(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi đổi tên từ Facebook thành Meta, công ty tiếp tục thực hiện một thay đổi nữa, lần này với một tính năng lâu đời trên trang mạng xã hội đông người dùng nhất thế giới.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMW/hurxp4bu5dndpc+G6pHdp4bq64bunw4Bp4bq6dsOyw4B2aSN04bq6b+G6uWnhu6xvcXRw4bqg4bqg4bu5aeG6unfFqcSQaeG6uuG7gHFpc+G6pHdp4bq64bunw4BpPXThu4rhurhp4busdHRy4buBL3bDrOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHMW/hurxp4bu5dndpc+G6pHdp4bq64bunw4Bp4bq6R2nhu6xvcXRw4bqg4bqg4bu5aeG6unbDssOAdmkjdOG6um/hurlpceG6tsOA4buvaeG6usSoaeG6unfFqcSQaeG6uuG7gHFp4bq6dkhxaXZ34bupw4Bpw4HDguG6umnhurp2b8SoaXPhuqR3acOAw41v4bq5aUHhu53DgGnDgMOyxKhpw4zhuqh3acOBw4Lhurpp4bq6eMOAdmnDgMO0w4Dhu69pQcah4bq8aXPhuqp3aeG6usOJ4bunw4Bp4bq6w4lvw4Dhu69pw4Hhu43DgOG7r2nhu4jDtWl2w4J3aXPhurbDgOG7r2nDgOG7r+G7hOG6qndpcuG6vsOA4buvacOAduG7m+G6umnhurp2xalp4buvd+G6qHfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlocuG6unbhurzDgXBpd1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpasOsbMSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i8OtbC/DrMOtanLEqcOsw63DrMSp4buJxKnhurptbW1qQW4tw4F04bq6by3hu61vcXRw4bqg4bqg4bu54bq74bu3xJDhu69oaW9B4bq64bqpaDFv4bq8aeG7uXZ3aXPhuqR3aeG6uuG7p8OAaeG6unbDssOAdmkjdOG6um/hurlp4busb3F0cOG6oOG6oOG7uWnhurp3xanEkGnhurrhu4BxaXPhuqR3aeG6uuG7p8OAaT104buK4bq4aeG7rHR0cmhp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGrDrGxoaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ2dOG6oGlz4bqi4bq5aSN04bq6b2lzw7VpReG6vMSoxanhurppc8O9w4B2aXPhuqR3aeG6uuG7p8OAacOA4buv4bq84bq0w4BpceG7m8SQaeG6unfDgGnhurpGcWlx4buGb2nhu6xvcXRw4bqg4bqg4bu54bq5aXHDg8OAaeG7r8SCd2lBw7JpPXThu4rhurhp4busdHRy4bq7aVPGocSoaUHDsmnhurp2w7LDgHZpxJB24budw4BpcXZ4w4B2aXHhu4ZvaXLDvXF2acOM4buAacOBw7Jpw4Dhu6/hu4Thuqp3aXLhur7DgOG7r2ly4bq+w4Dhu69pc+G7q2lx4bujxJBpw4B24buj4bq6aeG6unfDgGnhurpGcWnhurpHaXDhu43DgGlww6jhurlpw4Dhu6/hu4Thuqp3aeG6unbGocOA4bq5aeG6unbhu53DgGnhurrhu4RCw4Dhu6/hurlpccOzcWnDgHbDsmlBw7XDgHZpc+G7jeG6oOG6uWnEkHbhu4ThuqzDgOG7r2nhurp34bupw4Bp4bq6w4nhurzEqMaww4Bp4bq6duG6tsOA4buv4bq54oCmaeG7iHTDgWl2xIJpc2/DgOG7r2lxdndvaeG6uMO5acOAdsONw4Dhu69p4buveeG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHw6N34bupcWnhurp2b8SoaXPhuqR3aUHhu53DgGnDgMOyxKhp4bq44bulaXF24bq8xKjhu6vDgGnhurpHaT104buK4bq4aeG7rHR0cmnhurhvw4Dhu69p4busdHRy4bq5acOBw4LhurppccOzd2nhurrhu6fDgGlz4buEQnFpcXbhuqBpQcOyacOJw4rhurppw4Dhu6/hu5HDgGl24bqsw4Bpw4B24buTw4Fpc8OzxJBpRsOA4buvaXHDs3FpxKjhu6fhurxpceG7neG6vGnDgcOyaeG7rG9xdHDhuqDhuqDhu7lpc+G7meG6umnDiW9pc+G6sndpw4zhuqh3aeG7rHR0cuG6u2ky4bunw4BpPXThu4rhurhp4busdHRyaXPDtWlz4buEQnFp4bq4SWly4buAw4Dhu69pduG6rMOAacOsamnDgMO0w4Hhurlp4bu54buraeG6ukdp4bu5dndp4bq6eMOAdmnDgMO0w4Dhu69pw4DDssSoacOJb2nDgeG7keG6uuG6u2kjdOG6um9p4buvd+G7j3dp4bq6dnhxdmnDieG7k8OA4buvaXPGocSoaXF24buzaUHDsmnDgcOC4bq6aeG6uEhp4bq6dm/EqGlz4bqkd2nhurrhu6fDgGlz4buraeKAnMSQduG7j8OAacOzw4B2aeG6uuG6suG6uml24bqsw4Bpw4B2d8aw4bq8aUHhuqDhu413acOAw4J3aXLhurzDgOG7r2nDgcOyacOBxIJ3acOA4buv4buE4bqqd2nDgHZ5w4Bp4bq6duG7m8SoaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4Dhu6/hurzhurTDgGlx4bubxJBpcsONaUF34bup4bq8aXHhu4ZvaXbEguKAneG6uWnDjMOyaeKAnMOMd+G7qXFpc+G6pHdp4bq64bunw4Bpw4DDssSoaeG7uXbhurbDgOG7r2nhu4/DgHZpduG7hEPDgOG7r2lzxanDgGl24bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvaXHhu4ZvaUbDgOG7r2ly4buAw4Dhu69p4bq6dnThuqBpw4Dhu6924bu1b2nDicOCw4Dhu69pduG6rMOA4oCd4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fDo3fhu6lxaXPhuqR3aeG6unbhu4ThuqzDgOG7r2l2d+G7qeG6vGlx4bqiaeG6unbhu6tpQcOyaeG7ucWp4bq6aUXhurzhu49pceG7hm9pccOzcWnDjOG7gGlw4bunaXDhurJ3aXLhuqBpw4x34bupcWlBb8OAaeG6usOJ4bq8xKjGsMOAaeG6unfDgGnhurpGcWnDjMOyaeG6unbhurbDgOG7r2nhurp3w4Bp4bq4b3dpQeG7qXF2aeG6usOJ4bunw4Bp4busb3F0cOG6oOG6oOG7uWnhurrDieG6oMOA4buvaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4BpReG6vG/hurtpPeG7r3Z34bunw4BpcUbhurxpc8O1aXF24buzacOJb2nDieG7k8OA4buvaeG6unbhurbDgOG7r2nhurp3w4Bp4bq4b3dpQeG7qXF2acOAduG7o8OAaXPhu4RCcWnhurhIaXF2w4ppSmnhurrDieG7p8OAacOAxrDDgGnhurrhu4/DgOG7r2nDgHZ3xrDhurxpduG6rMOAaeG6uOG6oGnDjOG6qHdpccOzcWlww7PhuqBpccOz4bqgaXJIb2nhurrDieG7p8OAaeG6unbhurbDgOG7r2nhurp3w4Bp4bq6dkhxaeG6usWpacOqcXZ4w4B2aeG6unbhurLDgOG7r+G6v+G6u2lT4bq0w4Dhu69p4bq6duG6qnfhurlpccOzcWnDgHbDsmlF4bq84buPw4BpQUppc2/DgOG7r2nhu4h0w4Fp4buIdeG6umlxw7Nxdmlxw7NxaXHhurbDgOG7r2nhurrEqGlx4bq2w4Dhu69pw4Dhu6924bupaUHhuqjDgGnhu4jFqcSQaXbhu43DgOG7r2nDgMOCd2ly4bq8w4Dhu69p4bq6dnThuqBp4bq6duG6vOG7o+G6umnhurrhuqDDs8OAaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pccOzcWnhu7nhu6fDgHZpxJB2xqHDgGnEkHbhurJ3aXHhu4ZvaXbEguG6u2nDo8awacSQduG7ncOAacOBecOAduG6uWkjdOG6um9pcXbhuqBpcHfFqeG6uml2xIJpc2/DgOG7r2lBw7LDgWnDjHfhu6lxaXPhu6tp4buvd+G7j8OBaUHhu4RCw4Dhu69pw4DDgndpcuG6vMOA4buvaXF2eMOAdmnhurrDicO9aXPhu4RCcWl2d+G7q8OAaeG6unbDvWnhurrDieG7p8OAaeG6usOJb8OA4buvaXF24buGaXHhu4ZvacOBxIJ3acOA4buv4buE4bqqd+G6u2k94buvdnfhu6fDgGlxRuG6vGlx4buGb2nDiXfhu6fDgOG7r2kjdOG6um9pc8O1aXF24buzacOJb2nDieG7k8OA4buvaeG6unbhurzhu6Phurpp4bq64bqgw7PDgGnDgOG7r+G6vOG6tMOAaXHhu5vEkGnhurp3w4Bp4bq6RnFpceG6omnhurp24buraeG6unbDinFpc+G7n8SoacOAdnfGsOG6vGnDgOG7r+G7hOG6qndpc+G7hG9pw4lvaXHDs3Fp4bq6duG6tsOA4buvaeG6unfDgGlxSHFpc+G6oG/DgGl24bqsw4Dhurlp4bq6duG7o8OBaXF2eGnDgOG7r2/EqGlx4buPaXHDs3FpcXZ4w4B2aeG6usOJw71p4buvd2/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ2b8SoaXPhuqR3aXPhurJ3acOM4bqod2nhurrhu6fDgGlx4buGb2nDgOG7r+G6vOG6tMOAaXHhu5vEkGlyw41pQXfhu6nhurxpceG7gsOA4buvaXHhuqJp4bq6duG7q2nhu693w4rEkGnhu4jhuqJvaXDhuq5p4bq4SGnDgHbhu53DgWlB4buhw4Bp4bq6d8aww4Fp4bufw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2lGw4Dhu69pcuG7gMOA4buv4bq7aVbhuqzDgGnDrGppw4DDtMOBaeG6usOJ4buE4bqoceG6uWnhu7l2d2k9dOG7iuG6uGnhu6x0dHJpc+G7hEJxaeG7r3fhuqh3aeG6unZ34bup4bq84bq5aeG7rG9xdHDhuqDhuqDhu7lp4bu5duG6tsOA4buvaXHhuqJp4bq6dsO5aeKAnD104buK4bq44oCdaXPhu6tpw4Dhu6/hu4Thuqp3aXLhur7DgOG7r2ly4buxacOAduG7ncOBaUHhu6HDgGlxduG6oGlxdkZxacOAw7TDgOG7r2lx4buGb2nDgOG6ouG6u2kyw4nhuqDDgOG7r2nDgcOC4bq6aXDhu4/DgGnhu692d2nDgHbhuqhp4buvSXdpcXbhuqBpw4B2xqHDgGnDjHfhu6fDgOG6uWkjdOG6um9pcXbhu7Npw4lvacOJ4buTw4Dhu69pccOzd2nhurrhu6fDgGnigJw9dOG7iuG6uGnhu6x0dHLigJ1p4bu5dnfFqcOAacOBxIJ3acOA4buv4buE4bqqd2nDgOG7r3bhu7Vpw4nhu5PDgOG7r2lzxqHEqGlBw7Jpw4HDguG6umnDgOG6rHdpcsOyw4B2aXF24bqgaeG6unfDgGnhurpGcWlxdkZp4bu5duG6tsOA4buvacSQduG7j3dpccOzcWlww7J3aXPDtMOA4buvaeG6ukdpcOG7jcOAaXDDqOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkE/hurzhurp24bqgw4lo4buHIsOjacOqMnZ04bqgaU/DieG6oOG7r3Ry4bq7ceG6oMOB4bq/4buBL8SQ4buH

PV (Theo Aroged.com)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]