(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện miền núi Mường Lát thường xuyên thực hiện việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn, góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, bản sắc của các dân tộc.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhur8j4buo4bui4buMw4PDquG6qlnDg0dE4buew4NZw5rhu6J4w4Phu67hu47huqpZw4Phu47DnSzDg0nDlcODWEThu6LDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDg+G7ruG7jsOVw4M/4buCWcODWeG7jk/Dg0jhu7jhuqjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg0dC4buew4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NZ4buOw5VPw53Dg1hV4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu54buB4buOJuG7ouG7jMOD4buiReG7nMODVsOd4bqow4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1bDnSxN4buiw4M/QsOD4buB4buO4bq+4buiw4NJ4bq+4buiw4NI4bqqSMODSeG6vuG7osODWcOZSMOD4buOw50sTuG7osOD4bucw5VN4buiw4Phu6Lhu7LDlcOD4bq/I+G7qOG7ouG7jMODw6rhuqpZw4NZ4buOI+G7qOG7ouG7jMODO8OdLEvhu6LDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4M/w5VOSMODR0Thu57Dg1nDmuG7onjDg+G7ruG7juG6qlnDg+G7jsOdLMOD4buMw5XhuqrDg1lX4buSw4NJw5XDg1hE4buiw4M/ReG7osOD4buO4bug4bqow4Phu67hu47DlcODP+G7glnDg1nhu45Pw4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7onjDg+G7jOG7oOG7rsOD4buu4buO4buG4buiw4Phu4zDlSbDg+G7jOG7kOG7osODP0LDg+G7ruG7juG6qlnDg+G7jsOdLMODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMODWVfDnSxN4buiw4NZ4buOVeG7ouG7jHjDg0dE4buiw4NYw4lIw4NI4bu44bqow4NI4bqqSMODSeG6vuG7osODWcOZSHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqJJWeG7jsOd4bucR8ODw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILhuq7hu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThuq7huqThu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6ruG6tC/hurDEgsSCScOC4bquw4Lhuq7huqzhurThurBZ4bq24bqs4bqm4bq24bq04buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bq24bqk4bqm4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhur8j4buo4bui4buMw4PDquG6qlnDg0dE4buew4NZw5rhu6J4w4Phu67hu47huqpZw4Phu47DnSzDg0nDlcODWEThu6LDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDg+G7ruG7jsOVw4M/4buCWcODWeG7jk/Dg0jhu7jhuqjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg0dC4buew4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NZ4buOw5VPw53Dg1hV4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILhuq7huqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7huqThuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bqhw5XDg1nDlEjhu47Dg+G7muG7kkjhu47Dg1gqw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8O1I8OD4bq/xJDDg2LhuqjDlcOD4bqjQuG7nsOD4buww4NZ4buO4buSw4NZV+G7gOG7osOD4bq/I+G7qOG7ouG7jMODw6rhuqpZw4PDjSPhu6pIw4NZV+G7tOG7ouG7jMODWcOdeMODO+G6vizDg0kl4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG6vyPhu6jhu6Lhu4zDg8Oq4bqqWcOD4buaQsOD4bucw5lZw4Phu47DnSxO4buiw4M/4bu04bui4buMw4NI4bqo4buew4NHw5VL4buiw4Phu4zDlcavw5XDg0jhu6DDg0jhuqpIw4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4PDteG7juG6qsOVeMOD4bqh4bqo4bueeMOD4bq94buOxajDg+G6v+G7snjDg+G6vyPhu6jhu6Lhu4x4w4Phur9U4bui4buMeMOD4bq9w5Xhu6Lhu455w4Phur/hu6bDlcODSeG6vuG7osODWcOZSMODWcOdLMODxqDhu45U4bui4buMw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg1nhu45C4bui4buOw4Phu6JL4buiw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4PDjeG7kuG6qMODR0Lhu6LDg8ON4buS4bui4buOw4NII8ODV8OVS+G7ouG7jMODR8OVTlnDg+G7ouG7jiPhu6Lhu4zDg0jhu6DDg1glw4NZ4buC4buuw4NZV8Od4bui4buMw4Phu7DDg+G7nMOZWcODWFXDgz/hu7Thu6Lhu4zDg+G7ouG7juG7gFnDg8ON4buS4bui4buOeMODP8avw5XDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0dE4buiw4NYw4lIw4M/ReG7osOD4buO4bug4bqow4NXw5VL4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG6o0PDlcODR8OZw4Phu67hu47hu4Lhu6LDg0jhuqpIw4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODWMOV4bui4buOw4NYVeG7ouG7jMOD4buOUOG6qMODWeG7jsOd4buC4buieMODVsOd4bq+LMODVsOd4buG4buiw4NHS+G7osOD4bui4buO4bqow53Dg1lD4buew4Phu6JL4buiw4NYJcOD4buMw5Xhuqjhu57Dg1nhu47hu57huqjDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDg+G7jkxZw4NYPUjDg8ON4bqow4NJQ+G7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bquw4Lhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6ruG6tC/hurDEgsSCScOC4bquw4LhurDhuq7huq7hurRZ4bqk4bqy4bqy4bqy4bq04buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bq04bqs4bqw4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhur8j4buo4bui4buMw4PDquG6qlnDg0dE4buew4NZw5rhu6J4w4Phu67hu47huqpZw4Phu47DnSzDg0nDlcODWEThu6LDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDg+G7ruG7jsOVw4M/4buCWcODWeG7jk/Dg0jhu7jhuqjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg0dC4buew4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NZ4buOw5VPw53Dg1hV4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6rsOC4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ucO14buOVOG7ouG7jMODVsOd4bqow4NI4bqqSMOD4buO4buQ4bui4buOw4NZ4buOPUjDg1nDnSxL4buiw4NZV8OdLE3hu6J4w4M/4buC4buiw4PDjcOZ4bui4buMw4PDjcSQw4Phu4zhu6Dhu67Dg+G7ruG7juG7huG7osOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4buew4Phu6Lhu47hu4Lhu6LDg1nhu449SMODSOG7uOG6qMOD4bui4buMI+G7qMOVw4NJ4bq+4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMODP8OVTkjDg0dE4buew4NZw5rhu6J4w4Phu67hu47huqpZw4Phu47DnSzDg0jhuqpIw4Phu4zDleG6qsODWVfhu5LDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDg1lXw50sTeG7osODWeG7jlXhu6Lhu4zDg0jhu7jhuqjDg0nhur7hu6LDg1nDmUh4w4PDjeG6ukjDg0fDlU5Zw4Phu5pCw4NI4bqqSMODScOVw4NYROG7osODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMOD4buu4buOw5XDgz/hu4JZw4NZ4buOT3nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu4Hhu47hu5Dhu6LDg0jhu47DneG7ouG7jHjDgz/DlU5Iw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODSOG6qkjDg0jhu47DlOG7ouG7jsODWOG6qkjhu454w4Phu67hu47huqrhu67Dg+G7msOd4buCWcODSOG7uOG6qMOD4bqjROG7ouG7jMODP0LDg+G7geG7jkLDg+G7oiPGr0jDg1lXS+G7osODw43hu5LhuqjDg0dC4buiw4Phu47DnSxO4buiw4PDjcSQw4Phu4zhu6Dhu67Dg+G7ruG7juG7huG7osODR0Thu57Dg1nDmuG7onjDg+G7ruG7juG6qlnDg+G7jsOdLMODSOG6qkjDg+G7jMOV4bqqw4NZV+G7ksODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMOD4buu4buOw5XDgz/hu4JZw4NZ4buOT3jDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nsODP+G6qMOVw4NZV1B4w4NZV+G6qkjhu47Dg+G7ouG7jsOVTuG7nMODSOG7uOG6qMODSMOZ4bui4buMw4PDjcOa4bui4buMw4M/xq/DlcODP8OVTkjDg+G7jMOVJsOD4buM4buQ4buieMOD4buu4buO4bqqWcOD4buOw50sw4M/ReG7osOD4buO4bug4bqow4NZV8OdLE3hu6LDg1nhu45V4bui4buMw4NI4bqqSMODSeG6vuG7osODWcOZSHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7liw50sTuG7osOD4buaw51U4buiw4NJw50sw4NZV+G7kMODw43DmcOVw4M/ReG7osOD4bui4buM4buOTsOD4buww4PhuqYv4bqmw4M7xJB4w4NZ4buO4buSw4NZV+G7gOG7osODSEDhu6Lhu4zDg+G7ouG7jiPDg1nhu47huqjhu5zDg+G7jMOV4bqow4NI4bqqSMODSMOdw5lIw4NZ4buOw5XDg0nhu57Dg+G7jsOdLE7hu6LDg1nhu6TDg0jhu449SHnDg8Og4bqqSMODWcOVTFnDg+G7nOG7tkjDgz9F4buiw4Phu6Lhu4zhu45Ow4PDjSPhu6pIw4NJQuG7osODSSXhu6Lhu4zDg+G7nOG6qOG7ouG7jMODw43hu4Lhu5zDg0dE4buiw4NYw4lIw4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NI4bu44bqow4PDjeG7kuG6qMOD4buu4buOI8Wo4bui4buMw4Phu6Lhu44jdsOD4bq94buO4bq64buueMOD4buO4bqqWcOD4buMw5Xhuqjhu57Dg0nDnSxL4buieMOD4buO4bqqWcODP03Dg+G6o0Thu6Lhu4x4w4PDoeG6qkjDg2LDmnjDg+G7nOG7suG6qMODO1DDjHjDg+G7nOG7suG6qMODWEPhu654w4Phu5zhu7LhuqjDg8ag4buOw6jhu6J4w4Phu5zhu7LhuqjDg1R4w4Phu5zhu7LhuqjDg1jhuqjhu6Lhu47Dg1nDlU3hu6J4w4PGoOG7jsOd4bqow4Phu5rDnVXhu6Lhu4zigKbhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDtVfhu57hu6Lhu4zDg1bDneG6qsODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg0dE4buew4NZw5rhu6LDgz9Cw4Phu67hu47huqpZw4Phu47DnSzDg+G7jMOV4bqqw4NZV+G7ksODScOVw4NYROG7osODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMOD4buu4buOw5XDgz/hu4JZw4NZ4buOT3jDg+G7jsOdLE7hu6LDg8ONxJDDg1nDlUzhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg8ONw5VNw53Dg1lX4bqoeMODxqDDlU/hu5zDg8agS8ODw40j4buqSMOD4buOxajhu6LDg+G6rsSCw4Phu5rDk8OD4buOw5nDlXjDg+G7ouG7jOG7jsOVw4Phu5rDk8OD4buaxq/hu6LDg+G7ouG7jiPDg+G7msOTw4NyS+G7osODw6FE4buiw4Phu7NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4Phur3hu47FqMOD4buc4buy4bu1d8OD4buaw5PDg0gjxq/DlcOD4buzSeG6vuG7osODWcOZSMOD4bq/VOG7ouG7jOG7tXfDg+G7muG7msOTw4NI4buA4buuw4NYw4lIw4Phu7NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4PhuqHhuqjhu57hu7V3w4Phu5rDk8ODckvhu6LDg+G6vyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7s0nhur7hu6LDg1nDmUjDg8O14buO4bqqw5Xhu7V5eXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEguG6ruG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6rsOC4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhuq7hurQv4bqwxILEgknDguG6rsOC4bqw4bq04bqww4JZ4bqm4bq04bqs4bqm4bqu4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqu4bqw4bq24bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhur8j4buo4bui4buMw4PDquG6qlnDg0dE4buew4NZw5rhu6J4w4Phu67hu47huqpZw4Phu47DnSzDg0nDlcODWEThu6LDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDg+G7ruG7jsOVw4M/4buCWcODWeG7jk/Dg0jhu7jhuqjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg0dC4buew4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NZ4buOw5VPw53Dg1hV4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILhuq7huqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThuq7DguG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhuqPhu6jDlcODWFXhu6Lhu4zDgz/hu4JZw4NI4buO4buAWcODP0LDg1nDleG7ouG7jsODWeG7juG7huG7osODSOG7uOG6qMOD4bui4buMI+G7qMOVw4NJ4bq+4buiw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg+G7ouG7jCThu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nnnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoOG6qkjDg1lXUMODSOG7jsWow5V4w4NZV1DDg0nDlcOT4buiw4NJ4bq+4buiw4Phu4zDleG6qOG7osOD4bui4buOI8ODw43huqrhu6Lhu47Dg0jhu7TDg+G6v1Thu6Lhu4x4w4NI4buOUcOVw4NI4bu0w4PDteG7juG6qsOVeMODxqDhu4rhu57Dg0jhu554w4Phu6Lhu4rhu5zDg0hQ4buiw4Phu5pCw4Phu5zDmVnDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4Phu67hu47hu4bhu6LDg0jhu47DlOG7ouG7jsODSOG7uOG6qMODSOG6qkjDg+G7juG7nkNZw4PDjcOZ4bui4buMw4NZV+G7nuG7ouG7jMODSOG6qkjDg+G7ouG7jEIsw4Phu5rDk8OD4buM4bug4buuw4Phu67hu47hu4bhu6LDg0dE4buew4NZw5rhu6LDg0jhuqpIw4NZV1DDg0jhu47FqMOVw4NJ4bq+4buiw4Phu4zDleG6qOG7osODSOG7uOG6qMODw43DmuG7ouG7jMODR0Lhu57Dg0jhuqpIw4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NZ4buOw5VPw53Dg1hVw4Phu47DnSxO4buiw4Phur8j4buo4bui4buMw4PDquG6qll54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54buB4buM4bueQsOVw4NX4bqoeMODSOG6qkjDg+G7muG7nkPDlcOD4bui4buOQ0jDg0jhu7bDg+G7ouG7jiPDg8ag4buOw6jhu6J4w4NY4bqq4bueeMODWVdV4bui4buMw4NI4bu44bqow4PDjcOa4bui4buMw4NHQuG7nsOD4bq/VOG7ouG7jHfDg0jhuqpIw4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4Phu6Lhu4zhu45Nw4NZ4buO4bu4w4NIVOG7ouG7jMODWVfDnSxN4buiw4NZ4buOVeG7ouG7jMODSOG7uOG6qMODSeG6vuG7osODWcOZSMOD4bui4buOI8ODSU5Zw4NZ4buO4bukw4NI4buE4buceMODw43huqjhu6LDg+G7muG6qll4w4NZ4buOS8Od4oCmw4PDjeG6qOG7ouG7jMODw40j4buqSMOD4buu4buO4bqqWcOD4buOw50seMOD4buMw5Umw4Phu4zhu5Dhu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54buB4buO4bq44bucw4NHROG7nsODWcOa4buiw4NI4buOJsODP8OVTFnDg0jhu7jhuqjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg0dC4buew4NI4bqqSMODSeG6vuG7osODWcOZSHjDg+G7jsOdLE7hu6LDg8ONxJDDg+G7ruG7jlXDlcOD4buO4buq4buuw4M/xq/DlcODw7VXI+G7qOG7ouG7jMOD4bqjQ8OVw4Phu45RSMODYsOa4bui4buMw4PhuqM9SHjDg8Ohw5nDg8Og4buO4buYw4Phu47DnSzDg8Ohw5nDg8ONw5nDlcODw6HDlUvhu6LDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg1nhu5jhu6Lhu454w4PDocOZw4PDoOG7juG7mMOD4buOw50sw4PDssOd4bq+4buiw4NYJcODWeG7mOG7ouG7jsODWeG7pMODSOG7jj1Iw4PDjSPhu6pIw4PhurbDg+G7msav4buuw4NJQyzDg0jhu44mw4Phu7NI4buOJsOD4bqh4bqo4buew4Phuq7Dg+G7msav4buud8ODSOG7jibDg8O14buO4bqqw5XDg+G6rsOD4buaxq/hu653w4NI4buOJsOD4bq/VOG7ouG7jMOD4bquw4Phu5rGr+G7ruG7tXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7lwxq/DlcOD4buc4bu2SMODWcOVS8Odw4PDjeG7hCzDg+G7nEPhu6Lhu47Dg1nDnSxL4buiw4NZV8OdLE3hu6J4w4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg+G7ouG7juG7guG7osODWeG7jj1Iw4M/TcODSOG6qkjDg+G7jMOV4bqqw4NZV+G7ksODScOVw4NYROG7osODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMOD4buu4buOw5XDgz/hu4JZw4NZ4buOT8ODWVfhu57hu6Lhu4zDg0jDmeG7ouG7jMODw43DmuG7ouG7jMODSeG6vuG7osODSCN4w4Phu47DnSxO4buiw4Phur8j4buo4bui4buMw4PDquG6qlnDg8ON4bqo4bui4buMw4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SMODxqDhu45Uw5XDg+G7ruG7juG7tkjDgz9Cw4Phu67hu47huqpZw4NZV8OVT+G7osOD4bucw5lZw4NYVcOD4buaw5PDg+G7jsOZw5XDg1lXw50sTeG7osODWeG7jlXhu6Lhu4x3w4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg0jhu47hu4BZw4Phu5oj4buq4bui4buMw4NI4bqqSMODSOG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg+G7ruG7juG6qlnDg1nhu47huqjhu6Lhu47Dgy3Dg1lXw50sTeG7osOD4buO4buQ4bui4buOw4NH4bq44bui4buMw4NZw5VM4bui4buMw4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4NZ4buOw5VPw53Dg1hVd8OD4buOw50sw4PDjcOZ4bui4buMw4Phu5xRw5XDg+G7ouG7jMOdw5rhu6LDg+G7miVIw4M7xJDDg+G7jsOZw5XDg+G7juG7oOG6qHjDg0jDmeG7ouG7jMODw43DmuG7ouG7jMODSeG6vuG7osODSCN4w4Phu6Lhu4zDncOa4buiw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4PDjU/Dg8ON4buGw53Dg1kjw4NHROG7nsODWcOa4buiw4NHROG7osODWMOJSMODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMOD4buMw4nhu6LDgz/Gr8OVw4NYROG7osOD4buu4buO4buE4bucw4PDjeG6ukjDg1lXI+G7ouG7jMODw43hu5LhuqjDg+G7ruG7jiPFqOG7ouG7jOKApuG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nDteG7jcO04buB4bqrw4PDquG6s+G7ty/hu67hu7k=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]