(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) TP Sầm Sơn đang phát triển mạnh mẽ với kinh tế du lịch và các ngành sản xuất công nghiệp, khai thác thủy, hải sản. Góp phần vào sự phát triển đó, ngành điện luôn đáp ứng nhu cầu và tạo động lực cho thành phố ngày càng khởi sắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlY4buH4budw6NYxanhu6Mxw6Phu6Lhu6fDo+G7m+G6omjDo2jhu4Hhu6/Do8Otw7Vu4bujw6PDreG7h+G6ssOjw63hu7kzw6Phuqnhu6PDo3nhu59i4bujw6No4buP4bufw6Npw73Do+G7m+G7k2jhu484L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOTY/4buOIMONWDfDo1nhu67Do1jhu4fhu53Do1jFqeG7o8Ojw63huqnhu6Phu43Do+G7r+G7j+G6q3nDo3l3w7Vv4bujw6Phu51j4buj4buPw6Phu51qw6Phuq7GsMO1w6PGocO14buj4buPw6N5bMOjacO9w6Phu5vhu5No4buPw6Phuq5iw6No4bqraMOj4buj4buNYuG7o+G7j8OjeGThu6PDo+G6tsO94buBecOjaHThu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j8O1buG7rzPDo8ah4buP4bqpw7XDo3nhu4/huqtow6N54buP4bu54bqyM8Oj4buPZMO1w6N4ZOG7ozTDo+G7jOG7oeG7r8Oj4buv4buP4buH4bujw6Phuq5i4bufw6N44bqiw6Phu6/hu4/huqt5w6N5d8O1b+G7o8Ojw63hu6Ezw6Phu6Phu41i4buj4buPw6PDrcO1buG7o8Oj4bubw7104bujw6PDreG6q+G7r8Ojw4Dhu6Phu43Do+G7o+G7j8O9w6No4buHw73Do+G6rmLDo3lj4bufw6PDrcO54buj4buNw6Phu5vhuqJow6No4buP4bufw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4buv4buPdcOj4buj4buNYuG6ssOjaGLhu6Phu43Do8ah4buP4buxw7XDo3jDqWg0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcONb8OjaOG7j8O94buF4bujw6Nn4buTw6Now73hu6Phu43Do2jhu4Hhu6/Do8Otw7Vu4bujw6PDreG7h+G6ssOjw63hu7kzw6Phuqnhu6PDo3nhu59i4bujw6No4buP4bufw6Phu6/hu4/huqt5w6N5d8O1b+G7o8OjacO9w6Phu5vhu5No4buPw6PhurHEg+G6r+G6pTPDo+G7o+G7jeG6qeG6ssOjeeG6oMOjw63hu4fDvcOj4bujZeG7nTPDo8ONw7Vu4bujw6Phu5vhuqJow6NY4buH4budw6NYxanhu6PDo8OtxJHDo3ll4buj4buNw6Now4Hhu6nhu6Phu43Do8Ot4buHw73Do3nDgcOjaMWpw6N44buxw6Phu49jw6N54buH4buj4buNNMOjw43DuuG7o+G7jcOjeeG7j+G7qcO1w6PGocO1b+G7ncOjeXfhuqkzw6NnZOG7n8OjacOB4but4buj4buNM8OjZ2Thu5/Do3l34buRw6Phu5vDgcaww7XDo8Otw7Vu4bujM8OjaOG7j+G7ucOjw63DueG7o+G7jcOjaMO94buj4buNw6No4buB4buvw6PDrcO1buG7o8Ojw61k4budw6NnZOG7n8Oj4bul4bujw6PDreG7k+G7o+G7jzPDo+G6qeG7o8OjeeG7n2Lhu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu4/DrOG7n8OjaeG6osOjZ+G6q+G7nzPDo+G7o2Xhu53Do+G6scSD4bqv4bqlM8OjeWXhu6Phu43Do3l3w4Hhu7Hhu6Phu43Do8Otw7Vu4bujw6N5Y8O1w6NY4buH4budw6NYxanhu6PDo+G7m2LDo+G6scOiXcOjecOBxanhu6Phu43Do8Otw4HFqeG7o+G7jcOj4bquxrDDtcOjeGThu6PDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6PDrcO1buG7o8OjecO1a8O9w6N54buP4bu3w6PGoeG7j+G7n2Thu6Phu43Do+G6r+G6r+G6t8OjLcOj4bqv4bqvw6LDo3l3w7Vuw73Do8ag4bqwL+G7jzTDoz/hu5HDo+G6ruG7g+G6sjPDo3ljw7XDo2jhuqtow6PGoeG7j8O9w6Phuq7huqJow6Np4bqiw6Nn4bqr4bufw6N5ZeG7o+G7jcOjeXfDgeG7seG7o+G7jcOjaOG6qeG7nzPDo8ONw7Vu4bujw6Phu5vhuqJow6NY4buH4budw6NYxanhu6PDo8OtxJHDo+G7m8Op4buvw6PDreG6u3nDo3nhu49r4budw6PDosOjeXdj4budw6Nnw7Vs4bujw6Phuqvhu6/Do2jhu4914buj4buNw6N2w73huqvDo3lkw7XDo+G6rsaww7XDo3nhu6Xhu6Phu43Do2h04buj4buNw6N4w73hu4F5w6PhurE04bqx4bq1xIPDo8agP+G6qDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buc4bu14bqpw6Phu4/DqMOj4bujYuG6sjPDo1jhu4fhu53Do1jFqeG7o8OjaOG7ocOjeeG7j2vhu53Do+G6t8SDw6NoxanDo3jhu7HDo+G7m8OBw73Do3l34buzw6Phu53GsMO1w6PDrcOB4buraMOjw63DgeG6qcOj4bquYuG7n8Oj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu40zw6Phu6Phur/hu6Phu43Do3nhu6Xhu6Phu43Do3h1w6PGoeG7j+G6q2jhu4/Do+G7j2Lhu6Phu43Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOjw63DtW7hu6PDo+G6rmLhu5/Do+G7neG7t2jDo8Otw7Ro4buPw6PGocO14buj4buPw6Np4buf4bqp4buj4buPw6Phu5tr4bujw6N5d2vhu6PDo+G6peG6tcSDNMOjw41vw6PDreG6q+G7r8Ojw4Dhu6Phu43Do+G7o+G7j8O9w6No4buHw73Do+G7o+G7jeG7j+G7mcOjacOB4but4buj4buNM8Oj4bubw4HGsMO1w6PDrcO1buG7o8Ojw63DgeG7q2jDo8Ot4buHw73Do3nDgcOjaOG7geG7r8Ojw63DtW7hu6PDo8OtZOG7ncOjZ2Thu5/Do2jhu4/hu4F5w6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOj4bquYsOjw63DucOjecO14bujw6No4buD4bqyw6No4bqp4bufNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznDjW/Do8OtZOG7ncOjZ2Thu5/Do2jhu4/hu5/Do3hk4bujw6PhurbDveG7gXnDo+G6rmLDo8Ot4bupw7XDo3h14buj4buNw6No4bu54bqpw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhur/hu6PDo3l34buf4buj4buNw6Phu6Nl4budw6PhurHEg+G6r+G6pTPDo2h04buj4buNw6N54bqraMOjxqHDtW/hu53Do3l34bqpM8OjZ2Thu5/Do2nDgeG7reG7o+G7jTPDo2dk4bufw6N5d+G7kcOjecO1b8O9w6N5w73Do+G7m8OBxrDDtcOjw63DtW7hu6PDo8OtxJHDo8Otw4Hhu6tow6Phu4/hu59i4bujw6No4buP4buZ4buj4buPw6N4xrDhu50zw6No4bqraMOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bqr4bujw6Phu6/hu4/hu7dow6Phuq7hu7fDo8Otw7Vu4bujw6No4buP4bufw6Phu5vDs8Oj4buPw7nDtcOjacO9w6Phu5vhu5No4buPw6Nnw7Vv4bujw6NY4buH4budw6NYxanhu6PDo+G6scSD4bqv4bqlw6PDrW3DvcOjw63EkcOjw63DgeG7q2jDo8ONw7Vu4bujw6Phu5vhuqJow6NY4buH4budw6NYxanhu6PDo3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6No4buP4bq7ecOjaOG7j2ozw6N54buPYuG7o+G7j8OjaHThu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6r+G6peG6scSDL+G6s+G6p2nhurfhuq/DosSDxIPEg8SDeeG6reG6peG6r+G6r+G6reG6reG6r+G7m+G6rzThu5fhu6/hu43huqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVjhuqLDo3nhu49i4buj4buPw6NodOG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOj4buaw7PDo+G7j8O5w7XDo0nDvcOj4bub4buTaOG7j8OjZ8O1b+G7o8OjWOG7h+G7ncOjWMWp4bujw6PhurHEg+G6r+G6pcOjaOG7ocOjeOG6osOjw63hu6Hhu6Phu43Do+G7jeG7oeG7r8OjxqHhu4904buj4buNw6N54buPb8OjeeG7j8O1bMO9w6No4bu54bqpw6Phu6Phu41i4buj4buPw6PDjcO1buG7o8OjWeG7rsOjWOG7h+G7ncOjWMWp4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlU4buj4buNw6NH4bu1w7XDo+G7jsO94bqyw6Phu5rDgcWp4buj4buNw6Mtw6Phu67hu4/hu6HDo+G7jMO14bqr4budw6PDrXVow6PDjcO1buG7o8Oj4bub4bqiaMOjWOG7h+G7ncOjWMWp4bujw6No4buP4bufw6Nnw7VseTHDo8ONb8Ojw61k4budw6NnZOG7n8OjaOG7j+G7n8Oj4buaw7PDo+G7j8O5w7XDo2nDvcOj4bub4buTaOG7j8OjZ8O1b+G7o8OjWOG7h+G7ncOjWMWp4bujw6Npw7XDs+G7o8Ojd+G6qcOj4bqp4bujw6N54bufYuG7ozPDo8ah4buPdOG7o+G7jcOj4bq2ZOG6ssOjd+G6qcOjeOG6osOjaHXDo8Ot4bqr4buj4buNw6N5w7VsaMOj4bqubcOjw63DtW7hu6Mzw6Phu6Phu43hu59iw7XDo+G7o+G7jcO9w7rhu6PDo8Otw7Vu4bujw6Phu5vDgcaww7XDo8Otw4Hhu6tow6No4buB4buvw6N54bqgw6N5d2Phu53Do2fDtWzhu6PDo+G6q+G7r8Ojw6LEg8SDxqA/4bqow6Phu6Phu43DvcO64bujw6PDrcO1buG7o8OjaOG7geG7r8OjeXfhuqJow6N5w7Vs4buvw6No4buP4bufw6Phu5vDs8Oj4buPw7nDtcOjw63EkcOjw63DgeG7q2jDo2jhu4Hhu6/Do3bDveG6qcOj4bud4bqr4bqyw6Phu6/hu4/huqt5w6Phuq80xIPEg8SDxqA/4bqow6Phuq5iw6Phu53DuXnDo+G7neG6q+G6ssOj4buv4buP4bqrecOjaeG6osOj4buv4buPcOG7o+G7jcOjw6LEg8SDw6PGoD/huqgzw6PDrW3Do+G7r+G7j3Dhu6Phu43Do+G7o2zDvcOjaOG7ocOjeOG6osOjaHXDo+G6rm3Do8Otw7Vu4bujw6Phuq5m4bujw6PDrWThu53Do2dk4bufw6No4buB4buvw6PDrcO1buG7o8Oj4bqp4bujw6N54bufYuG7ozQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5w43DuuG7o+G7jcOjeeG7j+G7qcO1w6PDjcO1buG7o8Oj4bub4bqiaMOjWOG7h+G7ncOjWMWp4bujw6NoQeG7o+G7jcOj4buj4bunw6Phu5vhuqJow6PDrWThu53Do2dk4bufw6Phu6/hu4/hu7dow6Phuq7hu7fDo8Ot4bupw7XDo3h14buj4buNw6N4w7Xhu6Phu4/Do+G7j+G7n2N5M8OjeGThu6PDo+G6tsO94buBecOjaOG7ueG6qcOj4buj4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlY4buH4budw6NYxanhu6PDo+G7m2LDo+G6r8OjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PDreG7k+G6qcOjZ2Lhu6PDo3nhu4/DvcO5aMOjacO1buG7o8Ojw4HDvcOjecO1a+G7o8OjeXfhu5/hu6Phu43Do2jhu4Hhu6/Do8Otw7Vu4bujM8Ojw63hurtow6Nnw7VuecOj4bubYsOj4bquYuG7n8Oj4bud4bu14bqpw6No4bqp4bufw6PDrcO1b+G7nTPDo2jhu7Xhu6Phu43Do+G6rsaww7XDo+G7j27Do3nhu4914buj4buNw6PGoWx5w6No4buBw73Do+G7j2PDo3nhu4fhu6Phu43Do8OtdMOjeeG7j+G7k8Ojw63DgeG7q2jDo8Ot4buHw73Do3nDgcOj4buv4buP4bqrecOjeXfDtW/hu6PDo8ah4buP4bqrw6PDrcO64buj4buNw6Nnw7kzw6No4bqraMOjw63DtW/hu53Do3nhu4/huqnhu53Do3bDveG6qeG7ozPDo2nDvcOj4bub4buTaOG7j8OjeWPDtcOjeXfDveG7o+G7jcOjeeG6v+G7ncOjeeG7j2Lhu6Phu4/Do+G7r+G7j3XDo2jhu6HDo+G7j27Do3nhu4914buj4buNw6No4buPw7Vsw73Do3jhuqvhu6Phu43Do3l34bqp4buj4buNw6N5d8O0w6PDreG7ieG7rzPDo+G7j8O1buG7o8Ojw61jw7XDo+G7m8O94buj4buNw6Phu5vDteG7o+G7j8OjeMOpaMOj4budYsO9w6Phu53hu6fDtcOjxqHhu4/DtcOj4budYuG7o8Ojw61r4budw6Nnw7104buj4buNw6PhurbDvXXhu6Phu43igKbDo2nhu5/Do8Otw4Hhu6tow6PDreG7h8O9w6N5w4HDo+G7j2PDo3nhu4fhu6Phu43Do8OtZOG7ncOjZ2Thu5/Do+G7o2vhu6PDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Nl4budw6Phu43hu4fhu6PDo8Ot4bq/4bqyw6N5d2vhu6PDo8Ot4buT4bqpw6NnYuG7o8OjWOG7h+G7ncOjWMWp4bujw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G6tmThurLDo3fhuqnDo3nhu5Hhu6Phu4/Do3l3Y+G7o+G7jcOjeeG7j8O1bMO9w6Phu4/hu7d5w6PDrcO1buG7ozPDo8Ot4bqr4buvw6PDgOG7o+G7jcOjeXV5w6Phu6Phu4/DvcOjaOG7h8O9w6Phu6/hu4/huqt5w6N5d8O1b+G7o8OjacO9w6Phu5vhu5No4buPw6Phuq5iw6PGocO14buj4buPw6N5bMOjLcOj4bq2xJHDo+G7j8O5w7U0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhu6HDo3nhu49vw6Phu6Phu6HDtcOj4buj4buNYuG7o+G7j8Ojw63DtW7hu6PDo+G7m8O9dOG7o8Ojw63DuuG7o+G7jcOj4buPYuG7o+G7j8OjaOG7teG7o+G7jcOjeOG6osOj4buv4buP4bqrecOjeXfDtW/hu6PDo1jhu4fhu53Do1jFqeG7o8OjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7j2Lhu6Phu4/Do3l34buR4buj4buPw6N5d+G7scOjeeG7j2Lhu6Phu4/Do+G7ncO5ecOjw610w6N54buP4buTw6N5d3Hhu6Phu43Do8Otw7Vv4budw6Npw73Do+G7m+G7k2jhu4/Do3bDvXVow6Phu43DteG6qTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OGfDo3h54bqy4bubw6x94bqj4budeOG7ny1nw7Vpw7Utw7Lhu5/hu6N5LeG6sMOsw7Xhu43hu495MeG7o+G7n3fhu53huqnhu5vhuqM54buOY8Oj4bua4bqp4bujOC9nOTgv4buvOQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]