(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” (TNGT), ngày 9/11, đoàn công tác Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT trên địa bàn: Thị xã Sầm Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhu4fhu4BB4buK4bun4buATeG7huG7o+G7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G7nuG7puG7p8avxKjhu4jhur7hu6fGr+G7hOG7p+G7h+G6rzXhu4dyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6VzcGs24buXPOG7gXHhu6c2VeG7lOG7iOG6vuG7p8Oa4buI4bq+4bun4bul4bqv4bq+4buz4buw4bun4bue4buAReG7p+G6vuG7huG7kOG7huG7p+G7nlXhu5Thu4jhur7hu6fhu4jhu4bhurjhu4rhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7iOG7teG7iOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bue4bum4bunxq/EqOG7iOG6vuG7p+G6psSo4bun4bueeeG7huG7p+G7iOG7teG7iOG7p+G6vuG7hnnEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7igJ3hu6dw4buH4bqvNeG7h3Hhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6d4L8awxrDhu6Phu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7pyF54buI4bunWeG7hzXhu4fhu6fhu55H4buI4buA4bun4bqs4bu54bun4bqsReG7iOG7p+G7nuG7gEHhu4rhu6fhu4BN4buG4buj4bun4bqs4buM4buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4bq+4buGeeG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p+G6pErhu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G7nuG7puG7p8avxKjhu4jhur7hu6fGr+G7hOG7p+G7h+G6rzXhu4fhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu5vhu6fhu4fhu4BG4bun4buq4bu54bun4buB4bqw4buK4bun4buBw5Thu4jhu6Phu6fhuq9P4buI4bq+4bunKMOT4buI4bq+4buj4bun4bqv4buAVeG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6Phu6fhuq/hu4BV4bunbeG7oMSC4buI4bufci/GoHM8xKjhu7Phu4jhu6fhuqzhu7nhu6fhuqxF4buI4bun4bue4buAQeG7iuG7p+G7gE3hu4bhu6fhur7hu4Z54bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqkw73huqThu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7m+G7p+G6veG7gHnhu4jhu6fhu4fhu4BG4bunNlHhu4jhur7hu6Phu6fhuq/hur7hu6Dhu7Dhurzhu4jhu6fhur3hu4BK4bunKOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p+G7lOG7p+G7quG7ueG7p8Oq4bug4bu34buI4bq+4bunPOG7teG7huG7o+G7p+G7h23hu6fhu4HhurDhu4rhu6fhu4HDlOG7iOG7neG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7p+G7h+G7gEbhu6fhur3hu4BV4buY4buI4bq+4buncOG7quG7ueG7p23hu6DEguG7iOG7p+G6veG7gFDhuqRx4buj4bun4bqv4bq+4bug4buw4bq84buI4bunNsWo4bug4bun4buH4buAReG7p3Dhu6rhu7nhu6c24bu34buG4buna8SC4buIceG7p+G7lOG7p+G6r+G7gFXhu6fhu4fhu4B54buI4buA4bud4bunNsSo4buz4buI4bq+4buna0Hhu4jhu6fhu4fhu6zhu6dw4buq4bu54bun4buH4buAVeG7mOG7iOG6vuG7p+G6r+G7huG7iOG7gHHhu6Phu6fDo8Wo4buna0Hhu4jhu6fhuq/hu4Dhu6Dhurbhu4jhu6dw4buq4bu54bunbeG7oMSC4buI4bunIeG7hOG7iOG7gHHhu6fhu5Thu6fhuq/hu4BV4bunbeG7oMSC4buI4bud4bun4buH4buc4bqw4buI4buna0Hhu4jhu6c2xajhu6Dhu6fhu5Thu6fhu57hu4BG4bun4bue4buc4bqu4buI4bun4bqvT+G7iOG6vuG7pyjDk+G7iOG6vuG7n+G7pzzEguG7sOG7p8OM4buz4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhur7hu4Z54bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqkSuG7p+G7iOG7teG7iOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bue4bum4bunxq/EqOG7iOG6vuG7p+G6psSo4bun4buH4bqvNeG7h+G7p+G6rHnhu4jhur7hu6fhu6LDk+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhuqThu7fhu4jhu4Dhu6fDjeG7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu6fhuqThurDhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bq+4buGUMag4bun4bqs4buW4bufcuG6puG7hsav4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu57huqjhu6rhu54tecOM4buG4bq+4buI4bub4bun4bqk4bqo4buI4bue4bqo4buc4bud4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6IvxrDhu6/hu7Hhu60v4buxd+G6puG7q+G7qcWp4bux4buvxanFqeG7nuG7qXh2xrB24bup4buvw4zGsOG7n0nGoOG6vuG7peG7py9zci/huqbhu4bGr3Ny4bqm4buGxq/hu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7nuG6qOG7quG7ni15w4zhu4bhur7hu4jhu5vhu6fhuqThuqjhu4jhu57huqjhu5zhu53hu6VzcuG6qOG7inM8xKjhu7Phu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buew73huqThu6cheeG7iOG7p1nhu4c14buH4buH4bun4bqsReG7iOG7p+G7nuG7gEHhu4rhu6fhur7hu4Z54bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqkw73huqThu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7n3Iv4bqo4buKc3Iv4bqm4buGxq9zcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4bu14buG4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jDlOG7huG7p+G6rEXhu4jhu6fhu57hu4BB4buK4bunPMSo4buz4buI4bun4bqs4bu54bun4bqk4buA4buGeeG7p+G7okPhu6Phu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqkw73huqThu6fhur7hu4Z54bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bui4buQ4buK4bunxq9V4buY4bue4bun4bua4bugeeG7p+G7iMOV4buG4bun4bqseeG7oOG7p+G6rOG6uuG7p+G7juG7iOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fhu6LDk+G7iOG6vuG7o+G7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bue4bucecSo4bun4bqk4buAxKjhu6fhu4rDleG7huG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu6Lhu6Dhuq7hu57hu6fhu5rhu6Dhu7Phu6fhu57hu5xG4bun4bq+4buGw73hu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu57hu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7n+G7pyHEkOG7iOG7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7p+G6rErhu6Phu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhuqzDieG7p+G7iOG6vuG7gEbhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG6rsag4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bua4bug4buww4nhu4jhu6fhu57hu4ZFxqDhu6fhu55S4bqk4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G7nsSC4buK4bun4buAw5Thu4jhu6fhu4jFqHnhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bqk4buA4buGeeG7p+G7okPhu6Phu6fhur7hu4ZQxqDhu6fhuqzhu5bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqRK4bun4buI4bu14buI4bun4buI4buAxILhu4jhu6fDgkbhu6fhu5554buG4bun4buI4bu14buI4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p8OM4buz4bun4bqkw73huqThu6fhur7hu4Z54bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqkSuG7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bqk4bu34buI4buA4bun4bqs4bqg4bqk4bunw4Lhu4bhurjhu57hu6fDjeG7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu6Phu6fGr1Xhu5jhu57hu6fhu5rhu6B54bun4buIw5Xhu4bhu6fhuqx54bug4bunxq9Vw5Thu4jhu6fDjMSQ4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fhu6LDk+G7iOG6vuG7n3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcSD4buixKjhuq/EqOG7nOG7innDjOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buKeeG7nOG6vuG7huG7iC3DgsSo4bue4buexKjhu4rhu5vhu6/hu5/Fqcag4bue4budw4zhu4bhu4jhuqgt4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4buIxKjhu5zhu4p5w4zhu6VzNsSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4buI4buz4buw4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqk4buAR+G7p8OM4buz4bun4bqmRsag4bun4bqs4bq64bun4bueVeG7lOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG7kOG7p8av4buz4bunw4Lhu7Phu7Dhu6fhu55N4bun4buI4buGw4nhu4rhu6fhu57hu4BVw5Thu4jhur7hu6fhuqThu7fhu4rhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buI4bu14buI4bun4buI4buAxILhu4jhu6fhu57hu6bhu6fGr8So4buI4bq+4bunxq/hu4Thu6fhu4fhuq814buH4buj4bun4buK4buz4bun4bqkS+G7iOG7p+G6pOG7gOG7hnnhu6fhu6JD4bun4buIw5Xhu4bhu6fhuqx54bug4bunxq/hu7Phu6fhu6Lhu6Thu6fhu4rhuq7hu57hu6fhu4rDveG7nuG7p8av4buQ4buG4bun4bq+4buGeeG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bu14buI4bun4buI4buAxILhu4jhu5/hu6fDquG7oHnhu6fhuqxK4buj4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G7iOG7gOG6tuG7iOG7p+G7nuG7gMOa4bqk4buj4bun4bus4bun4bue4buAw5rhuqThu6fhuqRTeeG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu4jhur7hu4Dhu4bEkOG7iuG7p+G6pOG7gEfhu4jhu4Dhu6fhuqThu4Dhuq7GoOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p8ag4buAw73GoOG7p8OM4bug4bq24bue4bunxq/DieG7p+G7nuG7nOG6tuG7nuG7p+G7nuG7pOG7p1nhu4c14buH4buf4buncsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxIPhu6LEqOG6r8So4buc4buKecOM4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu4p54buc4bq+4buG4buILcOCxKjhu57hu57EqOG7iuG7m+G7p+G7r8ag4bue4bud4bunw4zhu4bhu4jhuqgt4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4buIxKjhu5zhu4p5w4zhu53hu6fhu57huqjhu6rhu54tecOM4buG4bq+4buI4bub4bun4buc4buG4bq+4buA4bue4bud4bulc3LDgnPhuq/hur5M4bqk4bunWeG7iOG7gHIvw4Jzci/GoHM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]