(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi buổi bình minh bến cá ven biển Hải Tiến đoạn thuộc địa phận xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa lại tấp nập bán, mua. Đặc biệt, những ngày cuối tuần thuyền cá của ngư dân các xã ven biển Hoằng Hóa lại nô nức cập bến làm cho không khí ở bãi biển này trở nên nhộn nhịp hơn.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG6qj7hu6oz4buc4bu4OzThu5xA4buk4buc4buHJDThu5zhu7h7ITThu5zhu6fGr3vhu5zhuqp7OzThu5w0POG7pmbhu5xAYsOge+G7nOG6q2LDnTThu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7pyTDmSPhu5rhu5J4xIN74buc4bu4YsOje+G7nOG7uFs0PuG7nDN7ND7hu5zhu7g7NOG7nEDhu6Thu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7nOG7p8ave+G7nOG6qns7NOG7nD01xag04buc4bqrPmLhuqNA4bucPV3DmeG7nOG6pT7hu7I04buc4buF4buo4buc4bunNeG7rDQ84buc4bqqPsOZND7DkuG7nD5iZi404buc4bunNeG7rDQ84buc4bunNsOZ4bucMsWoe+G7nOG6q1nhuqXhu5w04buy4bql4buc4bu44bukNMOS4bucM2LDmeG7jOG7nOG7m+G7rkDhu5zhu7h7LuG6q8OS4bucND7hu4E0POG7nDQ84bumZuG7nEBiw6B74buc4bqrYsOdNOG7nOG6qz5iZiw04bucQOG7pOG7nEBlw5nhu5w0POG6ueG7nCNYNOG7nEDhu6RA4buc4buF4buo4buc4buHJDThu5zhu7h7ITThu5zhu6c14busNDzhu5zhu6c2w5nhu5wyxah74bucNMOh4bucNOG6u0Dhu5xA4buy4bql4buc4bu4OzThu5wy4bumM+G7nEA+NeG7nDE+w6E0POG7nDE+feG7nOG6teG7nOG7uOG7qHvhu5zhu7h7ITThu5w04bumZuG7nOG6q+G6reG6teG7nDQ6NOG7nDQ+4bqjNOG7nDQ+XeG6peG7nD7huq804buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7miPhuqs+YjPhu7jhu5x74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUlBR4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL3vhu4fhu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LzQk4buD4bqpL+G7oOG7oOG7nlUv4bueVOG7oiPhu6Lhu55UUlThu55U4bqrVcOa4buiw5rDmjLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqOG7nlVR4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqo+4buqM+G7nOG7uDs04bucQOG7pOG7nOG7hyQ04buc4bu4eyE04buc4bunxq974buc4bqqezs04bucNDzhu6Zm4bucQGLDoHvhu5zhuqtiw5004bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlJQUeG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhu6d7LjThu5w0w5lm4bucdj5i4bucI2Lhu5wyXUA+4buc4bu4eyE04buc4bunxq974buc4bqqezs04bucPeG7qOG7nOG7h+G7pjXhu5wzZMOZ4bucI2Lhu5wyXUA+4buc4bu4eyE0w5Lhu5zhuqs+YuG7nD5j4bqr4bucPcOhNDzhu5w0POG6ueG6t3vhu5wjWDThu5w9OzThu5w0PD4i4bucI+G6ucOiNDzDkuG7nOG6qz7hurnhurU0POG7nOG6qz7hurtA4buc4bu0M+G7nOG6qz7DqkDhu5w0OjThu5w0PmLhu5xAw51i4buc4bqrezpi4buc4bqrPsSR4bucPsave+G7nOG6qcavNOG7nOG6q+G7qjQ84bucQMOZNeG7jOG7nMahNeG7nOG7h+G7smbhu5w0POG6ueG7nCNYNOG7nOG7h2Q0POG7nOG7hyQ04buc4bu4eyE04buc4bunNeG7rDQ84buc4bunNsOZ4bucQMOpNDzhu5zhuqt9QD7hu5xAw6pA4buc4bu44bukM+G7nOG7uHshNMOS4bucM8OZNDzhu5zhu4cs4bucND57LGLhu5w+xq974buc4bqpxq804buc4bqr4bq54bqve+G7nDQ8NTThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQUeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy974buH4buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu55VL+G7nlThu6Ij4bui4bueVFJSUlXhuqtSUlJTw5oy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhVUOG7ouG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqqPuG7qjPhu5zhu7g7NOG7nEDhu6Thu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7nOG7p8ave+G7nOG6qns7NOG7nDQ84bumZuG7nEBiw6B74buc4bqrYsOdNOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUFHhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSeT7hu4E0POG7nEA+eztA4buc4bqrPmJmLDThu5xA4buy4bql4buc4bu4OzTDkuG7nDzDouG7nDMm4bucMuG6ueG6sXvhu5zhu7hiw6N74buc4bqp4bqxM+G7nDPDmXvhu5zhu7jhu7Dhuqvhu5w9w51i4bucQD7hu6Y14bucM+G6t3vhu5wxPuG7pEA+4bucM2LDmeG7nD7Gr3vhu5zhuqnGrzThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQUeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy974buH4buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu55VL+G7nlThu6Ij4bui4bueVFLhu55Q4bui4bqrUMOaVOG7olIy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhS4bug4bue4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqo+4buqM+G7nOG7uDs04bucQOG7pOG7nOG7hyQ04buc4bu4eyE04buc4bunxq974buc4bqqezs04bucNDzhu6Zm4bucQGLDoHvhu5zhuqtiw5004bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlJQUeG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhu6fGr3vhu5zhuqnGrzThu5zhurXhu5w9WGbhu5w94bq54bqzQOG7nDQ84bq54bucI1g04bucPeG7pDQ+4buc4bu44buw4bqr4buc4bqr4bqtNTQ84bucNDzhu6Zm4bucNDo04buc4bqtWeG6q+G7nOG6q+G6ueG6r3vhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQUeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy974buH4buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu55VL+G7nlThu6Ij4bui4bueVFLhu55SVOG6q+G7nlHhu55VVTLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFNVUeG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqqPuG7qjPhu5zhu7g7NOG7nEDhu6Thu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7nOG7p8ave+G7nOG6qns7NOG7nDQ84bumZuG7nEBiw6B74buc4bqrYsOdNOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUFHhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bunxq974buc4bqpxq804bucPeG6ueG6s0Dhu5xA4bukQOG7nOG6qz7hurnhuq80POG7nDLhu6R74buc4bqr4buy4bql4buc4bqr4bqtYjQ84bucM2LDmeG7nOG7uOG7pDThu5w0PMOZZuG7nOG6q8Woe+G7nOG7uOG7qHvhu5zhu7h7ITTDkuG7nOG6qcOZYuG7nD024bucPeG6ueG6s0Dhu5zhu4fhu7I04bucQD5iZiE04buc4buHLOG7nEDhu6RA4bucQD7hurPhu5zhuqvhuq06NOG7nD1dw5nhu5zhu7jhu6Y04bucPmJmLjThu5zhu4fhu6bhu5xA4bukQOG7nD5iZi40w5Lhu5zhuqs+4bumND7hu5zhuqU+w6Dhu5wyWDThu5xA4buyNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUlBQ4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL3vhu4fhu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LzQk4buD4bqpL+G7oOG7oOG7nlUv4bueVOG7oiPhu6Lhu55UUlLhu6BR4bqr4bugVOG7nlBSMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoUVNQ4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqo+4buqM+G7nOG7uDs04bucQOG7pOG7nOG7hyQ04buc4bu4eyE04buc4bunxq974buc4bqqezs04bucNDzhu6Zm4bucQGLDoHvhu5zhuqtiw5004bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlJQUOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5J5PnssYuG7nDQ84bq54bq3e+G7nCNYNMOS4bucI2Lhu5wxPuG7pEA+4bucMT574bucPTs04buc4bu4eyE04buc4bunxq974buc4bqqezs04bucQMOpNDzhu5w9OzThu5zhuqs+w5kz4buc4bqnYsOZNOG7nOG7h+G7puG7nOG6q+G6rcOqQOG7nOG6q3s74bql4bucM2LDmeG7nD7Gr3vhu5zhuqnGrzThu5xAZcOZ4bucNDzhurnhu5wjWDThu5zhuqvFqHvhu5zhu7g7NOG7nEDhu6Thu5w04bumZuG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUlBQ4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL3vhu4fhu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LzQk4buD4bqpL+G7oOG7oOG7nlUv4bueVOG7oiPhu6Lhu55UUlBRUuG6q1Dhu6DDmlTDmjLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFVRVOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqqPuG7qjPhu5zhu7g7NOG7nEDhu6Thu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7nOG7p8ave+G7nOG6qns7NOG7nDQ84bumZuG7nEBiw6B74buc4bqrYsOdNOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUFDhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bqow5li4bucM8SDe+G7nEA+YmY7NOG7nOG6rcOZ4bucMT7huq97w5Lhu5w0POG6ueG7nCNYNOG7nDLFqHvhu5zhuqnhur/DmeG7nOG6qcOZNDzhu5wy4bq54bqxe+G7nD0h4bucQD5i4bu0NOG7nOG7uF3hu5xAPjXhu5xAPmJmOzThu5w9e+G7nDQ84bumZuG7nD7DoTPhu5zhuqnDmWLhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFLhu6Dhu6LhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8ve+G7h+G7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueVS/hu55U4buiI+G7ouG7nlRSUeG7olXhuqtVU8OaVOG7oDLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqOG7nlRR4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqo+4buqM+G7nOG7uDs04bucQOG7pOG7nOG7hyQ04buc4bu4eyE04buc4bunxq974buc4bqqezs04bucNDzhu6Zm4bucQGLDoHvhu5zhuqtiw5004bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlLhu6Dhu6Lhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bub4bq54bqzQOG7nOG7uHs74bqrw5Lhu5zhu7g7NOG7nEDhu6Thu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7nOG7p8ave+G7nOG6qns7NOG7nDThu6wz4buc4bq14buc4bqlPn3DmeG7nHnDmTPhu5x2PmLhu5wjYuG7nDJdQD7hu5zhuql7ND7hu5zhuqs+4buke+G7nOG7uHshNOG7nOG7p8ave+G7nOG6qns7NOG7jOG7nOG7m1hm4buc4buHw6A04bucMuG7puG7nOG7uDs04bucPeG7smLhu5w9xIPhu5xA4bukQOG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nOG6q3suNOG7nD3hu6Q0PuG7nOG7uOG7sOG6q+G7nD7Gr3vhu5zhuqnGrzThu5xAw6E0POG7nOG6qWJZ4bqr4bucND45w5Lhu5w94bukND7hu5zhu7jhu7Dhuqvhu5w8w5004buc4bu44bq34bucQGXDmeG7nDQ84bq54bucI1g04bucQOG7pEDhu5zhu4Xhu6jhu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7nD5iZi404buc4bunNeG7rDQ84buc4bunNsOZ4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xSUFDhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8ve+G7h+G7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueVS/hu55U4buiI+G7ouG7nlRSVVJR4bqrUFFVw5rhu6Ay4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhT4buiVOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqqPuG7qjPhu5zhu7g7NOG7nEDhu6Thu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7nOG7p8ave+G7nOG6qns7NOG7nDQ84bumZuG7nEBiw6B74buc4bqrYsOdNOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUFDhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4buVOzThu5xA4buk4bucNOG7pmbhu5zhuqvhuq3hurXhu5zhuqs+4bumND7hu5w9XcOZ4bucPXshM+G7nOG6qz5j4buc4buHXeG7nD0h4bucI2Lhu5wxPuG7pEA+4bucPTs04buc4bunxq974buc4bqqezs04bucMT7hu6Qz4buc4bqlPuG7pOG7nD3hurd74buc4bqpw6A0POG7nDLDmTXhu5w94bqjNDzhu5xAZcOZ4bucNDzhurnhu5wjWDThu5zhu4ckNOG7nOG7uHshNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu4ti4bqrPjXhuq3hu5rhu5J4ezQ+4buc4buneyw04buQL+G6peG7kg==

Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]