(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 23/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 14975 /UBND-NN gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh; Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa về việc triển khai công tác ứng phó với bão số 8.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGocOzw41w4bqmw4DDs+G7q0zhu4DhuqbDgMOz4bur4bub4burw7Phu6nhuqLhu7fhuqbDs0bhuqDhu5tGw7NN4bqmw4DDs0bhuqDhuqjDs+G7jOG6vuG6osOz4bup4buh4bqsw7NJRcOz4buVxKkv4bqg4buNasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0Yk4buvxqHhu7FvauG7quG6oOG6ouG7tcOMw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu4/DtS/hu43DsmnDs8Oj4buoKeG7sMOzw43hurDhuqbhuqDDs+G6o+G6oMah4bqm4bqgw7Mk4bqoxqHDs+G7reG7ocOz4bur4bqow7Phu6rEkOG6psOAw7Phu4xw4bqmw7NJRcOz4buNw7Thu5fhu5nhu5HDsy/Do+G7qCnhu7AtKSnDs8OAw5PhuqLDs+G7quG6oErDs8ON4bqu4bur4bqgw7PDo+G7qCnhu7DDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqgw4zDlOG7t+G6pmnDs8ON4bqg4bquw7PDleG7oWnDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7NG4bqgRWjDsz3huqLhu5vhuqTDs+G7rUXhu6vDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqh4buCacOz4bqmw4Dhu53huqbhuqDDs+G7q8O5RsOzw43hurDhuqbhuqBow7M94bqi4bub4bqkw7Phu61F4burw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7qsSQ4bqmw4DDs8ONw5TDsy7huqDGoeG6osOzw43huqDhu5vhu6vDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ONSMSC4bqm4bqgw7PDjeG6oErDlMOzw4Lhu4bhuqJpw7Phu6zhuqLhu7fhuqbDs8OCT+G7q8Oz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGocOz4buM4bu1w7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqgxqHhuqLDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ON4bub4burw7NN4bqmw4DDs0bhuqDhuqjDs+G7jOG6vuG6osOz4bup4buh4bqsw7NJRcOz4buVw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j8Oyw7Thu48vw7Thu5Xhu7Hhu5Hhu4/hu43hu43hu5HDssOyw43hu5fhu5nDsuG7keG7j+G7k8OC4buNw63hurJGw4Bvw7MvauG7sE/Ds+G7qeG7m+G6rMOz4bqgTOG6vuG6psOAw7Phu63huqLDs+G7q0rGocOz4bup4buh4bqsw7NJRcOz4buVw7Phu4vhu57huqbhuqBnw7PhuqNIw4zhuqbDgMOzw43DuuG6pMOz4buxT8Oz4bup4bub4bqsw7PhurThuqDDg8Ozw41M4buG4bqmw4DDs8ON4bqgSsOUw7Phu4xw4bqmw7PDocOMReG7q8Ozw4DhuqLGoeG7icSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqPhuqDhu6/huqzDs+G6puG6uOG6osOz4buxw4zhuqbDgMOz4burxJDhuqbDgMOz4buMcOG6pmfDs+G7qOG7n+G6psOzw43huqLhuqbDs+G7q0rGocOz4bqjSMOM4bqmw4DDs8ONw7rhuqTDs+G7sE/Ds+G7qeG7m+G6rMOzLuG6oMODw7PDjUzhu4bhuqbDgMOzw43huqBKw5TDs+G7jHDhuqbDs8Ohw4xF4burw7PDgOG6osahacOz4bqgw4nhuqLDs+G7jcO1w7PDgOG6ouG7gMOz4bqmw4Dhu53DlMOz4buPw7Uv4buNw7Jpw7Phu4zhuq7Ds8ONSMODw7PDjcO64bqkw7Phu6nhu6HhuqzDs+G7gsOz4bq04bqg4bqs4buf4bqmw4DDs+G7jeG7mWnhu5XDs+G7reG6uMOz4bqr4bq2w7Phu6hx4buraMOz4buN4buNw7Rp4buZw7Phu63hurjDsy7huqLhuqbhuqDDs+G7rMSQ4bqmw4Bpw7Phu6vhu5vhu6vhuqDDs0fDjOG7peG6psOz4but4buf4bqsw7Mk4bqs4bud4bqmw4DDs+G6ocahw7PhurThuqDhuqzhu5/huqbDgMOz4buP4buVw7LDs+G6tOG6pMOz4buM4bu1w7NG4bqgw4PGocOz4busxJDhuqbDgMOz4busxJDhuqbDgMOz4buoceG7q2jDs0lN4burw7PDgOG6ouG6qMOz4bqk4buj4bqm4bqgw7PhuqbhuqDDucONw7Phu4zhu4jhuqbDgMOzw4Dhu6XhuqbDs8ONw7rhuqTDs+G7qeG7oeG6rMOz4bqk4buj4bqm4bqgw7Phu6vDuUbDs+G7jeG7jy3hu43DtWnDs8OA4bqi4bunw43Ds+G7q8O5RsOz4buN4buRw63Ds+G7sE/Ds+G7qeG7m+G6rMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G7j8O0w7PDgOG6ouG7gMOzw43hur7huqJpw7Phu6nhu6HhuqzDs+G7seG6osOz4bur4bqgw4zDlOG7ueG6psOzw43huqDhu6/huqzDs+G6oEzhur7huqbDgMOz4bqjw7rDlGnDs+G6pOG6vOG6osOzw4DhuqLhu4DDs+G7reG6osOz4butTOG7huG7q8Oz4buNw7It4buN4buRw7PhurThuqTDrcOz4bqr4buI4bqmw4DDs+G6psOAw4zDlMOz4bqg4bqi4bu54bqkw7Phu7HhuqzDs+G7qeG7oeG6rMOzw41Iw73huqbDs+G7qOG6ouG7ueG6psOz4busxJDhuqbDgMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G7j8O0w7PDgOG6ouG7gMOzw43hur7huqLDs8ONTsOz4buM4bq2w7PDjcOMw5Thu7PhuqbDs+G7jeG7kWnDssOz4but4buz4bqmw7Phu4/DsmnDssOz4but4bq4w7PhuqvhurbDs+G7qHHhu6tow7PDjU7Ds+G6tOG6ouG6puG6oMOzw43DjMOU4buz4bqmw7Phu43DsuG7lWnhu5HDs+G7reG7s+G6psOz4buN4buN4buZaeG7kcOz4but4bq4w7Mu4bqi4bqm4bqgw7Phu6zEkOG6psOAw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bqj4bqgT+G7q8Oz4bqg4bqi4bu34bqmw7PhurThu7PDjcOzw4LDjOG7p+G6psOz4burSsahw7Nh4bqg4bqow7PhuqPhuqBKw7PDjUzhur7huqbDgMOz4buq4bqgw4PhuqbhuqDDs0bhuqBKw7PhuqNI4bqu4bqm4bqgw7Phu6zEguG6puG6oMOz4buwS+G6psOAw7PDjeG7o+G6osOz4burw4zhurjhu6vDs+G6oEJGw7Phu4zhu7XDs03huqbDgMOzRuG6oOG6qMOz4buM4bq+4bqiw7Phu6nhu6HhuqzDs0lFw7Phu5XDs+G7jOG7ncOz4bqkTMahacOzw4JLw7PDjeG7o+G6osOz4bur4bub4burw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqk4bqi4bu14bqmw7PhuqNIw4zhuqbDgMOzw43hu6PhuqLDs+G6o+G6oMSQ4bqmw4DDs+G7qeG7m+G6rMOzSUXDs8O14buT4buVL+G6o+G7qC3huqth4buqYcOz4bqmw4Dhu53DlMOz4buP4buNL+G7jcOyL+G7j8Oy4buPw7LDs+G7q0rGocOz4bqrcOG6psOzRuG6oOG6quG6psOAw7Phu6rhuqDDg+G6puG6oMOzRuG6oErDs+G7jOG7ncOz4but4bu5w7Phu6vhuqBKw7Phu63hurjhuqbDgMOzTeG6psOAw7NG4bqg4bqow7Phu4zhur7huqLDs+G7seG6okHhuqbDs+G7qeG6ouG7s+G6psOz4burSsahw7Phu6nhu6Hhuqxpw7PhuqRMxqFpw7PDgktpw7PhuqDhu6PhuqbDs+G7q+G6oOG7s8Oz4but4buz4bqmw7PhuqRN4burw7PDjeG6oMO5RsOz4bqm4bqgw7nDjcOzw43huqDhuqLhu7fDjcOz4bqg4buj4bqiw7Phu7HhuqzDs8ON4bqg4bqiw73huqbDs8ONxqHhuqLDs8OAw7rDlMOzSMahacOz4buq4bqgSsOzw43huq7hu6vhuqDDs8Oj4buoKeG7sMOzw43hurDhuqbhuqDDs8OUw73DjMOz4bur4bulw4zDs+G7quG6oErDs8ON4bqu4bur4bqgw7PDo+G7qCnhu7DDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqgw4zDlOG7t+G6pmnDs8ON4bqg4bquw7PDleG7oWnDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7NG4bqgRWjDsz3huqLhu5vhuqTDs+G7rUXhu6vDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqh4buCacOz4bqmw4Dhu53huqbhuqDDs+G7q8O5RsOzw43hurDhuqbhuqBow7M94bqi4bub4bqkw7Phu61F4burw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7qsSQ4bqmw4DDs8ONw5TDsy7huqDGoeG6osOzw43huqDhu5vhu6vDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ONSMSC4bqm4bqgw7PDjeG6oErDlMOzw4Lhu4bhuqJpw7Phu6zhuqLhu7fhuqbDs8OCT+G7q8Oz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGocOz4bq04bqgxanhuqbDs8ONSEzDiuG6psOAw7PDjUjhuqLhu7nhuqbDs+G6tOG6oMah4bqiw7PDjeG6oE/hu6vDs+G6oOG6ouG7t+G6psOzw41Fw43Ds+G7q+G7m+G7q8Oz4burxJDhuqbDgMOz4buM4bqi4bu34burw7NJxqHDjGfEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qLcOz4bqj4bqg4buv4bqsw7Phu7FE4bqiw7Phu6vhuqBzw43Ds+G7q+G6oHnDs+G7seG6okHhuqbDs+G7qeG6ouG7s+G6psOz4burSsahw7Phu6nhu6Hhuqxpw7PhuqRMxqFpw7PDgktow7PDjeG6oMSQ4bqmw4DDs8ON4bqi4bqmacOz4bur4buf4bqm4bqgw7Phu6nhu5vhuqzDs+G6tOG6rkbDs8ON4bqg4buA4bqiw7Phu63hu7PhuqbDs+G7q+G6oMOD4bqm4bqgw7NHw4zDlOG7teG6psOz4but4bquxqHDs0bhuqBMw4rhuqbDgMOz4buM4budw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G7scO64bqmw7Phu6nhuqLhu7PDjcOz4but4bu5w7Phu6vhuqBKw7Phu63hurjhuqbDgMOzw41I4bqi4bu54bqmw7PhurThuqDGoeG6osOz4bur4bub4burw7Phu6nhuqLhu7fhuqbDs0bhuqDhu5tGw7NG4bqg4bqq4bqmw4Bpw7PDjUjhu5vhuqbhuqBpw7NN4bqmw4DDs0bhuqDhuqjDs+G7q+G6qMOz4bqg4bqi4bu3w4zDs0fDjOG7n2nDs8ONSOG7m+G6puG6oMOzw41Mw7PDjUzhu4LhuqbDgMOz4bur4bqgSsSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2otw7PhuqPhuqBM4buA4bqmw4DDs8OVw4zDlMO94bqmw7Phu6vhu6dGw7PhuqbhuqDhu6fDjcOzw43huqDEkOG6psOAw7PDjeG6ouG6pmnDs8ON4bqgxJDhuqbDgMOz4bup4bub4bqsw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7q+G6oErDs+G7q+G7m+G7q8OzRuG6oEzDiuG6psOAw7PDjeG6ouG7t+G6pmnDs8ON4bqgw4zDlOG7teG6psOzw41ITOG7guG6psOAw7Phu6vhu5vhu6vDs8ON4budw4xpw7PDjeG6oMOMw5Thu7XhuqbDs+G7rcah4bqmw4DDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOzw41Iw73huqbDs+G7qeG6ouG7ueG6psOz4bup4bqi4buzw43Ds+G7jOG6rsOzw41Iw4Npw7PhuqBM4bq+4bqmw4DDs+G7seG6osOz4bur4bqgw4zDlOG7ueG6psOz4buM4budw7Phu7HhuqJB4bqmw7Phu6nhuqLhu7PhuqbDs+G7q0rGocOz4bup4buh4bqsw7Phu63hu7nDs+G7q+G6oErDs+G7reG6uOG6psOAw7NG4bqg4bqq4bqmw4DDs8ONSOG7m+G6puG6oMOtw7PhuqPhurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G6tOG6ouG7ueG6pMOz4but4buz4bqkw7Phu4zhu53Ds8OA4bqiw5LDs8OC4bqiw73huqbDs8OC4buj4burw7PDjeG6oEzhu4DhuqbDgMOzw5XDjMOUw73huqbDs+G7jOG6vuG6osOz4bur4bub4burw7PDjeG7ncOMacOzw43huqDDjMOU4bu14bqmw7Phu63GoeG6psOAw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs8ONSOG6rOG6psOAw7PhurThuqDDjMOz4buMT+G7q8Oz4buf4bqm4bqgw7PhuqBM4buC4bqmw4DDs+G7q0rGocOz4bup4buh4bqsacOz4bq04bu5w7Phu6vhu5/Ds8ON4budw4zDs+G7jOG7p+G6psOzw43hu5/huqJpw7PDjeG7ncOMw7Phu7HDjMOzw4Lhuq7hu6vhuqBpw7PDjeG7ncOMw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G7jOG7oeG6psOAw7PDgsah4bqiaMOz4bq04bqi4bu54bqkw7PDjUjGoWnDs+G6oEzhur7huqbDgMOz4buxxrDhuqbDs+G7jOG6ouG7t+G7q8Oz4bqm4buv4bqsw7Phu63hu6fDjMOzw43hu53DjGnDs8ON4bqgw4zDlOG7teG6psOzw43hu6PhuqLDs+G7qeG7s+G6psOz4buM4budw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6tOG6oMOMw7Phu4xP4burw7Phu6vDk8ahw7NJxJDhuqbDgGnDs+G7seG6osOz4bur4bqgw4zDlOG7ueG6pmnDs8OA4bqixqHDs+G7q0XDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PGoeG6psOzw43huqzhu53huqZpw7PDgOG6ouG7n+G6pMOzw43huqDhuqLhu7fDjcOz4bqg4buj4bqiw7Phu4zhu53Ds+G6tOG6oMSQ4bqmw4DDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G7reG7ucOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu4LDs8OC4buj4bqiw7PDjUjDveG6psOz4bur4bub4burw7NG4bqgTMOK4bqmw4DDs8ON4bqi4bu34bqmacOzw4LDieG6psOAw7Phu6nDqGnDs+G7q+G6oOG6quG6osOz4burxqHhuqbhuqDDs+G6psOMxJDhuqLDs8ONSMOJ4bqmw4DDs8ON4bqgSsOUacOz4bqg4buf4bqiw7NJ4buf4bqmaMOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G6oEzhur7huqbDgMOz4buxxrDhuqbDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PGoeG6psOzw43huqzhu53huqbDs+G7q+G6oOG6rMOz4bq04bqg4bub4bur4bqgw7Phu7HDjMOzw4Lhuq7hu6vhuqDDs+G7sULhu6vDs+G7jOG7r+G6psOz4bup4bqi4bu54bqmacOz4bur4bub4burw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G6tOG6ouG6puG6oMOzw43hu7PDs8ONSMO94bqmw7Phu6nhuqLhu7nhuqZpw7Phu4zhu6/huqbDs+G7qeG6ouG7ueG6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5Rvai3Dsy7huqLhu7nhuqTDs8ONSMahacOzSOG7ncOzSeG6rOG7m8ONacOz4bur4bqgSsOz4but4bq44bqmw4DDs0nDisOzw43hu5vhuqbDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqg4bq4w7Phu7HDuuG6psOz4butxqHhuqbDgMOzSUXhuqbDgMOzw43hu6PhuqLDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bq04bqgw4zDs+G7jE/hu6vDs+G6psOAw4zDlMOz4bqg4bqi4bu54bqkacOz4bqm4bqgw7nDjcOzw4Lhu53Ds+G7q+G7m+G7q8Oz4bq04bqgw4zDs+G7jE/hu6vDs+G7jOG7r+G6psOz4bup4bqi4bu54bqmacOz4burw5PGocOzScSQ4bqmw4Bpw7Phu4zhu4jhuqbDgMOzw41IS+G6psOAw7PDjeG6oMO5RmnDs8ONSOG6rOG6psOAw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ONSMSC4bqm4bqgacOz4bqm4bqg4budw7Phu4LDs+G6pMO5w43Ds8ah4bqmw7PDjeG6rOG7neG6pmnDs+G6tOG6oMOMw7Phu4xP4burw7Phu6vhuqjDs+G6psOAw4zDlMOz4burw4rDs8OV4bufw5TDs0jGocOzw4JLw7NHw4x2w41pw7NJ4bujw43Ds8OC4buCw7Phu63DucONw7Phu63hu7nDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PGoeG6psOzw43huqzhu53huqbDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu4zhu53Ds8ON4bud4bqiw7NJ4buf4bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qLcOz4bqj4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7Phu4zhu6fhuqbDs+G6oOG7neG6puG6oMOz4but4buf4bqkw7Phu6nhu5/huqzDs8ah4bqmw7PDjeG6rOG7neG6psOz4bur4bub4burw7PhuqDDicOz4but4bunRsOzw43huqBKw5TDs8OC4buG4bqiacOzw43huqBKw5TDs+G7reG6ouG7t+G6pmjDs+G6tOG6ouG7ueG6pMOzw41IxqHDs+G7q+G7m+G7q8Oz4burxJDhuqbDgMOzw41IxILhuqbhuqDDs+G7rcO9w7Phu63huqLhu7XDjGnDs+G6oMOJw7Phu63hu6dGacOz4bqm4bqgw7nDjcOzw4Lhu53Ds+G7q+G7m+G7q8Oz4burxJDhuqbDgMOzw41IxILhuqbhuqDDs+G7rcah4bqmw4DDs8ON4bqg4bqiw7Phu6vEkOG6psOAw7Phu7Hhu4LDs+G7scah4bqmw4Bpw7PhuqDDicOz4but4bunRsOzw5XDjOG6psOAw7PDlOG7s8OMacOz4bqgw4nDs+G7reG7p0bDs+G7reG7ocOz4but4bulw5TDs+G6pkzhur7hu6tpw7Phu6vhuqjDs+G6psOAw4zDlMOz4burw4rDs+G6pMO5w43Ds8ah4bqmw7PDjeG6rOG7neG6psOz4burxqHhuqxow7Phu6lFw7PDjUjDg8Ozw4JP4burw7PDgkzhu4bhuqbDgGnDs+G7jOG7p8ONw7PDjUxpw7NG4bqgTMOK4bqmw4DDs8ON4bqi4bu34bqmw7NJdeG6psOzSeG7neG6psOAw7NN4bqmw4DDs0bhuqDhuqhpw7PDlcOTw7PDguG7kMOz4bq04bqg4bqiw7Phu6vhuqjDs8ONxILhuqbhuqDDs+G6oMOMReG6psOAw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qLcOzw6Dhu53Ds0nhuqzhu5vDjcOzRuG6oEzDiuG6psOAw7Phu5vhuqbDs+KAnMO0w7PDjeG7o+G6osOz4bur4bqg4bq84oCdw7Phu63hu7nDs+G7q+G6oErDs+G7reG6uOG6psOAw7PDjUjhuqLhu7nhuqbDs+G6tOG6oMah4bqiw7NN4bqmw4DDs0bhuqDhuqjDs+G6tOG6oOG6osOz4bur4bqow7PDjeG6oOG6osO94bqmw7PDjcah4bqiw7PDleG7n8OUw7NIxqHDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2otw7Phu6zhu53huqLDs2HhuqDhu5vDjcOzw43huqDGoeG6puG6oMOz4buM4budw7PhuqNIw4zDlOG7teG6psOz4bqgxILhuqbhuqDDs+G6o+G6oMah4bqm4bqgw7Mk4bqoxqFpw7Phu6zhu53huqLDs+G6o+G6oMSQ4bqmw4DDs8ON4bqi4bqmw7Phu7DDjMOUw73huqbDs+G6oOG7n+G6osOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGocOzw41w4bqmw4DDs+G7q0zhu4DhuqbDgMOzw43huqDhu4DhuqLDs8OCTOG7huG6psOAw7NG4bqg4bubw43Ds8ON4bqi4bqmw7Phu4zhu7XDs+G7seG6okHhuqbDs+G7qeG6ouG7s+G6psOz4burSsahw7Phu6nhu6Hhuqxpw7PhuqRMxqFpw7PDgkvDs+G7reG7ucOz4bur4bub4burw7Phu6vDuUbDs+G7q+G6oMOD4bqm4bqgw7NHw4zDlOG7teG6pmnDs+G7q+G6oErDs+G7q+G7m+G7q8OzRuG6oEzDiuG6psOAw7PDjeG6ouG7t+G6psOz4bqg4bqs4bujw43Ds+G7reG6uOG6psOAw7PDjUjDveG6psOz4bup4bqi4bu54bqmw7Phu4zhu53Ds+G6psOATOG7gOG6osOz4buxw7rhuqbDs+G7qeG6ouG7s8ONacOz4bur4bqgSsOz4but4bq44bqmw4DDs0bhuqDhuqrhuqbDgMOzw41I4bub4bqm4bqgacOzTeG6psOAw7NG4bqg4bqow63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qLcOz4bqj4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7PDjUhP4burw7Phu6nGoeG6psOz4bqmw4DhuqDhuqLDveG6pMOzw43hu4rhu6vDs+G7j8O0L+G7j8O0w7PDgOG6ouG7gGnDs8ON4bqgTOG7gOG6psOAw7PDlcOMw5TDveG6psOz4bup4bub4bqsw7Phu6vhu5vhuqzDs8ONxILhuqbhuqDDs+G6oMSC4bqm4bqgw7Phu4zhu7XDs+G6q3DhuqbDs0bhuqDhuqrhuqbDgMOzw43huqBM4buA4bqmw4DDs8ONSE/hu6vDs+G7qMah4bqmw7Phu6rhuqDhurDDs+G6oMOMw5TDs2Hhu6rhuqPhuqPDs+G7jOG7ncOz4bqjLuG7qinDs8ON4bqw4bqm4bqgw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2rhu6jhu6jhuqPEqS9Gag==

BBT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]