(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày hội đọc sách năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” vừa diễn ra tại Trường THCS Trần Phú và Trường Tiểu học số 2 thị trấn Nông Cống với sự phối hợp giữa Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch Nông Cống. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eW1S4buUQeG7quG6pOG7lE1B4buUTeG6pCpBTlJPQeG7hOG7nOG7hkHhu7DDguG7hk54L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l54bq5TeG6pCpBTlJPQeG7hOG7nOG7hkHhu7DDguG7hk5B4buU4bqq4buYQeG6oMOB4bqg4bqgQT3Dmk9B4buGTllB4buE4buIQeKAnDdO4bq44buUQU7hu7Lhu5RNQT3huqrhu5RBTsag4bq0QT3huqRBxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RBPeG6quG7lEFOxqDhurRB4buE4buc4buG4oCdQT3hu7bhurRB4buCT0vhu5RB4buq4bq0QeG7rOG6pk9Bb+G7quG7ssOZ4buUTUFv4bqlN25Bb+G7quG6uuG7lEFrTlZBPeG6pEFv4buq4buyw5nhu5RNQW9PSuG7rkFO4buc4buGQeG7sFBB4bqgQeG7rE7hu4xB4bus4buq4bq44buUQeG6ueG7oOG7lE1BN1Dhu5RNQT3Dmk9B4buw4bu4QcavTlBPQU7hu6TGr0FNTyPhurRBb07hu7JBPU/EqOG7lEHhu6zhu47hu5ROQT3huqRBb+G7quG7ruG7lE1B4busw4nhu5hB4bub4bqq4buUQU7GoOG6tEFvTuG7oOG7lE1B4busT+G7lOG7sUFvTkpB4busTuG6tOG7lkE94bqkQTjhu65B4buS4buM4buGTkHhurnhu6Dhu5RNQTdQ4buUTeG7rUHhuqXhu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buE4bqoQeG7rE7hu65BTlbhu6xB4buE4bug4buUTUHhu4Thuqzhu5ZB4buGw4Lhu5RB4buAUuG7sUFNT8OC4buWQT1Pw4zhu5RBPeG6pEFO4buc4buGQeG7sE/hu5RO4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQcSC4bqi4bqixq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu4Lhu5Thu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDDgMSCL8OA4bqy4bqw4buCw4HDgeG6tsOB4bqy4bqi4bqg4busw4PhurLhuqLhurbDgOG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO6xILDgMOD4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5bVLhu5RB4buq4bqk4buUTUHhu5RN4bqkKkFOUk9B4buE4buc4buGQeG7sMOC4buGTuG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSC4bqi4bqi4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l54bujRkHhu6xO4buyQT1PxKjhu5RB4buS4buy4buuQeG7hFLhu5RNQeG7rOG7juG7lE5B4buY4bq04buUTUE94buIQcOD4butw4HDgcOBQeG7gOG6rOG7lEHhu7DDguG7hk5BTuG6tCrhu7FBTuG6uMavQeG7guG6vuG7lOG7sUHGr07hu5bhu5RNQcavTlZB4buGw4Lhu4ZB4busTkpB4buS4buW4bqmT0Hhu4RKQU1Pw5pPQeG7rE5PxKjhu65B4busw5pPQeG7hsOC4buUQeG7gFLhu7FBTU/DguG7lkE9T8OM4buUQT3huqRBTuG7nOG7hkHhu7BP4buUTkHhu4ZZ4bq0QeG6oEHhu6zhu6rhu7LDmeG7lE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lBxILhuqLhuqLGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7guG7lOG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oMOAxIIvw4DhurLhurDhu4LDgcOB4bq2w4DDgcOA4bqi4bus4bq24bquw4PhuqDDgeG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO6w4DhurLhurbhu7lB4bq04buS4busw7rhu7ltUuG7lEHhu6rhuqThu5RNQeG7lE3huqQqQU5ST0Hhu4Thu5zhu4ZB4buww4Lhu4ZO4bu5QSRP4buC4busTsO64bu54bq2w4HDgeG7uUFORk9NTuG7rMO64bu5xILhuqLhuqLhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l54bql4buc4buGQeG7sE/hu5ROQU7hu7Thu5RNQeG7kE7hu6ZPQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7mFLhu6xB4oCc4buq4bu24buUTUHhu7DDguG7hk7hu7nhu63hu63hu614T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEguG6ouG6osavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4buC4buU4but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqgw4DEgi/DgOG6suG6sOG7gsOBw4HhurbDgMOAw4DDgeG7rMSC4bqi4bqu4bqyw4Phu5LDgeG7rcOUxq9NxrDhu6rDusSCw4PDg+G7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uW1S4buUQeG7quG6pOG7lE1B4buUTeG6pCpBTlJPQeG7hOG7nOG7hkHhu7DDguG7hk7hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nEguG6ouG6ouG7uUEveXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eTnDiSpB4buE4buy4buk4buGQSVG4buYQeG7kuG6pEHhu4ZOT+G7iuG7hkElRkHhu4ThurRBLUHhu4JPQS1B4buU4bqq4buUTUHhu4Dhu6ZPQeG7rOG7qsOM4buUQSVGQeG7kE7hu6Dhu5RNQeG7hk7hu45B4buS4bqkQeG7lE4j4buUTUFNT+G6tOG7lEHhu6zhu6rhu7Lhu5RNQeG7gOG6pCpB4buww4Lhu4ZOQeG7kuG7oE9B4buG4buuUOG7lOG7sUHhu4BC4busQeG7mELhu6zhu7FBTuG7nOG7hkHhu7BP4buUTkHhu4bhu5rhu5RB4buE4buy4buk4buGQeG7sEBB4buCWOG7lE1B4buYw4IqQeG7rMOT4buUTuG7sUHhu6zhu6rhu64qQeG7huG6vMavQU/hu5Thu6xG4buq4buURuG7rEHhu5RN4bq0KkHhu6zhu6rDjOG7lEElRuKApngvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEguG6osODxq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu4Lhu5Thu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDhuqDDgMSCL8OA4bqy4bqw4buCw4HDgeG6tsOA4bqgw4DhurDhu6zDgOG6ouG6ouG6ruG6tuG7ksOB4butw5TGr03GsOG7qsO64bqgw4PEguG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uW1S4buUQeG7quG6pOG7lE1B4buUTeG6pCpBTlJPQeG7hOG7nOG7hkHhu7DDguG7hk7hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nEguG6osOD4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5bsOJ4buUQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu5LhuqRB4buE4buM4bq0QeG7hE9K4buYQeG7rFNB4buGTuG7tOG7hkHhu5RN4bqkKkFOUk9B4buww4Lhu4ZO4buxQeG7mOG6pEHhu6ZB4buExqBBTuG7nOG7hkHhu7BP4buUTkHhu4ZX4buUTUHhu5RNUU9B4buAw4zhu5RB4buUTuG6tOG7rkHhu4RKQeG7hOG7nOG7hkHhu5ROI+G7lE1B4buG4buuUOG7lEHhu7DDguG7hk5BKsOM4buuQeG7rE7Dk+G7hk7hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eE/hu5hNQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5TzdG4buU4busRuG7quG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lBxILhuqLhuqLGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7guG7lOG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL+G6oOG6oMOAxIIvw4DhurLhurDhu4LDgcOB4bq2w4DhuqDEguG6oOG7rOG6sOG6ouG6ouG6sMOA4buSw4Hhu63DlMavTcaw4buqw7rhurLEguG6suG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uW1S4buUQeG7quG6pOG7lE1B4buUTeG6pCpBTlJPQeG7hOG7nOG7hkHhu7DDguG7hk7hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nEguG6ouG6ouG7uUEveXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5eW/huqZPQeG7lE3huqQqQU5ST0Hhu5ThuqQq4buxQW9O4buyQT1PxKjhu5RB4bus4buO4buUTkHhu4ThuqhB4bus4buq4bq04buWQeG7rEThu5RNQcSC4bquQeG7gOG6rOG7lEHhu7DDguG7hk5B4bus4buq4buMQU1Pw4JBxILhu63DgcOBxILhu63DgcOBw4FB4buEUeG7lE1B4buGTuG7lkHhu6zhu6rhu7LDmeG7lE1Bb09K4buuQU7hu5zhu4ZB4buwUEHhuqBB4busTuG7jEHhu6zhu6rhurjhu5RB4bq54bug4buUTUE3UOG7lE3hu61Bb+G7quG7ssOa4buGQeG7hMag4buxQeG7rE7hu7JBPU/EqOG7lEHhu6zhu47hu5ROQeG7hsOd4buUTUHhu4ThuqhB4bus4buq4bq04buWQeG7rEThu5RNQeG6suG6tkHhu4Dhuqzhu5RB4buww4Lhu4ZOQeG7rOG7quG7jEFNT8OCQcOAw4FB4bus4buqT8So4buuQeG7hFHhu5RNQeG7rOG7tkHhu5RN4buuUeG7lEEl4bqoQU5ST0FOxqDhurRB4buGTuG7lkFv4buq4buyw5nhu5RNQW/huqU3bkFv4buq4bq64buUQWtOVuG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEguG6ouG6osavJeG7q+G7uUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4buC4buU4but4buA4bq04buW4busTuG6tOG7lE5O4buW4bq04butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqgw4DEgi/DgOG6suG6sOG7gsOBw4HhurbDgMODw4DhurLhu6zhurbhurbhuqDhuqLhuqDhu5LDgeG7rcOUxq9NxrDhu6rDuuG6tuG6tsOB4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5bVLhu5RB4buq4bqk4buUTUHhu5RN4bqkKkFOUk9B4buE4buc4buGQeG7sMOC4buGTuG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSC4bqi4bqi4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5bsOC4buGTkHhu5LhuqRB4buUTeG7rlHhu5RB4bus4buqT0Hhu6xO4bu04buGQT3hu6BB4bus4bq84buUQT3huqRB4buQTuG7oOG7lE1B4buA4bq04buWQU1Pw5lB4buY4bq0T0Hhu5hS4busQeG7hlnhurRB4buUTsOJ4buUQeG7kuG7luG6pk/hu61BxKlB4buExqDhu7FB4buGTuG7tOG6tEHhu5ROI+G7lE1BTU/DgkHhu6zhu6rhu4xBPeG6quG7lEFOxqDhurRB4busT+G7lE5B4busTuG6uuG7lEHhu5BOw4Lhu4ZB4buUTuG6tOG7rkHhu5ROQ+G7mEFNT1bGr0Hhu4bhu5bhu5RB4buUTeG7ssOZT0Hhu5Lhu7Lhu65B4bus4buqI0Hhu5ROI+G7lE1B4busT+G7lE5BTuG7luG6tEHhu6jhu67hurThu5RB4bus4buq4buc4buUTeG7rUHhurlN4bqkKkFOUk9B4buE4buc4buGQeG7sMOC4buGTkE9w5pPQeG7mFjhu4ZB4buEw5Phu4ZOQeG7lE7DieG7lEHhu5LDjOG7lEFNT8OCQeG7rOG7quG7jEHhu4ZZ4bq0QeG7sMOC4buGTkE94bqkQeG7rMOS4buUTkEqw4zhu65B4buC4bqk4buUTkHhu4ZO4buWQeG7sMOC4buGTuG7sUHhu4RKQU7hu5zhu4ZB4buwT+G7lE5BTsOS4buUTkHhu6xO4bqk4buUTkHhu6xOxqBPQeG7qOG7rkbhu5RB4buE4buc4buGQeG7sMOC4buGTkHhu7FBxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RBPeG6quG7lEFOxqDhurRB4buE4buc4buGQeG7rOG6pk9B4buUTeG6tCpB4bus4buq4buyw5nhu5RNQU7hu5zhu4ZB4buEUeG7lE1B4busTsOZT0Hhu6xP4buKxq9B4buG4bq84buUQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu5RN4buuUeG7lEHhu7DDguG7hk5B4buYw5pP4buxQeG7sMOC4buGTkFO4bq0KuG7sUHhu4BTQcOT4buGTuG7sUHhu5BOw4Lhu5hBxq9Ow4Lhu7FB4buS4bu44bq0QeG7hk7hu5zhu5RB4buUTiPhu5RNQeG7huG7rlDhu5RB4buww4Lhu4ZOQSrDjOG7rkHhu6xOw5Phu4ZO4but4but4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGry7hu67hu6xO4buW4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHhu6pPTU7hu6zhu6vhu7l54bubT8So4busQS7hu5ROQS1BN2/hu5t4L8aveQ==

Việt Anh - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]