(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) trong khuôn khổ lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 có một slogan rất ấn tượng là: “Nông nghiệp vị nhân sinh” (tạm hiểu là nông nghiệp vì con người). Slogan này đã lan tỏa trên nhiều trang báo và không gian mạng mấy ngày qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6ple+G6vOG6v3jhuqLhuqrhur/huqh3w73hu6Xhu4t54bq/4buGc+G6v3nDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqkxJEv4bun4buHZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4bum4bud4buLxqHDqmV7asWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4bqq4bqs4bq4eeG7peG6v+G7lcSpRuG6v+G6qGt54bq/4bqk4bun4buTeOG6v8Od4buWw50o4bq/4buXReG7i+G6v+G7p0JGdHnhur974bq64bq/Vkjhur9j4buma8Wp4bq/xqDhurjhuq554bulZOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3bhu6dCw4F54bq/duG7p8OD4bq/d8O64bq/4bun4bqixanhur94ROG7i+G6v+G7hELhu4954bq/4buWw4F54bq/PuG6rnnhur8t4bq/VsWpcuG6pOG6v+G7lGrhu5fhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Xhur/hu5fhu7Phur944bqi4bqq4bq/4bqod8O94bul4buLeeG6v+G6rMO14bqq4bq/w7V54bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v3fEqeG6p+G6v+KAnFnDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buG4bur4bq/eeG7p+G7j3nhur/huqjFqXnhu6figJ3hur9j4bqqanjhur/hu6fFqXVC4bq/d8Sp4bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bhu6nhur/hu5fDvXnhur954bul4bq44bq2xalk4bqr4bq/PnfDveG7peG7i3nhur95xKlG4bq/4bubbOG6v3fhu4t54bq/4bqq4bu54buL4bq/4bqq4bqscXnhur954bunxalzQuG6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur/hu5Xhu4nDveG6v+G7hsSp4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7pcWp4buLeeG6v3hqeeG7peG6v3jDtUbhur954bulxKlG4bq/4bqmQuG7i+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rGoeG6quG7p0J44buV4bq/xanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v2fhu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v+G7hWbhu4HhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Xhu4HDrC/hu4dpacahZuG7h+G7geG7hcOtZ2nhuqpnZmfhu4N3aC3hu4Phuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDqnvhurzhur944bqi4bqq4bq/4bqod8O94bul4buLeeG6v+G7hnPhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pMOq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOqZ+G7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDquG7hWbhu4HDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmVLeeG7p+G6v3jFqXnhu6fhur/hu6fhu7fhu4vhuqvhur9Z4bulQuG6oHnhuqfhur/FqHnhuqrhu53huqx54bud4bqqxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXigJxZw4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7huG7q+G6v3nhu6fhu4954bq/4bqoxal54bun4oCd4bq/4buX4buz4bq/4bqq4bundeG6v3fEqeG6v3jhuqLhuqrhur/huqjDiuG6v3bhu6fDsnnhu6Xhur/hu5vhu6t54bun4bq/4bqq4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7p8WpdELhur/hu5dF4buL4bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bubbOG6v+G7m2rhuqrhur/hu5vhurjhurLhu5fhuqnhur954bun4bq4eeG7peG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur/hu4bhu5l54bq/d8Sp4bq/4bqow4rhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/4bqq4bqwxanhur/hu5dF4buL4bq/4buX4bunReG6v+G6quG7p3Xhuqnhur/huqzhuqJ54bul4bq/4bun4bqueeG6v3fEqeG6v+G7l0Xhu4vhur/huqzDteG6quG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6qeG6v+G7l+G7p+G6uuG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/huqzFqXF54bul4bq/4bul4bup4bq/4bunQkZ0eeG6v3vhurrhur9WSOG6q+G6v+G7lOG6tMWp4bq/4buE4buj4bqq4bq/4buX4bunw73hur/hu5dEeeG7peG6qeG6v+G6qGt54bq/4bqk4bun4buTeOG6v3nDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bqq4bqscXnhur/huqrhu6fhu6vhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bunw73Ds+G7l+G6v3jhu7fFqeG6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6v+G7m3Xhur/huqpqw73hur/huqzhu4vhur/huqhreeG6v+G6pOG7p+G7k3jhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7m3NC4bq/4bqk4buna8Wp4bq/4buG4bup4bq/4buXw7154bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bqr4bq/TXnhur/hu5t14bq/4bqow4B54bul4bq/4buGxKnhur/huqjDgHnhu6Xhur/hu5t14bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur93xKl44bq/4buGxal04buX4bqr4bq/e+G6vOG6v+G7hOG6uOG7i+G6v+G7m2zhur/huqrhu6dy4bqr4bq/WeG7p+G6uHnhu6Xhur/hu5XhurTFqeG6v+G7ieG6pOG6v3fDiuG7l+G6v+G6qm154bul4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v3nhu7N54bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5ts4bq/xqHhu5l54bq/4bubcnnhur954bunxalzQuG6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu5fhu4t54bun4bq/4bqq4buJ4buX4bqp4bq/eULDgcWp4bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6v+G7huG6osWp4bq/4buGxKl54bul4bq/4buGxKnhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v8ahxJB54bul4bqr4bq/4buW4buJxanhur934bqyxanhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhur94buG6quG6v+G7l+G7p+G7neG6v3bhu6dCw7Xhuqrhur/hu5vFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/xqHFqeG6v+G7p+G7t+G7i+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vhurbFqeG6v+G6qMOAeeG7peG6v+G7l8O9eeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buW4bunQ3nhu6Xhur/huqrhu4vhur/hu5ts4bq/4buV4bq44bqw4buX4bq/4bqmQuG7i+G6v+G7pcWp4buLxanhur/hu5vDvWp54bq/4buX4bunxal54bun4bq/4bqk4bunxJDhu5fhur954bun4buAeeG7peG6v+G7l8O9eeG6v+G6qMOA4bq/4buGc+G6v+G6qGt54bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6q+G6vzfEqeG6v+G6rEHhur/huqzEqXnhu6Xhur93xKnhur924bunxanhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7m2zhur/hu5fhu7Phur954bun4buAeeG7peG6v+G7leG6uOG6sOG7l+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu4bhurjhurLhuqrhur/hu5Xhu5Hhu5fhuqnhur/huqrhu6fhu6nhur/hu5vhu7XFqeG6v+G7p+G7ucWp4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu7Hhur/hu5fhu6dD4bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v+G6quG6sMWp4bq/eW154bul4bq/4bqoQsO14bqq4bqp4bq/eMSp4bq/4buX4buLw73hur/hu6fhuq554bq/d8Sp4bq/4bqk4buna8Wp4bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhu4944bq/4bubcnnhur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G7leG7gOG7i+G6v+G7l+G6rnjhur/hu6dveeG7peG6v3nhu6XEqUbhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur924bunw4F54bul4bq/4buX4bun4bux4bq/xqHhurx54bul4bq/d2rFqeG6v+G6tOG6v+G7hsWpdOG7l+G6v2154bq/ecO94bq/eeG7gOG7i+G6qeG6v3jEqeG6v+G7l+G7tXnhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/4bqq4bqwxanhur9teeG6v3nhu6XDvXnhur/hu4bEqeG6v+KAnG154bq/4bqoauG7l+G7p+KAneG6q+G6v1nDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buG4bur4bq/eeG7p+G7j3nhur/huqjFqXnhu6fhur954bulxKlG4bq/eeG7i0bhur/hu5fhu7V54bq/4bqk4buna8Wp4bq/4buba3jhur/hu5vhurjhuq554bul4bq/4buG4buLxanhur/huqrhuqzhu7Xhur/hu6XFqUPhuqThur/hu5fDvXnhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bqq4bun4bu34bqp4bq/4bqow4B54bul4bq/4buGQsWp4bqp4bq/4bqow4B54bul4bq/duG7p+G7ueG7neG6q+G6v+G7muG7j0bhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur93xKnhur/hu4bDtXnhur/hu5tz4bq/eMSp4bq/4buU4bqi4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G7lOG6ouG6v1nDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxKnhur8o4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3nDgXnhu6Xhur/huqrhu6fDgXnhur9XceG6v1jFqXnhu6fhur/hu6bDveG7i3nhur/hu5ts4bq/4bubc+G6v+G7l+G7keG6pOG6v+G7m3J54bq/4bqqasWp4bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/xqHFqcO6eeG6v+G7m8SpeeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buWRHnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l2vhur954bq44bqw4buX4bqp4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bqp4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu5fhu4nhur954bun4buPeeG6v+G6quG6rHF54bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4bqq4buxeeG7p+G6v3vhu6fhu4t54bun4bq/4bum4buz4buL4bq/4bub4buLeeG7peG6v3nEguG6v3fDiuG7l+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7lXN54bq/4buG4buAeeG7peG6qeG6v3bFqXF54bq/4bqq4bqs4bup4bq/4bub4bq44buL4bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhu6fhu53DveG6v+G7l8O9eeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur95xKlG4bqp4bq/4bqq4bunQuG7kXnhur/huqrhu6fFqXF54bq/4buGxKnhur/huqrhu6dC4buReeG6v+G7m+G6tsWp4bq/4bqow4B54bul4bqr4bq/VuG7p8OBeeG7peG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G6tOG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bunQkZ0eeG6v3jFqXN54bq/4buEQsOBxanhur8t4bq/eeG6rsWp4bq/4buX4buz4bq/xqHFqXR54bq/4bqqxrDhu5fhu6fhur/hu5vDteG6quG6v3nDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxKnhur94w7Phuqrhur954bq44bqw4buX4bq/d+G6sHnhur944bqwxanhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu4ZEeeG7peG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bq/4bun4buAQuG6v+G7l+G6ruG6qeG6v3jEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur/huqrhuqxqxanhur/hu6fhu4BC4bq/4buX4bqu4bqp4bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6v3bhu6du4bqq4bq/duG7p+G7neG6v+G7m2zhur/hu4RCw7Xhuqrhur/hu6fFqXR54bq/4bq04bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu6dCRnR54bq/eMWpc3nhur95Q8Wp4bqp4bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4buX4bu1eeG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuqvhur/hu5rhu4l54bul4bq/4bunw73hu4t54bq/eeG7peG7p3F54bun4bq/d8Sp4bq/ecOBeeG7peG6v8ah4buPeeG6v+G6tOG6v+G7hkR54bul4bq/4buX4buLeeG7p+G6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7p+G7gELhur/hu5fhuq7hur/hu6XDtHnhur954bun4bq44bq/duG7p8OBeeG7peG6v8ahRHnhu6Xhur/huqrhu6dCw4Dhu5fhur/hu5Vrw73hur/hu4Z04bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu4bhu5Hhuqrhur/hu4bEqeG6v+G7p2p54bq/4buX4buncuG6v+G6qsOAxanhur/hu5vhu4vhur/huqThu6fhu4954bq/4buV4buzeeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7p+G7t+G7l+G6q+G6v+G7puG7t+G6v+G6quG7kXnhur/GocSQeeG7peG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bqoa3nhur/huqThu6fhu5N44bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/GoeG6uOG6v+G6quG7p+G6vOG7i+G6v+G7m3Xhur/hu5fhu6dy4bq/4bqqasO94bq/4bqs4buL4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fhu6dy4bq/4bqk4bun4buTeOG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7m3Xhur/huqThu6fEkOG7l+G6v+G7hsSQ4bq/4buX4buPRuG6v+G6quG6rOG6oHnhu6Xhuqvhur974bqsw7154bul4bq/4bqow4Dhur/hu6fhu7fhuqnhur/hu5fhu7Phur/huqzDteG6quG6v3nhu6fFqXNC4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bqs4buh4bq/4bqqxalyeeG6v+G7leG6ouG6qeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bubbOG6v+G6pkLhu4vhur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqq4bunQuG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3nhu6fFqXNC4bq/4bqqxal54bun4bq/4bunw73hu4vhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6qeG6v+G6quG6vOG6v+G7leG7ueG6v+G7m+G6tsWp4bq/4bqow4B54bul4bq/4buGbXnhur/huqThu6fhu7V54bul4bq/4bubdeG6v+G7hnPhur/huqZCceG6v+G7p8O9w7Phu5fhur/huqrhurzhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/duG7p+G7ieG7l+G6v+G7m3J54bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vhur/huqrhu6dCceG6v+G7m8O14bqq4bq/d8SpeOG6v3nDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bqoauG7l+G7p+G6q+G6v3vFqXLhuqThur/huqjhurrhu5fhur/hu5fhu6fDveG6v+G7p+G7t+G6v3fEqeG6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7leG7i8O94bq/4bqqxalxQuG6v+G6qGt54bq/4bqk4bun4buTeOG6v+G6qmrDveG6v+G6rOG7i+G6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bubw7RC4bq/eMOAxanhur/huqrhu6fhurjhuq554bul4bq/eeG7p+G7j3nhur/huqThu6fhu4954bq/4bqk4bunw4DFqeG6v3nDgXnhu6Xhur/huqhreeG6v+G6qGrhu5fhu6fhuqvhur9Z4bun4buAeeG7peG6v3nDgXnhu6Xhur/huqrhuqxqxanhur/hu5fhu7Phur/huqrhu4944bq/4buGxKnhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqThu6fhu4954bq/4bqk4bunw4DFqeG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7j3jhur/hu5ts4bq/4bqqasO94bq/4bqs4buL4bq/eOG6ouG6quG6v3ZxeeG7p+G6v+G7l0J54bul4bq/4buXw7XhuqThur95w4F54bul4bq/4bqoa3nhur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bq/4bun4bqueeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWMSCxanhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5Vu4bqq4bq/4bqq4buLRuG6v+G7hsSpw73hur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6qeG6v3bFqXnhu6fhur/GocO94buLeeG7p+G6v+G7m3NC4bq/4bqk4buna8Wp4bq/4bqqxrB54bun4bq/4bqqw73hu4l54bq/4bubcnnhur934bqyxanhur/GsOG7l+G7p+G6q+G6v1nhu6fhurh54bul4bq/4buG4bq44bqy4bqq4bq/d3F54bq/d+G6ssWp4bq/xrDhu5fhu6fhur944bqi4bqq4bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/4buXw4rhu5fhur/hu5vDveG7i3nhur/hu4bEqeG6v+G6quG7p0LDtHnhur/huqpDRuG6qeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d8SpeOG6v+G6rOG7i+G6v3nDgXnhu6Xhur/huqhreeG6v+G6pOG7p2vFqeG6v+G7lcWpcuG6quG6v+G6pkJH4bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53hur/hu5dF4buL4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqqxalxQuG6v8ahRHnhu6Xhur8t4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7p8SpeeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur/hu6fhu7fhuqnhur/hu5t14bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7m3J54bq/4buGxal04buX4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhuqnhur92xal54bun4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur/hu5fhu7Phur/huqrhu4944bqr4bq/4buW4buJxanhur/huqrhu4944bq/w7VG4bq/4buXw7R54bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4bub4buzeeG6v3nhu6fhu5F54bq/4buGxKnhur954bun4buPeeG6v3dxeeG6qeG6v+G7p+G6uOG6tHnhu6Xhur/hurp54bul4bq/4buVb3nhu6Xhur954bun4buAeeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhur/huqrhu6fFqXLhuqrhur/huqrhu6fDiuG7l+G6q+G6vz5w4bq/4bqsw7Xhuqrhur924bun4buz4bq/4bubdeG6v+G7l+G7s+G6v3jhuqLhuqrhur95c3nhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6qGrhu5fhu6fhur/hu4bEqeG6v+G7m+G6tsWp4bq/4bqow4B54bul4bq/4bqqxalxQuG6v8ahRHnhu6Xhur/hu4Thu4t54bun4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu5fhu6fDteG6quG6v3bhu6fFqeG6v3jEqeG6v+G7lXF54bq/4buXannhu6fhur954bun4buAeeG7peG6v3dCw4B54bul4bq/4bqs4buLQuG6v+G6qGrhu5fhu6fhuqnhur/hu4vDveG6v3lCw4HFqeG6qeG6v+G7l+G7p0LhuqB54bul4bq/4bqq4bqsasWp4bq/4oCc4bqoauG7l+G7p+KAneG6v+G7huG7mXnhur/hu5fhu7V54bq/4bub4buz4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqhreeG6v+G6pOG7p+G7k3jhur924bunw4F54bul4bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bq/4bqq4bqgeeG6v+G6qmrFqeG6v3jhuqLhuqrhur/hu5fhu4nhu5fhu6fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v8ahxJB54bul4bq/4buGxKnhur/hu4l54bun4bq/eG7huqrhur954bun4bupeeG6v3bhu6fFqXnhu6fhur924bunxanhuqnhur/GocOo4bq/4buV4butQuG6q+G6v+G7luG7p+G7seG6v3bhu6fFqeG6v3nEqcO94bq/4bqqw7Xhuqrhur/hu5dr4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhuqnhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5Xhu4vDveG6v+G6qsWpcULhur/hu4bEqeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6qsWpcULhur/GoUR54bul4bq/eeG7p8O14bqq4bq/4bqq4buPeOG6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/hu5tyeeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3nhu4954bul4bq/4buX4buLw73hur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bq/4bqoa3nhur/huqThu6fhu5N44bq/4buG4bup4bq/4bqo4bq64buX4bq/duG7p+G7ueG7neG6v+G7l+G6onnhu6Xhur/hu5vhuqB54bul4bqp4bq/4bqq4bun4bup4bq/eXN54bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bhu6vhur954bun4buPeeG6v+G6qMWpeeG7p+G6v3jhurDFqeG6v+G6quG6rOG6tOG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7m8Wpc0Lhur/huqrhu6fhurjhurZ54bul4bq/eeG7p+G7keG6quG6v+G7l+G7p+G6uuG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu7V54bq/d8Sp4bq/eOG6ruG6v+G6uOG6sOG7l+G6qeG6v3bhu6fhu5NC4bq/4bunxal0QuG6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/huqrhurDFqeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/huqzFqeG7peG7p+G6quG6rcOqZcSR4bqo4bqq4bqsw7154bulZXtCdOG6v1jFqXnhu6fEkS/huqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJEv4bqkZQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]