(vhds.baothanhhoa.vn) - Phòng ngừa tai nạn cho trẻ luôn là vấn đề bức thiết vì chính sự an toàn của trẻ. Do đó, bảo đảm an toàn cho trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của ngành giáo dục.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdeG7gVHhu7NKxrBQ4bqwxKjGsOG7nOG7gk1K4buG4buhxrDhuqzhu4Lhu4xK4buGxrBQ4buz4buExrBK4bu5SsawUOG7gsOZ4buSSuG7hsawUEbhuqzhu4LGsOG6rOG7gkvGsFDhu57EkMawQsSodC/hu4Lhu6t1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w4QuG7s+G6qMWpdXThu6BQ4bueS0rhu4Z14bq/4buCTUrhu4bGsErhu4bhu6bhu7PGsFDhu7Phu4TGsErhu7lKxrDhuqzhu4JLxrBQ4buexJDGsOG7iFHDkkrGsOG7iOG7t8aw4buq4bq2Ssaw4bqq4bq6xrDhuqbhu6ThuqzGsFDhu4Lhu4ThurhQxrDhu6pHxrDhuqzhu4JGSuG7gsaw4bugxajGsOG7s0rGsFBL4bu3Ssaw4bqsVeG7s8awUOG7nsSQcMawPkvGsOG6qkzhu6HGsOG6pkFLxrDhuqpBxKjGsOG7s0rGsFBL4bu3Ssaw4bqs4buCS8awUOG7nsSQxrBCxKjGsOG7iOG7t8awUOG7nuG7teG6rOG7gsawSuG7guG7hOG6vMSoxrDhuqxV4buzxrBQS+G7t0rGsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hOG7ocawUOG7nktK4buGxrDhuqpMxrDhuqxMxrDhu6rhu7Phu4TGsFDhu55NxrDhu6JR4buzSsawUOG7nk5K4buGxrDhuqxV4buzxrBK4buG4bu3SuG7gsaw4buG4buE4bu1S8aw4bqoVOG6rHDGsHQv4bugUOG7nktK4buGdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXV04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHnhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB24but4but4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4bux4butw70v4bureOG7seG6qOG7seG7qXnhu6/DveG7reG7r1Dhu6/hu6nhu6nhu6/hu6/hu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5nhu6t5w73Fqcaw4buz4buIUOG7mcWp4buBUeG7s0rGsFDhurDEqMaw4buc4buCTUrhu4bhu6HGsOG6rOG7guG7jErhu4bGsFDhu7Phu4TGsErhu7lKxrBQ4buCw5nhu5JK4buGxrBQRuG6rOG7gsaw4bqs4buCS8awUOG7nsSQxrBCxKjFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7rcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG7heG7nsOZ4buUSuG7hsaw4buF4buEw4pRxrDhu4JO4bqsxrB7w5JK4buGxrA4QeG7hMaw4burxrBy4buF4bq/xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s3PGsOG7huG7hOG7tUvGsOG6qFThuqzGsFDhu57EkMawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrDhuqpSSuG7hsaw4buiUeG7rsaw4bqqSErhu4LGsOG7quG6usaw4bqvUeG6tFDGsDfhu4Thu7NLxrBQ4buCw5JK4buGxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG6psOVcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXU+4bu3SuG7gsaw4buvxrBQ4buE4bq4UMaw4buCTuG6rMawxKjhu5Dhu4TGsFBR4bqySsaw4bqqw4rGsOG7nsOoSsaw4buIUeG7ruG6vErGsOG7isOdxrBKw4BK4buGxrDhu5zhu4JNSuG7huG7ocaw4bqs4buC4buMSuG7hsawUOG7s+G7hMawSuG7uUrhu6HGsFDhu4LDmeG7kkrhu4bGsFBG4bqs4buCxrDhuqzhu4JLxrDhu4JO4bqsxrDhu6Dhu4RK4buCxrBK4buC4bu3xrBQ4buew5nhu5RK4buG4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsFDhu4LhurLhu67hu6HGsOG6rMOSxrDhu4bhu4Thu7VLxrDhu4rhu4Lhu4zhu4TGsMSo4bqyxKjGsEpLSsaw4buq4bu3xrBQ4buEw4pRxrDhu4JO4bqsxrDhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsOG6v+G7gsOUxrBQ4buCw5JK4buGxrDhu4jhu4TDiUrGsOG6rOG6tuG7nMaw4buF4bqwSsaw4bq/4buCUsawxIPhu4Lhu7NK4buGxrBy4buF4bq/xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s3PGsOG7oEXGsOG7huG7hOG7tUvGsOG6qFThuqzGsOG7isOdxrBKw4BK4buGxrDhu6Dhu4xK4buG4buhxrDhu4LDmeG7mErhu4bGsOG6qOG6pErGsOG6rOG7gkvGsOG7gk7huqzGsOG7oOG7hErhu4LGsMSow5VQxrDhu6Dhu4zGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7hsaw4buc4buC4bu14bucxrDhu4jhu7fEqMawUOG7guG6uMawSuG7t0vGsOG6qsOKxrDhuqpBxKjGsOG6pkFLxrDhu7NKxrBQS+G7t0rGsFDhu57DiUrGsOG7rELGsMOSxrBQw5Lhu6HGsErhu4LDmeG7o8awPOG7teG6rOG7gsawUOG7guG6oFDGsOG6qOG6sOG7rsaw4buzSsawUEvhu7dKxrDhuqpSSuG7hsaw4buiUeG7rsaw4bqs4buCUcOCSuG7ocawSuG7huG7juG7hMaw4bqqUkrhu4bGsFDDmcawUOG7guG6uMaw4buK4buC4buExrDhu6xCxrDhuqrhu7NK4buGxrDhuqjhu4TGsOG6rOG7glHhu67DikrigKZ0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1fcSoxrDhurfhu4ZR4buu4bq+Ssaw4buF4bue4buzSuG7hsaw4bqv4buESuG7guG7ocaw4buCTuG6rMaw4bug4buESuG7gsaw4buF4buew5nhu5RK4buGxrDhu4Xhu4TDilHGsOG7gk7huqzGsOG7heG6sErGsOG6v+G7glLGsMSD4buC4buzSuG7hsaw4bqs4buCS8aw4bqm4buE4bq4UOG7o8aw4oCc4bq9xrBQ4buew5nhu5RK4buG4buhxrBCxKjGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhu4JO4bqsxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7isOdxrBKw4BK4buGxrDhu5zhu4JNSuG7huG7ocaw4bqs4buC4buMSuG7hsaw4bqqUeG7jOG7hMawSsOZ4buY4bqs4buhxrDhu4rDncawSsOASuG7hsawUOG7gkvhu7VQxrDhu4Lhu4TDisSoxrDhu4rhu4Lhu4TGsMagxrBQ4bueS0rhu4bGsErhu4Lhu6hK4buGxrDhuqrhu7XEqMaw4bqs4buC4bu14buucHBwxrDhu4FR4buzxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7isOdxrBKw4BK4buG4buhxrBCxKjGsOG6qsOBxrDhuqbhu4ThurhQxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqs4bu14bqs4buCxrDhu4jhu7fEqMawUOG7guG6uMawSuG7t0vGsOG6qsOKxrBQ4buCS+G7tVDGsOG7iuG7gk/hu4TGsErhu4Lhu6hK4buGxrBK4buS4buExrBK4buGUeG7rsaw4buC4buEw4rEqMaw4bqsw5pK4buGxrBK4buCw5nGsOG6rOG7teG6rOG7gsaw4buc4buCTUrhu4bhu6HGsFDhu57hu7VK4buCcMawfcSoxrDhuqxBxKjGsFDhu4Lhurbhu67GsErhu4Lhu6hK4buGxrBQ4buE4bq4UMaw4buCTuG6rMawSuG7t+G7rsaw4bue4bq2UMaw4buC4buoUcawRuG6rOG7gsaw4buq4bu3xrDhu4hWxrBQ4buCUuKAnXB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bq34buC4bq0SsawUOG7guG6tuG7rsawUEZK4buCxrDhuqzhurbhu5zGsFDhu4Lhu4ThurhQxrDhuqxV4buzxrDhu6rhurZKxrDhuqrhurrGsOG6qkHEqMaw4bqmQUvGsOG7s0rGsFBL4bu3SsawUEZK4buCxrDEqOG7uUrhu4bhu6HGsOG6pkFLxrDhu6rhurzGsFDhu57EkMawQsSoxrDhu4rhu4JP4buExrBK4buC4buoSuG7hsawQUrhu4LGsOG7gsOZxqBK4buGxrBQ4buEw4lRxrDhuqzFqOG6rMaw4buq4bq6xrBQ4bqwxKjGsOG7iFbhu6HGsOG7oOG7pOG6rMaw4buK4buCT0LGsOG6qEvGsFDhu7Phu4TGsErhu7lKxrBQ4buCw5nhu5JK4buGxrBQRuG6rOG7gsaw4buG4bqw4buuxrDhu57hu7Phu6HGsFDhu6bGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu6t5xrBK4buG4bu3SuG7gsaw4buG4buE4bu1S8aw4bqoVOG6rMaw4buF4bq/xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s8aw4bqqw4HGsFDhu57hu4TDikrGsOG7iuG7guG7s+G7hMaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsMSow5LGsOG7gkdK4buCxrDigJzhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsOG7gk7huqzGsOG7s0rGsFBL4bu3SuG7ocawUOG7guG6sErGsFDhu4Lhu4ThurxK4buhxrDhuqZHSuG7gsaw4bqqxIJK4buG4oCdxrBQ4bu54buExrDhu6vhu6nhu6nhu5fGsFDhu57DmeG7lErhu4bGsOG7gk7huqzGsFDhu57DiUrGsOG6qkjhu7PGsOG6puG7t0pwxrDhu4Xhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDEqMOSxrDhu4JHSuG7guG7ocaw4bqs4bu14bqsxrBQ4buew5nhu5RK4buGxrDhu6BFxrBQ4bue4buEw4pKxrDhu4rhu4Lhu7Phu4TGsOG6rOG7teG6rMaw4buG4buEQeG7hMaw4buc4buC4bu14bucxrDhu5zhu4JNSuG7huG7ocaw4bqs4buC4buMSuG7hsawUOG7s+G7hMawSuG7uUrhu6HGsFDhu4LDmeG7kkrhu4bGsFBG4bqs4buCxrBK4buCw5nhu6PGsDxVSuG7hsaw4bqs4buMxrDhuqzhu5LGsOG7oMagxrDhu6rhurRQxrDhuqzhu4LhurZQxrDhuqxV4buzxrBQ4buew5nhu5RK4buGxrDhu4JO4bqsxrDhuqrDisaw4bug4bqwSsawUOG7nsOZ4buUSuG7hsaw4buIUcOSSsaw4bqm4bqiSuG7hsaw4buc4buCxIJK4buGxrDhu6rhu7fGsOG7iuG7gsOSSuG7hsaw4bqmSMawUOG7nuG7kkrGsFDhu57DmeG7llBwxrDEg+G7gsOSSuG7hsaw4bqs4buCS8aw4buCTuG6rMaw4bug4buESuG7gsaw4buCTuG6rMaw4buq4bu3xrDhuqzhu4Lhu5Lhu4TGsMagxrDhu4bhurJKxrBK4buC4buoSuG7hsawSuG7kuG7hMaw4buK4buCw5JK4buGxrDhu7NKxrBQS+G7t0rGsErhu4LDmcawUMOZ4buUSuG7hsaw4buq4bu14bqs4buC4buhxrDEqOG7teG7hMawSuG7guG7t8aw4bqsTMawSuG7hlHhu67GsOG6rOG7ksaw4bug4bq04bucxrDhuqrDlHDGsDfhu4Thu7VLxrDhuqhU4bqsxrBWxrBQ4buC4buk4bqsxrDhuqZBS8aw4bqqQcSoxrDhu7NKxrBQS+G7t0rGsOG6rOG7gkvGsOG7gk7huqzGsOG7oOG7hErhu4LGsOG7iuG7guG7hMawUOG7psawSuG7guG7t8aw4bqq4bq4SsawUOG7nsOZ4buUSuG7hsaw4buq4bu3xrBQ4bumxrBQ4buew5nhu5RK4buGxrBQ4buexqDGsOG7quG6usawSuG7guG7t8awUOG7nktK4buGxrDhu6JR4bu1xrBQ4bueR0rhu4LGsOG6quG7hMaw4buCTuG6rHDGsOG7hcOUxrDhuqzhu4Lhu6ThuqzGsOG6rOG7teG6rMaw4bqmUcOU4buExrBQ4bq04bucxrDhu4JR4bq2SsawSuG7hkvhu7nhu4TGsOG7iuG7gkzhu7Phu6HGsOG7gsOZ4buYSuG7hsaw4bqo4bqkSsaw4bqs4buCS8aw4buCTuG6rMaw4bug4buESuG7gsaw4buC4buEw4pRxrDhuqbhu4ThurhQxrDhu6rhu7fGsFDhu4LFqOG6rMaw4buC4buE4bq8Ssaw4bqvUeG6tFDGsOG7huG7hOG7s0vGsFDhu4LDkkrhu4bGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4bqmw5Xhu6HGsErhu4LhurRKxrDhuqbhu4ThurhQxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7iEvhu7nhu4TGsOG6puG7hMOKSsaw4bqm4bu1S8aw4buG4buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7hsaw4buiUeG7rsaw4bqqSErhu4LGsFDhu57DiUrGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4bqq4buExrDhu4JO4bqsxrDhu6rhu7fGsOG7quG6usawSuG7guG7t3BwcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXV04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHnhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB24but4bux4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4bux4butw70v4bureOG7seG6qOG7seG7qXl24buv4buvw71QecO94but4buv4bur4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZ4buxeXbFqcaw4buz4buIUOG7mcWp4buBUeG7s0rGsFDhurDEqMaw4buc4buCTUrhu4bhu6HGsOG6rOG7guG7jErhu4bGsFDhu7Phu4TGsErhu7lKxrBQ4buCw5nhu5JK4buGxrBQRuG6rOG7gsaw4bqs4buCS8awUOG7nsSQxrBCxKjFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7scWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG7heG7nsOZ4buUSuG7hsaw4buF4buEw4pRxrDhu4JO4bqsxrDhu4XhurBKxrDhur/hu4JSxrDEg+G7guG7s0rhu4bGsFDhu7lLxrDhuqzhu4JLxrBQ4buexJDGsErhu4Lhu4ThurpRxrDhu6DhurBKxrDhuqzhu4Lhu5Lhu4TGsOG7iOG7t0rhu4LGsMSo4bu5SuG7gnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1PMOSxrDhurfhu4ZR4buu4bq+Ssaw4buF4buCSMaw4bqx4buz4buE4buhxrA44buE4bq8UcawUOG7nsOZxqBK4buGxrDhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsOG7heG7hMOKUcaw4buCTuG6rMaw4buF4bue4bqySsaw4bq/4buCUsawcuG7heG6v8aw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7NzxrDhuqzhu4JLxrDhuqbhu4ThurhQ4bujxrB7w4rGsOG6qkHEqMaw4bqmQUvGsOG7s0rGsFBL4bu3Ssaw4bqs4buCS8awUOG7nsSQ4buhxrBK4buGS+G7t+G7hMaw4buq4buE4bq84bqsxrDhu4bhuqBKxrDhuqbhu4TDikrGsOG6rEFK4buCxrDhuqbhu7VLxrBQ4buew4lKxrBQ4buC4bqwSsawSuG7guG7qErhu4bGsOG6rOG6sOG7rsawUEvGsFDhu55LSuG7hsaw4bug4bqwSuG7ocawSuG7guG7t8awUOG7nsOZ4buUSuG7hsaw4bqsTUrGsOG7nOG7guG7jOG7hMaw4buC4buW4bucxrDhu6rhu5jhu4TGsGYp4bq3Psaw4buc4buCw5nhu5RK4buGxrDhur/hu4JSxrDhu4Phu5JKxrBQ4buCw5nhu5RK4buGxrDhu6xR4buuw4lKxrDhu4rhu4TDisSoxrBQ4bue4buz4buhxrDhu57hu7fGsOG7oEvhu7VQ4buhxrBQ4buE4bq4Ssaw4buC4bu3SuG7gsaw4bqs4buCw4NQxrDhuqZPxrBK4buC4buoSuG7hsaw4bqs4bqw4buuxrDhu6zhu7NK4buCxrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsOG6qkHEqMaw4bqmQUvGsOG7s0rGsFBL4bu3Ssaw4bqq4buM4buExrDhu6rhu5jhu4TGsFDhu57EkHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bq34buGS+G7t+G7hMaw4bue4buz4buhxrDhu4bhu4Thu7VLxrDhuqhU4bqsxrDhuqzhu4JLxrBQ4buexJDGsOG7quG6usawUOG7gkzhu4TGsOG7olFCSsawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrBK4buG4buC4buEw4nEqMaw4bqs4buCSUrhu4LGsOG6r1HhurRQxrA34buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7hsaw4bqqw5nhu5RK4buGxrDhuqbDlcaw4bqsw5pK4buGxrDhu4jhu7fGsMSow5VQxrDhuqzhu7Xhuqzhu4LGsOG6qsOKxrDhuqZBS8aw4buq4bq8xrBQ4buexJDGsELEqHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14buF4buC4bqy4buuxrB74bu3S8awe0dK4buCxrA44buE4bq4SuG7ocaw4bq/4buCTMawOOG7hOG6vFHGsFDhu57DmcagSuG7hsaw4buF4buew5nhu5RK4buGxrDhu4Xhu4TDilHGsOG7gk7huqzGsHvDkkrhu4bGsOG6r8ONSuG7gsawcuG7heG6v8aw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7NzxrDhuqzhu4JLxrDhuqbhu4ThurhQ4bujxrDhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsOG7heG7hMOKUcaw4buCTuG6rMawe8OSSuG7hsaw4bqvw41K4buCxrBK4bqixKjGsMagxrDhu4rhu4JRxrDhu6rFqOG6rMaw4bqsTMawSuG7guG7hOG6ulHGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7hsawUOG7hOG6vErGsOG7huG7hOG7s0vGsFDhu4LDkkrhu4bGsOG6quG7hMaw4buI4bu54buE4buhxrDhuqjhur7GsOG7huG6sOG7rsawxKjhurZQxrDhu7NKxrBQS+G7t0rGsOG7huG7hOG7s0vGsFDhu4LDkkrhu4ZwxrA+S8aw4bqqTOG7ocawSuG7guG7t8awUOG7nsOZ4buUSuG7hsaw4bqqw4HGsOG6qOG7t0rhu4LGsMSow5VQxrDhu5zhu4LhurJKxrDhu4rhu4JRw5JKxrDhu6rhu4TDiUrGsErhu4Lhu7fGsFDhu57DmeG7lErhu4bGsOG6qsOKxrDhu5zhu4JUxrDhu4JR4buuSuG7gsaw4bug4bqg4bucxrDhu6zhurjhu5zGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7hsawUOG7hOG6vErGsOG7iuG7guG7hMaw4bqqTErhu6HGsOG6qsOZ4buzxrDhuqxLSsaw4bqq4buExrDhu4JO4bqscMawe+G7jkrhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4TGsFDhu4LDmeG7lErhu4bGsOG7rFHhu67DiUrGsFBR4buuw4lKxrBQ4bueUeG7ruG6ukrhu6HGsErhu4LhuqDhuqzGsErhu4LGoMaw4buc4buCVMaw4buCUeG7rkrhu4Lhu6HGsOG7gk7huqzGsOG7oOG7hErhu4LGsFBR4bqwSsawUOG7glXGsOG6rOG7teG6rMaw4buiUeG7rsaw4bqqSErhu4LGsOG6rFXhu7PGsOG6r1HhurRQxrA34buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7hsaw4bqqw5nhu5RK4buGxrDhuqbDlcawSuG7gsOZ4bujxrB7w5Xhu4TGsMSow5rGsOG6rOG7gkvGsFDhu57EkMaw4buK4buC4buExrBK4buG4buO4buExrBQ4buew4lKxrDhu6xCxrDhu4bhuqBKxrDEqOG7teG7ruG7ocawUFHhu67DiUrGsFDhu55R4buu4bq6Ssaw4buq4bq6xrBQ4bu14bqsxrDhu4Lhu7nhu4Thu6HGsOG6rOG7teG6rOG7gsawSuG7guG6tErGsOG6puG7hOG6uFDGsOG6rOG7teG6rMaw4buIS+G7ueG7hMawxKjhu7PGsFBS4buu4oCmxrDhu4bhu4RS4bucxrBQ4buexJDGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NLxrBWxrBQ4buC4buk4bqsxrBQxajGsOG6pkFLxrDhu6rhurzGsMSoR0rhu4JwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7nsSQxrBCxKjGsOG7iOG7t8aw4buI4buk4buzxrBQUcOU4buExrDhu57hurZQxrDhuqjhur7GsOG7hsOD4bucxrDhu5zhu4JB4buExrBQ4buz4buExrBK4bu5SsawUOG7gsOZ4buSSuG7hsawUEbhuqzhu4LGsOG6qEvGsOG6qsOD4bqsxrBQRkrhu4LGsOG7guG7hOG6uFHGsOG6qsOVSuG7huG7ocawUE3GsMSoTeG7ocawSuG7huG7gkjhuqzhu4LGsErhu4bhu5bEqMawSuG7gsOZSuG7hsaw4buI4bu54buExrBQ4buC4buE4bq4Ucaw4bqs4bu14bqsxrDhu4rDncawSsOASuG7hsaw4bqqw4rGsOG7nOG7gk1K4buG4buhxrBQ4bue4bu1SuG7gsawUOG7s+G7hMawSuG7uUrhu6HGsFDhu4LDmeG7kkrhu4bGsFBG4bqs4buCcMawPkvGsOG6qkzhu6HGsOG6rFNK4buGxrDhu6rhu5jhu4TGsOG7oMWoxrDhu6rhu7dLxrDhuqxRw5XhuqzGsFBG4bqs4buCxrDhuqzFqOG6rMaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bu14bqsxrDhuqzhurbhu5zhu6HGsOG6rOG7teG6rMawSuG7huG7t0rhu4Lhu6HGsOG6qkvhu7dKxrBQ4buCw4rhu6HGsOG6qkjhu7PGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7huG7ocawUOG7nsOZ4buUSuG7hsaw4buCTuG6rMawUOG7nktK4buGxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsOG6rOG7gsOAxKjGsOG7oEzhuqzhu6HGsOG6pkFLxrDhu6rhurzGsFDhu57EkMawQsSoxrBQ4buCR8awxKjhu5Dhu4TGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG6rOG6skrGsOG7olHhu7NKxrBQ4bqwxKjhu6HGsOG7huG7hOG7tcSoxrDhu6Dhu7VQ4buhxrBK4buC4bqg4bqsxrBK4buCxqDGsOG6rEtKxrBCxKjGsMSoR0rhu4LGsOG7quG6usawSuG7guG7qErhu4bGsErhu4ZR4buuxrDhuqzhu5LGsOG6rEzGsFDhu4LDisaw4buG4bqw4buuxrBK4buGUeG7rsaw4buC4buEw4rEqOG7ocawUOG7psaw4bqqTMaw4buc4buCTUrhu4bhu6HGsFDhu57hu7VK4buCxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7qlTGsOG7quG7hOG6vOG6rMawUOG7s+G7hMawSuG7uUrGsFDhu4LDmeG7kkrhu4bGsFBG4bqs4buCxrDhuqrhu7NRxrDhu4hNSuG7hsaw4bqsTMawUOG7gsOKxrDhu6xB4buuxrDhu57hu7NwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu7JRUOG7gkvhu57FqXXhuq/hu4RK4buCxrA4w5nhu5JK4buGdC/hu5x1

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]