(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 20-8, Hội cựu cán bộ, giáo viên làm công tác Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình giao lưu “Ôn thời đã qua – Hòa nhịp sống mới” và trao quà cho Liên đội 3 trường tiểu học: Minh Khai 1, Hoàng Hoa Thám và Quảng Thắng (TP Thanh Hoá).
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkxL4buwTMSCVT4l4buMPiom4bu44bqv4buMw6Aqxag+4buM4bqh4bqv4bue4buM4buwNOG7jD/hu6wq4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jCpd4bus4buMxIPhuqPhu7Q+4buMVjvhu5zhu4zhu7Dhu54+4buMxILDgOG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nEsv4buwTEsvKsOVTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG7n1fhu5zhu67Dkkzhu6cl4bueZeG7jMOU4buOLcagw4zhu4zhu58zJuG7jOG7rOG6qeG6r+G7jOG7rOG7oj7hu4zhu7Azw4zhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4wp4buePOG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buMxII0PiXhu4zDoCrhurPhu4zEg+G6o+G7ouG7rCrhu4zDsjMm4buMxIIqJuG7tuG6r+G7jD4m4bu0PuG7jMSDJuG7uD7hu4zDoCp7PiXhu4zhu58y4buMbyo/4buM4bulJj4q4buMxILDgOG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nOG7jFZR4buMxIM04buM4busKuG6p+G7rOG7jOG7rCrhuqU2PiXhu4zEg+G6ozo+KuG7jCUm4buce+G7jCnhuqXhuq/hu4zigJzhu68+4buMxIMqOCbhu4xWUeG7jOG6oeG6r+G7nOG7jOKAk+G7jOG7n1vhu5zhu4w+KjvDoOG7jMOjMT4l4buMPDcm4oCd4buMY+G7nuG7jMSD4bqj4buce+G7jOG6oeG6r+G7nuG7jOG7rCp74buMw7km4bu0PuG7jFYzJuG7jOG7kOG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMxIMmI+G6r+G7jCpd4busSeG7jOG7pSY+KuG7jMO6KuG7nCbhu4zDlcOM4buM4bufe+G7nj4l4buM4bufe+G7nOG7jMSCKuG7ojzhu4xj4bue4buM4bqg4bqvUD4l4buMxIIqUz4l4buMxKjEgsOA4buMxIIq4bucPirhu4zhu5974buiSuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu67Egyrhuq884buw4buMJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buM4buU4buQ4buaw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5Lhu5jhu5rDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvLyZj4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi8+V2TDoy/DlMOU4buQ4buQL8OU4buO4buY4buu4buOw5Xhu47DleG7mOG7kMOUxIPDlMag4buY4buQ4buYKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buG4buS4bua4buQw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDksSCVT4l4buMPiom4bu44bqv4buMw6Aqxag+4buM4bqh4bqv4bue4buM4buwNOG7jD/hu6wq4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jCpd4bus4buMxIPhuqPhu7Q+4buMVjvhu5zhu4zhu7Dhu54+4buMxILDgOG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nMOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDkuG7lOG7kOG7msOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buS4buY4buaw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7Dkkzhu58zJuG7jOG7rOG6qeG6r+G7jOG7rOG7oj7hu4zhu7Azw4zhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4wp4buePOG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buMxII0PiXhu4zDoCrhurPhu4zEg+G6o+G7ouG7rCrhu4zDsjMm4buMxILhu6fEgsOA4buM4bufMuG7jG8qP+G7jOG7pSY+KuG7jMSCw4Dhu4zEgirhu5w+KuG7jOG7n33hu5zhu4zEg1U+JeG7jDzhu6Jl4buMxIM/PirDjOG7jDww4buMKjo+KuG7jCpd4bus4buMxIPGr8Og4buM4busKnvhu4zEguG6o+G6pTg+JeG7jMSDJiPhuq/hu4wqXeG7rOG7jOG6oOG6r1A+JeG7jMSCKlM+JeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMbuG6rzQm4buMJSbhu5x74buMKeG6peG6r+G7jOG7riY9PuG7jOG6o+G7nOG7jMSD4bqjez4l4buMKCowPiXhu4woKj/hu4xj4bqvJuG7jMSD4bqlNibDjOG7jOG7pjzhu4zhu6LDoOG7jGM3JuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCp74bugxIPhu4xWMz4l4buMY1I+4buMPiUqQMOM4buMKCrhu6I84buMw6Aq4bui4buMKTvhu6wq4buMw6PhuqvDjOG7jGNSPuG7jCp94buc4buMxJHhuqfhu4zEgirhu5w+KuG7iuG7jMSC4bqj4bqlN+G7rOG7jFZ9w4zhu4zhu58zJuG7jFZR4buMxIMq4buePirhu4woPz4q4buM4buu4bukPiXhu4wq4bqlNj4l4buMxIPhu6Am4buMw7Lhu54m4buMxIPhuqVhPiXhu4w+JkA84buM4bujJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4xj4bue4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jCpl4buMw6MmPirhu4zEg+G6o+G7tD7hu4zhu6wwPiXhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jFZTw6Dhu4xW4bu04buMw6MwPiXhu4zhu6VR4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxv4bq3PiXhu4w+JeG7nmXDjOG7jOG7nzMm4buMVlHhu4zEgzThu4zhu6wq4bqn4bus4buMxIPhuqPhu5x74buMxINVPiXhu4zDleG7juG7jOG7sDPhu4w84buiZeG7jGMm4buMxIM/PirDjOG7jMOU4buMPDDhu4wqOj4q4buM4oCc4bunKmI+JeG7jFYm4bu44bqv4buMVzzhu4w84bqvMT7igJ3DjOG7jMOV4buO4buM4busKuG6r2Xhu7Q+4buMKiZA4bqv4buM4bqjw6g+4buMKeG6r2VAPuG7jFYzJuG7jGMm4bu0PuG7jOG7rCp74buMxILhuqPhuqU4PiXhu4zEgyYj4bqv4buMKl3hu6zhu4zhuqDhuq9QPiXhu4zEgipTPiXDjeG7jMSDVT4l4buMPDDhu4wqOj4q4buM4oCc4buNPOG7jGPhuq8m4buMKl3hu6zhu4zEg8avw6DDjOG7jFc84buM4busKlI84buMKeG6r2VAPuG7jOG6o8OoPuKAneG7jGPhu57hu4w8M8SD4buMw6Mx4buMw6NQPuG7jMOgKuG7qDzhu4woKj/hu6wq4buMKUDhu4zDo+G7oj4l4buMxIPhu6B74buMxIPhuqN7PiXhu4wqXeG7rOG7jMSDxq/DoMOM4buM4bqjw6g+4buMKeG6r2VAPuG7jOG7rCp74buMxILhuqPhuqU4PiXhu4zEgyYj4bqv4buMKl3hu6zhu4zhu6UmPirhu4zDuirhu5wm4buMw5XDjeG7jMSDVT4l4buMPDDhu4wqOj4q4buM4oCcb+G7ouG7rOG7jDwwPuG7jCpd4bus4buMVzzhu4xl4bu04bqv4oCdw4zhu4zigJzGoOG7jD4qfTzhu4zhu7AmIz7hu4zhu7Dhu6J74buM4bucPuG7jMSDe+G7nj7hu4wlJuG7nHvhu4zEgyowPiXigJ3hu4xj4bue4buMPDPEg+G7jMOjMeG7jCU5JuG7jMOp4buMw6Phu6I+JeG7jMSD4buge+G7jCgm4bu2PuG7jMSDKibhu7bEg+G7jMSDKuG6peG7jGMmQD7hu4zEkeG7nD4q4buM4busKnvhu4zEguG6o+G6pTg+JeG7jMSDJiPhuq/hu4wqXeG7rOG7jOG7n3vhu54+JeG7jOG7n3vhu5zhu4zEgirhu6I84buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jOG7mOG7muG7msOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buQ4buQxqDDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvLyZj4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi8+V2TDoy/DlMOU4buQ4buQL8OU4buO4buY4buu4buOw5Xhu47DleG7mOG7kuG7mMSDxqDhu5bhu5LGoOG7minhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7msag4buWw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDksSCVT4l4buMPiom4bu44bqv4buMw6Aqxag+4buM4bqh4bqv4bue4buM4buwNOG7jD/hu6wq4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jCpd4bus4buMxIPhuqPhu7Q+4buMVjvhu5zhu4zhu7Dhu54+4buMxILDgOG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nMOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDkuG7mOG7muG7msOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buQ4buQxqDDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTMSCVT4l4buMPDDhu4wqOj4q4buM4busKnvhu4zEguG6o+G6pTg+JeG7jMSDJiPhuq/hu4wqXeG7rOG7jOG7pSY+KuG7jMO6KuG7nCbhu4zDleG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMb+G7ouG7rOG7jDww4buMKjo+KuG7jFbhuqU54bus4buMxIMqJuG7tsSD4buMKOG7tuG7jFZZw6DDjOG7jMOj4buiPiXhu4zEg+G7oHvDjOG7jCnhu57hu4w+KmI+JeG7jOG7ruG6sz4l4buM4bus4bqz4buMw6Aq4bqz4bus4buMY+G6s+G7jComQOG6r+G7jOG6oeG6r1Dhu4zhu6wqe+G7jD4qYj4l4buM4buw4bqvNCbhu4wqXeG7rOG7jMSDKld74buM4busKuG6teG7jFYjw4zhu4xWMj4l4buMxIMqOCbhu4wlJuG6scOg4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jOG7rH3hu4w+KmI+JeG7jMSD4bqjUCbhu4w+JSomQDzhu4woKuG7ojzhu4zDoCrhu6LDjOG7jMSDKuG6qeG7rOG7jCrhu54+KuG7jMSDKuG6seG7jGM74buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzhu5974bugxIPhu4xWMz4l4buMxIPhuqPhu7Q+4buMxIMqI+G7jComQD7hu4zDo+G6qeG7jOG6oeG6r+G7nD7hu4zEg+G7pDzhu4zhu6zhurXhu5zhu4w+KmI+JeG7jOG7rOG6qeG6r+G7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jFYxJuG7jGM3JuG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buMJSbhu6J74buM4buu4bqz4busw4zhu4w+KlQ84buMxIPhu6B74buMVibhu7jhuq/hu4woJkA+4buMxIMxxIPhu4w+KuG7psSD4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xXPOG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4zEg+G6o3s+JeG7jOG6oeG6r+G7ouG7jMSD4bqjOj4q4buMKl3hu6zhu4zEg8avw6Dhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG6v+G6r8SDKnvhuqPDkkxD4buK4bq/Sy/DoEw=

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]