(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh, có đến 80% số lượng cát hiện nay được dùng cho san lấp mặt bằng, chỉ có 20% được dùng cho các công trình xây dựng. Đa phần lượng cát đang sử dụng cho xây dựng được khai thác từ tự nhiên. Tuy nhiên, tài nguyên cát đang sử dụng một cách lãng phí khiến ngày càng cạn kiệt.
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTTeG7t+G7mk0tckTDguG6skVq4buZQk5MTcOC4bq24buca+G7k+G7jeG6tcO6ReG7meG7mk7hu61N4buZw71zTeG7mUXhurThu7FF4buZTXXDieG7mU12ReG7meG7s8OSReG6suG7mU3hu4bDguG7meG7tXLhu5lF4bqyTuG7gkXhu5lNdMOC4buZReG6sk7hu5zhuqBF4buZTOG7q0Xhu5nDveG6uOG7mU1L4bqgReG7meG7teG6rHLhu5l5dEXDsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu43DouG6tOG7t8OJ4buZw6JLTkXhurLhu5lN4buxxJDhu5lb4bq0TuG7nOG6okXhu5nDveG7gEXhurLhu5nhu5Z04buZw6LDguG6ok3hu5lDw4LEgsSQ4buZReG7pUXhurLhu5lEw5XDjEXhurLhu5lN4bqoReG6tGzhu5nDveG6uOG7meG7teG6okXhu5lw4buVw6zhu5lM4buG4buZRMOVw4xF4bqy4buZw71zTeG7meG6tMOCxIJF4buZRXLhu5zhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu7PDk0XhurLhu5nDveG6tMOJ4buZTHJF4buZROG7rcSo4buZxJDGsE3hu5l5xalF4bqybOG7mcO94bq04bqo4buZw73hurjhu5nGoeG7lcOs4buZ4bu1w5XDjMO94buZ4buzw5NF4bqy4buZw73hurTDieG7mcO9c8O94buZw73hu4BF4bqy4buZTUvhuqZF4bq04buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6sm3hu5nhu7Ry4buZxKjhurThu69F4buZRMOVw4xF4bqy4buZw71zTeG7meG7tXJF4bqy4buZTOG7mOG7meG7s8OSReG6suG7mcO94bq0w4nhu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZ4bu1w5XDjMO94buZQ+G6tHLDguG7mU3hurRzw73hu5lN4buQ4buZTeG7kuG7mUXhurTDguG6oEVt4buZw6JO4buc4buZReG6tMOC4bqgRWzhu5lNdMOC4buZReG6sk7hu5zhuqBF4buZw71zTeG7meG7tXJF4bqy4buZTOG7mOG7meG7s8OSReG6suG7mcSQ4buETeG7mcO9c8O94bq04buZRMO5ReG6suG7mcSo4bq04bqk4buZQ+G6tMOC4bqiReG7mUXhurJ04buc4buZw710ReG6suG7mcO9dUXhu5lDw4LEgk1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu6Phu5vhu5vEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5fhu5vhu58v4buX4bujcOG7s8ah4buXcOG7leG7l+G7o+G7oU1w4buXceG7n+G7lUThu5VtQsSo4bqyxKlLacah4buf4buX4buT4buZckRNaeG7k+G6tcO6ReG7meG7mk7hu61N4buZw71zTeG7mUXhurThu7FF4buZTXXDieG7mU12ReG7meG7s8OSReG6suG7mU3hu4bDguG7meG7tXLhu5lF4bqyTuG7gkXhu5lNdMOC4buZReG6sk7hu5zhuqBF4buZTOG7q0Xhu5nDveG6uOG7mU1L4bqgReG7meG7teG6rHLhu5l5dEXhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7o+G7m+G7m+G7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jeG6u0nDguG7mcSo4bq0w5VIReG6suG7mcO94bq04buxxJDhu5nhu7XDguG7mU1Lw5VJw73hu5nhu7XhurhF4buZ4bu14buvTmzhu5nEkOG7hE3hu5lM4buG4buZ4buzw4lyReG6tOG7mUXhurLhurTDgsSCxKjhu5nhu7XDueG7mcSQdUXhurThu5nhu7N1ReG7meG7tcOVcuG7meG7lnTDieG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTeG7mcO9c03hu5lF4bq04buxReG7mU11w4ls4buZ4buzw5NF4bqy4buZ4bu14bqu4buZTeG6tHLhu5zhu5lN4bq04bqi4buZw71zTeG7mUPhurRyw4Lhu5lN4bq0c8O94buZTeG7kuG7mUXhurTDguG6oEXhu5nhu4rhu5nEkOG7hE3hu5lM4buG4buZ4bq0dUXhurLhu5nEkMOSw73hu5lNS8OJReG6suG7mUpOc+G7mU1L4bqmReG6tOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5nDveG7gEXhurLhu5lNS+G6pkXhurRt4buZw6LhurThu7fDieG7meG7teG6uGzhu5nDvXPDveG7meG7s8OJckXhurThu5lF4bqy4bq0w4LEgsSo4buZ4bu1w7nhu5nhu7Xhu69O4buZTcOV4buZ4buz4bux4buc4buZw73hurRO4bucw4NF4buZTMO6ReG7meG7mk7hu61N4buZw71zTeG7mUXhurThu7FF4buZTXXDieG7mU3hu5Lhu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZTeG6tHLhu5zhu5lN4bq04bqi4buZw73hurTDieG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUTDgsSCTuG7mcO9c03hu5lN4buS4buZReG6tMOC4bqgRW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o+G7m+G7m8So4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/GoeG7l+G7m+G7ny/hu5fhu6Nw4buzxqHhu5dw4buX4buj4buV4budTeG7l+G7lcah4buVcEThu5VtQsSo4bqyxKlLaeG7m3Hhu5Xhu5Phu5lyRE1p4buT4bq1w7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5nDvXNN4buZReG6tOG7sUXhu5lNdcOJ4buZTXZF4buZ4buzw5JF4bqy4buZTeG7hsOC4buZ4bu1cuG7mUXhurJO4buCReG7mU10w4Lhu5lF4bqyTuG7nOG6oEXhu5lM4burReG7mcO94bq44buZTUvhuqBF4buZ4bu14bqscuG7mXl0ReG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k3Dhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4buj4bub4bub4buT4buZL+G7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNIuG7hE3hu5lNS8OJReG6suG7mUXhurThu5RF4bqy4buZ4bu1SEXhu5nhu5bhuqzhu5nhu7XDguG7meG7teG7r07hu5lNS8OJReG6suG7meG7lsOCxILDveG7meG7teG7r07hu5lNw5Xhu5nhu7Phu7Hhu5zhu5nDveG6tE7hu5zDg0Xhu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5nDvXNN4buZReG6tOG7sUXhu5lNdcOJ4buZTeG7kuG7meG7teG7hEXhurLhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRF4buZTeG6qEXhurThu5lEdOG7mcOd4buAReG6suG7mU3hu5zhu5nDoiAuLuG7mcOq4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7meG7lnThu5nDouG6tMOVSEXhurLhu5nEkHXDguG7mS504buZXcOC4bqgRWzhu5nhu5rDueG7mcOi4buxReG7meG6seG6tE/DvWzhu5nhurRO4bucxIJF4buZIOG7gEXhurLhu5nDneG7hkXhurJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu53hu59xxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ah4buX4bub4bufL+G7l+G7o3Dhu7PGoeG7l3Dhu5fhu6Phu53hu5VN4buh4buf4buX4buV4buXROG7lW1CxKjhurLEqUtpcOG7l+G7neG7k+G7mXJETWnhu5PhurXDukXhu5nhu5pO4butTeG7mcO9c03hu5lF4bq04buxReG7mU11w4nhu5lNdkXhu5nhu7PDkkXhurLhu5lN4buGw4Lhu5nhu7Vy4buZReG6sk7hu4JF4buZTXTDguG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUzhu6tF4buZw73hurjhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRF4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu53hu59x4buT4buZL+G7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buN4buy4bux4buc4buZw73hurRO4bucw4NF4buZTMO6ReG7meG7mk7hu61N4buZw71zTeG7mUXhurThu7FF4buZTXXDieG7meG7teG7gkXhurLhu5l54buEbOG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUTDgsSCTuG7meG7tXPhu5lN4buQ4buZxJBz4buc4buZw73hu63EqOG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUTDgsSCTuG7meG7tcOVw4zDveG7mcO94bq0TuG7nOG6rkXhu5nhu5Z0w4nhu5nEkHPhu5zhu5lF4bqy4bq0w4LDg0Xhu5lMSOG7mcO94butxKjhu5nhu7Xhuq7hu5lNw4LhuqJF4buZ4bq0dEXhurThu5lF4bqy4bq0w4LDg0Xhu5lN4bq04buAbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXDhu5Xhu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4buj4buV4bufxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ah4buX4bub4bufL+G7l+G7o3Dhu7PGoeG7l3Dhu5fhu5/hu5fhu51N4buXceG7o+G7o+G7l0Thu5VtQsSo4bqyxKlLaeG7n+G7o+G7neG7k+G7mXJETWnhu5PhurXDukXhu5nhu5pO4butTeG7mcO9c03hu5lF4bq04buxReG7mU11w4nhu5lNdkXhu5nhu7PDkkXhurLhu5lN4buGw4Lhu5nhu7Vy4buZReG6sk7hu4JF4buZTXTDguG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUzhu6tF4buZw73hurjhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRF4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6Phu5Xhu5/hu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu40g4bqyTuG7nOG6oEXhu5lEw4LEgk7hu5nhu7Vz4buZTHJO4buZQ+G6tMOC4buZReG6suG6tMOCw4NF4buZTeG6tOG7gOG7meG7tcOVw4zDveG7meG7tcOVcuG7meG7lnTDieG7mcSQc+G7nOG7mUXhurLhurTDgsODReG7mU3hurTDlOG7mcO94butxKjhu5nhu7Xhuq7hu5lNw4LhuqJF4buZ4bq0dEXhurThu5lF4bqy4bq0w4LDg0Xhu5lF4bq0w4ps4buZTHJO4buZ4bu14bq44buZSk5y4buZeeG7pUXhurLhu5lNw7rDguG7mcO94bq0TuG7nOG6rkXhu5nhu5Z0w4nhu5nEkHPhu5zhu5lMdEXhurLhu5lLTkXhurLhu5nhu7Xhuq7hu5nEqOG6tOG7sUXhu5lEw4l1w4Js4buZw71zw73hu5nhurR1TeG7meG7tXPhu5nhu7VzxKjhu5nDlEXhurLhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu5zhuqBO4buZw73hu69O4buZw73hu4jhu5nhurR1TeG7mUV1xKjhu5lEw4LEgk7hu5nDveG7jHLhu5nEkHPhu5zhu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5nDvXNN4buZTMOA4buZ4bu1w5XDjMO94buZ4bu1w5Vy4buZ4buWdMOJ4buZxJBz4buc4buZReG6suG6tMOCw4NF4buZ4bu14bqu4buZw73hurThuqLhu5lNdcOJ4buZw71zTW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7nXHhu5vEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5fhu5vhu58v4buX4bujcOG7s8ah4buXcOG7l3DGoeG7lU3hu5fhu5fhu59w4buXROG7lW1CxKjhurLEqUtp4buh4buXceG7k+G7mXJETWnhu5PhurXDukXhu5nhu5pO4butTeG7mcO9c03hu5lF4bq04buxReG7mU11w4nhu5lNdkXhu5nhu7PDkkXhurLhu5lN4buGw4Lhu5nhu7Vy4buZReG6sk7hu4JF4buZTXTDguG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUzhu6tF4buZw73hurjhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRF4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu51x4bub4buT4buZL+G7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNw51zw73hu5nhurR1TeG7meG7tXPhu5lD4bq04buAReG6suG7meG7tXPEqOG7mcOUReG6suG7meG7nOG6oE7hu5nDveG7r07hu5lMw4Dhu5nhu7XDlcOMw73hu5nDveG6tE7hu5zhuq5F4buZRHXDguG7mcSQc+G7nOG7mUXhurLhurTDgsODReG7mU3hurTDlOG7mcO94butxKjhu5nhu7Xhuq7hu5lF4bqy4bq0w4LDg0Xhu5lEdcOCbeG7mSDhurJO4buc4bqgReG7mUTDgsSCTuG7meG7tcO54buZSk5y4buZxJBz4buc4buZReG6suG6tMOCw4NF4buZw71zTeG7mcO94bq0TuG7nOG6rkXhu5lEdcOC4buZxJBz4buc4buZTHRF4bqy4buZS05F4bqy4buZ4bu14bqu4buZTcOC4bqixKjhu5lNw5LDveG7mUx0ReG6suG7mUThurzDvWzhu5nDvXPDveG7meG6tHVN4buZw71zTeG7mUx0ReG6suG7mUThurzDveG7meG7teG7jOG7meG7teG7hOG7mUXhurTDiuG7mU3hurThu7fDieG7mU3DguG6oE7hu5nDveG6tE53ReG7mUzDgOG7mUpOcuG7mXnhu6VF4bqy4buZTcO6w4Lhu5nDveG6tE7hu5zhuq5F4buZ4bu14bqiReG7mcSQc+G7nOG7mUvhu5hy4buZ4bu14bqu4buZRHTEkOG7mUx1w73hurThu5lNS8OVScO94buZQ+G6tMOC4buZ4buaTuG7rU3hu5nhu5rDleG7ikXhurJtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7LDgsSQ4bqy4buZw71EckxMaeG7k8OCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu5/hu5Xhu5XEqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHhu5fhu5vhu58v4buX4bujcOG7s8ah4buXcOG7l3Dhu5fhu51N4bujceG7l3Dhu6NE4buVbULEqOG6ssSpS2lw4buX4buj4buT4buZckRNaeG7k+G6tcO6ReG7meG7mk7hu61N4buZw71zTeG7mUXhurThu7FF4buZTXXDieG7mU12ReG7meG7s8OSReG6suG7mU3hu4bDguG7meG7tXLhu5lF4bqyTuG7gkXhu5lNdMOC4buZReG6sk7hu5zhuqBF4buZTOG7q0Xhu5nDveG6uOG7mU1L4bqgReG7meG7teG6rHLhu5l5dEXhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Nw4buV4buV4buT4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNaeG7k+G7n+G7leG7leG7k+G7mS/hu43Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jeG6u0nDguG7meG7s+G7seG7nOG7mcO94bq0TuG7nMODReG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTeG7mU3hu5Lhu5nhu7Xhu4RF4bqybOG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7meG7tXPEqOG7mcOUReG6suG7meG7tcOVw4zDveG7mUXhurThu5RF4bqy4buZ4buc4bqgTuG7mcO94buvTuG7mUPhurThu6dN4buZQ+G6tOG7t+G7mcO94buMcuG7mU3hurThuqzhu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6smzhu5nhurLDgnLDieG7mU3hurThu4BF4bqybOG7mU3hurThu4zhu5zhu5lEw4zDgmzhu5lNdkXhu5nhu7PDkkXhurLhu5lN4buGw4Lhu5nhu7Vy4buZ4bu1w5XDjMO94buZReG6sk7hu4JF4buZTXTDguG7mUXhurJO4buc4bqgReG7mUzhu6tF4buZw73hurjhu5lNS+G6oEXhu5nhu7Xhuqxy4buZeXRFbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFJOTeG6tMOJS+G7k+G7jS7DlUhF4bqy4buZw6LhurRIxJDDsi/EqOG7jQ==

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]