(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Thạch Thành có khoảng 14,3 vạn người, chủ yếu 2 dân tộc anh em Kinh, Mường cùng sinh sống ở 25 xã, thị trấn, trong đó dân tộc Mường chiếm 52,98%. Những năm qua, huyện luôn xác định thực hiện tốt các chính sách dân tộc để giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi tích cực theo hướng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+G6ucOJduG6rsOJc+G6ucOJ4buvR8OJ4buRc8Ohw4nhurjhuqrhu5ZzReG6uHfhurhzw5TDieG7rcOUc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHMtc8OZeHPDiUzhurhzVeG7mkdFc+G6tktHRXPEguG7r0hz4bqwQUdz4buUTOG6rnPhu5TDieG6uEPhu5Zz4buYSuG7nS/DiXXhu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlDDhurLhu7HhurBy4bujMOG7luG7pEJHc+G6ucOJduG6rsOJc+G6ucOJ4buvR8OJc+G6rklz4buCw4lId0dFc3Xhu6Xhu5nDuXNVdkdzR0Xhu6DDkuG6uOG7mXPhuq7DieG7onPhu6Thuqjhu5Zzw7pz4bqwQUdz4buUTOG6rnPhu7FHw4lz4bqyRnM44bq4R8OJ4buZc2Hhu6DDkkdFc+G6ruG7mkdFc+G7mOG6uEfDiXPhu5hKR0Vz4buOc8O64bunc8OZeOG7mXPhu5TDicOKc+G7lOG7ksOBR+G7mXPhu5Thu5JIR0Vz4bq2SXPhurBBR3Phu5RM4bquc2Hhu6DDkkdFc+G6rsOJ4bq44bqoRnPhu6fDuuG7meG7q+G7qeG7jeG7lXPDocOJVEdFc0d5RnPhu5Dhu5bhu7Hhu5lzw4nhu5bhu6RCR3Phu4Thu5bEqEdzw5nhu63huq5z4bq2w4pHw4lz4buUw4lS4bquc8OJ4bq4Qkdz4buUSuG7lHPhuq7hu63huq5z4bquw4nhurpHw4lz4buY4but4bquw4lz4bqwQUdz4buUTOG6rnPhurZDc0XhurjGoMOUc+G6tktHRXPEguG7r0hzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqocy1zw5l4c8OJTOG6uOG7mXNNR3PhurbDikfDiXPhurbDkuG6uHPhu5hKR0Xhu5Vzw6HDicOSc+G6tknhu5lz4bquT3Phu5jhu45zw4l2c+G7lMOAR0VzVeG7mkdFc+G6tktHRXPEguG7r0hz4bqwQUdz4buUTOG6rnPhu5TDieG6uEPhu5Zz4buYSnPGoTrhurnhurnDqeG7m3Phu5TDieG7seG7pHPhurZN4bq4c+G7lOG6uuG6rsOJc+G6rlLhuq5z4buUw4nhurJIc8OJ4bugw5NHRXNHxKhHRXPhu5TDicSoR3NGw5Phurjhu5lz4bq2w5Lhurhz4buYSkdFc1XhuqDhu5Rz4bquw4nDgeG7lOG7mXPhu5ThurhHw4lz4buUw4nDgEdzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR3NHReG7r+G7pHPhuq7hu69HRXPhurbhu6Dhu4zhuq5zR0FHRXPhuq7hu7FI4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LhurDhu5TDieG7lkbEgnPhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPGsHR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6Xhu6XFqcOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bq4VeG7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcvR+G6ssOa4buYL8O6w7l1w7ovdcawxrDhurDFqXXhu6XDunXhu6fGsOG7lMWpdeG7qeG7q+G7peG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzdeG7q+G7pXJz4bux4buE4buUw7Ny4bq5w4l24bquw4lz4bq5w4nhu69Hw4nhu5Fzw6HDieG6uOG6quG7lnNF4bq4d+G6uHPDlMOJ4butw5Rzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqocy1zw5l4c8OJTOG6uHNV4buaR0Vz4bq2S0dFc8SC4buvSHPhurBBR3Phu5RM4bquc+G7lMOJ4bq4Q+G7lnPhu5hKcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7NyxrB0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6Xhu6XFqXJzL+G7o2HEqHPDieG6vEfDiXPhuq7DiXlHc0fhu5bEqOG6uHPhurDhuqxz4bqu4bui4buxc0Xhurjhu7Fz4bq24bq8R8OJc+G7sUfDiXPhurnhu5Lhu6BPR0Vzw615R3M5SEdF4buZc+G7lMOJxKhHcz/huqJGcyZM4buZc8OZeHPhurnDieG7r0fDiXNh4bq4R8OJc0bhu7FHRXPhu4R24bq4c8OJ4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z3c+G7guG6uEfDiXPhu5Thuqhz4bqu4buxSOG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq5w4lS4bquc8OJ4bq4Qkdz4bqu4but4bquc+G6rsOJ4bugT0dFc+G7lOG7kuG6vEfDieG7mXPhurBSc+G7rUdzw4lOc+G7lOG7kuG7jHPhurbDgOG7lnPhu5Thu6Bz4bquT3Phu5jhu45zVeG6oOG7lHPhuq7DicOB4buUc+G6rsOJSHPhuq7hu63huq5zw5l44buZc+G7lMOJxKhHc+G6tuG7teG6rnPEguG6uELhu5Rz4buCw4lJc+G7gsOJeUdzReG6uOG7seG6uHPhurZIdkdz4buUUXNHeUZzw7p0deG7qXPhurbhuqhHc8O6dMO64bun4buZc8OJ4buW4bukQkdz4bq5w4l24bquw4lz4bq5w4nhu69Hw4lz4bq2eHNV4buvc+G6tuG7sUdFc+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHPDmUHhu6Rz4bqwUkdFc8awdXPhuq7EqEdFc+G7lOG7kuG6vEfDiXPhu5TDieG6uOG6qOG7lHPhu6Thuqjhu5bhu5lzw5TDieG7nOG6rnNV4bucc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5Thu5lz4bq2w5Lhurhz4buYSkdFc+G6rsOJSHPDocOJQUdz4bqwQUdz4buUduG6uHPhuq7hu63huq5z4buUw4nEqEdz4bq24bu14bquc8SC4bq4QuG7lHPhu4LDiUlz4buCw4l5R3NV4buvc+G6ruG7reG6rnPDmXhzVeG7mkdFc+G6tktHRXPEguG7r0hzOuG6ueG6ucOpc1Xhu69zRuG6uOG6qkdzR8ag4bq44buZc+G7lOG7kkhHRXPhurZJc+G6rklzw7lz4bquxKhHRXPhu5Thu5LhurxHw4lz4bqw4buW4bukc+G7lOG7luG7mXPEgndIc+G6sOG7oMOVR0Xhu5lzxanhu6lz4bquxKhHRXPhu5Thu5LhurxHw4lzw5lB4bukc0bDk+G6uOG7mXNVw5Phurhz4buUTUdFc+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHPhu5Thu5LhuqxHc+G7peG7p3Phu5Thu6hz4bq2S0dF4buVcz/hu63huq5z4bquxKhHRXPhu5Thu5LhurxHw4lzw4lI4buvR3Phu5TDieG7r0fDiXNV4buvc+G6tuG7oOG7sXNV4buvSHPhu5hTc+G6sOG7nEdFc+G6tuG6quG7lnPDlMOJ4but4buUc8OJ4buW4bukc+G6rklzw4nhurhC4buWc+G7kOG7lnfhu5lzRUnDlHPDlMOJw4BHc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHMtc8OZeHPDiUzhurjhu5VzJuG6rEdz4bqudkfDiXPhurZJ4buZc8OJ4buW4bukQkdz4bq24buxR0Vz4buUw4lS4bquc8OJ4bq4Qkdz4burc+G6sFJz4butR3Phu5TDieG7lkzhuq5zP8OJ4bugT0dFc+G7lOG7kuG6vEfDiXNh4buc4bquc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhu5Dhu5ZK4bquc0Xhurjhu7Fzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqocy1zw5l4c8OJTOG6uHNV4buaR0Vz4bq2S0dFc8SC4buvSHM64bq54bq5w6lzVeG7r3NG4bq44bqqR3NHxqDhurjhu5lzR8OJ4bug4buRc0Xhurh34bq4c+G7kOG7luG7pOG6qOG7lHPhu5ThurxHw4lz4buU4buSdkdFc+G7lMOJ4bq44bqo4buWc+G6tsOB4buUc+G7juG7mXNHw4nhu69z4buO4buZc+G6tsOB4buUc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5Thu5lzR+G7oMOT4bquc+G7mOG6uEfDiXPDiUh24buU4buTc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHNHxKhHRS3hu4RBRnNHRcOJ4bq4QsOUc8SC4bqqR3NVVEdFc0XDvUdzVcOT4bq4c8SCd0hzVUJz4buSUUdFc1Xhu69zR0FHRXPhuq7hu7FIc+G7lMOJ4buWc0fDieG6oMOUc+G6rsOJSHNHReG7oMOS4bq4c+G6sEFH4buTc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dzReG6uOG7rUhz4bqw4buc4bquc0dFw4nhuqpzR0XDieG6uELDlHNV4buvc0Xhurh34bq4c+G7kOG7luG7pOG6qOG7lHNV4bq4QuG6rnPhu4Thu69Gc+G6rsOJSHNHReG7oMOS4bq4c+G7hOG7sUhz4bq2TEdFc1Xhu5pHRXM64bq54bq5w6lzVeG7r3NG4bq44bqqR3NHxqDhurjhu5NzxIJ3SHPhu5RLR3NV4buvc8OUw4nhu63hu5Rzw4nhu5bhu6RzReG6uOG7rXPhu5Thu5LDinNVeUdzw4lJ4buxc+G7lOG7kuG7luG7pOG6qkdz4buUw4lKR0Vz4buUSuG7lHPhurbDgsOUc+G6ruG7ouG7sXPhurZLR0VzxILhu69IczrhurnhurnDqeG7mXNFw71Hc1XDk+G6uHPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc+G6sOG7lnPhu4TDiuG6rsOJ4buV4buV4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6M/4buaR0VzVcOT4bq4c+G6tknhu5lz4bqu4but4bquc+G6tsOK4buxc8OUw4nhu6BPR0Vzw5lB4bukc+G6sFJHRXPhuq7DieG7oE9HRXPhu5Thu5LhurxHw4nhu5lz4buC4bqoc8OJSHbhuq7DiXPDlMOJ4buac8OJ4buMw5RzVcOT4bq4c+G7lOG6vEfDiXPDieG6vEfDiXPhu5TDiVLhuq5z4buU4bqoc+G7lHbhurhz4bq2w4rhu7Fzw5TDieG7oE9HReG7mXPhu5Thu5JIR0Vz4bq2SXPhu5ThuqDDlHPhu5Thu5Lhu5ZHRXPhu5TDiVLhuq5zw4nhurhCR3Phuq7hu63huq5z4bquw4nhurpHw4lz4buY4but4bquw4lz4bq2SuG6uHNVw5PhurhzVeG7mkdFc+G6tktHRXPEguG7r0hzOuG6ueG6ucOp4buZc+G6tuG7teG6rnPEguG6uELhu5Rz4buE4buvcz/DieG7oE9HRXPhu5Thu5LhurxHw4lzdcO54bun4buTc+G6rsOJ4bq6R8OJc+G7mOG7reG6rsOJc+G6tkrhurhzVcOT4bq4c0dF4bugw5Lhurhz4bquSXPhu5bhu6Rz4buU4bq6R+G7k3Phuq7DieG6ukfDiXPhu5jhu63huq7DiXPDiU5z4buU4buS4buMc+G7lOG7klLhuq5z4buU4bq44bqow5Rzw4lMc0dFw4nDqEjhu5Nz4bquw4nhurpHw4lz4buY4but4bquw4lzw4lOc+G7lOG7kuG7jHPhurbDgeG7lHPhu47hu5lz4bq2w4Hhu5Rz4buYd0dzw5nhu5bDgeG7lOG7mXNH4bugw5Phuq5z4buY4bq4R8OJc8OJSHbhu5Thu5NzVeG7seG7pHNVSkdz4buYd0dzw5nhu5bDgeG7lOG7mXPhurbhu69Ic+G7lHZIc0dFw4nhuqrhu5lzReG6uHfhurhz4buQ4buW4buk4bqo4buUc1XhurhC4bquc+G7hOG7r0bhu5Xhu5Xhu5Vzw6l3R3PDmeG7lsOB4buUc0fEqEdFLeG7hEFGc0dFw4nhurhCw5Thu5lz4buUw4nhu6Lhu6Rz4buYd0dzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu5TDieG6skhzw4nhu6DDk0dFc+G7lHlHRXNHeUdFc+G7mOG7lsOB4buU4buZc0Xhurjhu61z4buU4buSw4rhu5lzw4nhurhC4buWc+G7kOG7lnfhu5Nzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqoc8OJ4buvR0Vzw4lJ4buxc+G7lMOJ4bqySHPDieG7oMOTR0Vz4buE4bq44bqsR3PhurBI4buxR8OJ4buZc+G7hOG6uOG6rEdz4buC4bqo4buU4buZc+G6tndGc8SCd0hzVUJz4buY4bq4R8OJc0bEqOG6uHPhu5Thu5Lhu6DDkkdF4buZc+G7lMOJ4bq64bquw4lzUEdFc1XDk+G6uHPEguG6uOG6qEdz4bq2TeG6uHPhu4LDieG6unPDieG6oOG7luG7lXM/xKhHRXPhu5Thu63huq5z4bquw4nhu5bhu6RDR3NF4bq44buxSHPhu5ThurjhuqhHc8SCTHPhu4LDiUjhu7Fzw4nDjOG6rnMtc+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lHPGoTgwOOG6ueG7m3Phuq7DiUhzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR3Phurbhu6Dhu4zhuq5z4buQ4buW4buxR3Phu5RBRuG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujMOG7r0dFc0d5RuG7mXPDieG7luG7pEJHc+G6tnhzw5TDiUrhurhzw4nhu4zDlHNVw5Phurhz4bqu4but4bquc8OUw4nDjUdF4buZc8SC4buxR3Phu4ThurjhuqxHc+G7kOG7luG7sUfhu5lz4bqu4but4bquc+G7lOG7kuG7lkdFc+G7lEFGc0Xhurjhu61Ic+G6sOG7nOG6rnPhuq5MR0Vz4bq2S0dFc+G6ruG7reG6rnPDmXjhu5lz4buUw4nDinPhu5Thu5LDgUdzRuG7jnPDieG7r0dFc+G7lOG7knlGc+G7hMOTw5Rz4buU4bqgw5Rzw4nhu5bDgUdz4bquw4lIc8OJ4buvR0VzR0XDieG6vEdz4buE4bug4buM4buUc0dF4bugw5Lhurhz4bqwQUdz4buUw4nhu7FGc0Xhurjhu7Hhu5lzRUnDlHPDlMOJw4BHc0dBR0Vz4bqu4buxSHNHeUdFc+G7hFLhuq7hu5lz4buC4bq44bqoR3Phu5TDiVDhuq5zODA44bq54buZc8OJ4bq4Q+G7lnPEguG6uOG6qOG7lHPDlMOJ4butw5Rz4buE4buW4bqg4buUc1Xhu69zR0FHRXPhuq7hu7FIc+G6sEFHc+G7lOG7kuG6unPhuq7DiUhz4bqu4but4bquc8SCTHPhuq5Pc+G7mOG7jnNV4buvc0dF4bugw5LhurhzVeG7mkdFc+G6tktHRXPEguG7r0hzOuG6ueG6ucOp4buVc8Ot4bq4QuG6rnPhu5TDiVLhuq5zw4nhurhCR3Phuq5Jc8OJ4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z3c+G6ruG7reG6rnPhuq7DieG6ukfDiXPhu5jhu63huq7DieG7mXPhuq7DieG7oE9HRXPhu5Thu5LhurxHw4nhu5lz4bqwUnPhu61Hc+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHPhuq7hu6Lhu7Fzw6HDieG7r3NH4bugw5Phuq5z4buOc1Xhu5pHRXPhurZLR0VzxILhu69IczrhurnhurnDqXPhurZ4c0VJw5Rzw5TDicOAR3Phu5R2SHNH4bqsR3Phuq7DieG7luG7pENHc8SC4bq44bqoR3NGw5Phurhz4buU4buS4bqsR3Phu5TDgeG7lHPhuq53c+G6ruG7reG6rnNG4bu14buUc+G6tsOS4bq4c+G7mEpHRXPDmXhzw4lM4bq44buVczjhurhHw4lz4buU4bqoc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0fhu5lzxIJMc0bhu7Xhu5RzR8SoR0Vz4buUw4nEqEdz4bq2TeG6uHNGw5Phurjhu5lz4bq2w5Lhurhz4buYSkdFc+G6ruG7ouG7sXNHReG7oMOS4bq4c+G6sEFHc+G6tuG7oOG7jOG6rnNHQUdFc+G7hOG6rEfhu5lz4bquT3Phu5jhu45zw4l2c+G7lMOAR0Vzw5TDieG7nOG6rnNV4bucc+G6rsOJSHPhu5h3R3PDmeG7lsOB4buUc1Xhu69z4bquxKhHRXPhu5Thu5LhurxHw4lzw5TDicag4bquc+G7hOG7jOG6uHPhuq7hu6Lhu7Fzw6HDiUFHc+G6sEFHc0dF4buv4bukc+G6ruG7r0dFc8OJSOG7r0dz4buUw4nhurhCR+G7mXPhu5h3R3PDmeG7lsOB4buUc0fEqEdFc0dFw4nhurhCw5Rz4bquSXPEguG7oMOT4bquc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dzRsOT4bq44buVczDhuqjhu5RzR3lGc8O6dMO6w7rhu5lz4buUw4nhu5ZzR8OJ4bqgw5RzxILhurxHw4lz4buQ4buWQUdz4bq2w4Dhu5ZzR0Xhu6DDkuG6uHPhu5RI4buvR3PDieG7luG7pEJHc+G6tnbhu5Rz4bunw7nhu5nFqXPhu5Thu5LhurhC4buWc+G6tktHRS9HeUbhu5lz4buU4buoc+G7hEJzw4lMc0dFw4nDqEhzReG6uHdGc+G6rsONR3PGsOG7mXThu6fhu43hu5VzO+G6qEdzR+G7seG7pOG7mXNV4buaR0Vz4bq2S0dFc8SC4buvSHM64bq54bq5w6lz4buU4buS4bqsR3PhurbDiuG7sXPEguG7r0dzw4nhu5bhu6RCR3PhurnDiXbhuq7DiXPhurnDieG7r0fDiXPhu4LDicSoR0Vz4bquw41Hc8OJTHPhurZJ4bq44buTc0Xhurh3RnPhurDDgEdz4buCw4lId0dFc+G6ruG7reG6rsOJc+G6rsOJ4bqsR8OJc+G7hELhuq7DiXNGUOG6rnPhu5hKR0VzReG6uFThu7Fz4bqu4but4bquc+G6sEFHc+G7lEzhuq5z4buU4buSSEdFc8OJ4buW4bukQkfhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G6ucOJw5LhurhzReG6uOG7sUdz4buUw5Phurjhu5lzw4nhu5bhu6RCR3PhurnDiXbhuq7DiXPhurnDieG7r0fDiXPhu5ThurjhuqjDlHPhu5Thu5zhuq5z4buU4bqgw5Rz4buU4buS4buWR0VzVeG7r0hz4bqu4but4bquc0bhu5zhuq5z4buU4bq44bqs4buW4buZc0fDieG7oOG7kXNkw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHMtc8OZeHPDiUzhurhzVeG7mkdFc+G6tktHRXPEguG7r0hzOuG6ueG6ucOpc+G7lMOJ4bqySHPDieG7oMOTR0VzxILhuqpHc1VUR0Xhu5Nz4buCw4nhu7Hhurhz4buUw4nhu63huq5zw4nhurhC4buWc+G7kOG7lndz4buU4bq44bqqRnNHeUdF4buZc+G7hOG7jOG6uHPhu5TDieG6qHNV4buaR0Vz4bq2S0dFc8SC4buvSHM64bq54bq5w6lz4bq2Q3PDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc+G7guG6uEfDiXPhu5Thuqjhu5Nz4buQ4buW4buxR3Phu5RBRuG7mXPhuq7DiXlGc+G7hEhz4bq24buvSHPhu5R2SOG7mXPEgkvhurhz4bqw4bugw5VHRXNHReG7lktHc0fDiUFHc+G7hFLhuq7hu5lz4bq2TOG6uHNHReG7nnPhuq7hu61Hc8SCTHPhu4Thu69zR0Xhu6DDkuG6uHM64bq54bq5w6nhu5NzReG6uFRzReG6vEdzw5TDieG7reG7lHPDieG7luG7pHPhuq7hu63huq5zReG6uOG7rXPhu5Thu5LDinNVeUdzw4lJ4buxc+G7lOG7kuG7luG7pOG6qkdz4buUw4lKR0Vz4buUSuG7lHPhurbDgsOUc+G6ruG7ouG7sXPhurBBR3Phu5RM4bqu4buV4buV4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Ny4buU4bqyw5nhu5Qt4bux4buE4bq4RUfhu5Fz4buS4bq4RcOJ4buU4buTcuG7o+G7neG7mOG7lOG7kkhHReG7oybhu6/hurhzVeG7r3N3R8OJ4buRczjDieG7rUfDiXM54bq4R8OJ4budL+G7mOG7lOG7kkhHReG7o+G7nS/DlOG7ow==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]