(vhds.baothanhhoa.vn) - Không đơn thuần là hoạt động thả cá giống để tái tạo trên sông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND TP Thanh Hóa còn muốn đưa ra thông điệp để kêu gọi và nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái...
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXJx4bq0cuG7geG6vuG7teG7pcOCeeG7pcOK4buAT+G7isOK4bul4buieeG7gOG7peG7ouG7s+G7iOG7neG7peG7iuG6vsOD4buK4bulw41E4buK4bul4buw4bul4bui4bq+VcOC4bul4bq04bu14buI4bulxajDieG7peG7isOK4buew5Phu4rhu6XDjeG7kuG7gOG7peG7ouG6vlLhu6rhu6Xhu5zhu7Xhu4pxL+G6tHJxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5cuG6oeG6vk7hu4rDiuG7peG6psOV4buK4bul4bui4bq+4bue4bqu4buK4bulw43DveG7peG6vuG7iOG7s+G7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG6puG6uOG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bucTuG7isOK4bud4bul4bq/4buY4bulxINO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJ4buW4bulxajDveG7peG6u+G6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu6Xhu4pO4buKw4rhu6Xhu6Lhur5O4buK4bulw4JQ4buKw4rhu6Xhu4cuxIMo4bul4buB4bq74bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7pTXEqHjhu6XDgkrhu4rhu6XDjOG7nk/hu4rhu6XhuqZUeOG7peG7mnjhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6Xhuqbhu4DDieG7luG7peG6puG6uOG7pUlE4bue4bulw4pL4buA4bulxajDveG7peG7isOD4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6Xhu7Dhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6XhurThu7Xhu4jhu6XFqMOJ4bul4buKw4rhu57Dk+G7iuG7pcON4buS4buA4bul4bui4bq+UuG7quG7peG7nOG7teG7iuG7neG7pcOCw4Phu4rhu6XhurTDgeG7isOK4bul4buc4buA4buK4bq+4bul4bui4bq+eeG7gOG7o+G7o+G7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8aw4bupxanGsC/FqeG7seG7reG6pOG7rcWp4bunxanhu7HGsOG7r+G7ouG7qeG7qXbhu6/hu6vDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO0xanhu63DueG7pXjDjeG7osO0w7nhu4Hhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcONROG7iuG7peG7sOG7peG7ouG6vlXDguG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buKw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6nhu6nDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7ly4buHLsSDKOG7peG7geG6u+G7peG7geG6vnjhu4rhur7hu6U1xKh44bulw4JQ4buKw4rhu6Xhur/hu5jhu6XEg07hu4rDiuG7pcOK4bq+4buAw4nhu5bhu6XFqMO94bul4bq74bq+eeG7ouG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7peG7ik7hu4rDiuG7peG7ouG6vk7hu4rhu6Xhu4Hhur544buK4bq+4bulNcSoeOG7pcWow5p44bul4bui4buM4bulw4Lhur5Vw4Lhu6XigJzhuqPhurrhu6Xhu6Lhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6XFqMO94bul4buW4bq+eeG7ouG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7peG7isOK4buew5Phu4rhu6XDjeG7kuG7gOG7peG7ouG6vlLhu6rhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bulw41U4bue4bulxajDmcOC4bul4bucTuG7isOK4bulw6Phu7fhu6XigJPhu6Xhu4Hhurvhu6Xhu4Hhur544buK4bq+4bulNcSoeOKAneG7o+G7pS7hu57hu4zhu4Dhu6XDjeG6uuG7pcOCxKjhu6Xhu5zDmeG7peG7ouG6vnjDjOG7pcOK4buAeOG7pcOCUnjhu6XDgnnDguG7peG6psOT4buKw4rhu6XDguG6vuG7huG7pcON4bu34buK4bq+4bul4bqm4buz4buI4bul4buiRuG7iuG6vuG7neG7peG6pk7hu4rDiuG7peG6puG7teG7iOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bulw4J5w4Lhu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu53hu6Xhu6jhu7fhu6XDglJ44bul4buB4bq74bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7pTXEqHjhu6XFqMO94bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG6pOG7nuG7pUnhur55w4Lhur7hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsOG7qcWpxrAvxanhu7Hhu63huqThu63FqeG7p8Wp4bux4bup4but4bui4bux4bupxrDhu6/GsMON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7Thu6nhu7Hhu6vDueG7pXjDjeG7osO0w7nhu4Hhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcONROG7iuG7peG7sOG7peG7ouG6vlXDguG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buKw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6nhu6nDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7ly4buB4buaROG7iuG7peG7ouG7muG7gEXhu4rhu6Xhu5xO4buKw4rhu6XDo+G7t+G7peG7ouG7s+G7gOG7pUnhur7hu57hu6Xhu5bhur5P4bulbUThu4rhu6Vqw5nDguG7neG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7gcO94buI4bulbOG7nuG7qkThu4rhu53hu6VJ4bq+eeG7peG6pk7hu4rDiuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG7ouG6vuG7nsOSw4Lhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4bui4bqu4buKw4rhu6XDjcOU4buW4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu6Lhur54w4zhu6XDiuG7gHjhu6Xhu5zDmeG7pUnhu4DDieG7iuG7peG7ouG6vuG7teG7pcOCeeG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8aw4bupxanGsC/FqeG7seG7reG6pOG7rcWp4bunxanhu7Hhu6vhu7Hhu6LGsOG7rcWp4bux4bunw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtHbFqeG7rcO54buleMON4buiw7TDueG7geG6vuG7teG7pcOCeeG7pcOK4buAT+G7isOK4bul4buieeG7gOG7peG7ouG7s+G7iOG7neG7peG7iuG6vsOD4buK4bulw41E4buK4bul4buw4bul4bui4bq+VcOC4bul4bq04bu14buI4bulxajDieG7peG7isOK4buew5Phu4rhu6XDjeG7kuG7gOG7peG7ouG6vlLhu6rhu6Xhu5zhu7Xhu4rDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXI1w5Xhu4rhu6XFqeG7peG7osSC4buK4bulw4J54bulw4rhu4BP4buKw4rhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XDguG6vuG7nuG7quG6uOG7iuG7peG7osOa4bul4buo4bqs4bul4bui4bu14buA4bul4bqm4bq44bul4buW4bq+UcOC4bulxahR4bul4bq04bue4buM4buA4bul4bui4bq+4bu14bulw4J54bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7qeG7qeG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDhu6nFqcawL8Wp4bux4but4bqk4butxanhu6fFqeG7seG7seG7qeG7ouG7q+G7reG7qeG7seG7r8ON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7Thu6nFqeG7scO54buleMON4buiw7TDueG7geG6vuG7teG7pcOCeeG7pcOK4buAT+G7isOK4bul4buieeG7gOG7peG7ouG7s+G7iOG7neG7peG7iuG6vsOD4buK4bulw41E4buK4bul4buw4bul4bui4bq+VcOC4bul4bq04bu14buI4bulxajDieG7peG7isOK4buew5Phu4rhu6XDjeG7kuG7gOG7peG7ouG6vlLhu6rhu6Xhu5zhu7Xhu4rDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXLhuqHhur5O4buKw4rhu6Xhu5bhur7Dg+G7iuG7peG6tOG7gMOJ4bui4bulw4rhu4DDveG7peG7ouG7mkLhu6Xhur544buq4bulxajhu4Thu6Xhu6Lhu5rhu4bhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7neG7peG7osSC4bui4bulw4Lhu7Xhu6XhuqZF4bue4bul4bq+w73hu4jhu6Xhur5V4buKw4rhu6Xhu6Lhur54w4zhu6XDiuG7gHjhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7qeG7qeG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDhu6nFqcawL8Wp4bux4but4bqk4butxanhu6fFqeG7reG7p8aw4bui4buvxrB24buxxrDDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO0d+G7qXfDueG7pXjDjeG7osO0w7nhu4Hhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcONROG7iuG7peG7sOG7peG7ouG6vlXDguG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buKw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6nhu6nDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyIXnDguG7pcON4buIw73hu4Dhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu6Lhur7hu7Xhu6Xhu6J54buA4bul4bui4buz4buI4bulw43huq7hu4rhu6Xhu4rDveG7quG7pcOKw5PDjOG7pcOCeeG7peG7ouG7mkHDjOG7neG7pcOCeeG7peG7ouG7mk7hu4Dhu53hu6XDgnnhu6XDguG6vuG6qOG7luG7neG7pcOCeeG7pcOMw6jhu6XFqMOU4buA4bul4bq+w73hu4rDiuG7peG7ouG7muG7ucOM4bul4buKw4rhur7hu4Lhu4rhu6XDgnnhu6Xhu6Lhur7hurjhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bupd+G7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDhu6nFqcawL8Wp4bux4but4bqk4butxanhu6fFqeG7rcWp4bun4bui4but4butduG7qXfDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO0dsWpxanDueG7pXjDjeG7osO0w7nhu4Hhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcONROG7iuG7peG7sOG7peG7ouG6vlXDguG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buKw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6l3w7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cuG6ocSQ4bui4bul4bq+4buS4buW4bulxajDlOG7gOG7peG7ouG6vuG7teG7pcOCeeG7neG7pcOCecOC4bul4buKw4rDveG7iuG6vuG7neG7peG6psOV4buK4bulxajhu4Thu6XDjeG7gEThu4rhu6XGoOG7nnjhu4rhu6Xhuqbhu7fhu6XDjcOT4buKw4rhu6XDiuG6vuG6qOG7luG7peG7ouG7nuG7qkThu4rhu6Xhu6Lhu5rhu57hu6pF4buK4bul4buK4bq+w4HDjOG7peG7isOD4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6Xhu4rhur7hurDhu4rhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6XhurThu7Xhu4jhu6XFqMOJ4bul4bui4bq+4buAROG7iuG7peG7iuG6vuG7gEThu4rhu53hu6VJROG7nuG7pcOKS+G7gOG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buK4bul4buKw4rhu4jDveG7gOG7peG7ouG6vuG7gEThu4rhu6Xhu4rhur7hu4BE4buK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7q+G7p+G7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDhu6nFqcawL8Wp4bux4but4bqk4butxanhu6fFqeG7rcWp4buv4bui4burd3fhu6nhu6nDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04buv4bux4butw7nhu6V4w43hu6LDtMO54buB4bq+4bu14bulw4J54bulw4rhu4BP4buKw4rhu6Xhu6J54buA4bul4bui4buz4buI4bud4bul4buK4bq+w4Phu4rhu6XDjUThu4rhu6Xhu7Dhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6XhurThu7Xhu4jhu6XFqMOJ4bul4buKw4rhu57Dk+G7iuG7pcON4buS4buA4bul4bui4bq+UuG7quG7peG7nOG7teG7isO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bur4bunw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5csSD4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhur54w4zhu6XDiuG7gHjhu6Xhu5zDmeG7pUnhu4DDieG7iuG7peG6puG7t+G7pcON4bqu4buK4bulw41U4buS4bui4bul4bui4bq+4bu14bul4bq+w5Xhu4rhu6XFqeG7o+G7p+G7p+G7p+G7pUnDiuG7pcOCeeG7pcOK4buAT+G7isOK4bul4buo4bueT+G7isOK4bul4bucTuG7isOK4bulw6Phu7fhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsOG7qcWpxrAvxanhu7Hhu63huqThu63FqeG7p8Wp4butxrDGsOG7onfhu63hu6/hu612w43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtHbhu7F2w7nhu6V4w43hu6LDtMO54buB4bq+4bu14bulw4J54bulw4rhu4BP4buKw4rhu6Xhu6J54buA4bul4bui4buz4buI4bud4bul4buK4bq+w4Phu4rhu6XDjUThu4rhu6Xhu7Dhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6XhurThu7Xhu4jhu6XFqMOJ4bul4buKw4rhu57Dk+G7iuG7pcON4buS4buA4bul4bui4bq+UuG7quG7peG7nOG7teG7isO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cinDg+G7quG7pcONw73hu6Xhur7hu4jhu7Phu6Lhu6XhuqbDkuG7isOK4bul4bui4bq+VOG7kOG7isOK4bul4buK4buAROG7iuG7peG6plThu5LDguG7peG7ouG7jOG7pcOC4bq+VcOC4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4buK4bu5w4zhu6XGoOG7nnjhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bur4bur4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsOG7qcWpxrAvxanhu7Hhu63huqThu63FqeG7p8Wp4but4bupd+G7onZ34bupxrDhu7HDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04burd3fDueG7pXjDjeG7osO0w7nhu4Hhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcONROG7iuG7peG7sOG7peG7ouG6vlXDguG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buKw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6vhu6vDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyxIPEkOG7nuG7peG6plThu5LDguG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6Xhu4rDisO94buK4bq+4bud4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7pcOCxILhu5bhu6XFqMO94bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XhuqTDg+G7iuG7pcag4bueeOG7iuG7peG7osODw4zhu6Xhur7hu4jhu7Phu6Lhu6XhuqbDkuG7isOK4bul4buieeG7gOG7peG7ouG7s+G7iOG7peG7isOK4buew5Phu4rhu6XDjeG7kuG7gOG7neG7pUnhur5O4buKw4rhu6VJ4bq+eOG7gOG7peG7ouG6vnnDguG7peG6vlLhu6rhu6XhuqThu4DDieG7ouG7neG7pUnhur544buA4bul4bui4bq+ecOC4bul4buceOG7gOG7pcOCecOC4bulxqDhu57hu6rhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buK4bul4buKw4rhu4jDveG7gOG7peG7osOZ4bul4buK4bq+4buAROG7iuG7pcOCSuG7iuG7pcOKxKjhu5bhu6Xhu5bhur7huq7hu4rhu6XhurThu7Xhu4jhu6Xhuqbhu7XDjOG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7pUnEkOG7pcOC4bq+4buI4bul4bui4bq+xJDhu6Xhur7DieG7pcOC4bq+4bug4buKw4rhu6Xhu6J44bulxajDveG7pcOMeOG7gOG7peG7nHjhu57hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4buxxrDGsOG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDhu6nFqcawL8Wp4bux4but4bqk4butxanhu6fFqeG7reG7q+G7r+G7ouG7seG7r+G7q+G7r+G7q8ON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7R3xanhu6nDueG7pXjDjeG7osO0w7nhu4Hhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcONROG7iuG7peG7sOG7peG7ouG6vlXDguG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buKw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7HGsMaww7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cjXDveG7iuG6vuG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu4rhur5M4bud4bul4buw4bul4buKw4rhur5HeOG7pcONw5Thu4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsOG7qcWpxrAvxanhu7Hhu63huqThu63FqeG7p8Wp4but4bux4bux4buixrDhu6t24bur4burw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtHd34burw7nhu6V4w43hu6LDtMO54buB4bq+4bu14bulw4J54bulw4rhu4BP4buKw4rhu6Xhu6J54buA4bul4bui4buz4buI4bud4bul4buK4bq+w4Phu4rhu6XDjUThu4rhu6Xhu7Dhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6XhurThu7Xhu4jhu6XFqMOJ4bul4buKw4rhu57Dk+G7iuG7pcON4buS4buA4bul4bui4bq+UuG7quG7peG7nOG7teG7isO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cuG7geG6vsOZw4Lhu6Xhu6LEkOG7neG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6Xhu4rhu7nDjOG7pcOK4bqu4buK4bul4bqmw4Phu6rhu53hu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhu5rhu7Phu4rDiuG7pUnhur544buA4bul4bui4bq+ecOC4bulxqDhu5554bulw4xVw4Lhu6VJ4bq+4buAxJDhu4rhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buK4bul4buKw4rhu4jDveG7gOG7peG7osOZ4bul4buK4bq+4buAROG7iuG7peG7nOG7nuG7quG7pcOK4buA4bu1w4zhu6Xhu4rDiuG6vuG7gETDjOG7peG7ouG7mkvhu4rDiuG7neG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6XDjeG7iMO94buA4bul4bqmVeG7isOK4bul4bui4buaVMOUw4Lhu6Xhu4rDiuG7nuG7quG7pcOCw5Xhu6Xhu6Lhu57hu6rDieG7ouG7pcOC4bq+UuG7isOK4buj4bulNeG7iOG7s+G7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu7Xhu6XDgnnhu6Xhu6J54buA4bul4bui4buz4buI4bul4buKw4rhu57Dk+G7iuG7pcON4buS4buA4bul4bui4bq+UuG7quG7peG7nOG7teG7iuG7pcOCxKjhu6XFqHjhu4Dhu6Xhu6Lhu5pK4bulxqDhu5544buK4bul4bui4buaS+G7isOK4bulw4Lhur7hu4jhu6XDjE7hu4Dhu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu53hu6XDgsOD4buK4bul4bq0w4Hhu4rDiuG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG7ouG6vnnhu4Dhu6Xhu6LDmeG7peG7iuG6vuG7gEThu4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsOG7qcWpxrAvxanhu7Hhu63huqThu63FqeG7p8Wp4buv4bunxrDhu6Lhu63hu6nhu7Hhu6d2w43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7seG7q3bDueG7pXjDjeG7osO0w7nhu4Hhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDiuG7gE/hu4rDiuG7peG7onnhu4Dhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu53hu6Xhu4rhur7Dg+G7iuG7pcONROG7iuG7peG7sOG7peG7ouG6vlXDguG7peG6tOG7teG7iOG7pcWow4nhu6Xhu4rDiuG7nsOT4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhu6Lhur5S4buq4bul4buc4bu14buKw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6nhu6nDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7ly4bqjVOG7nuG7pcWow5nDguG7peG6vuG7s+G7peG7isOK4buew5Phu4rhu6Xhu5xO4buKw4rhu6XDo+G7t+G7peG6puG7iOG7s+G7iuG7pcag4bueeOG7peG7geG6u+G7peG7geG6vnjhu4rhur7hu6U1xKh44bul4bqmVOG7ksOC4bulw4Lhur5L4buK4bulw43DvcOM4bul4buKw5Xhu4Dhu6Xhu6Lhur7hu7Xhu6XDgnnhu6XDjeG6ruG7iuG7peG7isO94buq4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7lljhu57hu6Lhur7hu4jhu5rDuXJxeOG7peG7injDjOG6rMO0w7lfNOG7iC54w4JJw7lycS94cuG6o0Thu6Upw5Phu4rDinEv4buWcg==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]