(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 7-2022 có thể được xem là tháng không vui của bóng đá Việt Nam khi chỉ trong ít ngày, các đội tuyển bóng đá nữ và U19 quốc gia đã lần lượt nhận thất bại ở sân chơi rất được kỳ vọng vì vừa sức: Giải vô địch Đông Nam Á.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04bqt4bqmw7rhurrhuqTGoXLGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG7nMOS4bqsxqHhu7fDlHXGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6v+G6rOG6tsOTxqEydeG6uMO1L+G6puG7ncO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0wpw4F14bu54buXw7Thuq3huqbDuuG6uuG6pMahci3hu6Phu5vhu6Phu6PGoeG7t8OKxqHDk+G6puG6ssahQeG7ksSo4bu3xqHhu57DgeG6uMahw4nDucahw5PhuqbDuuG6uuG6pMahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bucw5LhuqzGoeG7t8OUdcah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqFF4bqm4bqsxqHhu7fhuqZDxqHDk07hurzhurrhuqTGoeG6qMOTxqHhurrhuqTDueG7oG/GoeG7t8O64bu3xqFBSOG6rMahw5PDkuG7oOG6suG6usah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bq64buaxqHhu5zDucah4bqp4buddMahTcOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcahQcWpxqHDiXjhurrGocOJ4buSxKjDk8ah4bq64bqmeeG6usahw5PhuqZ3w5PGoeG7teG7peG6rMahSsahT3bhurrGoeG7t+G6psOM4bqsxqFOd8OTxqFB4buSxKjhu7fGoUVRxqHhu5zhu4DhurrhuqTGoeG7nOG6qsah4buc4buUdcahT+G7mOG7t23GoSjhuqzhu6fhuqzGoeG7nOG7hMahQULhu7fhuqbGoUDhu4ThurrhuqTGoTJ14bq4xqHDmsOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6rU7hu5Lhu4rhu7fGocOT4bqsxILhurrGocOJw7nGoUFI4bqsxqHDk8OS4bug4bqy4bq6xqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqHhurrhu5rDs8ah4bqt4bqmeOG7oMahw5NO4bq+xqEpMOG6v8ahMXXhuqzGoUDhu5jhu7fGoeG7tuG6psOS4bq64bqkxqFBxanGoeG7t8OKxqHDk0554bq6xqHDk+G6pnfDk8ah4bu14bul4bqsxqFBeeG6uMahQcO5xqHDk07hu5Lhu4rhu7fGoUFI4bqsxqHDk8OS4bug4bqy4bq6xqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqHhurrhu5rGoeG6teG6psO6TMah4bubLXLGocOTTuG7kuG7iuG7t8ahReG6puG6rMahw4nEguG6usahQeG7kuG7iOG6uuG6pMahT3XhurrhuqTGoeG6teG6puG6rMOJ4bqsTEzhuqzhurrDgU/Ds8ah4bqt4bqmd8OTxqHhu7Xhu6XhuqzGoXfhu6DGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG7t8OKxqHhuqThuqrGoUHDuuG6uuG6pMahw5NOw7rhu7fhuqbGoeG7nOG6qsahReG6puG6vOG7p+G6uuG6pMah4bu3w7rhu7fhuqbGoeG6pOG6rOG7mnXGoeG7o8ah4bq64bqw4bq6xqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqHDicO5xqFNw5LDusahw4nhu4rhurptxqHhu7fhuqbhu4zhurrhuqTGocOTdcah4bq44buK4bqsxqHhu7fhuqbDksO94bq6xqHhu7VCxqHDk+G6pnXhurjGoeG7ueG7lsahT3bhurrGoeG7t+G6psOM4bqsxqHhu4HhurxOw4nhu7nGoeG7tsOSTMah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bq64buaxqHDk07hurzhurrhuqTGoUXhuqbhuqzGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMah4bq14bqmw7pMxqHDk+G6puG7kuG7iOG6uuG6pMah4buew5Lhu6DEguG6usah4bqkw4pMxqHhurjhu7HDk8ah4bucw7nGoeG6puG6rOG6tuG6usahw4nDucahQeG6tsahw5N14bq4xqF14bq64bqmxqHhuqbDueG6vMahw5Phuqbhuq7GoeG6pOG6rOG7iuG6rMOzxqHhu7bhur7hurrGoUrGoU924bq6xqHhu7fhuqbDjOG6rMahQOG7hOG6uuG6pMahMnXhurjGocOab8ahQcOKxqHDicO5xqHhurhIw5PGoeG6pOG6rOG7p+G6rMahQXfDksah4buc4buUdcahw5N44bq4b8ahQUjhuqzGocOTw5Lhu6DhurLhurrGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6uuG7msah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqHDieG7peG6rMah4bq44buK4bqsxqHhu5zhu4TGoUFC4bu34bqmxqHhuqcjVcahKHXhurjDgU/GoeG7t+G6puG7knXGoUF44bugxqHhu6PGocOT4bqmw7rhurrhuqTDs8ahV+G7oMahw5Phuqbhuq7GoeG6uuG6puG7kuG6uuG6pG/GoeG7t+G6puG7jOG6uuG6pMahw5N1xqFBxanGocOTTuG7qeG6uuG6pMahw5N14bugxqFKxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoU924bq6xqHhu7fhuqbDjOG6rMah4bq4w7nGoeG6uOG7kuG7iOG6rMahw4nGsOG6uG/GoeG6pnXhuqzGoeG6uOG7ksOM4bqsxqHhurrGsOG6uMahw5NOSsahw4nhu6XhuqzGoUF24bugb8ah4bu34bqm4buM4bq64bqkxqHDk3XGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG6uuG6pnfDk8ah4bu34buQ4bq64bqkxqHhurrhuqbhuqrGoeG6uMON4bqsxqFF4bqm4bqsxqHDk+G6pnXhurjGoeG7ueG7lsOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtCl14bqsxqHhurjhu5LDjOG6rMah4bq6xrDhurjGoU3DknVvxqHhurrDiuG6rMah4buc4bqwxqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqHhurrhu5rGoUDhu4ThurrhuqTGoTJ14bq4xqHDmm/GoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7nOG7s+G6usah4bq44bux4bu3xqFBQuG6uuG6psahQUjhuqzGocOTw5Lhu6DhurLhurrGoeG6uuG7msah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqHhu5zDucah4bqt4bqmw7rhuqzGoTB14bq6xqHDicO5xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6pOG7ksOM4bq64bqkxqHhurjhu7HDk8ah4buew5J3w5PGoU/hu6nhu7fGoeG6uuG6pnfDk8OzxqHhu7RK4bqsxqFBw4zhurrGoeG6pOG6rOG7p+G6usahQXbhu6DGocOJw7nGoeG7o8ahQUjhuqzGoeG7tcOK4bq64bqkxqHDk+G6puG7kuG7iOG6uuG6pMah4buew5Lhu6DEguG6usahQeG6vOG7pcOTxqEpw5Lhu6DGoeG7t+G6puG7ksOM4bq64bqkxqHhur/DueG6uuG6pMah4bqnI1XGoSh14bq4w4FPxqHhu7fhu5DhurrhuqTGoeG6uuG6puG7ksahKcOS4bugxqHhu7fhuqbhu5LDjOG6uuG6pMah4bq/w7nhurrhuqTGoeG6pOG6rOG7p+G6rMah4buc4buExqFBQuG7t+G6psah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bq64buaxqFA4buE4bq64bqkxqEydeG6uMahw5rDs8ah4bqt4bqmQ+G6uuG6psahw5Phuqbhurzhu6fhurrhuqTGoeG6uOG7iuG6rMah4bu3w4rGocOT4bqmxILhurjGoU/hu5bGoeKAnEzhuqbDusahQcO64bq44oCdxqHhu7fDlHXGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6uuG7msahMeG7oHXhurrhurh1TsOzxqHhuqfhurzhurrhuqTGoUrGocOT4bqm4buI4bqsxqFB4bqs4bqy4bq4xqHhuqbhuqzhurbhurrGocOT4bul4bqsb8ah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHDk3XGoUHFqcah4bu34bqm4buY4bq64bqkxqFF4bqs4bqu4bq6xqFP4buWxqHhu5zhu5LDjOG6usahw4nEguG6usah4bq44bul4bq64bqmxqHhurjDg8ah4bu3w5R1xqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqHhurrhu5rGoeG6teG6puG6rMOJ4bqsTEzhuqzhurrDgU/GoeG7nOG7iuG6rMahw4nhu5bhu7fGocOJ4buSxKjhurrhuqTGoeG7t+G6puG6qOG6uuG6psahw4nDucah4bu3w7rhu7fGoeG7t3jDksahw5PhuqbDlMah4bq64bqmeUzGocOTQuG7t+G6psOzxqFAduG7oMah4bu34buQ4bq64bqkxqHDicO5xqHDiVDGoeG7ueG6vMah4bq4w7nGoUFI4bqsxqHDk8OS4bug4bqy4bq6xqHhurrhu5rGoeG6teG6puG6rMOJ4bqsTEzhuqzhurrDgU/GoUHFqcah4bqk4bqsw7nhurrhuqbGoeG7nMOAxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGocOT4bqm4buY4bu3xqHDk+G6pnXhurjGoeG7ueG7lsah4buB4bq8TsOJ4bu5xqHhu7bDkkzGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6uuG7msah4buj4bub4buj4bufw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bqt4bul4bqsxqHhuqThuqzhu6fhuqzGoeG7nOG7hMahQULhu7fhuqbGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6uuG7msahQOG7hOG6uuG6pMahMnXhurjGocOaxqHhurrDueG7oG/GoeG7t+G6puG6qOG6uuG6psahQUjhuqzGocOTw5Lhu6DhurLhurrGoeG6uuG7msah4bq14bqm4bqsw4nhuqxMTOG6rOG6usOBT8ahQcWpxqFBw7rhurrhuqbGoeG7teG7peG6rMahw5PhuqZ44bugxqHDk07hur7GoSkw4bq/xqExdeG6rMahQOG7mOG7t8ah4bu24bqmw5LhurrhuqTGocOT4buK4bqsxqHhu6Et4bubxqFKxqHhu7XDuuG6usahReG6rsOTb8ahT3XDksahQcOKxqHhuqbhu4DGocOT4bqm4bup4bq64bqkxqHDk+G6rOG6rkzGoeG6reG6psO64bqsxqEwdeG6usah4bufLeG7m8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk0554bq6xqHhu7fhuqbDkuG6uuG6pMahReG6rsOTxqFB4bqyxqHDicSC4bq6xqHhurrhuqThu4ThuqzGoeG7nOG7hMahQULhu7fhuqbDs8ah4bu24bq+4bq6xqFBSOG6rMahw5PDkuG7oOG6suG6usah4bq64buaxqHhur/huqzhurbDk8ahMnXhurhvxqFPdcOSxqFF4bqm4bqsxqHDk+G6psOSdcah4bq14bqm4bqsw4nhuqxMTOG6rOG6usOBT8ahQcWpxqHhurh3w5PGocOT4bqs4bq64bqmxqHDk+G6pnjhurpvxqFB4bqyxqHDk+G6psOSdcahMeG7oHXhurrhurh1Tsah4bufLeG7ocahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk0554bq6xqHDk0514bq64bqmxqEpw5Lhu6DGoeG7t+G6puG7ksOM4bq64bqkxqFAR+G6uuG6pMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6peG7gsahTsO54bq64bqkb8ahT+G7lsahw4nhu4rhurrGoeG6uOG7peG6uuG6pm/GoeG7nOG7ksOM4bq6xqHDicSC4bq6xqHDk05KxqHDk+G6psO54bq64bqmxqHDk+G6puG6rsahw4nhu5bhu7fGoeG6uOG7iuG6rMahSsahQOG7hOG6uuG6pMahMnXhurjGocOaxqHhu7fDlHXGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6uuG7msah4bq14bqm4bqsw4nhuqxMTOG6rOG6usOBT8ah4bq4SMOTxqHhurjhu7HDk8ahT8ODxqFBw4HhurjGocOJ4bul4bqsxqFP4buWxqHhuqZ3TMah4bu54buz4bq6b8ahRULhu7fhuqbGocOT4bqo4bq64bqmb8ah4bu34bul4bq64bqmxqHDk0514bq64bqmxqFNw5Lhu6Dhuq7Dk8ahw4nhuqzhurbDk8ahSsah4bu3w7rhu7fGoeG6pOG6rOG7p+G6rMahQXfDksahReG6psOSxqHhu5zhu5bhu7fGoeG6uuG6puG7ksah4bqnI1XGoSh14bq4w4FPb8ah4buc4buExqFBQuG7t+G6psahQOG7hOG6uuG6pMahMnXhurjGocOaxqHhuqZ14bugxqHhu7fDuuG7t8ah4buc4bq+4bq64bqkxqHDieG6vOG7peG6rMah4bu34bqmdsOSxqHDicOV4bu3xqHhu5zDucahw5Phuqbhuq7GoeG6pOG6rOG7iuG6rG7GoeG6uOG7scOTxqFF4bqmw7rhu7dvxqFBduG7oMah4bu34buQ4bq64bqkxqHDicO5xqHhuqZH4bqsxqHhu7fhuqbDkuG7hOG6uuG6pMah4bu34bun4bq64bqmxqHhu7XDuuG6vMah4bu3w7rhu7fGoUFI4bqsxqHDk8OS4bug4bqy4bq6xqFF4bqmw7rhu7fGoeG7jeG6uuG6puG7ksah4bqt4bqmw7rhuqzGoTB14bq6b8ah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq44buPxqFM4bqm4bun4bqsxqHhu7fDisahT+G7lsahQXjDksahw5Phu5LGoeG7tcO54bqsxqHhu7Xhu6fhurpvxqHhu7fhuqbDksO94bq6xqHhu7VCxqFFVMah4bu3w7nhurrhuqTGoeG6psOM4bq6xqHhurrhuq7DksahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bq4w5JG4bq6xqHhu7VCxqHhu5zhu5LEqMOTxqFNw5J1w7LGoeG6pXfDk8ah4bu3w4rGocOT4bqm4bqyb8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G7ksOM4bq64bqkxqHDiXXhuqzGoeG6pHjhurpvxqFBSOG6rMahw5PDkuG7oOG6suG6usah4bq64buaxqHhurXhuqbhuqzDieG6rExM4bqs4bq6w4FPxqFPw4PGocOJecOTxqFBScahT+G7lsahw5PhuqZG4bq64bqkxqHDk05CxqHhu7V34bugxqHDiXbDksah4bq6deG7oMah4bu3w5R1xqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqHhurrhu5rGoeG6reG6psO64bqsxqEwdeG6usah4bucw7nGoeG6v+G6rOG6tsOTxqEydeG6uMahw5NO4bq84bq64bqkxqFF4bqmw5LGoeG7nOG7luG7t8OyxqHigJzhuq3huqbhu6nhurrhuqTGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoUXhuqzEgsOSb8ah4bu14bul4bqsxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhurrhu6fhurrigJ1vxqHhu7fhuqbDkuG7oOG6tuG6usahQUjhuqzGocOTw5Lhu6DhurLhurrGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6uuG7msah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqFBw7rhurrhuqbGoeG6uHfDk8ah4buc4buSw4zhurrhuqTGoeG6uOG6rOG6tuG6um/GocOTTkrGocOT4bqmw7nhurrhuqbGoeG7t+G7lsOSxqHhu5zhu4TGoUFC4bu34bqmxqFA4buE4bq64bqkxqEydeG6uMahw5rGoeG7ueG7s8OSxqHhu7XDkkfhurrGoeG6uuG6puG7kuG6uuG6pMah4bu34bqm4buSdcahQcO64bq64bqkxqHhuqThu4DhuqzGocOJw7nGoeG7teG6rMahRULhu7fhuqZvxqHhurrhuq7DksahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bq4w5JG4bq6xqHhurrDiuG6rMahQcOKxqHDicO5xqFP4buWxqHhurrhuqbhu6nhu7fGoeG6uuG6pkrGoeG7t3jhurrGocOT4bqm4bqs4bquw5PGoUHhurLGoSkw4bq/xqExdeG6rMahQOG7mOG7t8ah4bu24bqmw5LhurrhuqTGoeG7nMO5xqHhu7fDuuG7t8ah4bqm4buA4bu3xqHDk07hur7GoeG7t8OKxqFP4buWxqHhu7fhuqbDksO94bq6xqHhu7VCxqHDk0bDk8ah4bqmw4zhurrGoeG7t+G6puG6vMah4bu3w7rhu7fGoeG6pOG6rOG7p+G6rMahQXfDksahT+G7qUzGocOT4buK4bqsw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0IOG6puG7hOG6uuG6pMah4bu34bqmQ8ah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bq64buaxqHhu7fhuqZCw5LGoeG7t+G7p+G6uuG6psahw5NO4bup4bq64bqkxqHDk3Xhu6BvxqFBSOG6rMah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bqp4buddMahTcOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcah4bu34buQ4bq64bqkxqFBw4HhurjGocOJ4bul4bqsxqFP4buWxqHhurrhuqR54bq4xqHhurrhuqThu47huqzDs8ah4bqndcOSxqFF4bqm4bqsxqHhuqThuqzDueG6uuG6psah4bucQsahw5NO4bqoxqFBeMOSxqHhu7Xhu6fhurrhuqTGoVVvxqFBSOG6rMah4bqp4buddMah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqFBxanGoUHhurLGocOT4bqmw5J1xqHhuqnhu510xqExdcOJdeG7oE/huqx1xqHhu5st4bufxqFKxqHhu5zhur7hurrhuqTGoeG7tcO64bq6xqFF4bquw5PGoeG6pOG6rOG7p+G6rMah4buc4buExqFBQuG7t+G6psah4bqp4buddMahQOG7hOG6uuG6pMahMnXhurjGocOaxqHDk07hurzhurrhuqTGoUXhuqbhuqzGoUFI4bqsxqHhuqnhu510xqEww7nhurzGocOJeOG6usahQXjDksahw5PhuqzEguG6usah4bucw7nhurzGoeG7t+G6psOM4bqsxqHDk0554bq6xqHhu7fhuqbDkuG6uuG6pMahReG6rsOTxqHhu5zDucah4bqk4bqsw7nhurrhuqbGoSnDkuG7oMah4bu34bqm4buSw4zhurrhuqTGoeG7tOG7peG7t8ah4buNw5PhuqbDknXGoeG6qeG7nXTGoTF1w4l14bugT+G6rHXGoeG7my3hu6Phu4/Ds8ah4bu24bqm4bq8xqHhu7nhu47GoUFI4bqsxqHhuqnhu510xqHhur/huqzhurbDk8ahMnXhurjGoU91w5LGoUHDisah4bqk4bqsw7nhurrhuqbGoSnDkuG7oMah4bu34bqm4buSw4zhurrhuqTGoUBH4bq64bqkxqHhu43Dk+G6puG7qeG6uuG6pMah4bqt4bqmw7rhuqzGoTB14bq6xqHhu50t4bubxqHDk07hurzhurrhuqTGocOTTnnhurrGocOTTnXhurrhuqbGoeG6puG7peG6uuG6pMah4buf4buPxqHDk+G6puG6qsah4bu34bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7nuG6rkzGoU91w5LGoUFI4bqsxqHhuqnhu510xqEww7nhurzGoeG7nOG7s+G6usahw4nDucah4bq4SMOTxqHDk+G6puG7luG7t8ahw5Phu6XhuqzGoUXhuqbDisah4bu34bqmd0zGoeG6uuG6pnnhurrGoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhuqZ24bq4xqHhurhIxqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqHhurrhu5Lhu4rhu7fGoeG6uuG6psO5w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0MUjDk8ahw5PhuqbDuuG6uuG6pMahcsahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bucw5LhuqzGoeG7nOG7iuG6rMah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqHhurrhuqbhu5LhurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bug4bq24bq6xqHDk+G6psO54bq64bqmxqHhu7Xhu6XhuqzGocOT4bul4bqsxqHhurhIw5PGoeG6pnXhu6DGoeG7nMO54bqsxqHhuqThuqzhu6fhuqzGoUF3w5LGocOJw7nGoeG7teG6quG6uuG6psahw5Phuqbhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG7jeG7t8OKxqFBSOG6rMah4bu1w4rhurrhuqTGoeG6usO54bq8xqHhu7fhuqbhuqzhuq7hurrGocOT4bqm4bup4bq64bqkxqHhurjFqeG6rMahQeG7ksSo4bu3bOG7j+KApsah4bu2w4rGoUHhuqzhurDDkm/GocOT4bqmd8OTxqHhu7Xhu6XhuqzGoeG7t8OUdcahQUjhuqzGocOTw5Lhu6DhurLhurrGoeG6uuG7msah4bucw7nGocOT4bqmw7nhurrhuqbGocOT4bqo4bu34bqmxqHhu7fhuqbhu5J1xqHhu57hu5jhurrhuqTGoUVRxqHhu5zhu4DhurrhuqTGoeG7t8OUdcahQUjhuqzGoeG6qeG7nXTGoU3Dkkbhu7fGoeG6pOG6rHXGoeG7t+G6puG6vMahw5PhuqZ34bugxqHhu7fhu6fGoeG6pnXhuqzGoUFI4bqsxqHhu7d44bq6xqFM4bqm4bun4bqsxqHhu7fDisah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHDk+G6pnXhu6DGoUFJ4bqsxqFB4bqyxqHDicO54bq4xqHhurjhu4rhuqzGoeG7t+G6puG6qOG6uuG6psah4bq44bqq4bq64bqmb8ahw5Phuqzhuq5MxqHDk8OV4bu3xqHDk+G6rOG6ruG6usah4buc4bqwxqFM4bqm4bqodcahw5NO4buS4buK4bu3xqHhu7VK4bqsxqFP4buWxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqHhu7fDlHXGoeG7t8O64bu3xqHhu7d4w5LGocOT4bqmw5TGocOTTuG6osah4bu34bq+4bq6xqHhu7nDueG6rG/GoeG6puG7gMah4bu3eOG6usahTOG6puG7p+G6rMahQeG7ksSo4bu3xqHDieG6rMSC4bq6xqHDk8OV4bu3xqHDk3lMxqHDicOS4bug4bq24bq6b8ah4oCcw5PhuqbGoMahw4nGoHXigJ1vxqHhu7fhur7hurrGoeG7nOG7iuG6rMahQUjhuqzGocOTw5Lhu6DhurLhurrGoeG6uuG7msahw5PhuqbhuqrGoeG6usOK4bqsxqHhurrhuqbhu5LGoSkw4bq/xqExdeG6rMahQOG7mOG7t8ah4bu24bqmw5LhurrhuqRtxqHigJzhuq3hu4ThuqzGoUzhuqbhu6fhuqzGocOT4bqmdeG7oMahQUnhuqxvxqHhurrhuqZ3w5PGocOJw7nGoeG6uuG6pnbhurrGocOTRsah4bu34bq84bq6xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzDs8ah4bu2eMOSxqHDk+G6psOUxqHDk07huqLGoeG7t8OUdcahQUjhuqzGocOTw5Lhu6DhurLhurrGoeG6uuG7msah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqHhurrhurzhurrGoUXhuqzhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tuG6uG/GoeG7t+G6puG7knXGoUHDukzGoeG7mOG6uuG6pMahQeG7ksSo4bu3xqHhu6DEgsOSxqHhu7d4w5LGocOTTuG6vOG6uuG6pMahReG6puG6rMah4bu3w7rhu7fGoeG7t3jDksahw5PhuqbDlMahw4nhu4rhurrGocOTw5JJ4bqsxqHDk+G6puG6ssahw4nhu5bhu7fGocOJ4bul4bqsxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqFB4bun4bq4xqHhu7Xhu6fhurzDs8ahQMOKxqHDicO5xqHhuqZ14bqsxqHhu5x34bq6xqFB4bqwxqHDk+G7hOG6rMah4bq4w5JG4bq6xqHDk+G6pnXhu6DGoUFJ4bqsxqFKxqFBSOG6rMahw5PDkuG7oOG6suG6usah4bq64buaxqHhur/huqzhurbDk8ahMnXhurjGocOTTuG6vOG6uuG6pMahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG6pOG6rHXhurrGocOT4buK4bqs4oCdw7LDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l8OTw4Hhu57Dky11w4nhuqzhuqThurptxqFO4bqs4bqk4bqmw5Nu4buXw7TDtU/Dk07hurzhurrhuqTDtOG6rSlVMinGoSnDmcO1L0/Dk07hurzhurrhuqTDtMO1L0zDtA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]