(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo nghiên cứu, tìm hiểu của các võ sư môn phái Nhất Nam, thì đây là dòng võ đặc dị của người Việt, còn được gọi với tên võ Hét, hoặc Héc (tùy theo khẩu âm địa phương), được sản sinh từ vùng đất châu Hoan, châu Ái, nay là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Do những biến cố, thăng trầm của lịch sử, trong một thời gian dài môn võ này gần như bị thất truyền, lãng quên. Bằng niềm đam mê võ học và trách nhiệm với quê hương, từ năm 2012 đến nay, võ sư Trần Văn Dũng đã nỗ lực bền bỉ đưa môn võ này trở lại xứ Thanh.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7qOG7n+G7k2s44buB4bq54bqgOEHhu504TOG7heG7qzjDuTg9w7044buqbOG6t+G7k2wxL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MuG7qmzhu4Phu5k44buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sVs44burb+G7kThsbeG7ieG7sTjhur934bq3OOG6v+G6s+G6vzhB4budOOG7qXk44buR4buj4buTOOG7p2zhurNtOOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kVs44burbG844buHxJHhuqA4w7ThurU44buB4buX4buTazhB4budOOG7h2Lhur844buBw7M44bq/d+G6tzjhu5NreXVtOEBt4buL4burWzjhur/hu5fhu5M44buHecO64bq/OGvGoW04QXRtOOG7q2nhu5M4QeG7nThM4buF4burWzhs4buZYuG6vzhM4buF4bq/OCDhu6vhu6/huqA44burbOG7g+G7mTjDtWzhurvhu7E4xJHhu5E44buHw7Phurc44bunbHlz4buTazBbOOG7h3nDuuG6vzjhu6nhuqXhu5M44bupbeG7k2w44bur4buzOEHhu6/hu5NrOOG7h2Xhu6s44bq/bMSR4buxOEzhu5nhurfhu5NbOOG6v2zEkeG7sTjhurJtWzjhu5PhurfhuqA4w7ThurU44bq/4bqz4bq/OOG7q8Oy4buTbDjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3Wzjhu5JrbOG7izjhurbhu5NdOOG7gOG7mTjhu5Ns4bu54buTazjDqm3DreG7kzjhur/hu59bOOG7q2zhuq3hu5NrOOG7q8aww6nhu5E44bq/d+G6tzjDtMOz4bq/bDjhu6nhu7dbOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5Fw4burOOG7q2x1bThrbeG6t+G7kzjhu4HhurVtOOG7keG7o+G7kzhB4budOOG7k+G6teG6oDhrw6nhu5M44buTbHk4w6rDszjhu6tsZeG7qzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTWzjDtOG6p+G7k2s4xanhu7Fp4buTXTjDiuG6q+G7k2s44buTbcOs4buROOG7h+G6t+G7kTjhu5FpOEHhu504bMah4bq/OEHhurU44burxrDhurPhur9sOOG7k2xt4buL4buROEF0bTjFqeG7sWk4bHlz4buTa1s44bur4buzOOG7k+G6reG7kTjDoTlhw6E44buHw63hu5M44buT4bq34bqgWzhB4budOOG7qXk44buqxrDDqeG7kzhA4bqt4buTOOG7gHjhu5NrOOG7h+G6pzjhu5NyOMO04bu14bq/OMOqw6zhu5M4w6rDsjjhu4d54bq3OOG7keG7o+G7kzhB4budOOG7k+G6teG6oDjhu6vGsMO5OMO0w6JtOMOAw7044buqbOG6t+G7k2xdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjEgzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6r+G6ocOj4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhOeG6sS9hxIPEg+G7geG6oznhurHDoeG6o+G6oeG6seG7q8Ogw6DDo+G6seG6scO0OV3hu4/hu6drPsawLuG6oTk5NzjhurfDtOG7qy434buo4buf4buTazjhu4HhurnhuqA4QeG7nThM4buF4burOMO5OD3DvTjhu6ps4bq34buTbDc4w4Ft4buB4burbC43xIM5OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqv4bqhw6M3OC8y4bq+bHnDueG7k2s44buR4buj4buTOOG7p2zhurNtOOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kTjhu5Jr4bujOD3hu7HEkeG7kzjDim7hu5NsOCDhu5NreXVtOOG7h8O94buTazA4QeG6tTjhurfhu5NsOOG7qsaww6nhu5M4QOG6reG7kzjhu4B44buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMeG7qeG7q8aw4buZ4buTazJhOTjhu5Phuq3hu5E44buRcOG7qzhs4bq14buTbDjhu6vGsG/hu5NsMS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsaww6nhu5M4QOG6reG7kzjhu4B44buTazjhu6lt4buTbDjhu5Phuq3hu5E4YeG6seG6r8SDWzjDuTjhu6txOOG6oVs44bunbOG7nzjhu5Lhurfhu5E4THnhu5NrWzjhu6dseXXhu5NrOOG6tuG7kzhMeeG7k2s4IOG7quG7pjjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3MF044bq24buTbDjhur9s4buZOMOqbcOt4burWzjhu5Fv4buTbDjhur9sxqHhu5M4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5E4w7Vs4buj4buTazjhur9sw7I4QW844burbuG7k2w44bq/bGXhu6s44burbOG7scOp4buTOEBt4buL4burWzjhur/hu5U44buTa+G7seG7oeG7kzhr4buf4bq/OOG7q+G7szjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3OOG7keG6tTjhur/hu5fhu5M4w6rDuW044burbuG7k2w4eeG7sThBbeG7i+G7qzjhur934bq3OOG7keG7o+G7kzhB4budXThMbeG7i+G7kzjhu5PhurfhuqA4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5E44buH4bqnOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5nhu5NrOOG7q8aw4bq14buZOOG7q+G6ueG7pzjDtOG7seG6oOG7i+G7kzjhu6tseXXhu5NrOMOA4bux4bqgaeG7kzjDuThsc+G7kzjDoDk4xanhu7Hhu5/hur84a23hurc4QeG6tThB4buv4buTazjDtOG6p+G7k2w44burbHE44burxrBp4buTOOG7q2zDrThrbXRtXTjhu5JsbcOs4buxOMWp4bux4buf4bq/OGtt4bq3OOG7h+G6pzjhu6ts4bq14buTbDjDtOG6ueG7pzjhu4d5w7rhur84w5RtaeG7kzjhu4fhu5nhurXhu5M4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5FbOOG7k2x5ezjhu5Jr4bq3WzjDiuG6tzjDlOG6t+G7k1s44buw4bq/xrDhurdt4buT4bq3WzjDiuG7g8O04bq3xrDhu7Hhu6ldXV044buSbGXhu6s44buS4bq34buROMO04bq1OOG7q2nhu5M4a8ahbTjhu4d5w7rhur844buHYuG7qzjDqsO5bTjhur5secO54buTazjhu5Hhu6Phu5M44buSa+G7ozg94buxxJHhu5M4w4pu4buTbDjhu6nhurfhu7E4w7VsbTjhu6ts4buf4buTazjhu5NsZeG7qzjhur/hurPhur844bq/bG044bunbOG6s21bOOG6v+G7r+G7k2s4bHl04buTazhBw6w44bq/cG044buTa+G7seG7oeG7kzhB4budOEzhu4Xhu6tdOOG6vmzhu7k44oCc4buSbGXhu6vigJ044buTa2zhu43hurc4w7ThurU44burbOG7scOp4buTOOG7k2xl4burWzjDtWzhu6Phu5NrOOG7p2zhurc44burw6Lhu6c44bq/4bqz4bq/OMOq4bq1bTjhu6vhurnhu6c44bq/d+G6tzjDqmXhu6s44bq/w7044buR4buj4buTOOG7p2zhurNtOOG7k+G6teG7mTjDtWzhurPhur84w7k44burxrDhu5nhu5NrOEHhurU44buTa+G7meG6tW044buTeXThur9bOOKAnOG7kuG6t+G7keKAnTjDtOG6tTjhu5N5dOG6vzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5FdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuKAnMavZeG7qzjhu5NsbcOs4buxOMWp4bux4buf4bq/OGtt4bq3OMOqbcOt4burOEHhurU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5FbOOG7k2x54buTazjDuTjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3Wzjhu5NzbTjDtWzDuW044buTa+G7seG7oeG7kzjhu5Hhu6Phu5M4QeG7nVs4w7Thu63hur844buH4buVOCDhu5Phuq3hu5E4w6E5YcOhOC044bumQDA4w7TDom04xrBl4burOG7hu6s44buTa3l1bTjDqm3DreG7qzjhu4fDreG7k104TG3hu4nhu7E44buHecO64bq/OOG7h23DrOG7sTjhu5PhurXhuqA44bur4bujbTjGsGXhu6s4w6rhu7Hhu6Hhu5PigJ1bOOG6t+G7k2w44buqxrDDqeG7kzhA4bqt4buTOOG7gHjhu5NrOOG7q8SR4buROOG7qeG7tV044bq24buTbDjhu4B44buTazjDquG7heG7kzjhu4Hhu7HhuqBp4buTOEF0bThB4budOOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kTjDtWxtOOG7h+G6t+G7k2s4w7ThurU44bupbeG7k2w4QW1p4buTOOG7qsaweXXhu5NrOOG7hsOibThsxqHhur84w5XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhuqA44burw604TOG6pW044buAeXPhu5NrXTjDlOG7reG6vzjhu4fhu5VbOOG6t+G7k2w44bq/bMOyOOG7keG7seG7n+G7kzjhu6tv4buROOG7kXDhu6s44buR4buj4buTOEHhu5044buH4buJOMaww6jhu5M4w7Thu7HhuqDhu4vhu5M44bupw73hur84w7Vs4bub4buDWzjhu5Np4buTOOG7q2zhurfhu5E4a23hurc44bq+xJHhu7E4w7TDouG6vzjDqnA4IOG6vsOUw4owOEHhu5044buSbGXhu6s44buS4bq34buROOG6v3fhurc44burxrB5deG7k2tdOOG6vuG6teG7k2s4bMah4bq/OOG6t+G7k2w44bq/4bq14buTazjDqsOzOOG7q2zhu7E4bOG7reG7qzjDqsO5bTjhu5Ns4bu54buTazjhu6tsw604QeG7nTjhu7HhuqDhu4nhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7k1s44buR4bq34buxOMO0Zjjhu5NseeG7k2s44buHw6nhuqA44bupw73hur844buRw6Lhu5NsXTjhurbhu5NsOMOqw7M44burbOG7seG6oMOt4burOOG7p2x24bq/OGzhu5nhurXhu5M44bur4buZ4bq14buTOMO1bG044buHecO64bq/OEHhu5044bupeTjhu5Jr4bujOOG7kMOi4buTbDhM4buv4buTazhrbeG6peG7k2s4a23huqVtWzjDtWxzbTjhu6ts4buj4buTazjhu5NrxqHhu5M44buTa+G7seG7oeG7kzjhuqI44buTa2zhu43hurc44bq/d+G6tzjhu5Hhu6Phu5M4QeG7nV04QOG6tTjDtWxtOMOqbcOt4burOOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kTjhur/hu5U44buTa+G7seG7oeG7kzjhur9wbTjhu6vhu7M44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzjhurfhu5NsOEHhu7Phurc4w6pl4burOOG7k2t1WzjDtMOibThB4buz4bq3OMOq4bux4buh4buTOEFvOOG7kW/hu5NsOMOqbcOt4burOOG7h8Ot4buTOOG7keG7o+G7kzhB4budOOG7k+G6teG6oDjDuTjhu6vDsuG7k2w44buTa+G7meG6tW044bq/bMO9OMO1bOG7o+G7k2s44bunbOG6pW044buTc2044bupbeG7k2w4xrDhurc44buT4buVXTjhu6jhurfhu7E44bq/4buv4buTazjhurfhu5NsOOG7k2zhurnhu5M4xrDhurc44burxrDhurPhur9sOOG7k2xt4buL4buROEHhurU44buHYuG7qzjFqeG7seG6oMOt4burOOG7q8SR4buROOG7h3nhurc44buSbGXhu6s44buS4bq34buROOG7q8aww7k4w7TDom04xanhu7FpOGx5c+G7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7seG7n2044buT4bqt4buROMOhOWHDoTjhu6vhu5/hu6s44buTa2xt4buL4bunOMaw4bq3OOG7q8aweXXhu5NrWzjhu4Hhu6844buH4bqnOMOAbeG7kzjhu4d5w7rhur84QW3hu4vhur84w7ThurXhu5E44burbOG7g+G7mTjhu4fhu63hu5NrOOG6v2zhu7HhuqBp4buTOOG7keG7o+G7kzjhu5NseeG7k2s44bq34buTbDjhu4B44buTazjDtMOibTjhu4Hhu6Hhu5M4bMOt4burOOG7q8SR4buROGzhu7HhuqDDreG7qzjhur9s4buZOOG7qeG7tTjhu6vGsMO5OEHDrDjhur934bq3OEHhu5044buSbGXhu6s44buS4bq34buRXTjhur544buTazjhu6vhu7M44buH4buVWzjhur7DlMOKOEHhu5044buSbGXhu6s44buS4bq34buROOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buHecO64bq/OOG7q2zhurXhu5NsOMO04bq54bunOOG7geG7mTjhurfhu5NsOMO04bq14buROOG6v2x3OOG7k2xt4buL4buRXTjhu5Js4bu54buTazjhu5Nr4bq14bqgOOG7h8Op4buxOMO1bOG6t2044buR4buj4buTOMO04bq54bunOOG7p2zhurNtOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5M44bq/bOG7oeG7k2s44bq/bGXhu6tbOOG7q+G7szjhur9sbWnhu7E44bupbeG7k2w44buHw63hu5M4w7Vt4buTbDjhu6dsbjhs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2tbOOG6t+G7k2w44buAeOG7k2s44buHw6zhu7E44buRcOG7qzjhu5Fv4buTbDjhur9sw6LhuqA4QcOi4bqgOMO04buZOOG7q+G7meG6t+G7k1044buqbMOtOOG7k2x54buTazjhu5NreXVtOOG7h8Ot4buTOOG7q2zhu4Phu5k4bMah4bq/OOG6v3jhu5NrOOG6v2zDsjjhu4fDreG7kTjhu6vGsGnhu5M44buHw6nhu7E44buTa+G7leG7kzjhu6vhurfhuqBbOOG7p2zDqeG7kzhBbzjhu5Hhu6Phu5M4QeG7nTjhur9seeG6tzjhu4d5w7rhur844bunbHE4w6ptw63hu5M4xrBw4buTazjGsOG6p21bOOG7p2zDqeG7kzhBbzjhu6tu4buTbDjhu4di4bq/OOG7gcOzOOG7kXJtOOG7q2zDrThB4budOOG7q2x5deG7k2s44buHbTjDtcOo4buROOG7q23DreG7k2s4bOG7heG7qzhs4bq14buZOOG7qeG6peG7k2tbOOG7k2t5dW044bq/bHnhurc4bG3hu4nhu7E4w6rhuqXhu5M44bq/bGXhu6s44buR4buj4buTOEHhu5044bupaDjDtWzhu6Phu5NrOOG7q2xu4bq/bF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4bq+4buVOMO0aFs44buHbcOs4buxOOG7h+G6s+G7k2s4xanhu7HhuqI44buTbGXhu6s4w7k44buTa3l1bThsxqHhur84QeG7nTjDtOG6tTjhu6tu4buTbDjDtW1p4buTOOG7h8Oz4buTbFs44buB4buvOOG6v+G7meG7kzjhu4d5deG7k2s44bq/4buVOOG6v2zhu6Phu5NrOGvhurdtOEHhur3hu5M44burbcOt4buTOMO0aeG7kzjhu6dsbuG6tzjhu6vGsHl04bq/XThA4budOOG7qXk44buqxrDDqeG7kzhA4bqt4buTOOG7gHjhu5NrOOG6v3jhu5NrOOG7q2zDrVs4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7kzjhu4fDreG7kzjhu5Fl4bqgOOG6v3jhu5NrOMO1bOG7o+G7k2s4w7VsbcOt4buTOOG6t+G7k2w44buTbHbhu6s44bq/bG5bOMO0w6JtOMOq4buhbTjhu4fhuqnhu6c44burbGnhu5E44bup4bu1OMWp4bux4bqgw63hu6s44burxJHhu5E44buTa+G6teG6oDjhur/hurXhu5NrOOG6v+G6t+G7mThsc+G7k104xq/hu5fhu5NrOMaw4bqnOGE5OOG7k+G6reG7kTjhurfhu5NsOEHhu7Phurc4w7ThurXhu5E44burbMOp4bqgWzhB4buz4bq3OOG6v2xtaeG7sTjhu6lt4buTbF044buG4buJOOG7q2zhu7HhuqDDreG7qzjhu6dsduG6vzjhu6dsdjhs4bux4bqg4buTbFs44bq34buTbDjhu4HDouG6oDjigJzhu4fDouG7mThB4bud4oCdOOG7q8aweXThur84w7VsbTjhu4HDouG6oDjFqeG7seG6oMOs4buTOOG6v3l04bq/Wzjhu4fhu4k44buR4buj4buTOOG7qW3hu5NsOOG6v+G7lTjhu6ts4bqzbTjhu4dwOOG7qeG7n+G7k2s44burbuG6v2w44bq/4bu14bq/Wzhrw6nhu5M4a3htOOG7q2xtaeG7kzjhu5NsbWnhu5NbOOG7q8awxJHhu5M44burxrDGoeG7k2s4QeG6tTjDquG6peG7mThB4buLOOG7k2zhu7nhu5NrOGtt4bqzOOG7q8aww7M4bHl04buTazjhu6tsbeG7i+G7k1s4w6rhuqXhu5k4QeG7izjhur9w4buTazjhu4fhu6Hhu5NrWzjFqeG7sWk4bHlz4buTazjhu4dl4burOOG7k3l04bq/XThA4bq1OOG6v2xu4buTbDjhu6ts4bqzbTjhu4dwOOG7qeG7n+G7k2s44burbuG6v2w44bq/4bu14bq/OMWp4bux4bq3OOG7q+G7s+G7k2s44buTa+G6teG6oDjhur934bq3OOG7keG7o+G7kzjhu6lt4buTbDjDtOG6tTjDtHVtOOG7q2zhu7HhuqDDreG7qzjhu6dsduG6vzhrbeG6szjhu6vGsMOzOOG7k2xl4burOOG7h+G7n204QXRtOOG7p2x2OGzhu7HhuqDhu5NsXTjGr+G7oW044bq34buTbDjDtG1p4buTOGzhu4s4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjhu6vGsHl14buTazjhu4fDom04bMah4bq/Wzjhur/hurfhu5k44buHY+G7k2s44burxrDhu5nhu5NrOOG7q8Oy4buTbDjhu4fhu4k4QeG7s+G6tzjhu4fDreG7kzjDqm3hu4nhu7E44buBbcSp4buTOEHhu7Phurc44burbOG7seG6oMOt4burOOG7q8awb+G7k2w4QcOsOOG6ojjhu5NrbOG7jeG6tzjhur934bq3OOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kVs44buTbGXhu5M44buRw6Lhu5NsOOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kTjDtOG6tTjhu4FtOOG7qeG6peG7kzhB4budOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bq/d+G6tzjhu5NreXVtOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5XhurdbOOG7h+G7iTjDtWxzbTjhu4HhurnhuqA44burb+G7k2w44bqgaeG7sTjFqeG7sWk4bHlz4buTa1s4w7Thu5fhu5NrOOG7q+G7tThs4bq14buZWzjhu6vhu7U44bur4buj4buTOOG7gcSR4buTOOG7q3Dhur9dOMOKaeG7kzjhur/DouG7k2w44buH4buVWzjhurfhu5NsOOG6v+G7r+G7k2s4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjhu5Hhu6Phu5M44bupbeG7k2w44buHbTjDqm3hu4nhu7E44buBbcSp4buTOEHhu5044burbOG7seG6ueG7qzjDtWzhuqnhu6c44buRxqFtOOG7kW3DrOG7kzjhu4dl4burOOG7k3l04bq/Wzjhu4fhu4k44buRxqFtOOG7k2t5dW04w6ptw63hu6s44buHw63hu5M4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5E44buTbG3DrOG7sThsc+G7kzhB4bq1OOG7h+G7iTjhu6tt4buTbDjhu6tsw6nhu5M44buSbGXhu6s44buS4bq34buROOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buHecO64bq/OMO04bq34buTOOG7q+G7m+G6t10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buG4buVOMO04bq1OOG6v+G6s+G6v2w44bq34buTbDhrbeG7g+G7mTjhu5HDqeG7kThB4budOOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kTjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3XTjhu5JsbcOs4buxOOG7k2t5dW044buT4buVbTjhurfhu5NsOOKAnEHhurPhur844bur4buvOEHhurU4bOG6teG7k2s44burceG7k2vigJ1bOOG7k2x54buTazjhurfhu5NsOOG6v2xj4buTazjhu5PDrDhs4bq1XTjDisO5bTjhu6nhurfhu7E4YTk44buT4bqt4buROOG7kW3hu4vhu6s44buR4bq1bTjhur/hu584a+G6qeG7k2tbOOG7gW044bup4bql4buTOOG6v3fhurc44bq/bOG6tzjhu6Phu5NrOOG7h+G6pzjFqeG7seG6t+G6oDjDtMOibThB4bq1OOG7k+G6peG6oDjhu5HDqeG7kTjDgOG6t+G7k2w44bureXNtOOG7q8awaeG7kzjFqeG7sWk4bHlz4buTa1s44buHecO64bq/OOG7k2xtw6zhu7E44buTa3l1bTjDqm3DreG7qzjhu4fDreG7k1s44burbOG7g+G7mThsxqHhur9dOOG7hsOt4buTOOG7k+G6t+G6oFs44burxrBp4buTOOG7h8Oz4bq3OMOq4bq14buTOOG7q8Oy4buTbDjhu4fhuqc44bq/4buVOGxz4buTOGE5OOG6vsOUw4o4QXRtOGzhurXhu5NrOOG7k2tsb+G7kzjhu5Hhu6Phu5M44bupbeG7k2w44burbOG7g+G7mThsxqHhur84QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5FdOOG7qsaw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG7qsaweXXhu5NrOOG7qm3hu4nhu7E4bMah4bq/OEzhu5nhuqvhu5NrOEtt4bq34buTazggTOG7meG6q+G7k2s4TOG7leG6tzA44buH4bqnOOG7q+G7s+G7k2s44buHeeG6tzjhu5Hhu6Phu5M4QeG7nTjhu5PhurXhuqA4QeG6teG7mThrbeG6peG7k2s44buBw6LhuqA44burxrDhu5nhu5NrOGttdTjhu6ts4buJOOG7gXbhur844bq/bOG7mThsc+G7kzjhuqE5OThsxqHhur844bupbeG7k2w44buTbOG6tTjhu6vGsHl14buTa11dXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMkDhur3hu5M44burbcOt4bunOOG7q3bhur84bOG6teG7k2w44burxrBv4buTbDEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6jhurfhu7E44buTbOG7ueG7k2s44bq/4bufOGvhuqnhu5NrOMO1bOG7o+G7k2s44buTa+G7s+G7k2s44buTa2zDsls44buTa+G6teG6oDjDoeG6ry3Doy3DoTlh4bqhOOG6vmxtOGxwbTjhu4BtOOG7qeG6peG7kzhB4bqt4buTOGzhu5Xhurc4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5E44burw7Lhu5NsOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buHecO64bq/OOG7q2zhurXhu5NsOMO04bq54bunOEHhurU44bq34buTbDjhu4B44buTazjhu6vGsMO5OOG7q2zhurXhu5NsOOG6vmx3OOG7q8Oz4bq/bDjhur934bq3OOG6vmxtOGxwbV044bq+bG3hurc44bupZzhBw6w44buHbcOs4buxOOG7k+G6teG6oFs44bq34buTbDjhu4B44buTazjhur9s4buZOMOqbcOt4burezjigJzDlOG6teG7kTjhu6nhu5/hu5NrOOG7geG6ueG6oDjhu5Hhu6Phu5M4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5E4w7k44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzjDtWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjjhur/hu5U44bq/4buj4buTazjhur934bq3OOG7kXDhu6s44buRb+G7k2w44bur4bujbVs44buR4bq1OOG6v+G7l+G7kzjDtOG6tTjhu6nhu7U44buH4buV4buTazhr4buV4bunOMWp4bux4bq34buTOOG7q8awxqHhu5NrOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OGzGoeG6vzjhu6vGsOG7l1s44buTbOG7ueG7k2s44buTa3l1bTjhu4fhuqc44bq/4buv4buTazjhu6vhu6NtOOG7q2zhurfhu5E4a23hurc4bOG6teG7k2s44burxrDhuq3hu5E44bq/4buxcOG6vzjDqm3hu4nhu7E44buBbcSp4buTOMO0dOG7kzjhu5Ns4bubOOG7q8aw4buZ4buTazhB4bq1OOG7k2vhu5nhurVtOOG7q8Oy4buTbDddMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu4Hhu6ts4bux4buRw6o4beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs4xIM5OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjDoMOjOeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoTnhurEvYcSDxIPhu4HhuqM54bqxw6HDo2E54burYeG6r+G6o+G6oWHDtDld4buP4bunaz7GsC7DoMOjw6E3OOG6t8O04burLjfhu6jhu5/hu5NrOOG7geG6ueG6oDhB4budOEzhu4Xhu6s4w7k4PcO9OOG7qmzhurfhu5NsNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfEgzk5Nzhs4buDbWts4burLjfDoMOjOTc4LzJLbXU44buHxJHhuqA4QeG7nTjhu5JsZeG7qzjhu5Lhurfhu5E44buHecO64bq/OOG7k2xtw6zhu7E44buTa3l1bTjhur9sxqHhu5M4bMah4bq/WzjGsMOo4buTOMO04bux4bqg4buL4buTOOG7qcO94bq/OMO1bOG7m+G7g10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqbOG7g+G7mTjhurfhu5NsOOG7gHjhu5NrWzjhu5Phu4Xhu6s44buHYuG6vzjhu6vGsHnhu5NrOOG6v3fhurc44buR4buj4buTOEHhu5044buSbGXhu6s44buS4bq34buROMO04bq1OMO0beG7k2w4bOG7mcOi4burWzjhu5HDrOG7kTjhu4Fn4buZWzjhu6ds4buvOGzDuuG7pzhBdG044burbOG7iTjhu6vGsMOi4buTazjhur934bq3OOG7k2t5dW04QG3hu4vhu6tbOMO0ZeG6oDjhu5Ns4buxOOG7q2zhuqnhu5NrOOG6v3lz4buTa1s4w7Rl4bqgOOG7q+G7jeG7k2w44bq/bMOtOOG7h3Dhu5NrWzjDtGXhuqA44bqgw63hu7E44burbOG6qeG7k2s44buRw6Lhu5NsWzjDtGXhuqA4buG7qzjhu4fDs+G6v2w44buTbG3DrOG7sV1dXTjhur7hurPhur844buH4buX4buTOOG7q2zDrTjhur934bq3OOG7keG7o+G7kzjhu6ds4bqzbTjhu4d5w7rhur84w6rhuqnhu6s44buTbMOibTjhu6ts4buD4buZOGxv4buTbDjhu4HDouG7k2s4QeG6tTjhu5Ns4bu54buTazjhu6tt4buTbDjhu6vhu7HhuqI44bq/d+G6tzjhu5Hhu7Hhu6Phu5M4w7Thu5nhurVtOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6vhu7U44buTbG1p4buTOOG7k2x5ezjhu6nhu7U44buTbOG6t+G7k2xbOOG7kcOi4buTbDjhur934bq3OGxxWzjDquG6s+G7mX044bup4bu1OMWp4buxZeG7kzjGsG3DreG7qzjFqeG7seG6q+G7kzjFqeG7scOibTjhur934bq3OOG7q8aw4bqt4buTWzjGsOG6qeG7k3044bq/4bqzbTjDtMOp4buROMO0b1s4QeG7ueG7k2s44bq/bOG6p2044bq/d+G6tzhB4buZbVs4a2Xhu7FdXV044buQ4buj4buTOOG7qW3hu5NsOOG7kmxl4burOOG7kuG6t+G7kVs44burxrB5dOG6vzjDtWxtOGzGoeG6vzjFqeG7seG6oMOs4buTOOG6v3l04bq/Wzjhu4fhu5fhu5NbOOG7q2zDrTjhu6tsbzjhu4fDrOG7sTjhu4d5w7rhur84bMah4bq/OEHDrDjhu6vEkeG7kTjhu6ds4bqz4bunOOG7h+G7iThsbeG7ieG7sTjhu6ds4buF4bunOOG7q+G6qeG6vzjhu4fhu59tOOG7k2zEkeG7kzjDgOG7tzjhu6tsw61bOOG7q27hu5NsOOG7q8awbcOt4burOMO04bqiOOG7q8aw4buZ4buTazjDtOG7seG6oOG7i+G7kzjhu6vhurnhu6c44bq/d+G6tzjhu5Hhu6Phu5M44bunbOG6s21bOEHDrDjhur9zOOG6v2zDrThs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2s44bq/d+G6tzjhur9zOMOq4bqp4bunWzjhu6nhu7U4QeG6ueG7kzhs4bq14buTbDjDtWxuOGzhu7HhuqDDreG7q11dXThAbzhB4bq54bqgWzjhu5NsbeG7i+G7kThBdjjhur934bq3OOG6t+G7k2w44bq/4buv4buTazjhur/hurPhur84bMah4bq/OOG7q8aw4buXOMO1bOG7o+G7k2s44bq/bMOyOMO04bq14buROOG7qeG7n+G7k2s44buB4bq54bqgOOG7kXDhu6s44buBbTjhu6nhuqXhu5M4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOG7keG6tTjDtOG6tTjhu6dscTjDqm3DreG7kzjhu4fhu4k44buBbTjhu6nhuqXhu5M4w7Thurfhu5M44bur4bub4bq3OMawcOG7k2s4w7Vs4bqp4bunWzjhu4fhu4k44buRxqFtOOG7k2t5dW044bq/4buv4buTazhsbeG7ieG7sVs44bq/4buv4buTazjhu6vhurnhu6c4w7Thu7HhuqDhu4vhu5M4QeG6tTjhur/hu6/hu5NrOGtv4buTOGtt4bu5XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy434bur4buDw4Dhu6st4bq3w7Rta+G7k3s4xrBta2zhu6t9NzIx4bup4burxrDhu5nhu5NrMsOK4bq1bThB4bq1OOG6peG7k2x7OEDEkeG7kzjhurbhu5NsMS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cy


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]