(vhds.baothanhhoa.vn) - Chung sức xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều hộ dân ở thôn Hiền Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình trên đất để làm đường giao thông nông thôn, phấn đấu đưa thôn Hiền Đông về đích thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MMOUxKl3c2s2w6pjw7Q2Smtpw7Q24bq+4bubw7TEqTbhu7dyazbDuWrhu5HDtMSpNsaw4bun4bq34buRNmpraMO0NuG6v2TGsDbhu4/hurfDtTbhur93c8O0xKk2xKlr4bqv4buRNsawauG7m8O0xKkgL2o4MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDuUrhu4Hhuq/DqjUw4bq8auG7qcO0xKk2xal44bq9NkFjw4E2w6rDvcO0xKk2xrBq4bubw7Q2w7Thu5vDtMSpNsawauG7m8O0NsO1cms24buNa8Os4bupNsO14bq54bupezbDtGpraeG7qTZq4bufNsOqY8O0NnU2xrBq4bubw7Q2Smtpw7Q24bq+4bubw7TEqXs2QcOiNuG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qXs2auG7qcOBw63DtDbhu6Thu6nhurXDtMSpNkB3ccO0xKk24bq/w6I2xrDDvTbDtMSp4bupw4HDrcO0NmpraMO0NuG6v2TGsHs2w7lq4bqxNsOqw7o24bq94bubw7TEqTbGsOG7p23DtGo2xrDhu6dnw7Q24bq/ZMawNuG6v8OsNuG7j+G6t8O1NuG6v3dzw7TEqTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTbDtOG7m8O0xKk2xrBq4bubw7R7NsO5amTDtDbhur9k4bupNuG6v3fhuq82xrBq4bubw7Q2Smtpw7Q24bq+4bubw7TEqTbhu7dpNuG6v2zhur1qNsawauG7m8O0NsOUxq/DlTbhu41rw6zhu6k2w7Xhurnhu6k24bu34bq34buRNuG6veG7qeG7nWs2w7ThuqXDtTY5Nzk5fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw24bqjw6PEg8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6A54bqhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTlhw6MvOTfDoMOqOTfEgznDoGHDocawYTnhuqPhuqPEg+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzs4OcSDNTbhuq/hu4/GsDs1w5TEqXdzazbDqmPDtDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNuG7t3JrNsO5auG7kcO0xKk2xrDhu6fhurfhu5E2amtow7Q24bq/ZMawNuG7j+G6t8O1NuG6v3dzw7TEqTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTU24bu5a8OqxrBqOzXhuqPDo8SDNTZq4buBa8SpasawOzXDoDnhuqE1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDGr2rhu5vDtDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNuG6v+G6r8O0xKk2xrBlw7k2xrDhu6fhu6nDtMSpNsO14buVazbDtMSp4bup4bujw7Q24buPw73hur024bq/w6w24buP4bq3w7U24bq/d3PDtMSpNsSpa+G6r+G7kTbGsGrhu5vDtMSpNsO04bubw7TEqTbGsGrhu5vDtH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMav4bundTbhu4/hurNrNsawauG7m8O0NkpracO0NuG6vuG7m8O0xKk24bu34bq34buRNsO0auG7tcO0xKk2w7TEqeG6t8OBNsawauG6scO0xKk2xIM2w7ThurfDgTbhu41q4bubw7TEqTbhu41q4buTNuG6v8OsNsO0amXDtDbGsGpkw4E2w7Rq4bu1w7TEqTbGsOG7qcOBaMO0NuG6v3dzw7TEqTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTbGsOG7p+G7kcO0xKk2xrBq4bubw7Q24bq94buTNsWpw7024buNauG6seG6vTbhurtrw63GsDbhu6fGoTbhu6fhurfDtMSpfTbhurzhurHhur02xrDhu6nDgWjDtDbhur93c8O0xKk2dTbGsHnDtMSpNsO0xKnGoXs2QeG7k8O1NuG6v3d04bq9NuG7jWjGsDbDtOG7nWs24bu3cms2w7Rq4bqv4bupNsO0anc2w7Xhu5/GsDbhurvhurfDtDbhur1zezbhur/hurXDtTbhurvhurXhu5E2xrBq4bupZcO0Nsawa8Otw7Q24bq9auG7kTbDtMSpd3NrNsOqY8O0NuG7jWprNsawauG6r8O1NsSpa+G6rzbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqX024bq+4bujw7TEqTbGsGpza3s2xKnhu5PDuTbDuWrEkcO0NsawasO94bq9Nmprw63DtDbDteG7n8awNsO14but4bq9Nsawa2fhu6k24buPcsO0NuG7jWrhurHhur024buP4bq3NkFjw4E2w6rDvcO0xKk2xrBq4bubw7Q2Smtpw7Q24bq+4bubw7TEqTbFqXLDtTZq4buR4bq3w7Q2xrBq4bq3w7RqNuG6veG6seG6vTbGsGtn4bupNuG6vWpsNsawauG7m8O0NsOUxq/DlTbhu41rw6zhu6k2w7Xhurnhu6l9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbhuqPhuqPhuqPDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgOMOjw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTlhw6MvOTfDoMOqOTfEgznhuqM5Ocaww6M5w6HDoTnhu483fcOyw7nEqSnhu6c7w6PDocOgNTbhuq/hu4/GsDs1w5TEqXdzazbDqmPDtDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNuG7t3JrNsO5auG7kcO0xKk2xrDhu6fhurfhu5E2amtow7Q24bq/ZMawNuG7j+G6t8O1NuG6v3dzw7TEqTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTU24bu5a8OqxrBqOzXhuqPhuqPhuqM1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgOMOjNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4bq84bqx4bq9Nsaw4bupw4Fow7Q24bq/d3PDtMSpNsaw4bun4buRw7TEqTbGsGrhu5vDtDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNuG6v3d04bq9NsawamtoxrA24buNaDZqw602xrBq4budw7TEqTbGsGrhu5HhurHGsDbDtHdy4bq9fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4buaw7TEqTbhur5yazZA4bupY8O0Nsavam7DtGp7NuG6umw2xrBqdzbhur1qazbhurvhu582xrBq4bubw7Q24bq9amvhuq82xanhu4U8Nsav4bund3Lhur024bq/Y8OBNmrDrTbGsGrhu53DtMSpNuG6v3dzw7TEqTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTbhur3hu6/huq82xrBq4bubw7Q2w7Rq4buXNmrhu4PDuTbDtGfDtDbhu7drw63hur024bq/azbhu4/hurNrNuG6veG7r+G6rzbDtMSpd3NrNsOqY8O0NsSp4bqpw7k2w7Rqa2nhu6k24buNauG7kzbhu41q4bqlw7R9NuG7jGprNuG6veG7kzbhur1q4buvNsaw4bund3HDtMSpNkFjw4E2w6rDvcO0xKk2xrBq4bubw7Q2Smtpw7Q24bq+4bubw7TEqTbGsOG7p3U2xrBq4bq3w7RqNsawauG7m8O0NsOUxq/DlTbhu41rw6zhu6k2w7Xhurnhu6k24bu34bq34buRNuG6veG7qeG7nWs2w7ThuqXDtTY5Nzk5ezbhur3hurHhur02xrDhu6nDgWjDtDbhur93c8O0xKk24bq/d3Thur024buP4bq3w7U2w7Vya3s2w7V1NuG7p+G7n8O0xKl7NsOUamPDtDbDqmPDtDbGsOG7p+G7kcO0xKk2xrBq4bubw7Q24bq/aeG7qTbhu6/DtMSpNmrhu5824bq94bqv4buRfTbhur7DrDbGsOG7p2vDrMO0NuG7jWrhuq9rNmprw63hu6k24bul4bup4bq1NuG6veG6seG6vTbhur1qbzbGsGtn4bupNuG6veG7mcO0Nsawamto4bupezbhurrhuq/DtDbhur3hu5vDtMSpNsaw4bqx4bq9NsO14bqpxrA2xrDhu6dlw7Q2xrBq4bubw7Q24bq/w6I2xrBs4bq9ajbhur3DveG6vTbGsOG7qcOBZ8O0Nsaw4bun4bupw4Fpw7Q24bq/w6w2w5RqY8O0NsOqY8O0NsawamTDgTbhur93dOG6vTbDtGrhu7XDtMSpNuG7j3RrNmzhur1qNsaw4bun4buRw7TEqTZBY8OBNsOqw73DtMSpNsOUxq/DlTbhu41rw6zhu6k2w7Xhurnhu6l7NsawauG7m8O0xKk24bul4bup4bqvNmrDrTbGsGrhu53DtMSpNuG7j+G7keG6rzbGsOG7p+G7qcOBacO0NsawauG6r8O0ajbGsGrhuq/DtGp7NuG7peG7qeG6rzbhur3hurHhur024bq94bup4buf4bq9Nmrhu5XDuTbhu41q4bupNsOqY8O0NuG6vXd9fX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG7pOG7qeG6rzbhur/hu5N7Nsaw4bqz4buRNsWpw7024bq/4bujw7TEqTbGsGrhu6llw7R7NsO0amTGsDbGsOG7p2w24bq94bqv4buRNsaw4bun4buRw7TEqTbDlGpjw7Q2w6pjw7R9Njg3Ny424bq94bqx4bq9Nmrhu582xrDDvTbDtMSp4bupw4HDrcO0NmpraMO0NuG6v2TGsDbhu7fhurc2w7lq4bqxNsOqw7o24bq94bubw7TEqTbGsOG7p23DtGo24bq/w6w24buP4bq3w7U24bq/d3PDtMSpNsSpa+G6r+G7kTbGsGrhu5vDtMSpNsO04bubw7TEqTbGsGrhu5vDtHs24bq/a8Osw7Q2am3DtGo2w7Rqdzbhur3hurHhur02auG7nzw24bq+4buR4bq3w7Q2xq9qaDZK4bupw4E2amtow7Q24bqjNzbDtSDFqeG7qcO5MDkgL8Wp4bupw7kwezbDmWrhurPDtTbFqMSCNuG7juG7keG6r8O0NmpraMO0NuG6ocOgNsO1IMWp4bupw7kwOSAvxanhu6nDuTB7NsOUxKnhu6nDgeG7i8O0NuG7tuG6pcO0NsOVa8O0ajZqa2jDtDbDoDc2w7Ugxanhu6nDuTA5IC/FqeG7qcO5MHs24bq+cms2QOG7qWPDtDbGr+G7qWTDtDZqa2jDtDbDoTc2w7Ugxanhu6nDuTA5IC/FqeG7qcO5MH19fTbDleG6qcawNuG7jWrhurHhur17NsO0xKl3c2s2w6pjw7Q24bq94buZw7Q24bq/4buTw7TEqTbEqeG7k8O5NmrhurfDtMSpNsO0xKlqbcO0NsO0xKnhurfDgTbhur3hu5vDtMSpNuG7j+G6r+G7kTbhur/hu5/DtMSpezbGsGrhuq/DtTbEqWvhuq824bq9am/DtGo2xrDhu6fhuq/DtMSpNuG6v3dzw7TEqTbhu4/hurfDtMSpezbDtMSpxqE2QeG7k8O1fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4buaw7TEqTbhur7hu5HhurfDtDbGr2poNkrhu6nDgTZ1NsawauG7m8O0NkpracO0NuG6vuG7m8O0xKk24bq9amvhuq82xanhu4U8NsOUamXDtDbGsGp44bq9NuG6v3d04bq9NsawxJHDtTbhu6Xhu6nhuq/DtDbGsOG7p+G7lcO0xKk24bu34bq3NuG7j3RrNmzhur1qNuG6veG7r+G6rzbhu7drw63hur02QWPDgTbDqsO9w7TEqTbDlMavw5U24buNa8Os4bupNsO14bq54bupezbEqWvhuq824bq/bcO0ajbGsOG7m2s24bq/w6I2xrDDvTbDtMSp4bupw4HDrcO0NmpraMO0NuG6ozc2w7Ugxanhu6nDuTA5IC/FqeG7qcO5MDbhur9kxrA24bq/w6w2w7V1NuG7p+G7n8O0xKk2auG6t8O0ajbhu4/huq/DtMSpNsSpa+G6r+G7kTbGsGrhu5vDtMSpezbEqWvhu6vDuTbGsGrhuq/DgTbhur/hu6FrNsOqa8Otw7Q2w7XhurPhu5E24buP4bq3w7TEqTbhu6Xhu6lnNuG6v+G7o8O0xKk2xrBqc2s2xrDhurPhu5E2xrBq4bupZcO0Nsawa8Otw7Q24bq9auG7kTbhu7drw63hur024bq/azbhu4/hurNrezbEqWvhuq/hu5E24buPd+G7qTbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO0NuG7jWvDtGo2xrBoNuG6veG7r+G6rzbDlGpjw7Q2w6pjw7Q2xrDhu6fhu5HDtMSpNsawauG7m8O0fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw24bqjw6E4w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDocSDw6HDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OWHDoy85N8Ogw6o5N8SDYcOgYWHGsMOh4bqj4bqj4bqhOeG7jzd9w7LDucSpKeG7pzvDocOgw6E1NuG6r+G7j8awOzXDlMSpd3NrNsOqY8O0NkpracO0NuG6vuG7m8O0xKk24bu3cms2w7lq4buRw7TEqTbGsOG7p+G6t+G7kTZqa2jDtDbhur9kxrA24buP4bq3w7U24bq/d3PDtMSpNsSpa+G6r+G7kTbGsGrhu5vDtMSpNTbhu7lrw6rGsGo7NeG6o8OhODU2auG7gWvEqWrGsDs1w6HEg8OhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4bq84buRw7Q24bq/d3PDtMSpNsO1cms24bq/d3Thur02auG7keG6t8O0NsawamvDrcO0NnU2xrBq4bubw7Q2Smtpw7Q24bq+4bubw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG6vmjDtDbDtOG6r8OBezbGsGrhu5vDtDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNuG6veG7kzbDoDbGsOG7qcOBaMO0NuG6v3dzw7TEqTbhur1qbMO0ans2w6rhurdrNuG7jWrhu5HhurXDtMSpNjh7w6E24buNw7V7NuG7p+G7n8O0xKk2w6B7ODbDtXs24bq/aeG7qTbhur/Dojbhur93dOG6vTbGsOG7p+G6tWs2xrBq4bq1w7U24bu34bq3NsawamtoxrA24buNaDZqw602xrBq4budw7TEqTbhu6fDosO0ajbGsGrhu5HhurHGsDbDtHdy4bq9fTZK4bqtw7TEqTbGsOG7qcSRw7R7NsawauG7m8O0Nsaw4buhNuG6vWp44bq9NuG6vWrhu5E2w7TEqXdzazbDqmPDtDbhu6fhuq824bul4bupY8O0Nsaw4buhw7TEqTbhu7fDrTbFqWvDtGo2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNsaw4bunZ8O0NsawZMawNuG6veG6tTbhur3hurHhur02xrDhu6nDgWjDtDbhur93c8O0xKl7NsawauG7qTbEqeG7kcO1NuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsawZcO5NuG7jWjGsDbhur/hu6vDtMSpNsO0cWs24bul4bupw4E24bq/bsO0aj424bq/4bujw7TEqTbGsGpza3s2w7lqY8O0NuG6veG7m8O0xKk24bq94butNsawasOsNuG6vWrhu5E24bq94bqx4bq9NuG6vWprNmrhu59rNuG6vWpu4bupNsaw4bun4bqx4bq9ajbDtGprw63DtTbEqWvhu7U2xKltw7Q24bu3w602xalrw7RqNsO14bubazbGsOG7p3dzw7TEqTZ1NsawecO0xKk2xrBq4bubw7R9NuG6vOG6seG6vTbGsOG7oTbhur1qeOG6vTbhur/hu5HhurfDtDbGsGrDrDbGsOG7oTbhur1qeOG6vTbhur1q4buRNmrhu59rNuG7t2tnw7R7NsOUamPDtDbDqmPDtDbGsOG7p+G7o8O0xKk2auG7keG6r3s24bq9Y8OBNkHhuq/DtGo24buP4bq3w7U24bq/4buDw7k24bq94bq1w7RqNuG7peG7qeG6r8O0fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M34bqjw7lBPjZq4buBa8SpasawPDbhuqE3w6DDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OWHDoy85N8Ogw6o5N8SDw6HDo8OgOMaww6PhuqPEgznhuqHhu483fcOyw7nEqSnhu6c7OcOhNzU24bqv4buPxrA7NcOUxKl3c2s2w6pjw7Q2Smtpw7Q24bq+4bubw7TEqTbhu7dyazbDuWrhu5HDtMSpNsaw4bun4bq34buRNmpraMO0NuG6v2TGsDbhu4/hurfDtTbhur93c8O0xKk2xKlr4bqv4buRNsawauG7m8O0xKk1NuG7uWvDqsawajs1w6M34bqjNTZq4buBa8SpasawOzXhuqE3w6A1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDDlGrhurc24bu34bqlw7Q2auG7k+G6rzbGsGrhu5vDtDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNuG6v3d04bq9NuG6v8SR4bupNsawdzZBY8OBNsOqw73DtMSpNuG7jWrhuq/DtMSpNsaw4bun4bqvw7TEqXs24bun4bufw7TEqTbhu6fDomt9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhu7ZyazbDuWp3ccO0xKk24bq9amPDtTbDlGrhurc2w7R3cuG6vTbhu7fhurc2w5RqY8O0NsOqY8O0NuG6veG7scO0xKk24buP4bq3w7V7NuG6v2jDtDbDtOG6r8OBNuG6veG6seG6vTbGsGtn4bupNuG6vWpsNkFjw4E2w6rDvcO0xKk2xrBq4bubw7Q2w5TGr8OVNuG7jWvDrOG7qTbDteG6ueG7qTZ1NkpracO0NuG6vuG7m8O0xKk24bq9cTbhurvhurXDtDbhur/DojZq4buR4bq3w7Q2xrBq4bq3w7RqezbDtGrhu7XDtMSpNsaw4bupw4Fow7Q24bq/d3PDtMSpNsaw4bun4buRw7TEqTbGsGrhu5vDtDbhur93dOG6vTZq4buR4bq3w7Q2xrBqa8Otw7Q24bu34bq3NuG6v3fhuq824bu34bq34buRNsWp4buzNsOq4butw7TEqXs24bq/4bqxw7k2eMO0xKk2w7Rq4bupNuG6vcSR4bupNuG6v2s24buP4bqzazbhur3hu6/huq82w7TEqXdzazbDtGpjw7R9NsOZauG7kcO0xKk2xrDhu6fhurfhu5E2amtow7Q24bq/ZMawNuG7j+G6t8O1NuG6v3dzw7TEqTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTbDtOG7m8O0xKk2xrBq4bubw7Q2dTbGsGrhu5vDtDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNuG6v8OiNsO14bqvw7TEqTbhu4/hurNrNmprw63hu6k24bul4bup4bq1NsawamtoxrA2xrBqw73hur17NuG7j+G6tzbhur/hu5/DtMSpNuG7j8O94bq9NuG7peG7qeG6r8O0Nsaw4bun4buVw7TEqTbhur/DrDZKa2nDtDbhur7hu5vDtMSpNsWpcsO1NuG7t2k24bq/bOG6vWo2xrBq4bubw7Q2w5TGr8OVNuG7jWvDrOG7qTbDteG6ueG7qTbhu7fhurfhu5E24bq94bup4budazbDtOG6pcO1Njk3OTl9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhuq7hu6nGsGrhu5Hhu6c1MOG6uuG6teG7kTbGr2rhuq/DtGogL8O5MA==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]