(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày mai nhà tôi có khách. Sau bữa cơm tối, bố không quên dặn mẹ: “Ngày mai bà không phải tất bật trong bếp nữa nhé, mọi việc cứ để các con lo, bà chỉ cần mặc đẹp để tiếp khách thôi”.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G6q+G7kuG7nU/hu47DvcOK4bud4bul4bq+4budQeG7ksO54bud4bq8w4Phu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7kzThuqzhu6dR4bud4bq8w7nhuqrhu53DiuG6qOG7p+G7neG7jEfhuqrhu51B4buA4bud4bq44bqo4bulQeG6qOG7jeG7neG6qcO54buO4bud4bu54buiw7nhu51B4buI4bq84bud4buMSOG6qsOy4bud4bu5SOG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nU/hu47hurDDiuG7ncOB4buvw4rhu53hurzDg2/hu53igJw04bqs4bunUeG7neG6vMO54bqq4bud4bu54bun4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budTuG6qMaw4bqq4bud4buMeeG7jOG7neG7ueG7s+G7jOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu7nhurZO4budw4rhu6LDueG7ncOK4bqo4bqiw7Lhu53hurzhu4Lhuqrhu53hu57huqrhurRB4budQeG7luG7ncOAw4Lhu51B4bulQeG7nUHhur7DiuG7neG6uuG6vsOy4bud4bu54bun4budQeG6qMSQ4budQcO9w4rhu53hurzhu69B4budw4DDg07hu53DgMOC4bud4buM4bqq4bq2TuG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53hu4zhuqhH4bqq4oCd4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu51z4buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51w4bufcU5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy/huqrhu57hu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OK4bqg4bugw5Iv4buhcOG7n+G7oS/hu6Hhu59ww4Fy4bufdXB14bujcOG7jMO6dOG7n3ThurpxLcO5w4rhuqgt4bq84bqqw4rhuqgt4bqo4bq+w7nhu43DiU7huqzhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bub4bqr4buS4budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu51B4buSw7nhu53hurzDg+G7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5tz4buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5tw4bufceG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buTxq/DiuG6qOG7neG6vOG6qsOK4bqo4bud4bqo4buCw7nhu53DtTThuqzhu45Jw4pv4bude8OK4buM4bqgw5PDiuG6oOG7jMO04buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzThuqzhuqjhuqDhu53hu7lI4budw4rhu4DhuqrDsuG7neG6vMOD4bud4oCcw4rhu5zDueG7ncOAw5TDueG7ncOK4bucw7nhu53hu4zhuqjhu7Phu4zigJ3hu53hu7nGsOG6vuG7nVDhu5TDueG7ncOKw7lR4budQeG6qMSQ4budT+G7juG6oMOK4bud4bq6w7nhurzhu53hurrhu5jhu51B4bqo4buW4budw4B44buO4budT+G7juG6oMOK4oCm4bud4bq84buvQeG7ncOAw4NO4buN4budNOG7gOG6quG7neG6uuG7p+G7neG7nuG7s1Hhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4bud4buM4bqow7lR4bud4bueQ+G7ncOK4bqsSeG6quG7nVDhuqDhurzhu53hu4zhuqrhu53hu57huqrhu51Bw5TDiuG6rOG7nUHGsOG7ncOK4bqo4bun4budw4rhuqjhu5Thu53hurzhu4Lhuqrhu53hurjhuqjhuqrDsuG7neG6vMOD4bud4bq6xanhuqrhu53DgOG6quG7neG7nuG7p+G6vuG7nU7huqjhu4bDiuG6rOG7jeG7nTJ44buO4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqoeVHhu53hurzDg+G7neG7jMOTTOG7ncOTw7nDsuG7neG7jEfhuqrhu53hurrhuqrhurLDiuG7neG7ueG7lMSoQeG7neG7nuG7p+G6vuG7jeG7nTPDg+G7neG7jEfhuqrhu53DgMO5w4rhuqzhu53DgOG7lsOK4bqs4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53hu4zhu5Lhu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7nS3hu51B4bqo4bqq4bq2QeG7neG7jOG7kuG7nUHhu5jhu53hurhF4budLeG7neG7nuG7s+G7jOG7neG6uFXhu53DiuG6quG6tOG6vOG7neG7jMag4bud4buM4bqoSuG6quG7neG7uUjhu53hurzDg+G7nUHhu5TEqOG6quG7ncOK4bqow7nhu47hu43hu50yxanhuqrhu53DiuG7gOG6qsOy4budw4Dhu6nhu53huqjhu4jDiuG7neG6vMON4buM4bud4bq6w73DiuG7neG7jEfhuqrhu53hu7nGsOG6vuG7neG6vMOD4bud4bq84buOw7nhu51B4bqo4bqq4bq2QeG7neG7jOG7kuG7neG6vMSo4bqq4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7neG6vMOD4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budQeG6qEThu47DsuG7neG6vMOD4bud4bu5xrDhur7hu53DgcOUw4rhuqzhu51B4bqo4bqq4bq2QeG7neG7jOG7kuG7ncOK4bunUeG7nU/hu47huqDDiuG7ncOTSeG6quG7jeG7neG6q+G6qHlR4bud4buMR+G6quG7neG7ueG7lMSoQeG7neG7nuG7p+G6vsOy4bud4bq8w4Phu51O4bqoeMOK4bud4bueeMOK4bud4bqo4buE4bqqb+G7neKAnEDhur7DiuG7nVDhuqDhurzDsuG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6vMO54bqq4bud4bq8w4Phu53DiuG6sMOK4bud4bq84buvQeG7neG7ucON4budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu53DiuG7p+G6vm7igJ3hu43hu53igJzDoeG6qsOy4bud4bq8w4Phu53DgMagw4rhuqzhu51P4buOw7nDiuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu51P4buO4bulw7Lhu53hurzDg+G7neG6vOG7r0Hhu53hu7nDjeG7ncOK4bun4bq+4budQeG7mMOK4bqs4budw4Dhu5RLQeKAneG7jeG7nTThu4Dhuqrhu53hurrhu6fhu53hu57hu7NR4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7neG7jEfhuqrhu51B4buYw4rhuqzhu53DiuG6qMO5w4rhuqjhu51B4bqoeMOK4bud4bu54buUxKhB4bud4bq6xanhuqrhu53hu4zhu5Lhu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7ncOAw4Lhu51B4bqo4buCw4rhu53huqzhuqrDlU7hu53hurzDg+G7neKAnOG7ucON4budQeG7pcOK4bqo4oCd4budQeG6qOG6vuG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6vMO54bqq4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6qcO54buO4bud4bq8w43hu4zhu53hurrDlUHhu53DiuG6qEPDiuG7nU/hu47DueG7ncOK4bqoQ8OK4bud4bq6xanhuqrDsuG7neG6uuG7kEHhu53hu4zhu47DiuG6rOG7neG7jOG7kuG7nU/hu47DvcOK4bud4bul4bq+4budQeG7ksO54bud4bq8w4PDsuG7neG7jEfhuqrhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53hu4zhuqjDguG7neG7jEPhurzhu53DgOG7lEtB4bud4bu5w43hu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7ncOK4bun4bq+4bud4oCcw4DDqOG6vOG7ncOAw4NO4oCd4buN4bud4bu44bqww4rhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQeG6qOG6quG6tkHhu53hu4zhu5Lhu53DiuG6qOG7hOG7nUHhuqjEkOG7nUHhu4Dhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu53DgOG7qeG7nUHhu5jhu43hu53igJw04bqo4bun4budQeG7gOG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53DgMON4buM4budUOG7jnnhu4zhu53DiuG6sMOK4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bq4RE7hu51B4bqo4buO4bu1w4rhu53hu7lEw7Lhu53hurzDg+G7neG6vOG7r0Hhu53DgOG7iMOK4bud4bqs4bqqxrDDiuG7nUHhu5jDiuG6rOG7ncOA4buUS0HigJ3hu50t4bud4bq8w4Phu53hu4xH4bqq4budw4rhu4Dhuqrhu53DiuG6qOG7lOG7neKAnOG7jOG6qMO5w4rhuqjhu53hurzhuqrDiuG6qOKAneG7jeG7nTHhuqhHw4rhuqzhu53huqjhuqrDguG7juG7ncOSw7nhur7hu53DiuG6rOG6qOG6oOG7neG6vMOD4budw4rhu4Dhuqrhu53hu57hu7NRw7Lhu53hu4xH4bqq4bud4buM4bqoeVHhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bq64buGw4rhuqzhu53DiuG6rOG7s07hu53hu4zDk+G7p8OK4budw4rhu4rhuqrhu53hu7nhu45Jw4rhu53hu57hu6fhu51BxrDhu53DkuG7muKApuG7nVB54buO4bud4bqow4zhu43hu53huqvFqeG6quG7ncOSw7nhur7DsuG7neG7jEfhuqrhu51B4buA4bud4buM4bqow4Lhu53hu55H4bud4buMeOG6vOG7neG7nsSo4bqq4bud4bq8w4Phu53DgOG6tsOK4budw4rhuqjhu5Thu53hu57hu7NR4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q0fhuqrhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53DiuG6qMSo4budw4Dhu6nhu53hu7nDueG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqw4buO4budw4rhu6vhurzhu53Dk0nhuqrhu53hurzEqOG6quG7ncOK4bqoQ8OK4bud4bue4bun4bq+4budQeG6qOG6quG6tkHhu53hu4zhu5Lhu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7nUHhu5LDueG7neG6vMODbuG7nT3hu6nhu53hu7nDueG6vuG7neG6unjhu47hu53Dk0nhuqrhu53hu4xH4bqq4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bq84buOw7nhu53hu4zhu6/DiuG6rOG7neG6vMOD4bud4bu5w43hu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7neG6vMSo4bqqbuG7nT3hu6nhu53hu7nDueG6vuG7neG6unjhu47hu53Dk0nhuqrhu51B4bqo4buUw7nhu53hu4zhuqjhu7Phu4zhu53DkuG7muG7ncOK4bqoQ8OK4bud4bq8w4Phu53hu4zhuqjhu7Phu4zhu53hurjDmsOy4budw4DDguG7neG7jOG6qHlR4budQcOUw4rhuqzhu53hu57EqOG6quG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DiuG6tk7hu53DiuG6qOG7q8OK4bud4buM4bqoQ+G7neG6vMOD4bud4buMR+G6quG7ncOA4bup4budw5N54buM4bud4bq6eOG7juG7ncOTSeG6quG7nUHhuqjhu5TDueG7neG7jOG6qOG7mkHhu53DkuG7muG7neG6vOG7r0HigKbhu53DgMODTuG7jeG7neG6q0fhuqrhu53hu57hu7fDiuG7neKAnOG7iOG7neG6qErigJ3hu53DiuG6qEPDiuG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53hu7nDjeG7nU/hu47DvcOK4bud4bul4bq+4budQeG7mOG7neG6uEXhu53hurzDg+G7neG6vOG7r0Hhu53hurzhu4rhuqrhu53DiuG6rOG7p1Hhu53DiuG6qOG7lOG7neG6vMON4buM4budw5Lhu5rigKbhu53hu4x54buM4budw4rhuqjhuqrhurDDisOy4budw5Phu63DiuG6rOG7neG6vMOD4budQeG7gOG7ncOA4bqq4budw4B44buO4bud4bq84bun4oCm4bud4bq84buvQeG7ncOAw4NO4buP4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q0fhuqrhu51B4bqo4buUw7nhu53hu7nDueG6vuG7neG6rOG6qkrhu51P4buO4bqww4rhu53hurzhu47DueG7ncOS4bux4bq84budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu51B4bqo4bq+4bud4bq8Q8OK4bqo4buN4bud4bqr4bqo4buz4bq84budQeG6qELhu51B4buA4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7neG6vOG7gMOK4budw4BJ4budw4Dhu6/hu4zhu53hurzhu47DueG7nUHhuqjEkOG7neG7nkPhu53hu4zDk0fDiuG6rOG7ncOK4buA4oCm4budw4DDg07hu53hurzhu7Hhu4zhu43hu51A4buYw4rhuqzhu53hu55D4bud4buM4bqo4bq2w7Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bqs4buAQeG7neG7jOG7kuG7nUHhu4Dhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu51C4buM4budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu53hu4xH4bqq4budw4rhuqjEqOG7neG6vEPDiuG6qOG7nUHhuqjEkOG7neG6vOG7r0Hhu53DgeG7jlHhu53DiuG6qHnhu4zhu53hurzDjeG7jOG7neG6usO9w4rhu53Dk0nhuqrhu51BeeG7jOG7ncOAeVHhu51B4bqoxJDhu53hu55D4oCm4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqoQkHhuqjDsuG7neG7jOG6qOG7s+G6vOG7nUHhuqhC4budQeG7gOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53hurzhu4DDiuG7ncOASeG7nUHhu4bDiuG7nUHhuqjhu5TDueG7neG6uERO4bud4oCcQeG7seG7jOG7neG6vOG7pUHigJ3hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrR+G6quG7nUHhu5jDiuG6rOG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOK4bqoxKjhu53DisOM4bqq4budw4Dhu6nhu53hu7nDueG6vuG7neG6unjhu47hu53Dk0nhuqrhu53hurxDw4rhuqjhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53DgMOC4budUuG7neG6vMOD4budQeG7gOG7neG6vOG7jsO54budw5Lhu7Hhurzhu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7neG6vMSo4bqq4bud4bqow7lR4bud4bq44bqoR8OK4bqs4buN4bud4buH4buzUeG7ncOK4bqo4buUw4rhuqzhu53hurzDg+G7neG7jEfhuqrhu53hu4zhuqhD4bud4bq44bqo4bulQcOy4bud4bq8w4Phu53hurrhu45Hw4rhu53igJxO4bqo4bul4buM4bud4bqo4bqq4bq0w4rigJ3hu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bu5w43hu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7neG6vMSo4bqq4budQeG7ksO54bud4buMR+G6quG7ncOAw4Lhu53hurjhuqjhuqDDiuG7ncOAw4NO4bud4bqow7lR4bud4bqs4buATuG7nVLhu53Dk+G7rcOK4bqs4bud4oCcQeG6qOG6quG6tkHhu51P4buOw73DiuG7ncOK4bunUcOy4budQeG7peG6quG7neG7peG6vuG7neG6uOG6qsO54oCd4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bqoS07hu53hu57EqOG6quG7ncOK4buUxKhB4budw4HDueG7neKAnOG7ueG7pcOK4bqo4bud4bq84buz4buM4oCd4budQeG7ksO54budQeG6vsOK4bud4bqs4bul4bqq4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q0fhuqrhu53hurrFqeG6quG7ncOK4bqoxKjDsuG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6vEPDiuG6qOG7nUHhu4bDiuG7ncOK4bqo4buEw7Lhu53DiuG6qOG7p+G7ncOAR8OK4bqs4budQeG6qEThu53huqDhurzDsuG7neG6uOG6qsOK4bqo4bud4buM4bq24bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qOG7neG6uOG6qOG7gOG7neG6uOG6qOG7q8OKw7Lhu53DgeG7t+G7juG7neG7nuG7s1Hhu53hurzDg+G7neG7jEfhuqrhu53hurrhu45Hw4rhu53DgeG7p8OK4bqo4budw4Hhu5Dhurzhu53DgMOC4bud4bq84buK4bqq4budw4FETuG7neG7nuG7p+G6vuG7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjDguG7neG6vMO5UeG7nUHhuqjhur7hu51B4bulQeG7nUHhur7DiuG7nU/hu47DvcOK4bud4bul4bq+4bud4bq8xKjhuqrhu53DgOG6tsOK4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu43hu5004bqs4bunUeG7nXlR4budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu53hurzDuVHhu53DknfDiuG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budw4rhurDDiuG7neG6vMOD4bud4buM4bqo4buUSsOK4bqs4budw4Hhu7fDiuG7nUHhuqhE4bud4bqg4bq84bud4buMR+G6quG7ncOTw7nhu51B4bucw7nhu53huqjhu6fDiuG6rOG7neG6vMO5UeG7nU/hu47DvcOK4bud4bul4bq+4bud4bqsw73DiuG7ncOK4bqo4bunw7Lhu53hu4zhu5rhu53hu4zDuVHhu51B4bqo4buCw4rhu53hu57GsOG6quKApuG7neG6q8OT4buUxKhB4budw4rhuqzhu6dR4bud4buMR+G6quG7ncOTw7nhu50+4bun4budNMON4bqq4budw4rhuqjhu7NO4bud4bqo4buCQcOy4budQcOUw4rhuqzhu53hu57EqOG6quG7neG7nuG6quG6tEHhu51Q4bq+w7lR4budw5JM4budw4Dhu5Lhu53hu4zhuqrhurLDiuG7ncOAw4Lhu51B4bq+w4rhu53huqzhu6Xhuqrhu53hurzDucOK4bqs4budw4Dhuqrhu53hu4zhuqhD4bud4bq8w4Phu53DgOG7qeG7ncOB4bu3w4rhu53hu4xH4bqq4budw4Dhuqrhu53hurzhu47DueG7neG6qMO54bqq4bud4bu5w43hu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7neG6vMSo4bqq4oCm4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6rcO54bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DgOG6quG7neG6uuG7p+G6vOG7ncOTSeG6quG7neG6unlR4budQeG6qEnDiuG6rMOy4bud4buMR+G6quG7ncOA4bup4bud4buM4bua4bud4bq84buOw7nhu51B4bqo4bq+4bud4bu5xrDDiuG7neG7jOG6qHjDiuG7neG7nkfhu53Dkkjhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bu5w43hu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7neG6vEPDiuG6qOG7neG7jOG6qEJB4bqo4buN4bud4buH4buzUeG7ncOK4bqo4buUw4rhuqzhu53hu4xH4bqq4bud4bq6xanhuqrhu51P4buO4bqww4rhu53hurx54buM4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG6vOG7jsO54bud4buM4buvw4rhuqzhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bu5w43hu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7neG6vMSo4bqq4budQeG6qOG6vuG7neG6vMOD4budQeG7ksO54bud4bq8Q8OK4bqo4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k0Dhuqjhur7hu53DgOG6tsOK4bud4bqoR+G6vOG7ncOKw7lR4budLeG7neG7jEPDiuG6qOG7nUFK4budw4rhuqhDw4rhu53hu4zhuqjhu7Phu4zhu53hurhF4bud4bue4bun4bq+4bud4buM4buS4budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu51B4buSw7nhu53hurzDg+G7neG6vMSo4bqq4budw4rhuqjhu7PDiuG7ncOTw7nhu53hurxDw4rhuqjhu53DgOG7qeG7neG7nkfhu53hu4x44bq84budw4DhurbDiuG7neG7jOG6qOG6tuG7jeG7nT144buO4budTuG6qMaw4bqq4bud4bq8w4Phu53hu4xH4bqq4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4Dhu5Lhu53hu4zhuqrhurLDiuG7neG6vOG7jsO54budQeG6qOG6vuG7neG7ucaww4rhu53hu4zhuqh4w4rhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bu5w43hu51P4buOw73DiuG7neG7peG6vuG7neG6vMSo4bqq4bud4buM4bqqw4rhuqjhu53hu4zhu5Thu4jhurzhu43hu50y4bun4bud4bu5TOG6quG7neG6vMOD4budw4Dhu6nhu51P4buO4bqgw4rhu53hu57EqOG6quG7ncOS4bua4budw4Dhu4jDiuG7neG6rOG6qsaww4rhu53hu57hu6fhu51BxrDhu53hu4zhuqrhurbhu4zhu53hurjhuqrhurThurzhu53DiuG7osO54buN4budI+G7t+G7juG7neG7nuG7s1HDsuG7ncOA4buA4budQeG7mMOK4bqs4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqow4Lhu53hurrhu6fhu53hurpS4budw4Hhur7hu53hu4xH4bqq4budw4rhuqzhu5BR4bud4bu54bqq4bq0w4rhu51B4bqo4bq+4budw5Lhu5rhu53hu55H4bud4buMeOG6vOG7nUHhu5LDueG7nUHhuqhCw4rhuqjhu53hurxDw4rhuqjhu53hu57EqOG6quG7neG6vMOD4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzThuqjDg+G7neG6uOG6qOG6ok7hu53hurrFqeG6quG7nUHhuqjhuqrhurZB4bud4buM4buS4budT+G7jsO9w4rhu53hu6Xhur7hu51B4buSw7nhu53hurzDg+G7jeG7neG6q0fhuqrhu53DiuG7gOG6quG7ncOS4bulw4rhuqzhu53DksSo4bq84bud4bq8w7nhuqrhu53DkuG6ruG7nUHhuqhM4bud4bq8w4Phu53hurrhurDDiuG7nU7huqhI4budw4Dhuqrhu53hurzhu47DueG7neG7peG6vuG7ncOB4bun4bqqw7Lhu51B4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bq8w7nhuqrhu53DgOG7gMOK4bud4bq44bqo4bulQeG6qMOy4bud4bq8w4Phu53hurzhu69B4bud4bul4bq+4budw4Hhu6fhuqrhu53hurrhu6fhu53DgMODTuG7ncOK4bqoeeG7jOG7j+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07DmeG7juG7jOG6qOG6vsOT4bub4buTMeG6qOG7pcOK4bqo4budMsONQeG7kS9O4buT

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]