBTxJDDg+G7kERt4buh4bunw7lx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7oeG7pXFx4buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocahN8SQ4buCRHBE4buE4bux4buPcF3hu6twXcSQ4bqk4buS4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqFd4buIxJBwxILGsOG7gkNw4bqiR+G7gnDhu4Dhu6tww5TEkOG7gkRwUsSQw4Lhu4LDtHDhur5E4buScOG7juG7kuG7qeG7gnAlxrBC4bqwcCThu6/EkHBj4bup4bqicOG6okThurpw4bqi4bup4bqiRHDhuqJES3Dhu5DDjMSQcERI4bqicFLhu6vEkHDhu5DDlXbhu4Zw4buG4bqw4buQw7RwxIJGcOG7kEThu6DhuqJww5Thu6Bw4buA4burcOG7gkzEkHDhu4bhu6twxILhu6nhu4Zww5TEkOG7gkRwUsSQw4Lhu4Jw4bqiROG7mOG7gkNw4buQw4zEkHDhu5Dhu5Zw4buQQeG7jHDEguG6qHDhu5BEScawcOG7kERF4bqiRHDhu4JGxJBw4bqi4bucTsSQ4buRcCXhu6nhuqJw4bqi4buK4bqicOG6osawQuG6sHDhu5BEw4lwQ8SQ4bupcOG6ouG7rXDhu4xE4butxJBw4bqiRHbhu4JDw7Rw4buO4buS4bup4buCcOG6okZw4buQRMOC4buGcOG7huG7t1Vw4buQROG7onB24buCcFJ54buQcOG7gkThu5xwROG7seG7kHDDg+G7nMaww7RwUuG7q8SQcOG7juG7kuG7rXDhuqJG4bqiw7Rw4buCROG7nOG7gkNw4buO4buSxrDhu4Jw4buQw5VI4buCQ3BETOG7gnDhuqLhu61wxIJGcOG7gOG7q3DhuqJExqBw4buO4buS4bup4buCcMOV4bu34buQcFLhu5LEkHDhu5BF4buCROG7kXBkxrDhu5Jw4buC4burVXDDlcawcOG7kMOV4bucTuG7gkNwxILEkHDhu4Dhu6vhu4bDtHDhu5DDjMSQcFLDgOG7gnDEguG6pOG7gnAlxrBC4bqwcCThu6/EkHBj4bup4bqicOG7gkThu5xw4buGxKjhu5Bw4buQREbEkHDhu47hu5Lhuq7hu4LDtHDEgkZw4buA4burcOG7gkzEkHDhu4bhu6tw4buQw4zEkHDhu5BE4bucTuG7gkNw4buA4buSxJBw4buQTcSQcMSC4bqocEThu6vhu4JwROG7klXDguG7gnDhuqLhu5Thu4JDcOG6oMOocOG6oOG7seG7gsO0cOG6oOG7q+G7gnDhuqLDjOG7gkNwUsSQ4bqs4bqicFJNxJBwxILhu4rEkHDhu5Dhu6nhuqLDtHDhuqJGcOG7gkRR4buCQ3Dhur5ExJBw4bqiROG6unDEgkzhu4JwQ8SQ4but4buCcOG7gOG7q3DEguG6qHDhu4JDROG6rnBycOG6oOG7reG7gnDhu4JE4bux4bqicFLhu6tw4buQROG7nMOT4buCQ3Dhu5BE4bui4bqicEThu5xM4buCQ3BS4bq4cOG6osawQuG6sOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DDiuG7ksOU4buQxJBCVcO14buhxqFd4buIxJBw4bu3VXBF4buQcOG7juG7kuG7qeG7gnDhuqLGsELhurBwxILhu7nhu5Jw4buQ4buccMOUxrDhu4JDcOG7kMOVSOG7gkPDtHDhuqLhu7nhu5Jw4bq+w5nDtHBE4bu54buScEThuqThu5Bw4bqiROG6unDhu4JE4buEcOG7gkRJw7Rw4buCeOG7hnDhu4B54buCQ3Dhu4DhurRw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7gkRR4buCQ3DhuqLhu4Thu4JwROG6suG7huG7kXAlxrBC4bqwcCThu6/EkHBj4bup4bqicOG6ouG7muG7gkNw4buQROG7ksSo4bqicOG6vsSQ4bqo4buScOG7gkThu4Rw4buCREnDtHDhu5BE4bu34buMcOG7gMOocOG7kMOocFJBVcO0cOG7huG7qcSQcOG7juG7kuG7qeG7gnDEguG7nE/huqJw4buMRMagcOG6vkXhu4Jw4bqgw5PEkHDhuqDDieG7hnDhuqDhurjhu4xwUuG7q3DDg+G7tVVw4buQRuG6onDhu5DEkMOC4buCcOG7juG7ksaw4buCRHDhu4J24buGcFTGsOG7gkRw4buQ4buK4buQw7Rww5Xhuqpww4Phu6vEkHDhuqLGoMawcOG7kEbhuqJw4buQxJDDguG7gnDhu4JD4buE4burxJBw4buG4bupxJBwRMSQw4Lhu4JwxILhu5xP4bqicOG6okTGoHDhu47hu5Lhu6nhu4Jw4bqid+G7kHBU4bqw4buCcENI4buCcEPhu6vhu4JDw7Rw4buGS8SQcMSCxKhw4bqgw4nhu4Zw4bqg4bq44buMcMOVxrBwROG7hMawcOG7gOG7q3Dhu4bhu6nEkHDhu4JE4burcFLhu6tw4buG4bupxJBwRMSQw4Lhu4Jww5VP4buMcOG7huG7q+G7knDhu5DEkOG7hnDhu5BF4buG4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcMOK4buSw5Thu5DEkEJVw7Xhu6HGoSTGsOG7gnDEguG7ueG7knDhu47hu5Lhu6nhu4Jw4bqiROG6unDEguG6qHBS4burxJBw4bqgxKhw4bqg4bur4buCcENE4bqkcOG7gkThu6DGsMO0cMOUxrDhu5JwxIJGcMSC4bucT+G6onDhuqJExqBw4buO4buS4bup4buCcMSC4bu54buScOG7kOG7nHDhu5BEw4Lhu4ZwReG7kHBDROG6pHDhu4bhu7VVcFLhu6tw4bqg4bur4buCcOG6vkXhu4JEw7Rw4buCROG7nOG7gkNwQ8SQ4bupcOG6osawQuG6sHDhu5BEw4lw4bq+RMOM4buCQ3Dhu5BExrBVcMSCSsSQw7Rww5Xhu7fhu5Bww4Phuqpw4bqiROG6uOG7knDhuqJE4buEcOG7gkTEkOG6puG7knDEguG7isSQcOG7kOG7nE/hu4JDcOG7kEThu5zDk+G7gkNw4buQROG7ouG6ouG7kXBi4buS4bup4buCcOG6vkTDjOG7gkNw4buO4buS4bupcMOVxKjhu4JDw7Rw4buCw4Lhu4Jw4bqg4bur4buCcENE4bqkcOG6okfhu4JwxILhu5xP4bqicOG6vsOCcOG7kETDguG7hnDDlcawcOG7gkPhu4Thu6vEkHDhu4xERcawcETEkMOC4buC4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcMOK4buSw5Thu5DEkEJVw7Xhu6HGocSRw4zEkHBExrBVcOG6okRI4buCcOG7gkPhu4jEkHDhu4JD4buE4burxJBwRMSQw4Lhu4Jw4bqiROG7hHDhu5BE4buE4bup4buCQ8O0cOG6vkTDjOG7gkNw4buG4bu3VXDhur5ExJBw4buCQ+G7iMSQcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu4JE4burcOG7kMOV4buecOG6vkTEkHDhuqJGcOG6vkThu6nhuqJEcMSC4bqk4buCcOG7kMOV4bucTeG6onDigJzhuqJExJDhuqThu4Zw4bqiREvigJ3hu5FwxJHDleG7nE3huqJwxILhu7VVcOG6vkThu5Jw4bqg4buvxJBww5Xhu6nhuqJw4bqiROG7nMawcOG6oMOCcOG7kMOM4buCQ3BERsawcFLhu5LDjOG7gkNw4buQROG7q+G7gkRww5R34bqicOG6ouG7seG7gkRw4buCROG7nHDhuqDhu7VVcEPEkE7DtHDhu5BEw4lw4bqgTnBE4buIcFLDgOG7gnBUxrDhu4JEcOG6oknDtHBU4burcOG6ouG7nsO0cMOD4buexrDDtHDhu4JE4buv4buCw7RwROG7hMawcMOUUcaw4oCmcMOU4buExJBw4bqgRuG7gkNw4buC4bucTeG6osO0cMOD4bucTcSQcEThu4hw4bqiR+G7gnDhuqJGcMOU4bqu4buCcFLhu6tww5Thu5jhu4JDcOG7hkjhuqJw4buQ4buK4buQcOG7kOG7nEzEkOG7kXA4RMSQ4bqm4buScOG7gkPhu5xOxJBw4bqiR+G7gnDhu4JD4buIxJBwROG7q+G7gkNwQ8SQTnDhu5BE4butcOG6ouG7teG7knBS4burcOG7kOG7oMawcOG7gOG7nOG7gkNwUuG7q+G7hHDhuqLhu6nhuqJwQ+G7iuG6onDhuqLhu7VVcOG7gkThu5xwxILGsOG7gkNw4buCQ8agcOG7kETEkOG6pOG7jHDEgsSQcFJBVcO0cOG7kERB4buQcFXDguG7gnDhuqDDieG7gkThu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww4rhu5LDlOG7kMSQQlXDteG7ocahJuG6pOG7gnBSTcSQcCXGsELhurBwJOG7r8SQcGPhu6nhuqLDtHDhu4JD4buE4burxJBwUuG6uHDhuqLGsELhurBw4buCQ+G7hOG7gnDhuqJH4buCcMSC4bucT+G6onDhu5BB4buCcEThu5zDk+G7gkNw4buCRFHhu4JDcOG6oOG7reG7gnBDRMSQcOG7kMawcOG7gkThu7HhuqJwxJHDleG6uOG7gkTDtHBS4burcMSCw4zEkHDhur5ExJBw4buA4burcOG7gkRR4buCQ3DhuqDhu63hu4Jw4bqg4buE4buA4bquw5Xhu4Rw4bq+RMOM4buCQ3Dhu4BOxJDhu5FwxJHEkOG6pOG7gkNw4buCROG7seG6onDDg+G7knDDg+G7nEzhu4JDcOG6ouG7lOG7gkNwQ8SQSOG7kHDhuqLGsELhurBw4buMRMawcOG7jETEkOG7gnDhu5BFcOG7kOG7qeG6okTDtHDhu5BETsSQcEPEkMaw4buCcOG7gkPhu5zhu4JDcMSCSOG7gkNw4buA4buxxJDDtHDhuqDGsOG7hHBUw4xw4bqg4buIw7Rw4buI4buCcOG7q+G7hMO0cOG6oOG7hOG7gnDhuqJE4bqu4buCw7Rw4bup4buMcOG7gOG7oOG6onDhuqLGoMawcOG6osOM4buCQ3BSxJDhuqzhuqJw4buCTMSQcOG7jEThu4pw4buQROG6uHDhu4JE4buccOG7kMaw4buCcOG6oMSQ4bqk4buC4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcMOK4buSw5Thu5DEkEJVw7Xhu6HGocSRRMSQcOG7kEThu4Thu63hu4JDcOG7kMOMxJBw4bqi4bua4buCQ3DEguG6pOG7gnAlxrBC4bqwcCThu6/EkHBj4bup4bqicMOUxrDhu5JwQ8SQTnB24buCcOG7kMOV4bucxrDhu5FwNUThu6nhuqJEcOG6osagxrBw4buO4buS4bup4buCcMOV4bu34buQcMSCxrBww4Phu7Hhu4JDw7Rw4buQ4buecMOD4bu14buCcOG7kMOVRXDhu5BE4bui4bqiw7Rw4buCQ+G7nE7EkHBDxJDhu6vhu5Jww5TGsOG7gkNwxILhuqThu4Jw4buCQ+G7nE7EkHDhu4DGsOG7hHDEgsSo4buCQ3DhuqJE4bu14buCcOG7kMawVcO0cOG6olDhu5JwUuG7seG7gnDEguG6puG7knDhuqJGw7Rw4buCROG7nOG7gkNw4buMROG7ueG7gnDEgsOM4buCQ3BETOG7gnDhuqLhu61wUsOA4buCcOG7gOG7q3DDg+G7teG7gnBSduG7gnDhu4xER+G7gkPhu5FwXUhw4buQw5XGsOG7gkRw4buQRMagcEPEkE5w4buCQ0Thurpw4bqg4buSSsSQcOG7kMOV4bucxrBwxILhuqThu4Jw4buO4buS4bup4buCw7RwUuG7nsawcMSC4bqocOG7kEThu5zDk+G7gkNw4buQROG7ouG6onDhu5BE4buicMSC4buIcOG7kuG7iuG7gkNw4buGw4nhu4JEcOG7kERF4bqiRHBS4burcFLhu57GsHDEguG6qHDhu5BE4buccEPEkOG7r+G7gnDhu5DEkOG7gkRw4buQROG7ueG7guG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DDiuG7ksOU4buQxJBCVcO14buhxqFj4buIxJBw4bqiTHDhu47hu5LGsOG7gnDhu5DDjMSQcOG6okThu5JV4bqo4buCcMSC4bqk4buCcOG7hsSo4buQcFLhurhw4buQw5VFcOG6vkThu6nhuqJww5Nw4buMREXGsHDhu4JD4buE4buxxJBww4zDtHDhuqJE4buY4buCQ3Dhu5DDjMSQcOG6ouG7muG7gkNw4buQRMawVXDEgkrEkHDEguG6uMawcMSCxJDhuqjhu4Zw4buQ4buWcOG7kEHhu4zDtHDhu47hu5Lhu6nhu4JwJcawQuG6sHAk4buvxJBwY+G7qeG6onBDxJBOcOG6ouG7muG7gkNwxILhu69w4bq+RMOM4buCQ3DhuqJH4buCw7Rw4buQRMawVXBS4bur4buEcMSCRnDhu4Dhu6tw4buGxKjhu5Bw4buO4buS4bup4buCcOG6osawQuG6sHDhu4ZNxJBw4buQxJDhu4JEcMSC4bucT+G6onDEguG7ueG7knDhu5Dhu5xww5TGsOG7gkNw4buQw5VI4buCQ8O0cMOV4bu34buQcOG6okThu5JVw4Lhu4Jw4buCQ0TEkOG6rOG7jHBSTcSQcOG7gkRR4buCQ3DhuqDEqHDhuqDhu6vhu4JwQ0ThuqRww5TGsOG7gOG7hOG7gsO0cOG7kMOVxrDhu4JEcOG7kOG7nE7hu4JDw7Rw4bqg4bqocOG6ouG7qXDhur7hu4TEkHDhu4bEkOG7gsSQcFLhu6tww4Phu6vhu4Jw4buCROG7teG7gnBSxJDDguG7gnDhu4bGsOG7gkNwxILhu4jhu4JDcOG7jEThu5bhuqLhu5Hhu5Hhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww4rhu5LDlOG7kMSQQlXDteG7ocah4bqrREXGsHBE4bur4buCQ3BDROG6pHBUxrBwVMawcOG7gkzEkHBDRuG6onDhu47hu5Lhu6nhu4LDtHDhuqJGcETGsMSQcOG6osOMcOG6okHhu5Jw4buCQ+G7iMSQcOG7kOG7oMawcMSC4bu54buScFLhu6vhu4Rw4buCRMaw4buSw7RwREhwxJDhu4Zw4buAeeG7gkNw4bqi4buU4buCQ3Dhu4JEw4nhu4JwUuG6pnDhu4xERcawcOG6olDGsHDDlErDtHDhu4JMxJBw4bqiRnBS4burxJBw4buQxJDGsHDhu4J34buCQ3Dhu4JEw6hw4buCROG6tnDDlUzEkHDhu5DDlcOC4buCcOG7gkRR4buCQ3DhuqJExJDhuqThuqJw4buA4bupcOG6ouG7tVVw4buCQ+G7mnBDxJDGsHDhuqDDiXDhur5E4bqucOG6vkThurRw4buAxrBV4buRcGfDgOG7gnBDRuG6onDhu4xE4buKcOG7guG7q1XDtHDhu4JE4buc4buCQ3Dhu4ZIxJBw4buQROG7onDEguG7r3DEgkrEkHDhu5BExrBVcOG7hk3EkHDhu4Dhu7HDtHDhu4LDguG7gnDhur5Ew4zhu4JDcOG6vkRJxJBw4bq+RMSQ4bqk4buCcOG7gkPhu5xOxJBw4buQxrBwVMaw4buEcFThu5JV4bqk4buCw7RwROG7luG7kHBEw4Dhu4JDcOG6vkTEkHDhu4JDROG6vHBS4bqmcOG7gkRR4buCQ3BDxJDhu6lw4buQw5Xhurhw4bqi4buacFThu5zGsOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMxq/hu5Lhu5BE4buEw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww5XEkENE4buQw7Xhu6HGoV3hu6twXeG7rcSQ4buXL+G7jMah

Hà Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]