(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 19-9, Công an huyện Quan Sơn phối hợp với các Đoàn trường: THPT Quan Sơn, THPT và THCS Quan Sơn tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho 1.200 em học sinh.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7puG7q+G6seG7kTfGr3Lhu5E+N+G7qOG7q8OAaOG7kTfhu6nFqeG7q8OAw63hu5E3w5Xhu6vDqeG7qTfhurDhu5E34bup4buT4bqz4buRN2ps4bqx4buTN+G7qWvhu53hu5FqN8Oqa+G7kzc5W2E4ODdr4buXw6o3xrBs4buRazAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYx4buQauG6s8OANznhuq8t4bqvfTfDiuG7neG7kWo34bqx4buRN2vhu6vDgMOs4buRN+G7puG7q+G6seG7kTfGr3Lhu5E34bula+G7o2w3a3Xhu6U34bu5c2w3w6rhurfDqjfhu4Dhu5PhurPhu5E34bupxal4dOG7kWo+N+G7qEvhu6Thu6g34bum4bur4bqx4buRN8avcuG7kX034buoS+G7pOG7qDfhu7nhurM34buoS8OKxq834bum4bur4bqx4buRN8avcuG7kTfhu6lwN8Oqa3nDqjfhu6nhu6vDgGjhu5E34bupxanhu6vDgMOt4buRN8OV4burw6nhu6k34bqw4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTdqbOG6seG7kzfhu6lr4bud4buRajfDqmvhu5M3OVthODg34buHw7Q3a+G7l8OqN8awbOG7kWtbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTDGsOG7qcWp4buT4buRajEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6oTnEg+G7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL2zhu7lb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDocSDL2E5w6Dhur85YTk5xIM4OeG7qcSDw6PhuqM5w6HDtThb4buN4bulajzFqSzDo2HhuqE2N+G6scO14bupLDbhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRPjfhu6jhu6vDgGjhu5E34bupxanhu6vDgMOt4buRN8OV4burw6nhu6k34bqw4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTdqbOG6seG7kzfhu6lr4bud4buRajfDqmvhu5M3OVthODg3a+G7l8OqN8awbOG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhOcSDNjcvMTAvxrDhu6nFqeG7k+G7kWoxMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhurzhu6twbDfhu6nhu6vDgGjhu5E34bupxanhu6vDgMOt4buRN+G7qWvhu6s3a+G7seG7qTfhu4Hhu53hu5FqN+G7gcOi4buTN2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRfTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu6lr4bqxw7Q3amzhurFbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG6tWw34bq94burcGw34bup4burw4Bo4buRN+G7qcWp4burw4DDreG7kX03w6rhurfhu5E34bq94buhN8OK4bud4buRajfhurHhu5E3a+G7q8OAw6zhu5E34bum4bur4bqx4buRN8avcuG7kTfhu4HhuqU34bupxanhurHhu5M34buBcGw34bupa+G7neG7kWo34bupbOG7kX034bupbuG7kWs3a27hu5FrN+G7qcWpw6nhu6k34bup4buzN+G6seG7kTfhu6nhu5PhurPhu5E3amzhurHhu5M34bupa+G7neG7kWo34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN2vhu6vDgMOs4buRN+G7keG7mWw3xalsaOG7kWo34bu54bqzN8Oqw6I34buReHPDqjfhu5Hhu5lsN8Oqa+G7q+G7kWp7N2t4c+G7kWo34bq/4bq74buRN8Oq4bq34buRN+G6veG7oX03amzhurfhu5M34bu5bGjhu5F9N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7j2xp4buRN+G7qWt5w6o34bu5w603w5Xhu6vDqeG7qTfhurDhu5E34bup4buT4bqz4buRN2ps4bqx4buTN+G7qWvhu53hu5Fqezfhu4/huq434buR4bqn4buRajfDteG6t2w3w4Hhu4c34bqx4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kX03w6rhurfDqms3w6pr4buX4buRN+G7ueG6szfhu4Hhu6FsN8O0dzfhur3DouG7kzdrbOG7i8O0ezfDquG6t8Oqazfhu5Fq4bufbDfDgeG7hzfhurHhu5E34bup4buT4bqz4buRezfhu6nFqeG6seG7kWo34bq9bzfhu4/huq434buR4bqn4buRajfhu6Vr4buV4buRajfhu6nFqeG6t+G7kWs34bup4bqxbDfhu5HhurXhu5F9N8OB4bu1N8O14bqgN+G7qW7hu5FrN2vhu6vhu6Phu5FqN+G7j2tsN+G7qWvhurHDtDdqbOG6sTdqbOG6seG7kzfhu6lr4bud4buRauKApjAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6hr4bud4buRajfhu6fhu6vhurE34bq94burcGw34bup4burw4Bo4buRN+G7qcWp4burw4DDreG7kX034buRa+G6qcO0N+G7kWThu5FqN8Oq4bqx4buTN+G7kWvDqeG7kTfhu6lrecOqN8OqduG6sTfhu4Hhu6FsN+G7kWp3N2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRfTfhu5FrZOG7kTfhu7lsaOG7kTfhu7nhurM3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bupxanhu5Phu5FqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34bu5w6034bqgN+G7qWt5w6o3w6prxJHhu6U3a+G6s+G7kWs3w5Xhu6vDqeG7qTfhurDhu5E34bup4buT4bqz4buRN2ps4bqx4buTN+G7qWvhu53hu5FqN+G7ueG6szd54buRajfDgeG7tTfDquG7mTfhu7nhuqfhu5E3a+G7k+G6tzfhu49rbDfhu6lr4bqxw7Q3amzhurE3amzhurHhu5M34bupa+G7neG7kWp9N2rhu5nhu6U34bula2Xhu5E3w7XhurPDtDdqbMOiw7Q34bu5bDfhu6Vr4bq1w7Q34bqx4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTdqbOG6seG7kzfhu6lr4bud4buRajfhu7nhurM34bup4bqxbDfhu5HhurXhu5E3amzhurHhu5M34bupa+G7neG7kWo34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN2vhu6vDgMOs4buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak34bq/4bupa+G7q8O04bq9NjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHhuqE54bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vbOG7uVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G7keG7h0HGsC9hYcOhxIMvYTnDoOG6vzlhOWFhw6DDo+G7qWHDocOj4bqhw6HDtThb4buN4bulajzFqSzDozg2N+G6scO14bupLDbhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRPjfhu6jhu6vDgGjhu5E34bupxanhu6vDgMOt4buRN8OV4burw6nhu6k34bqw4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTdqbOG6seG7kzfhu6lr4bud4buRajfDqmvhu5M3OVthODg3a+G7l8OqN8awbOG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqh4bqhOTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2McOK4bud4buRajfhurHhu5E3a+G7q8OAw6zhu5E34bup4bqr4buRajfDtHc34bq9w6Lhu5M3a2zhu4vDtDfDqmvhu5M3a+G7l8OqN8awbOG7kWswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buo4bq1bDfhur3hu6twbDfhu6nhu6vDgGjhu5E34bupxanhu6vDgMOt4buRN8OK4bud4buRajfhurHhu5E3a+G7q8OAw6zhu5E34bum4bur4bqx4buRN8avcuG7kTfhu4HhuqU34bup4bqr4buRajfhuqE4N8Oqa2xpw6o3w7R3N+G6vcOi4buTN2ts4buLw7Q3w6pr4buTN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qMWpeHThu5FqN+G7qEvhu6Thu6g34bum4bur4bqx4buRN8avcuG7kX034buoxal4dOG7kWo34buoS+G7pOG7qCnhu6hLw4rGrzfhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6sOG7q+G7qWvhu5PFqTYxI+G7q2Thu5E3w4p4dOG7kWowL+G7pTE=

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]