(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, cùng với các khu du lịch biển, xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá cảnh quan thiên nhiên, hướng tới các không gian xanh được đông đảo du khách lựa chọn.
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WFnhu4nEqeG7leG6qTRQWMSpNOG7mcSpLSrhuqnhurHEg2LDmlnhuqdq4buJxKnhurHDo+G7lcOZWOG7sOG7quG7icSp4buLY2LEg+G7sMSo4bqvJjFZ4bqqKlnhuq4qY1kzZGJZxINbYlkl4bumw53DncOdWeG6qcOzZ8SpWeG6reG6ryYx4bqvWcSp4buLY2LEg1ky4bq1w61ZYsSD4bqvw6JZ4bqp4bqj4buqL+G7icSp4buLY2LEg+G7sOG7qi/huq/hu7Lhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63huq40KjJY4buwxKjhu4tjYsSDWeG6rcahWWLEg+G6r8OiWeG6qeG6o1nhu7bDnS3hu7hZ4buRP1nhu7ItQFliLuG6q1liKuG7leG7pFkxbGLEg1nhu5Hhu4XhurFZMSYxWeG6reG6r2pZMmpZ4bqp4bq1MeG6r1kw4bqx4bqhYuG7pFnhu5lqWeG6r8Oz4buFYsSDWTJqWeG6qeG6tTHhuq9ZxKnhu4s74bqxWWLEg+G6r+G6scOg4bqr4bukWeG6reG6rybhuqtZw63huq8mWTE7YuG6r1nDrGoqYlnEqeG6r+G6sTliWWLhuq/hurE5YuG7pFnhuq/Ds+G7hWLEg1nEqeG7heG6sVkxJjFZ4bqt4bqv4bq7YsSDWcSD4bqxKmJZ4buZKmLhuq9ZM8OzZzFZM+G6u2LEg1kzO2NZMmpZ4bqt4bqvJjHhuq9Z4bqp4buPKlkx4bqvZWLhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWeG7siUk4bu0w63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWeG7suG7tOG7uEDDreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7bhu7IkL+G7sj3hu7gy4bu44buyQEDhu7TDneG7uMSpJeG7tj0lPeG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQQOG7tuG7slhZKuG6qcSpUFjEqOG6ryYxWeG6qipZ4bquKmNZM2RiWcSDW2JZJeG7psOdw53DnVnhuqnDs2fEqVnhuq3huq8mMeG6r1nEqeG7i2NixINZMuG6tcOtWWLEg+G6r8OiWeG6qeG6o1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFjhu7IlJOG7tFhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWOG7suG7tOG7uEBYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7DEqOG6ryYxWeG6qipZ4bquKmNZxKnhuq9qWeG6r2vEqVkz4bq7YsSDWTM7Y1kyalnhuq3huq8mMeG6r1kzYWJZxKnhuq8q4bqrWcOsaipi4bukWcSp4buLO+G6sVlixIPhuq/hurHDoOG6q1nEqeG7i2NixINZMuG6tcOtWWLEg+G6r8OiWeG6qeG6o+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4bqvNGNZxKnhuq/hur1ixINZ4bqtOeG7pFnEqeG7i2NixINZMuG6tcOtWWLEg+G6r8OiWeG6qeG6o1nhu5Hhu40qWcOsairhu6RZ4bqs4bqvalkyalnhuqnhurUx4bqvWeG7ieG6sWLhuq9ZxKnhuq8m4bqxWcSp4bqvJjFZ4bqqKlnhuq4qY1ktWTA7YllCLmLEg1l2JsSp4bukWeG7mSxZxKjhu4vhurdZQipixINZxq/huqgqYsSDWXbhuq8mYuG6r+G7qFkzZGJZxINbYlkl4bumw53DncOdWeG6qcOzZ8SpWeG6reG6ryYx4bqvWTNhYlnEqeG6ryrhuqtZw6xqKmLhu6RZYsSD4bqvw6JZMsOzaWLEg+G7pll4KlnDreG6r1tiWTJqWeG6reG6ryYx4bqvWTNhYlnEqeG6ryrhuqtZw6xqKmJZMeG6r25Z4buVYWpZM2FiWcSp4buNWeG6rj9ZQuG6v+G6sVnhu5E/WcSow41ZxKjhuq8qYuG6r1nhuq5kKlnhu5E/WTEmMVkz4bq1KlnDreG6r8Oz4buDYsSDWeG6reG6ryYx4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwd2NZMWRZ4buJ4buPWTHhuq9qImJZMOG6tVkx4bqvalkzJmPhu6RZYjliWTEmMVnhuq9jOsSpWTPhur9ixINZMuG6tTHhuq9Z4buRbVnEqTrhurFZ4bqs4bqvalkyalnhuqnhurUx4bqvWcSp4buNWS5i4bukWWLEg+G6r8Oi4bukWTAs4bqxWTPhu4dZ4buZNOG7puG7puG7plkzYWJZ4buRfWJZM8OhWeG7kcOgWeG7ieG6sWLhuq9ZKmJZxKljP2JZxKnhuq/hu48xWcOt4bqvIuG6q+G7pFkqYlli4bqxYuG6r1nEqeG7i13EqVnEqeG7j1kzw7NnMVkwO2NZMzvhuqvhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B4w7NnMVkw4bqxYcSp4bukWeG6r+G6scOgYlliKuG7lVnhuqzhuq9qWTJqWeG6qeG6tTHhuq9Z4buJ4bqxYuG6r1nEqeG6rybhurFZxKnhuq8mMVnhuqoqWeG6ripj4bukWTA7YllCLmLEg1l2JsSpWeG7keG7heG6sVkzKlnDreG6r1tiWeG6qT9ZM8OqYsSDWTA/Y1kye2JZxKnhur8xWcSo4bqvJuG6sVnhu4nhurFi4bqvWeG7ieG6vWLEg+G7pFlixIPDs2bhurFZMntiWWhZM3vhu5VZ4buRIGJZxIPhurHDtFnEg+G6s2JZ4buRP1nDreG6rybEqVnhuq9q4buVWTA7Ylnhu4khMVnhu5EuYlnhuq9kKlkye2JZxKnhur8x4bumWeG6ruG6scOgYlkwO2JZMWRZxKnhu4s5Ylnhu7TDnVnhuq/hur9ZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWcSp4bqvKuG6q1nEg+G6sSpZ4bqpP+G6q1ky4bq1MeG6r1nhu5FtWeG6r2Phuqs04buJxKkq4buV4bumWeG6rsOgWcSp4bqv4bq9YsSDWWLEg+G6r8OiWTLDs2lixIPhu6RZLmJZauG6vWLEg+G7pFli4bqvP1nhu5HDoFnhu4nhurFi4bqvWTPDs2cxWTNbalnEqcOzWTNb4buVWTNuWTMsWcOt4bqvW2JZYj9jWTMmw61Zw7JixINZM8OzZzFZYuG6r2pZMVtqWeG6qcOzalnEqeG7i2tZMW4qWTJqWeG6reG6ryYx4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bufasSp4bqvY+G7i1jhu7Dhu6rhu4nEqeG7i2NixIPhu7Dhuqzhuq8hMVl24bq7YsSD4buqL+G7icSp4buLY2LEg+G7sOG7qi/DreG7sA==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]