(vhds.baothanhhoa.vn) - Được tiền thì mất tình cảm. Đấy là sự thật ở không ít gia đình có vợ hoặc chồng đi làm ăn xa. Ly hương đôi khi cũng đồng nghĩa với ly thân thậm chí ly hôn.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw5nhuqPhu6cz4buN4buLeeG7jcOsM8Op4buL4bun4bu34buF4buNM8Oz4bu3M+G7i+G7reG7n+G7jcOsPDw8ITPhurrhu4Xhu40z4buN4buLeeG7jcOsM8Oyw6Phu4kz4buN4buLxIMzb+G7i+G7leG7jcOsM2Vq4buN4buLM+G7t+G7g+G7jVsv4buLNV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJd4bq64butccOpM+G7peG7iWbhu40z4bul4buLajPDsuG6q+G7pTPhu6Vq4buN4buLM8Op4bqxw7I8M+G6uuG6q+G7tzPDs8SDM8O5dzPhu6Xhu4tj4bulM3Izb+G7i+G7leG7jcOsM8Sp4bulM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4szw6nDtTPDvXEz4buL4buP4bqlw6kzw6nhu4vGoeG7jcOsM+G6u+G7iTPDs8SDw7Iz4bqz4buNM+G7teG6ozwzw5Phu7cz4buL4but4buf4buNw6wz4bq74buV4buJM2/hu4vhu4kzw6nhu7Hhu43DrDPhurvGoeG7jcOsM+G7jcOs4buLbeG6ozPDveG7oeG7iTPDs+G7tzPhu6Xhu4vhuqnhu40z4bul4buLY8OyM8Op4buLxKkzw7Phu7cz4buL4buV4buNPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG6ueG7peG7i+G7p8OyZTPhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OhNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzOTbDoXThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2ODcvNcOhw6Hhurk5NMOgOWE1w6Dhu6XhuqFhNjc1w7M0PG50w6wuw7om4bqhw6AyM+G6o8Oz4bulJjLDmeG6o+G7pzPhu43hu4t54buNw6wzw6nhu4vhu6fhu7fhu4Xhu40zw7Phu7cz4buL4but4buf4buNw6w8PDwhM+G6uuG7heG7jTPhu43hu4t54buNw6wzw7LDo+G7iTPhu43hu4vEgzNv4buL4buV4buNw6wzZWrhu43hu4sz4bu34buD4buNMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOhNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjI5NsOhMjMvXeG7pHYzb+G7i+G7iTPDqeG7j+G7jTPhurnhuqnhu6cz4bq74buJM8OzxIPDsjPhurPhu40z4bu14bqjM2/hu4vhu5Xhu43DrDPhu6XDunIzw71mKTPDqeG7i2wzw6nDtOG7jTNlxIMzw4wzw6nhu4vhurPDsjPDucO1w6kzw6nhu4vDo+G7pzPhu43hu5vhu4k8Wy90XVvhurnhu4nDvTPDqcOz4bqjw7nDuSYy4bq5w7rhur3Ds+G6o+G7peG6veG6uTJdW8O54bulw7rhu4/hu43DrF3hu6Thu4nhu40zw7Phu4nhu4Phu40zdeG7p+G6o+G7jSFbL8O54bulw7rhu4/hu43DrF1b4bunw7Mzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7peG7ieG7pcOz4bq9LeG7peG7i+G7p8OyZS3huqPhu43hurktw7nhuqN04buPMl1bw7Phu4ldW+G6ozPhu6Xhu4nhu6XDs+G6vSYyw5nhuqPhu6cz4buN4buLeeG7jcOsM8Op4buL4bun4bu34buF4buNM8Oz4bu3M+G7i+G7reG7n+G7jcOsPDw8ITPhu6R2M+G7pOG7i+G7leG7jTPigJzhu6XDgDN04buLxanigJ3igKYyM+G7i8O64bq9w60mMi/DueG6o+G7py3hu43hu4vhu6fhu43DrC3DqeG7i+G7p+G7t+G6veG7jS3Ds+G7ty3hu4vhu6fhu4/hu43DrC3hu41lw7l0LeG7peG7py3hu41lw7l0LeG7peG7i+G7j+G7jS3hu6Xhu7ctdOG7i+G7py0tNjk5YTc84buL4bulw7IyXVvhu4nDssOsM8O5w7rDqSYyL8Oy4bq94bq54buJ4bqjLzU2NC/hu43hur3hu7PDuS82Njg3LzXDocOh4bq5OTTDoDk4NTfhu6U3NzjDoeG6ocOzNDxudMOsMjPhuqPDs+G7pSYyw5nhuqPhu6cz4buN4buLeeG7jcOsM8Op4buL4bun4bu34buF4buNM8Oz4bu3M+G7i+G7reG7n+G7jcOsPDw8ITPhurrhu4Xhu40z4buN4buLeeG7jcOsM8Oyw6Phu4kz4buN4buLxIMzb+G7i+G7leG7jcOsM2Vq4buN4buLM+G7t+G7g+G7jTIzL11bL+G6o11b4bq54buJw71dW8O54bulw7rhu4/hu43DrF1b4bqjM+G7peG7ieG7pcOz4bq9JjLDmeG6o+G7pzPhu43hu4t54buNw6wzw6nhu4vhu6fhu7fhu4Xhu40zw7Phu7cz4buL4but4buf4buNw6w8PDwhM+G7pHYz4buk4buL4buV4buNM+KAnOG7pcOAM3Thu4vFqeKAneKApjIz4buLw7rhur3DrSYyL8O54bqj4bunLeG7jeG7i+G7p+G7jcOsLcOp4buL4bun4bu34bq94buNLcOz4bu3LeG7i+G7p+G7j+G7jcOsLeG7jWXDuXQt4bul4bunLeG7jWXDuXQt4bul4buL4buP4buNLeG7peG7ty104buL4bunLS02OTlhNzzhu4vhu6XDsjJdw5nhuqPhu6cz4buN4buLeeG7jcOsM8Op4buL4bun4bu34buF4buNM8Oz4bu3M+G7i+G7reG7n+G7jcOsPDw8ITPhu6R2M+G7pOG7i+G7leG7jTPigJzhu6XDgDN04buLxanigJ3igKZbL+G6o11bL8O54bulw7rhu4/hu43DrF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buL4bq94bqj4bq5Ml3DjOG7keG7iTPhu6Xhu4vhu5Xhu40z4oCc4bulw4AzdOG7i8Wp4oCdM+G7peG7i2oz4buL4buf4buJM3Xhu6fDozPhu43hu4vhu63hu43DrDN14bun4bqxM+G7peG7i3fDqSkz4bq74bq3M8Opw7Uzw7l3M8Os4buJxIPhu6czw6nDtTPDvWoz4bul4buL4buV4buNM+G6q+G7tzPDqcO1M+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buNw6zhu61w4buJM+G6u+G7iTPDs8SDw7Iz4bqz4buNM+G7teG6ozwz4buM4buLcDPhu43hu4t54buNw6wzw6nhu4vhu6fhu7fhu4Xhu40zw7Phu7cz4buL4but4buf4buNw6wpM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buL4bubM+G7peG7i+G7j8Oj4bulM+G7jcOs4buLw6jhu48pM+G7jeG7i8SDM8Op4bqj4buPM+G7pWLhu43DrDPDsuG7kcOpM8Oz4buD4buNM8O54bqj4buNM8O5w6Phu6UpM8Opw7Uz4buN4buLxIMzw6nDtOG7jTPhu6Vj4bunM+G7peG7i+G7g8OyM+G7teG6vTPhu4vhu5/hu4kz4buL4buP4bqlw6kz4oCc4bulxKnDqeG7izPhu6XDunnigJ0zw73Eg+G7iTNl4bqjM8Oy4buJ4buF4buNw6wz4bq74bqr4bul4oCmWy90XVsv4bq54buJw71dWy/Ds+G7iV1bL+G7p8OzXVvhurnhu4nDvTPDqcOz4bqjw7nDuSYyw6nDs8O6Ml1bL+G6ueG7icO9XVsv4bq54buJw71dW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu5Thu43DrDPDk+G7gzPhu4zDrOG7kcOpM+G7pOG7p+G6q+G7jSkzRcSpM+G7peG7i+G7rTPDqeG7i+G7iTNl4bubM2/hu4nhu4PDsjPhu6Xhu50z4bulw7rhu61y4buNw6wz4bul4budM+G6ueG6qeG7jTN04buL4buXM+G7pOG7i+G6q+G7jcOsM8OZ4buf4buNKTPhu6Xhu4trM+G7pcO64bqr4buNM+G7tuG7g+G7jTPDicOj4bulM3vhu4zhu4vhu60z4bu04bun4bqp4buNfTNl4buj4buNw6wz4bulw7piw7Iz4bul4butM2/hu4vhu4kz4buN4buL4bq1w6kz4bq74buF4buNM8Op4bqp4bunM8Op4buL4bun4bu3Z+G7jTPDs+G7tzPhu4vhu63hu5/hu43DrDPDveG7p+G7iTPEqeG7pSkzZeG7p8ah4buNM+G7jeG7i+G7iWbhu6c8M0Xhu6fGoeG7jTPDvWozw6nhu4tsM+G7pXYz4buN4bqzw7IzNjQ2NDPhurvhu4Xhu40z4buN4bqj4bu3KTNv4buL4bunM3Thu4vhu5cz4buk4buL4bqr4buNw6wzw5nhu5/hu40z4bq74bq3M8Opw7Uz4bul4buh4buJM8OhM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4szw7Phu7cz4buL4buV4buNKTPDqeG7i+G7p+G7t2fhu40z4buL4buJ4buFw7Izw6zhuqV0M3Izb+G7i+G7pzN04buL4buXM+G7jcSD4bu3PDPhu5Thu43DrDPhu6Thu6fhuqvhu40z4buN4buL4buhM8Oz4bqv4buJITPigJzhu6TDuuG7reG7ocOpM+G6u+G6qeG7tykzxKnhu6Uzw7PhurXDsikzOTMtM2Ez4buN4bqzw7Izw7Lhu6Hhu4kzw6nDtTM1M8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTPhu43hu4vhu63hu43DrDNv4buL4buV4buNw6wz4buL4buJaOG7pzPDueG6o+G7jzM2M+G7jeG6s8OyM+G7pcO6cjPDs+G6r+G7iTPhurvhuqnhu7czw6nEg+G7jcOsM+G7jeG7i+G7iWbhu6cpM+G6u2bhu6cz4bu14bun4bqr4bulM3Thu4vDo+G7pTPhu6V2M8O94buJZ8OpM+G6u+G7iTPDs8SDw7Iz4bqz4buNM3Izw6nDo8OpM+G7pWzhu43hu4sz4buNw6zhu4/Eg+G7iSkzw6nhu68zw71xM+G7i+G7j+G6pcOpM8Op4buLxqHhu43DrDPhurvhu4kzw7rGoeG7iTN14bun4bqj4bu3M8O9ZjPDs8SDw7Iz4bul4buL4burM+G7peG7qcOpM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jeKAnTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3Dicaw4buNw6wz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40z4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTPhu7bhu4Phu40zw4nDo+G7pSkz4bu24buD4buNM+G7pOG7i+G6teG7jcOsM8Op4bux4buNw6wzw7PEgzM1M+G7pcO64buP4buNw6wz4buN4buLeeG7jcOsM2/hu4vhu6czdOG7i+G7lzPDqcO1M8O54buXM8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTPDqeG6o+G7jzPhu43hu4vhuqvhu6UpM+G7jeG7i2ozcjPhu6Xhu4trM+G7pcO64bqr4buNPDM2M+G7jeG6s8OyM+G7jeG6o+G7tykzb+G7i+G7pzN04buL4buXM8Opw7UzYTPDqeG6pXQzw71xM8Op4buLxqHhu43DrDPhurvhu4kzw7PEg8OyM+G6s+G7jTPhu7XhuqMzw7Phu7cz4bq5azwz4buU4buNw6wzw5Phu4Mzw53hurPhu40z4buK4bun4bu3Z+G7jSkzRcSpM+G7peG7i+G7rTPDqeG7i+G7iTNl4bubM2/hu4nhu4PDsjPhu6Xhu50z4bulw7rhu61y4buNw6wz4bul4budM+G6ueG6qeG7jTN04buL4buXM+G7tuG7g+G7jTPhu6Thu4vhurXhu43DrDPhu43DrGPDsjPhu43DrMaw4buJITPigJzDkuG6q+G7tzPDqeG6pXQzw7Phu7cz4buL4buV4buNM+G7peG7j8SD4buNM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4sz4bulw7rhu4EpM8Os4buJcDPDqeG7i+G7qzPhu7fhu4Xhu6cz4bq7xIPhu40z4buV4buNw6wzcjPDs+G6r+G7iTPhu43hu6fhu5Xhu4kzw6nhu4/hu43igJ08Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4nDo8Op4buLM+G6u+G6qeG7tzM4M+G7peG7i8Oj4buNw6wpM+G6o+G7jeG7izPhu4w8w5084bukM8O9xIMzw71xM8OzxIMzw5M84bukPE8pM+G7jcOs4butcOG7iTPDqeG7q+G6ozPhu6Xhu4vhu5Xhu40z4bu24buD4buNM+G7pOG7i+G6teG7jcOsM8Op4buLxKnhu43hu4sz4bul4buL4buvw6kz4bq74butcOG7jcOsM+G6o+G7iTPhu43huqvhu7cz4bq74buJPDPigJzDnXEz4bul4buV4buJM8OzxIPDsjNyM+G7pWzhu43hu4sz4buNw6zhu4/Eg+G7iTwz4buk4buLcOG7iTPDrOG7ieG6o+G7jTPhurti4bunKTM2M+G7peG7i8Oj4buNw6wzw71mM3Xhu6fhu4MzNTPDs2Lhu40z4buN4buL4but4buNw6wzw7nhuqPhu6cz4bq7w7Uz4bul4buL4but4bqjM+G6uWLhu40pM+G7peG7iWbhu40zw6nhu7Hhu43DrDNv4buL4buV4buNw6wzw6x44buJM8O9ZjPhu4154bqjPDPDmeG6o+G7pzPhu43Eg+G7tzPDvWYpM8Op4buVM+G6q+G7tzPhurvDtOG7iTPDs+G7tzPhu4vhu5Xhu408M8OJw7Uz4bul4buLaCkzw6nhu5Uz4bqr4bu3M+G6u+G6tzPDqcO1M8Oy4buX4buJM3Xhu6fhuqPhu40z4buLZzPDsuG7oeG7iTPhu43hu4vhu63hu43DrDPhu6Xhu5Xhu4kz4bul4buLajPDvcSR4buNM8Oy4bun4buX4buNM+G7jcSp4bunM8Os4buJeTPDqeG7p+G7m8OpM+G7i+G7leG7jTPhu43hu4vhuqnhu40z4buNxIPhu7cz4bq7aDPDqcOjw6kzw6nhu4/hu40zw6nDtTPDsuG6vykz4bul4bun4bu3M+G7jeG7i+G7ieG7g+G7jTPDuXczw73hu4lnw6kz4bq74bq3M8O64buHM8O54bqj4buNw6wzw7Lhu5vhu6Uz4buL4but4buh4buNw6wzb+G7i8Ojw6nigKbigJ0pM+G6o+G7jeG7izPhu6Qzw6nhu4vhu48zZeG7ieG7heG7pTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3Dk2Lhu40zw6zhu4lyM8Oz4bqv4buJM8O54buXM8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsMzYz4buN4bqzw7Iz4bulw7pyM8Oz4bqv4buJM+G6u+G6qeG7tzNyM+G7i+G7p+G7t2fhu40z4buM4buL4butM+G7tOG7p+G6qeG7jSkz4bul4buLazPhu6XDuuG6q+G7jTPhu7bhu4Phu40zw4nDo+G7pTPDvcSDM+G7teG6tzPhu6Thu4vhu61x4buNw6wz4buM4buJ4buN4buLM8OzxIMzNjPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG7i3nhu43DrDPhurtr4bqjM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPDqcO1M8O54buXM8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTPhu43hu4vhu4lm4bunM+G7jeG7i+G6q+G7pTPhu4vhu6fhu7dn4buNM8O94buh4buJM+G7peG7neG7jcOsMznDoDPDveG7qSkz4bulw7rhu4/hu43DrDPhurvDtTPDqeG7i+G7qzPhu7fhu4Xhu6czw7Phu4nhu4Phu40zdeG7p+G6o+G7jTPhurvhu4Xhu40zw6nDo8OpM+G7pcO64butcOG7jcOsM+G7i3F0M+G6u+G7iTPDs8SDw7Iz4bqz4buNM+G7teG6ozwzUjPhu7Xhurcz4buk4buL4butceG7jcOsM+G7jOG7ieG7jeG7iykzw7Lhu5vhu6Uzw7nhu5cz4bul4buL4buV4buNM+G7jeG7i+G7rTPhu7Thu6fhuqnhu40z4buk4buL4butceG7jcOsKTPhurrGoeG7jcOsM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPDqeG7seG7jcOsM+G7teG6seG7tzPDuuG6ozPhu43hu4vhu4lm4bunM8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTPDssSDM+G7pcO64buP4buNw6wz4bq7w7Uzw6nDtTPhu43hu4t54buNw6wzw6nhuqnhu6czw6nhu4vhu6fhu7dn4buNM+G7i+G7heG7pTPDueG7r8OpM2Xhu6fGoeG7jTPhu43hu4vhu60z4bulw7rhu61w4buNw6wz4buLcXQzw6nhu6vhuqMzZcSDM+G7jDzhu6Q8w4wzcjPhu6Xhu4vhu5Xhu40z4bu04bun4bqp4buNM+G7pOG7i+G7rXHhu43DrDwzw4zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7izNlxIMzw4wz4bul4buL4bun4bubw6kz4buL4bubM+G7jcOs4buLw6jhu488M+G7jOG6s8OyM+G7jeG6o+G7tykzZcSDM8OMM+G6u+G6tzPhu4vhu5/hu40zw6E0M+G7peG7p+G7neG7iTwz4bukw7rhu4/hu43DrDPDqeG6s+G7jTPhu43hu4vEgzPhurvhu5/hu40zw7nhu58pM2XEgzPDueG7l+G7jcOsM8OpxrDhu43DrDPhurvhu6/huqMzw6nhu4vDo+G7pzPhu43hu5vhu4kzODPhu6Xhu6fhu53hu4k8M8OJw6PDqeG7izPhurvhuqnhu7cz4buL4buf4buNMzcz4buN4bqzw7IpM8Op4buP4buNM+G6ueG6qeG7pzPhurvhu4kzw7PEg8OyM+G6s+G7jTPhu7XhuqMz4bq7xqHhu43DrDPhu6Xhu4tw4buJM8Op4bq14bulM+G6u+G7r+G7pTN14bun4bqj4buNM+G7i2czw73hu6Hhu4kzw6nhu4/hu40z4bulw7rhuqPhu4kzZcSDPDPhu6R2M+G6u8O1KTPDqeG7j+G7jTPhurnhuqnhu6czb+G7i+G7leG7jcOsM+G7pcO6cjPDvWY8M8OJw7Thu40z4buNw6zhu61w4buJM8Op4buP4buNM+G7pcO64bqj4buJKTPhu4vhu4ln4buNM+G6u+G7iTPhu6Vs4buN4buLM+G7jcOs4buPxIPhu4kzw7PEg8OyM+G6s+G7jSkz4bul4buLbOG7jeG7izPhu6Xhu4vhu4/hurHhu43DrDPDsuG7oeG7iTPDrHjhu4kz4bul4buJZuG7jTPDvWYzw6nhu4vhu48z4buL4bqj4buJM2XEgzPDqeG7i8Oj4bunPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7tOG6tzPhu7bhu4Phu40zw5LhuqAze+G7jOG7leG7jcOsM8OJ4buX4buNw6x9M8Op4bux4buNw6wzw7PEgzPDsuG7m+G7pTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG7i3nhu43DrDPhurtr4bqjM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPDqcO1M8O54buXM8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTPhu6Xhu63hu5/hu43DrDPhurvhu5fhu4kz4buN4buL4buJZuG7pzPDqeG7q+G6ozPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G7jcSD4bu3PDPhu6R2M+G7jeG6s8OyMzY0NeG6oTPhurvhu4Xhu40z4buN4bqj4bu3KTPhu6XDuuG7g+G7jTPhurtr4bqjM2XEg+G7jTPDqcO1Mzc0M8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jSkz4bulw7rhu4/hu43DrDPhurvDtTNv4buL4buP4bqx4buNw6wzw6E0OjPDueG7lzPDveG7qTPDs+G7ieG7g+G7jTN14bun4bqj4buNM+G6u+G7iTPDs8SDw7Iz4bqz4buNM+G7teG6ozwzw4nDo+G7jTNl4bubM+G7peG7rTN04buLw6N0M+G7teG6tzPhu7bhu4Phu40zw5LhuqApM+G6o+G7jeG7izNU4buL4bqvw7Iz4buMw6zhu5HDqTPhu6Thu4vGsOG7tzPDqeG7i+G7jzNl4buJ4buF4bulITPigJzhurrhuqMzw7nhu5czw73hu6kzw7Phu7cz4buL4buV4buNKTPDqcOjw6kzw6nhuqV0M8O9cTPDqeG7i8ah4buNw6wz4bul4bun4bud4buJM+G6u3Dhu4kzw6nDtOG7jTPhu6XDuuG7gTwzw5Phuqvhu7cz4buN4buL4bqj4bunM8Oy4bub4bulM+G7peG7i3Dhu4kzw6zhu4nhuqPhu40pM+G6u+G7iTPDs8SDw7Iz4bqz4buNM+G7teG6ozPDusah4buJM8OzxIPDsjPhurvhu5/hu40zw7rhuqMz4bulw7ThuqPigJ08Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdUjPhu7bhu4Phu40zw5LhuqApM8Opw6PDqTPhu6Xhu4vhu5Xhu40z4bukw7rhu6fhu43DrDNU4buLxakpM1Thu4vFqTPhu4rhu63hu43DrDPhu4vhuqPhu7cz4bukw7rhu6fhu43DrDPhu6ThuqnDsikzw7Lhu5vhu6Uzw73Eg+G7iTPhu43hurPDsjPhu6XDunIzw7Phuq/hu4kz4bq74bqp4bu3M8Op4bux4buNw6wzw6zhu4nhuqMz4bul4bqz4buNw6wzw6nDo8OpM8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTwzUjPhu43hu4t54buNw6wz4bul4buL4buV4buNM+G7jcSD4bu3KTPhu43hu4Xhu6cz4buN4buL4butM8O54buPM8O94buh4buJM8O54buXM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM+G6u+G7iTPDs8SDw7Iz4bqz4buNM+G7teG6ozPDvcSDM8O54buXM8O94bupM8Oz4bu3M+G7i+G7leG7jTPhu6Xhu4tqM+G7pcOAM8OzZzPDs+G7tzPhu4vhu5Xhu40zw7PEgzPhu6Xhu4vhuqt0M+G7jeG7i+G7reG7jcOsM+G7jeG7heG7pzPDueG7jzPDveG7oeG7iTPDqcOjw6kz4buNw6zhu6fhu7fhu4Phu40z4buN4buL4bqp4buNM+G6ucSR4buNM+G6u+G7heG7jTPDs+G7tzPhu4vhu5Xhu40zw71qM+G7t+G7heG7pzPhu6Xhu5cz4bq74buJM8OzxIPDsjPhurPhu40z4bu14bqjM8Oz4bqv4buJM8Op4bqj4buPM+G7i+G7n+G7jTwzw4zhuqV0M8OsczPhu43hu4vhu4lm4bunM8Opw6Phu40zZeG7mzPhu6Xhu4vhu5Xhu40pM+G7i+G7kTPhurtm4bunM2Xhu6fhu5Xhu43DrDPhu6Xhu4nhu4Xhu43DrDPhu6Xhu4tyM+G6ucSD4buJKTNlcuG7iTPhu6Xhu4t3w6kz4bul4buFM+G7pcO64but4buhw6kz4bq74bqp4bu3KTNv4buL4buJM8Op4buL4but4bqjM8Opw7UzdOG7i+G7j+G7jcOsM+G7pcO6xIPhu48z4bq74buJM8OzxIPDsjPhurPhu40z4bu14bqjKTPhu6XDgDPDs2czw7Phu7cz4buL4buV4buNM2/hu4vhu5Xhu43DrDPhu43hu4vhu4lm4bunPDPhu4zhu4vhu63hu43DrDPDueG6o+G7pzPhu43hu4t54buNw6wzw6nhu4vhu6fhu7fhu4Xhu40zw7Phu7cz4buL4but4buf4buNw6wzZeG7o+G7jcOsM2/DquG7jzPhu6Xhu4vhur3hu48z4buLZzPDs+G7qeG7tzwz4buk4buV4buJM+G7jeG7i+G7oTPhurvhu4Xhu40zw6nhu4vhu4nhuqMzw7nhu4Ezw6nhu6vhuqMzZcSDM0XGsOG7iTPhu6Thu4trM8OT4bu5KTNFxKkz4bul4buL4butM8Op4buL4buJM2Xhu5szb+G7ieG7g8OyM+G7pcO64butcuG7jcOsM+G7peG7i+G7leG7jTPhu6TDuuG7p+G7jcOsM+G7pOG6qcOyITPigJzhu4zhu4Xhu6cz4buL4bqj4buJM8O9cTPDqeG7i8ah4buNw6wzw6nGsOG7jcOsM8OzxIPDsjPhurPhu40z4bu14bqjM+G7peG7i2ozw6nhu4/hu40zw6nDo+G7iTPhurtoM3Iz4buN4buLxIMzw6nhu4vhu48z4buV4buNw6wzZcSDM+G7pcO64buV4buNw6wpM+G6ueG7jzPhurvDtTPDueG7hzNv4buL4buV4buNw6wz4bulw7rDo+G7jeG7izNv4buL4buT4buJM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu6Xhu4vhu4ln4bulM+G7peG7i8O04buJM8Op4buL4buPM8Op4buP4buNM+G7pcO64buBPDPDncSDM8Oz4bu3M+G7i+G7reG7n+G7jcOsM+G6u8ah4buNw6wz4buNw6zhu4tt4bqjM+G6u+G7iTPhurtoM+G7peG7i+G6o+G7tzPhurvhu53hu4kzw6nhu6fhu5vDqTPDueG7l+G7jcOsKTPhu43hu4t54buNw6wzw7Lhu4/hu43DrDPDuXcz4bq74burM+G6u2Lhu7cz4buL4buf4buNM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM+G6u+G7leG7iTNv4buL4buJM+G7peG7iWbhu40zb+G7ieG7hcOyM+G6u+G7rXHDqTPDusah4buJM8OyxIMz4bulauG7jeG7izPDqeG6scOyM8Oz4bqv4buJM2/hu4vhu5Xhu43DrDPDqcO04buN4oCm4oCdPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7jMOsxIPhu7czw6nEg+G7jcOsM8Os4buJ4bqjM+G7peG6s+G7jcOsM8Opw6PDqTPDveG7qTPDs+G7tzPhu4vhu5Xhu40zw73hu6Hhu4kzw7rhuqvhu6Uz4buN4buL4buJZuG7pzPhu43DrOG7p+G7t+G7g+G7jTPhu43hu4vhuqnhu40pM+G7pcO64buP4buNw6wz4bq7w7Uz4bqx4buN4buLM+G7i+G7rXLhu43DrDPhu6V2M+G7t+G7heG7pzPhu6Xhu5cz4bq74buJM8OzxIPDsjPhurPhu40z4bu14bqjM2/hu4vDozPhu43hu4vhu4lm4bunPDPhu6Thu4t3w6kz4bul4buFKTPDs+G7tzPhu4vhu63hu5/hu43DrDPhurtoM+G7peG7i+G6o+G7tzPhurvhu53hu4kzw7Lhu5vhu6Uzw6nhu6fhu5vDqTPDueG7l+G7jcOsKTPDsuG7nzPhu63hu6HDqTPDsuG7m+G7pTPDuXcz4bq74burM+G6u2Lhu7cz4buL4buf4buNKTPhurtoM2Xhu4nhu4Xhu40z4but4buhw6kzw7Lhu58z4bul4buLxIPhu43hu4szw7l3M+G7peG7i2Phu6U8M+G7jOG7i8SDM+G7jcOsw7Xhu4kz4bul4buL4bqj4bu3M2XDouG7jcOsM+G7jeG7i8SDM8Op4bqj4buPM+G7pWLhu43DrDwz4buK4bubM+G7jcOs4buLw6jhu48z4bq74bq3M+G7peG7i+G7j8Oj4bulM+G7jcOs4buLw6jhu48zw73hu6Hhu4kz4buLxIPhu43hu4sz4bulw7pq4buN4buLM8Oz4bu3M+G7i+G7reG7n+G7jcOsPDPhu4zhu4vhu63hu43DrDPDueG6o+G7pzPhu43hu4t54buNw6wzw6nhu4vhu6fhu7fhu4Xhu40zw7Phu7cz4buL4but4buf4buNw6wpM2/hu4vhu5Xhu43DrDPhu6XDusOj4buN4buLM2/hu4vhu5Phu4kz4buN4buLeeG7jcOsM8Op4bqp4bunM8Op4buL4bun4bu3Z+G7jTNl4bunxqHhu40pM+G6u+G6tzPDqcO1M+G7jeG7i3nhu43DrDPDssOj4buJM+G7jeG7i8SDM2/hu4vhu5Xhu43DrDNlauG7jeG7izPhu7fhu4Phu43igKZbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu6Xhur3hu7Xhu6Ut4bqjw7Phu4nDrOG7jSEzw7rhu4nDrOG7i+G7pSgyXVvDueG7pcO64buP4buNw6xdRcSD4buJM8O9xIMz4bqx4buN4buLITNFw6Lhu43DrDPhu4zDrOG6qeG7jVsvw7nhu6XDuuG7j+G7jcOsXVsvdF0=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]