(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian, chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Để giúp các em ổn định tâm lý, bổ sung kiếm thức, nhiều trường THPT đã sớm định hướng ôn thi tốt nghiệp cho học sinh.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4buIw6DhuqHDoSkoI8So4bqg4bukOU/huqHDoeG6oygj4buIL8Og4bqhw6EpKCPEqOG7iMOg4bqhw6EpKCPEqE9dKE/huqE9JE/huqE9JE/huqEi4bqhTygjPSThu7Q5T+G6oOG7m+G7ueG6oE/hu6g9KU89e+G7qE/DoCQoPU/hu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buIw6DhuqHDoSkoI8SoLjQ5T8OS4buM4buIL8Og4bqhw6EpKCPEqOG7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSobSbhu6g9T8av4bu0KD1PbMO54bqo4budbS3DkuG7lE/hu7Dhu55PLuG7miFP4buiKD1PPeG6szcoI08sPV0oI08oPX1P4buww50oT+G6oT01JE8jJOG7lihIT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjTz174buoT+G6oeG7pDlP4buo4bqx4buWTz174buoT8OgJCg9SE/hu7BS4buoT8avJOG7tOG6oU8u4buaTz174buoT8OgJCg9T+G7qOG6oyIkT+G7qMOaOUlPbuG7tk8jJMOjOU/hu6jGoOG7qE/hu6whTzEoT+G7sCYoPU/huqFVIU8uZEhPxq8xT8Og4bqjKCNPLCTDnSFP4bqhPeG6teG7qEhPKD0k4buy4bqjT+G6ocOh4bqzNSgjT+G6oOG7m+G7ueG6oE/hu7Dhu55Pw6A0IU/hu7AmKD1PPeG6szQoI09dKE/huqE9JE/huqEi4bqhTygjPSThu7Q5T+G7qD0pTz174buoT8OgJCg9SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5Thu47DkjliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zDkuG7ji/hu4zDk8OS4buq4buOw5Lhu5LDk+G7kuG7jOG7kuG6oeG7lOG7lMOUw5TDki7Dk0k7OSPhu4TDocOK4buUw5LDk05P4buWLuG6ocOKTuG6oOG7pDlP4bqhw6HhuqMoI09dKE/huqE9JE/huqE9JE/huqEi4bqhTygjPSThu7Q5T+G6oOG7m+G7ueG6oE/hu6g9KU89e+G7qE/DoCQoPU8uNDlPw5Lhu4xOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOU4buOw5JOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSobF1P4bqp4buaT+G6ocOhPk8uPDlPw5Lhu4xP4bqgw6HhurM1KCNP4bqg4bub4bu54bqgT3RZT+G6qOG7oChP4bub4bqz4bqjT+G6ocOhKSgjTyMkNU89e+G7qE/hu6g9JSg9Tyw9POG7lknhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDDok/hu7DDmeG6o08o4bugIU89e+G7qE/hu7DDnShPKOG7lmNIT8OUw5Phu45PPXvhu6hPw6AkKD1PLjQ5T8OS4buMT+G7qMSDKCNP4buoxqDhu6hP4bqhPcOZY08jJMagKU/GrzBPIV0oT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m+G7ueG6oE90WU/huqjhu6AoT+G7m+G6s+G6o0/DjD3huqNj4bu0KE/huqA9JOG7tOG6o0/hu5s84buW4buKTy7huqNdKE9h4bqj4buWKE/huqFVIU/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE8uJCg9Tz0p4buc4bqhT+G7qMag4buoTz0qKD1P4bqhPeG6teG7qE89e+G7qE/huqHhu6Q5Tzk9xINPPXs5T+G6qTQkT+G6oSooPU89Kig9T+G7qibhu6g9T8av4bu0KD1P4buw4bu2Tz174buoT8OgJCg9Tyw9XSgjT8avJk8jJMagKE/hu7Ap4bucKE/huqkk4bu04buoTz174buoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oD3DmWNPdFlPbiooPU/DgCQoPUhP4bubJOG7tOG6o0/huqHDoeG6szcoI0/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5vhu7nhuqBPdFlP4bqo4bugKE/hu5vhurPhuqNP4buoPSlPxq8kw53huqFIT+G6ocOhKSgjT8avIiRP4buo4buiKD1P4buqJuG7qD1Pxq/hu7QoPU85PeG6teG7qE/huqHhu5w5TyHhu5pPLMSRT+G6oT0kT+G6oSLhuqFPKCM9JOG7tDlP4bqg4bub4bu54bqgTyEyJE8oI+G7mmNP4bqhPVkhTyPDmShIT2vhu5YoT8ahJMagIU89JOG7tOG6o08oPeG7mk/huqHDoeG6szUoI0/hu7Dhu55P4buw4bumY08h4bucKD1P4bq1KCNP4buq4bqvKCNP4buoXSgjTygjPeG7tE/huqE9XSgjT+G6oSQoSE9iVWNP4buq4bqlKCNPLMOdTz0p4buc4buoPU9dKE/huqE9JE/huqEi4bqhTygjPSThu7Q5T+G6oOG7m+G7ueG6oE/hu6g9KU89e+G7qE/DoCQoPUlPw7o94buaT+G6ocOh4bqzNSgjT+G6oSTDnShPPeG7mig9Tzk9VShPLinhu5wkT+G7sCIkT+G6oeG6szYoI089e+G7qE/DoCQoPU/hu7Dhu7ZP4buoPSThu5ZPLjQ5T8avICRP4buq4bqzOCgjSE8oVSgjT+G7qOG7lilP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNPxq8gJE/hu6rhurM4KCNPPXvhu6hPw6AkKD1JT2w9P0/hu7Dhu5wpT+G7qMag4buoT+G6oTFP4buoPeG6o2NZKE8hXShP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChP4bqhIuG6oU8o4buyTyjDnTlP4buoPeG6o2NZKE8hXShIT+G7sMOZ4bqjT+G6oeG6s0/hu6g9w5rhuqFPLuG6szYoI0/Gr+G7miRP4buq4bucY0/hu7Dhu7ZPKFUoI0/hu6jhu5YpT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjT+G6oSTDneG6oU/hu6rhu5xjSU/huqDDoSkoI085PVUoT+G7qF0oI08jJOG7oigjT+G7quG7nGNIT+G6s+G6o0/huqEkWShP4buwMCRPKCPhurdPIyTGoClP4bqpJFkoT+G7qDxPKOG7oCgjTy7huqXhu6hP4buoPeG6o2NZKE8hXShITywkKD1PKCM9JOG7tCFPXShP4bqhPSRP4buw4bu2T+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G7qF0oI0/huqHGoOG7qE9dKE/huqHhu6Q5T+G7qD0pTz174buoT8OgJCg9Tyw9IiRPw5Lhu4xJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/DlOG7juG7jDliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zDkuG7ji/DkuG7lOG7kuG7qsOVw5LDk+G7jMOVw5Thu47huqHDkuG7ksOSw5Phu5Iuw5NJOzkj4buEw6HDiuG7kOG7jMOVTk/hu5Yu4bqhw4pO4bqg4bukOU/huqHDoeG6oygjT10oT+G6oT0kT+G6oT0kT+G6oSLhuqFPKCM9JOG7tDlP4bqg4bub4bu54bqgT+G7qD0pTz174buoT8OgJCg9Ty40OU/DkuG7jE5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pOw5Thu47hu4xOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSoc8SRT+G6oT0kT+G6oSLhuqFPKCM9JOG7tDlP4bqg4bub4bu54bqgTyjhu6AhT+G7jMOT4buM4buMT+G7quG6pU8sJMOdKE/hu6ok4bu4KE/DoeG7lk/huqnhu5opT+G6oT3GoCgjT+G7ki3hu4zDk+G7jOG7jEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDhu5wkT+G6ocOh4bqzNSgjT+G6oOG7m+G7ueG6oE/hu5vhu6ThuqNPdDDhu6hP4buOT8OMPeG6o2Phu7QoT+G7m+G7pOG6o090MOG7qOG7ikhP4buw4bu2Tz0yT+G6ocOhNk89MyhP4buM4buQ4buUTz174buoT8OgJCg9Tyw9IiRPw5Lhu4xPLuG6peG7lk/hu6g9eyhP4buw4bqzNuG7qE/igJw94bqzNCgjT+G7sCTigJ1POT3Eg089NjlITyg94buaT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7sOG7nk/huqExT+G7qD3hurXhu6hP4buwxqAoPU8jJMagTzk9VShPLinhu5wkTyjhu6AoI08u4bql4buoTz174buoT+G6oeG7pDlP4buo4bqx4buWT+G6ocOiKCNP4busIU/hu7Dhu7ZPOT3DmShPLuG6oyAoI0hPOT1VKE8uNDlP4bqp4buaT+G7qDxPLMOdTz0p4buc4buoPU/GryAkT+G7quG6szgoI08sJMOdKE/huqE94bq14buoT+G7qOG6r0/huqE94bu2SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGxdT3Xhu5YkT+G6oD0mT+G6oD0zIUhP4bubJOG7tOG6o0/huqHDoeG6szcoI0/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5vhu7nhuqBP4bub4buk4bqjT3Qw4buoT+G7jk/hu6g9KU/GryTDneG6oUZPw7o94buaT+G6ocOh4bqzNSgjT+G6oTFP4buoPeG6teG7qE/DoMagKCNP4buq4bucY089e+G7qE/hu6g9JSg9Tyw9POG7lkhP4buoPSThu7LhuqNPXShP4bqh4bukOU/DlU/Gr+G6ozEkL+G6oeG6o8OZKC/hu5BPIV0oT+G6oT0kT+G6oSLhuqFPKCM9JOG7tDlP4bqg4bub4bu54bqgT+G7qD0pTz174buoT8OgJCg9SU/DuiMp4buaJE/DoeG7lkhPKD3hu5pP4bqhw6HhurM1KCNP4buo4bq3KCNP4bqhMU/hu6g94bq14buoT+G6oT0kTyw94buiKU/DoMag4bqhT+G7sOG7tk/hu7DGoCg9TyMkxqBPKOG7oCgjTy7huqXhu6hPPXvhu6hPw6AkKD1ITyMkw6M5T+G7qMag4buoT+G7rCFP4buoPE/hu7Ak4buy4bqjTywk4bu0KE/igJzhu6h7T2LGoOG6oeKAnUhP4buo4bqxKCNP4buoIk8sJMOdKE/huqE94bq14buoSE/huqHhuqVP4buwxqAoPU8jJMagTyjhu6AoI08u4bql4buoT8av4buiKE/huqE9VShP4buw4bu2T+G7qDxPLuG6peG7lk/hu6g9eyhPOT3Eg089NjlP4bqhw6EpKCNP4bqpJOG7tOG7qE/hu7Dhu6AoI08sZE/huqE9JE/huqEi4bqhTygjPSThu7Q5T+G6oOG7m+G7ueG6oE/huqnhu5pP4buw4bugKCNPLGRPYuG7ruG6oU/huqHhuqNj4bu2KE/hu7Dhu5wkTz174buoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5Thu47hu4w5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buM4buMw5Lhu44vw5Lhu5Thu5Lhu6rDlcOSw5Phu4zDlMOU4buQ4bqhw5Thu47hu5TDk+G7kC7Dk0k7OSPhu4TDocOKw5LDleG7jk5P4buWLuG6ocOKTuG6oOG7pDlP4bqhw6HhuqMoI09dKE/huqE9JE/huqE9JE/huqEi4bqhTygjPSThu7Q5T+G6oOG7m+G7ueG6oE/hu6g9KU89e+G7qE/DoCQoPU8uNDlPw5Lhu4xOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOU4buO4buMTk8vxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqGzGoOG7qE/huqHDoeG6szUoI089e+G7qE/hu7Dhu5YoI0/huqHhu6Q5T+G6ocOh4bqjKCNPXShP4bqhPSRP4buoPSlPPXvhu6hPw6AkKD1P4buo4bqjIiRP4buow5o5SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oD3hu6wpT+G7qD0/T+G7sOG7nClP4buo4bqx4buWT8OAN0/GoW3hu4Ju4bqgSE8oI+G7lmNP4bqhw6JP4buww5nhuqNPKOG7oCFPPXvhu6hP4buMw5Phu4zDki3hu4zDk+G7jOG7jE/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5vhu7nhuqBP4bub4buaT+G6oMOh4bqjKCNPw4w94bqjY+G7tChP4bub4buaT+G6oMOh4bqjKCPhu4pP4buw4bueT2JVY0/hu6rhuqUoI08sw51PPSnhu5zhu6g9T10oT+G6oeG7pDlP4buwxqA5T+G6tSgjTyzEkU/huqE9JE/huqEi4bqhTygjPSThu7Q5T+G6oOG7m+G7ueG6oE8o4bugIU/hu4zDk+G7jOG7jEhP4bqhw6EpKCNP4buwPE/hu7BS4buoT8avJOG7tOG6oU/hu6g9w6NP4bqhw6F7KCNP4buoXSgjT+G6ocag4buoTzk9VShP4buoXSgjT+G7qD3huqNjWShPIV0oSE/hurPhuqNP4bqhJFkoTyMkxqApT+G6qSRZKE/hu6g8T+G7qD3huqNjWShPIV0oT+G6qeG7mk8jJOG7muG6o08sJCg9TygjPSThu7QhT+G7quG7nGNPLD0iJE/DkuG7jElPQlVjT+G7quG6pSgjTyzDnU89KeG7nOG7qD1PXShP4bqh4bukOU85PcSDTz02OU/huqk0JE/huqHDoigjTyg9PCFP4buwIiRP4bqh4bqzNigjR09iVWNP4buq4bqlKCNPLMOdTz0p4buc4buoPU8sJOG7tiFP4bqhw6Hhu5ZIT+G7sMagKD1PIyTGoEhPOT1VKE8uKeG7nCRP4buoxqDhu6hPKD08IU89e+G7qE/DoCQoPUlPbD0/T+G7sOG7nClPIyTGoClP4bqpJFkoT+G7quG6peG7lk/huqnhu5opTyHhu5ZP4bqhw6Hhu6QoSE/hu6jDmuG6o0/huqHDocOj4buoT+G7sOG7sk/huqE9JE/hu6jhurHhu5ZPazBPxqFt4buCbuG6oEhP4buoxqDhu6hP4bqhMS8oPTwhT+G7qD3huqNjWShPIV0oT2JVY0/hu6rhuqUoI08oI1UoTz3hu5ooI0/hu6hV4bqjTz19JEhPKCNVKE894buaKCNP4buw4buyT+G6oT0kT8avxqAhT8OgxqDhuqFP4buow5rhuqNP4bqhw6HDo+G7qEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqA9w5ljT8O6I+G6o2Phu7goT+G6qOG7oChP4bqgPeG6sWNIT+G7myThu7ThuqNP4bqhw6HhurM3KCNPKD3hu5pP4bqhw6HhurM1KCNP4buoPSThu5ZPw6BXRk9t4bql4buWT+G6ocOhWShPLMOd4bqhT2HhuqPhu6JPLCThu7YhT+G6ocOh4buWT+G7sCYoPU8sxJFIT+G6oeG7pDlPPeG6o8OaKEhP4bqhPSRP4bqhPeG6p0/hu6jhurHhu5ZPw4A3T8ahbeG7gm7huqBITyg94buaT+G6ocOh4bqzNSgjT8OgWE/hu7Ak4buy4bqjT+G7qD0/KD1PLMOdTz0p4buc4buoPU/hu6rhu5xjTz174buoTzk9xINPPTY5T+G6qTQkT+G6ocOiKCNPKD08IU/hu7AiJE/huqHhurM2KCNPPXvhu6hPw6AkKD1J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/DlOG7juG7jjliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zDkuG7ji/DkuG7lOG7kuG7qsOVw5LDk+G7jOG7ksOSw5XhuqHhu4zhu47hu4zDlMOVLsOTSTs5I+G7hMOhw4rhu5Lhu5jhu4xOT+G7li7huqHDik7huqDhu6Q5T+G6ocOh4bqjKCNPXShP4bqhPSRP4bqhPSRP4bqhIuG6oU8oIz0k4bu0OU/huqDhu5vhu7nhuqBP4buoPSlPPXvhu6hPw6AkKD1PLjQ5T8OS4buMTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7DlOG7juG7jk5PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKjDuj0k4buy4bqjT+G6ocOh4bqzNSgjT+G6oOG7m+G7ueG6oE/huqHDoVkoT+G7sCbhu5ZPxq/hu5ooT+G6oT8oPU/huqA94buWKD1P4bubPOG7lk/hu7Dhu55P4buoPeG6sU/hu7AwKCNP4buoxqDhu6hPOT3hurMzKCNPxqAoT10oT+G6oeG7pDlP4buoPSlPPXvhu6hPw6AkKD1J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSoc8SRT+G6oT0kT+G6oSLhuqFPKCM9JOG7tDlP4bqg4bub4bu54bqgTyjhu6AhT+G7jMOT4buM4buMT+G7quG6pU8sJMOdKE/DoFhP4buqJOG7uChPw6Hhu5ZP4bqp4buaKU/huqE9xqAoI0/hu5It4buMw5Phu4zhu4xITyw9xqDhu6hP4bqpNCRPIXskTyjhu6AhSE8o4bugIU8o4buWY08oPSThu7LhuqNP4bqhw6HhurM1KCNP4buw4bucJE89e+G7qE/huqEiOU/huqHDoVkoT8OgWE/huqE94buWY0/hu7AxJE85PeG6szMoI0/GoChP4bqh4bqjY+G7tihPw6AkKD1ITyMk4buiIU/hu6g9P0/huqEkWeG6o09i4buu4bqhT+G6oeG6o2Phu7YoT8avUSgjT+G7sCThu7YhT+G6oT0kT+G6oSLhuqFPKCM9JOG7tDlP4bqg4bub4bu54bqgSE/hu6g9w6NP4bqhw6F7KCNPITdPw6EwKCNPOT3hurMzKCNP4bqhPeG6teG7qE/huqHhuqNj4bu2KE/DoCQoPU/Gr1EoI08sxJFP4bqhPSRP4buwxqAoPU8jJMagTyjhu6AoI08u4bql4buoT8OhJFkoI0/hu6jhurHhu5ZPKD3hu5pP4bqhw6HhurM1KCNJT27DnShP4bqhPTUkT+G7sCThu7YhTyjhu5pjSE8oPSThu7LhuqNP4bqhw6HhurM1KCNP4bqg4bub4bu54bqgT+G6ocOhWShP4buwJuG7lk/Gr+G7mihP4bqhPyg9T+G6oD3hu5YoPU/hu5s84buWT+G7sOG7nk/hu6g94bqxT+G7sDAoI0/hu6jGoOG7qE85PeG6szMoI0/GoChPXShP4bqh4bukOU/hu6g9KU89e+G7qE/DoCQoPUhP4bqh4bukKE/hu6rhuq8oI0/huqEi4bqhT+G6oT01JE8jJOG7lihP4bqp4buaKCNP4buoPSlPPXvhu6hPw6AkKD1P4buw4bqzNuG7qE89e+G7qE/huqHDoeG6peG7qE/huqEkw505TzdP4bqhw6HhurM1KCNP4buw4bu2T+G7qMag4buoT+G7qDxP4buw4bqxTywkw50oT+G6oT3hurXhu6hP4bqh4bqlT+G6oSQoT8av4bqzNOG7qE/huqnhu5opT+G7qMag4buoTyzEkU/huqE9JE/DoFA5T+G6oTQkT+G6qTQkTyzDneG6oU9h4bqj4buiT+G6oSLhuqFPKD3DmuG6oUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhurvhuqPhuqE9KcOhTsSodCQoPU/hu5vhurMzKCPhu4gvOcSo

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]