(vhds.baothanhhoa.vn) - Góp mặt 7 trong tổng số 19 VĐV tham dự SEA Games 31, VĐV của các bộ môn võ thuật Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tạo ra những cuộc bứt phá về thành tích cho thể thao tỉnh nhà ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G7hjYy4bum4buHNlnhurHhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4buma+G7suG7puG7geG7ieG7puG6o8Oz4buma+G6teG6rzXhu6bhu4fhu4vhu6Yow50o4bumIeG6q+G7psSD4bqn4bqv4buma+G6peG7puG7hzbhu4M74buH4bum4buH4bu0N+G7puG7gOG7p8O14bumw71ZxIM+4buB4bum4buqxq9SLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPDveG6t+G6veG7psSDJOG7h+G7plbhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4buHYuG6rzXhu6bhu4Hhuq3hu6bGr1jhu6ZL4bulS+G7puG7hzZZxIPhu6Yp4buJ4bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bhu6rGr+G7ouG7pkvhu6VL4bumKGhZ4bumKMOdKOG7piHhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7pmvhuqXhu6bhu4c24buDO+G7h+G7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Y8w63DqSjhu6bhuqPDs+G7pmvhurXhuq814bum4buBXeG7puG7h+G7tOG6seG7puG6v1nhu6bhuq82auG6rzXhu6Yo4buD4bqrKOG7piHDrOG7h+G7puG6vTbDneG7pmsw4bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhu4c4KDbhu6YoNuG6seG7puG7hzYy4bum4buHNlnhurHhu6bhu4fDoeG6rzbhu6bhuq824buy4bum4bq54bum4bqjw7Phu6bhu6Xhu7Q34bumNuG6qzfhu6bhu4Y2MuG7puG7hzZZ4bqx4bum4bul4bqn4bqvNeG7puG6rlnEg+G7psO04bumw6M64bqv4bum4bqv4buybuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pCnhu4c24buDxIMh4bumN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4bus4buq4buq4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buoxq9YL8avWFYp4buqxq/hu6rhu6pW4buwVuG7h+G7rMWo4buoVlfDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buq4buw4buo4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4buGNjLhu6bhu4c2WeG6seG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Zr4buy4bum4buB4buJ4bum4bqjw7Phu6Zr4bq14bqvNeG7puG7h+G7i+G7pijDnSjhu6Yh4bqr4bumxIPhuqfhuq/hu6Zr4bql4bum4buHNuG7gzvhu4fhu6bhu4fhu7Q34bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bhu6rGr+G7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buq4buq4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RTw4Phu7jhuq824bumPOG7tOG6seG7puG7huG6v+G7g+G6rzXhu6bhu4cmxIPhu6Y24buDP+G6r+G7psOj4buDbjHhuq/hu6Zr4buy4bum4buHNjfhu6Y8P+G7g+G7puG7hsO54buG4buG4buma+G7suG7puG7qOG7puG7h+G7g24y4bqv4bum4buHNmjhu6bhu4dZPuG6o2zhurHhuq8p4bqx4bumw6rhu4Phuq0o4bumNTdZ4bum4bquNeG7g24z4bqv4bum4buGNmHhu6bhu7PDrWThuq814buma+G7suG7puG6vDbhu7TEg+G7puG6rjXhurUo4bumw7o2JsSD4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bhu6rGr+G7psOj4buy4bum4bqjw7Phu6bhu6Xhu7Q34bumNuG6qzfhu6bhu4Y2MuG7puG7hzZZ4bqx4bum4bul4bqn4bqvNeG7puG6rlnEg+G7psO04bumxIPhu7Lhu6bhu4fDoeG6rzbhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4bumKOG6t+G7puG7geG6reG7psOjw63DqeG6rzXhu6ZL4bulS+G7ouG7puG7s8ODS+G7puG7hzZZxIPhu6Y1N1nhu6Y84bqn4bqvNeG7puG6rzY/4buH4bum4buH4buL4bum4buH4bq/w63EkSjhu6bhu4fEkTfhu6bhuq9ZbuG7pmvEkTfhu6bGr1jhu6ZL4bulS+G7pmvhu7Lhu6bhu7Dhu6bhu7PDg0vhu57hu6bhu4bhur/hurHhuq814bum4buB4bqt4bumPOG6t+G7pijDnSjhu6bEg+G6p+G6r+G7pmvhuqXhu6bhu4c24buDO+G7h+G7pmvhuq3huq/hu6Y8w63DqSjhu6ZtPsSD4bumw6Phu7Lhu6bigJzEg8Oi4buma+G7suG6rzXigJ3hu6Y84bu44bumPOG6t+G6rzXhu6Y14bq34bq94bum4buHxJE34bumVuG7pkvhu6VL4bue4bum4bulJm7hu6Y8MOG7g+G7psOj4buy4bum4bqvNmrhuq814bumNcOtZOG6rzXhu6bEgyThu4fhu6bhu4HDneG6rzXhu6Y1N8Od4bum4bqvNj/hu4fhu6YoaFnhu6Yow50o4bumIeG6q+G7psSD4bqn4bqv4bui4bumPOG7uOG7pjzDrcOpKOG7puKAnOG7h+G6pzfhu6bDo+G7g24x4bqv4oCd4bum4bqvNjcw4buD4bum4bqvQMSD4bum4bqvWW7hu6Lhu6bhuqM2JeG6rzXhu6Y8YeG6rzbhu6Y8w63DqSjhu6Y8JeG6rzXhu6YoP+G6veG7puG7h+G7tDfhu6Yow50o4bumNTfhu7Y34bumPD/hu4Phu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6Lhu6bDquG7g+G6rSjhu6bhu4cg4bue4bum4bulJm7hu6YoaeG6rzXhu6bDo+G7suG7puG6o8Oz4bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bEg+G7suG7pijDnSjhu6Yh4bqr4bumxIPhuqfhuq/hu6Zr4bql4bum4buHNuG7gzvhu4fhu6Yo4bq34bum4bqvNjcw4buD4bumS+G7pUvhu6bhu4c2WcSD4bumNTdZ4bum4bqvNj/hu4fhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6XDneG6rzXhu6bhuqMy4bum4bqvNj/hu4fhu6bDo+G7suG7puG7geG7ieG7puG7h+G6v+G6ueG7psOj4bu0N+G7pihoWeG7piHhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7puG7hlk+4bqjbOG6seG6rynhurHhu6ZrxJE34bum4buo4bumS+G7pUvhu6bhu4c2WcSD4bumNTdZ4bumNeG6qcSD4bum4bquNeG7g24z4bqv4bum4buGNmHhu6bhu7PDrWThuq814buma+G7suG7puG6vDbhu7TEg+G7puG6rjXhurUo4bumw7o2JsSD4bue4bum4buzWTfhu6bhuq9q4buma+G6peG7puG7geG7j+G7puG6r+G7sm7hu6Zr4buLWeG7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6bhuqM2w53hu6bhu4c24buy4bqvNuG7pijhuqfhuq814bum4buH4bu0N+G7psO9N+G7tjfhu6Zr4bqn4bumPGEoNuG7puG7peG6p+G6rzXhu6bhuq5ZxIPhu6bDtOG7puG7qMWo4buo4buo4bue4bumS+G7pUvhu6bhuq414buDbjPhuq/hu6bhu4Y2YeG7puG7s8OtZOG6rzXhu6Y84bu44bumNTfhu7Lhuq824bum4buzw7pL4bum4bq54bumNuG7tOG6rzXhu6YoJuG6r+G7plbhu6rhu6bhuqM14bum4bqvauG7nuG7puG7pSZu4bumw6Phu7Lhu6bhuq/huqs34bumKeG7g+G6rzXhu6bEg+G7suG7puG6r2rhu6Zr4bql4bum4buB4buP4bum4buBN+G6rzbhu6bhuq9AxIPhu6bGr1hY4buu4bum4bqv4buybuG7pjzhu7jhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuq9AxIPhu6bhu4c24bqt4bqvNeG7puG7h+G6v2Hhu6bhurnhu6Y8P+G7g+G7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6Zr4buy4bumNTfhu7Lhuq824bumPMOtw6ko4bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhu4c4KDbhu6YoWeG6seG7puG6ueG7pjw/4buD4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7psOq4buD4bqtKOG7puG7hyDhu57hu6bhurw24bu0xIPhu6bhuq414bq1KOG7psO6NibEg+G7pi3hu6bEg+G6q+G7h+G7pkvhu6VL4bum4buH4bq/W+G7pjzhu7jhu6Y1N+G7suG6rzbhu6Y8w63DqSjhu6bhu7PDunXhu6bhurnhu6Y24bu04bqvNeG7puG7ruG7qOG7puG6ozXhu6bhuq9q4bue4bum4buG4bq/w63EkSjhu6Y84bq34bui4bum4bq8NuG7tMSD4bum4bquNeG6tSjhu6bDujYmxIPhu6YoaeG6rzXhu6Y84bu44bum4bqvNjcw4buD4bumw6M64bqv4bumNTfhu7Lhuq824bumPMOtw6ko4bum4buzw7pL4bui4bum4buzw7p14bumKMOdKOG7pjU34bu2N+G7puG7h+G6v1vhu6Lhu6Y1N+G7tjfhu6Zr4bqn4bumPGEoNuG7psOq4buD4bqtKOG7pjU3WeG7ouG7pjU34bu2N+G7pijhu4Xhur3hu6Yow50o4bumw7rDg3Xhu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6bDquG7g+G6rSjhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu6rhu6jhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jGr1gvxq9YVinhu6rGr+G7quG7sMWo4buo4buu4buH4buuVlbhu6hYw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7qMavWOG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7hjYy4bum4buHNlnhurHhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu7PhurdZ4buma+G7suG7puG7geG7ieG7puG6o8Oz4buma+G6teG6rzXhu6bhu4fhu4vhu6Yow50o4bumIeG6q+G7psSD4bqn4bqv4buma+G6peG7puG7hzbhu4M74buH4bum4buH4bu0N+G7puG7gOG7p8O14bumw71ZxIM+4buB4bum4buqxq/hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7quG7qOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G7qOG7pkvhu6VL4bum4bq8NuG7tMSD4bum4bquNeG6tSjhu6bDujYmxIPhu6Zr4buy4bum4bquNeG7g24z4bqv4bum4buGNmHhu6bhu7PDrWThuq814bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw7rhu7bhu6bhuq414buDbjPhuq/hu6bhu4Y2YeG7puG7s8OtZOG6rzXhu6Zr4buy4bum4bq8NuG7tMSD4bum4bquNeG6tSjhu6bDujYmxIPhu6Y84bu44bumPMOtw6ko4bum4buH4bq/NzHhu4Phu6bhu4c74bq94bumw6Mi4bqv4bumPOG6qzfhu6bhu4fhu4NuMuG6r+G7psOq4buD4bqtKOG7pjU3WeG7pig24buDLOG6r+G7piFh4bumKDbhurHhu6bhu4Dhu6fDteG7psO9WcSDPuG7geG7puG7qsav4bue4bumw7rDnSjhu6Yo4buD4bqrKOG7pjzhu4NZ4bum4buH4bq/WeG6rzbhu6Y24buDbuG7pig2w61k4bqvNeG7puG6ueG7piHhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7puG7hlk+4bqjbOG6seG6rynhurHhu6bhu4fhu7Q34bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bDo+G7g+G6p+G6r+G7pik3M+G6r+G7puG6v1nhu6bDquG7g24g4buH4bumw6M3MeG7h+G7ouG7puG6ozbhurfhu6bDo8OtZeG6rzXhu6Lhu6Yh4bq5N+G7pms7buG7pijhu7bhu6bhu7PDrWThuq814buma+G7suG7psO6NibEg+G7pjww4buD4bumIeG7sm7hu6bhu4fDouG7psOq4buDbiDhu4fhu6bhu4cmxIPhu6YoWeG6seG7puG6rzY/4buH4bumPDLhu6Y8PsSD4bumazDhu6Y24buDbuG7pig2w61k4bqvNeG7pig24bqx4bumIeG6q+G7psSD4bqn4bqv4bum4buGWT7huqNs4bqx4bqvKeG6seG7puG7gVnhu4Phu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuqPDs+G7puG7gOG7p8O14bumw71ZxIM+4buB4bumayPhuq814bumIeG6t+G6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu6rhu7Dhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jGr1gvxq9YVinhu6rGr+G7quG7sMavxq/hu6jhu4dXxajhu6hW4busw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kFZW4buo4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4buGNjLhu6bhu4c2WeG6seG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Zr4buy4bum4buB4buJ4bum4bqjw7Phu6Zr4bq14bqvNeG7puG7h+G7i+G7pijDnSjhu6Yh4bqr4bumxIPhuqfhuq/hu6Zr4bql4bum4buHNuG7gzvhu4fhu6bhu4fhu7Q34bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bhu6rGr+G7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buq4buw4buk4bumL1NSN+G7pjcp4buQ4bukN8SDNShZ4bq94buHN+G6seG6r8av4buk4bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU1IvN1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4buz4bqx4buy4bqvNeG7puG7hjZh4bum4buGOeG6rzbhu6ZQISLhuq/hu6bhur024bu2N1Hhu6Zr4buy4bum4buzw4NL4bumdWY34bum4buGNmHhu6bhu7PhurNZ4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTxILhuqvhu4fhu6Y1w61k4bqvNeG7psSDJOG7h+G7puG7gcOd4bqvNeG7pjU3w53hu6bhuq9qWeG7pihoWeG7pijDnSjhu6bEg+G6p+G6r+G7pmvhuqXhu6bhu4c24buDO+G7h+G7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6bDo+G7suG7puG6r2rhu6Zr4bql4bum4buB4buP4bum4buz4bqx4buy4bqvNeG7puG7hjZh4bum4buGOeG6rzbhu6bhurnhu6bEg+G6p+G6r+G7puG6oOG7gynhurHhu57hu6bhu4bhu7Q34bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bhu6rFqOG7ouG7puG6r2rhu6ZL4bulS+G7puG6r+G7sm7hu6Y84bu44bumNTfhu7Lhuq824bum4buzw7pL4bum4bq54bumxIPhuqfhuq/hu6bhuqPhu4Phur9Z4buBNuG7ouG7puG7h+G7g27hu6bhuq82NyLhuq/hu6bhuq9AxIPhu6bhuq9ZbuG7puG7s+G6seG7suG6rzXhu6bhu4Y2YeG7puG7hjnhuq824bum4buBXeG7puG7h+G6v+G6ueG7psOj4bu0N+G7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6bhurnhu6bEg+G6p+G6r+G7puG6oeG7gynhurHhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhurjhu6Y8P+G7g+G7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6Lhu6bhuq9q4buma+G6peG7puG7geG7j+G7pm3DrOG7puG7hjZZ4bqvNuG7pjzhu7jhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuq9AxIPhu6Zr4bqn4bumPGEoNuG7pjbhu7Thuq814bumKCbhuq/hu6bhu7BX4bum4bqjNeG7puG6r2rhu6Zr4buy4bum4buH4bq/4bq54bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhu4c24buy4bqvNuG7pms3IuG6r+G7psOq4buDWeG6r+G7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6YoaFnhu6Y84bqrN+G7puG7h+G7g24y4bqv4bum4bqh4buDKeG6seG7psOq4buD4bqtKOG7pjU3WeG7nuG7puG7pSZu4bumKGnhuq814bum4buBXeG7psOj4buy4bum4bqv4bqrN+G7pinhu4Phuq814bumxIPhu7Lhu6bhu4Y54bqvNuG7puG7gV3hu6bhur024bu2N+G7pijhu7Thuq824bum4buH4bq/WeG6rzbhu6bDquG7g24g4buH4bumw6M3MeG7h+G7pmvEkTfhu6Yow50o4bumPOG6rTfhu6bhu4c2aOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuqM24buD4buma+G7iSjhu57hu6bhu7PhurHhu7Lhuq814bum4buGNmHhu6bhu4Y54bqvNuG7pijhurfhu6bDreG7g+G7puG7hzYg4bumazDhu6YoNuG7g24i4bqv4bumxIPhuqfhuq/hu6bhurnhu6Yo4bu24bumPD/hu4Phu6bhu4fhur/DrWXhuq814bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6r8OtxJEo4buma+G7suG7psOq4buD4bqtKOG7puG7hyDhu6Lhu6Y8JCjhu6YhNzHhu4fhu6bDo+G7suG7pjzhu7jhu6Yo4bq34bum4bqjN+G6rzbhu6bhuq81NjcxxIPhu6bhu4c2N+G7pjw/4buD4bum4bq54bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu6rhu6rhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jGr1gvxq9YVinhu6rGr+G7quG7sOG7qOG7qMav4buH4bus4buwV8WoV8Ojxajhu57huqHhur01xqDhur/hu5BWxq/hu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thu4Y2MuG7puG7hzZZ4bqx4bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7pmvhu7Lhu6bhu4Hhu4nhu6bhuqPDs+G7pmvhurXhuq814bum4buH4buL4bumKMOdKOG7piHhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7pmvhuqXhu6bhu4c24buDO+G7h+G7puG7h+G7tDfhu6bhu4Dhu6fDteG7psO9WcSDPuG7geG7puG7qsav4buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6zhu6rhu6rhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFNL4bql4bum4buB4buP4bumS2nhu6ZLQOG6r+G7puG6ojci4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4bq/4bqx4bqvNeG7puG6ozY34bumPOG6t+G7ouG7piHhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7puG6vD7huq8oWeG6o+G7puG7gDfDo1nhu4fhu6YoaeG6rzXhu6Y8w63DqSjhu6bhuqPDs+G7pmvhurXhuq814bumKFnhurHhu6bhuqM2N+G7pijhurfhu6bhu4Hhu4nhu6Y14bq34bq94bumxIMk4buH4bumKGhZ4bum4buzw4NL4bum4bquNeG7g24z4bqv4bumS0Dhuq/hu6bhu7Nm4bqvNeG7ouG7puG7s8ODS+G7puG7h+G6v8Ot4bq54bqvNeG7pjzhuqs34bum4buH4buDbjLhuq/hu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6Zr4buy4buma+G6peG7puG7geG7j+G7pktp4bumS0Dhuq/hu6bhuqI3IuG6r+G7nuG7puG6rlnEg+G7pkvhu6VL4bum4buBN+G6rzbhu6bhuq9AxIPhu6bGr1hYV+G7puG6r+G7sm7hu6Y8w63DqSjhu6ZtPsSD4bumw6Phu7Lhu6bhuq83MMSD4bumNm7hu6Zr4bq14bqvNeG7pmvhu7Lhuq814bumKGhZ4bumSzcx4buH4bum4bquWcSD4bum4bq54bumNuG7tOG6rzXhu6YoJuG6r+G7puG7rsWo4bum4bqjNeG7pi3hu6bhuq/huqs34bumKeG7g+G6rzXhu6bEg+G7suG7pmvhuqXhu6bhu4Hhu4/hu6bhuq/hu7Ju4bumPOG7uOG7pjU34buy4bqvNuG7puG7s8O6S+G7puG7h+G7tDfhu6bDvTfhu7Y34buma+G6p+G7pjxhKDbhu6bhu6Xhuqfhuq814bum4bquWcSD4bumw7Thu6bhu6jFqOG7qOG7qOG7ouG7puG7hzbhuq3huq814bum4buH4bq/YeG7puG6rzY3MOG7g+G7puG6r0DEg+G7puG6ueG7pjw/4buD4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7psOq4buD4bqtKOG7pjU3WeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU3Xhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7pkvhurFrN+G6r1nEg+G7puG7h+G6v+G6ueG7psOj4bu0N+G7puG7h+G7tDfhu6bhuqPDs+G7puG7gOG7p8O14bumw71ZxIM+4buB4bum4buqxq/hu6bhuq/hu7Ju4buma+G7suG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Yo4bq34bumS+G7pUvhu6bDgyLhu6bhu4Y2YeG7puG7szcw4bqv4bue4bum4bquauG7pkvhu6VL4bum4bqv4buybuG7pjzhu7jhu6bhuqM2JeG6rzXhu6Y8YeG6rzbhu6Y8w63DqSjhu6Y8JeG6rzXhu6YoP+G6veG7pmvhu7Lhu6ZrYeG7puG7hzYg4bum4buB4bqt4bumxq/hu6bhurnhu6Y8P+G7g+G7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6Zr4buy4bum4buH4buL4bqvNeG7pjU34bu24bqvNuG7puG7s8O6S+G7puG7h+G7tDfhu6bDvTfhu7Y34buma+G6p+G7pjxhKDbhu6bhu4c2IOG7pjU3xJE34bui4bumw7034bu2N+G7pmvhuqfhu6Y8YSg24bum4bul4bqn4bqvNeG7puG6rlnEg+G7psO04bum4bqvQMSD4bum4buoxajGr1bhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu7NZN+G7pmvhuqXhu6bhu4Hhu4/hu6Yo4bqz4bqv4bumw6Phu7Q34bumw6Phu7Lhu6bhuq414buDbjPhuq/hu6bhu4Y2YeG7puG6vDbDrWThuq814bum4buzO+G7g+G7puG6ueG7piHhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7psSD4buDWW7hu6Zr4buy4bum4buG4bq/OuG6r+G7puG7hjZh4bumw4M34bqvNuG7puG6ueG7psSD4bqn4bqv4bumIeG6sW034bqvNeG7plDDquG7g24w4bqv4bumWeG6rzZR4bumKGnhuq814bumPMOtw6ko4bumbT7Eg+G7psOj4buy4bum4bqvNmrhuq814bum4bqvNzDEg+G7pjZu4buma+G6teG6rzXhu6Yo4bq34bumNuG7g27hu6YoNsOtZOG6rzXhu6YoaFnhu6bhu4c2MuG7puG7hzZZ4bqx4bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7nuG7puG7pSZu4bumw6Phu7Lhu6bhu6jhu6Yh4bqr4bumxIPhuqfhuq/hu6Yo4bq34bum4buB4buJ4bumKOG7tOG6rzbhu6bhu4fhur9Z4bqvNuG7puG6vz/hu4fhu6Y1I+G7h+G7pjVZ4bqx4bum4buH4buL4bumKMOdKOG7pjzhuq034bum4buHNmjhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqjNuG7g+G7pmvhu4ko4bum4bqvNj/hu4fhu6bDo+G7suG7puG7hjbDnTfhu6bDg1nhuq/hu6Lhu6bhurw2N8OjN+G6veG6vTfhuq8+4buB4bui4bumw4Phu7LhurHigKZSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu6rhu6rhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jGr1gvxq9YVinhu6rGr+G7quG7sOG7quG7rFjhu4dY4bus4buqxq9Ww6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7rOG7rsav4buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4buGNjLhu6bhu4c2WeG6seG7puG7hjZZ4bqvNuG7puG7s+G6t1nhu6Zr4buy4bum4buB4buJ4bum4bqjw7Phu6Zr4bq14bqvNeG7puG7h+G7i+G7pijDnSjhu6Yh4bqr4bumxIPhuqfhuq/hu6Zr4bql4bum4buHNuG7gzvhu4fhu6bhu4fhu7Q34bum4buA4bunw7Xhu6bDvVnEgz7hu4Hhu6bhu6rGr+G7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buq4buq4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RTS+G6peG7puG7geG7j+G7puG6rjXhu4NuM+G6r+G7puG7hjZh4bum4bq8NsOtZOG6rzXhu6bhu7M74buD4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTS8SRN+G7puG6rjXhu4NuM+G6r+G7puG7hjZh4bum4bq8NsOtZOG6rzXhu6bhu7M74buD4bui4bum4buBWeG7g+G7puG7hz/Eg+G7puG7s8O6deG7puG7h+G7tDfhu6bDvTfhu7Y34buma+G6p+G7pjxhKDbhu6bhu4c2IOG7pjU3xJE34bum4bqvQMSD4bum4buoxajhu6jGr+G7ouG7puG6r2rhu6ZL4bulS+G7puG6r+G7sm7hu6bhu4Fd4bumIcOtxJEo4buma+G7suG6seG7pijhu4Phuqso4bum4buH4bq/WeG6rzbhu6bhu4fhu7I34bumPMOtw6ko4bumKeG7ieG7pjzhurHDneG6r+G7psOj4buy4bum4buBXeG7puKAnOG6ozbhuq0o4bumw6M3MeG7h+KAneG7puG7h+G7tDfhu6bhu4Dhu6fDteG7psO9WcSDPuG7geG7puG7qsav4bum4buH4bq/IuG6r+G7puG7gSbhuq/hu6bhuq824buy4bue4bum4bquNmrhuq814bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhu4c4KDbhu6Lhu6bhuqM34bqvNuG7puG6rzU2NzHEg+G7puG7gV3hu6bDo+G7suG7pihk4bum4buB4bq54bumPDLhu6bhuq9q4buma+G6peG7puG7geG7j+G7puG6r+G7sm7hu6bDquG7g24g4buH4bum4buHJsSD4bumNTfhu7Lhuq824bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhu4c4KDbhu6bhu4fhuq3hu4fhu6bhuq82P+G7h+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7hsOtZOG6rzXhu6bhu4fhu4nhu6Lhu6bhuq9q4buma+G6peG7puG7geG7j+G7psOq4buDbjDhuq/hu6ZZ4bqvNuG7puG7huG6vzrhuq/hu6bhu4Y2YeG7psODN+G6rzbhu6YoaeG6rzXhu6bDquG7g24g4buH4bum4buHJsSD4bumNuG6seG7suG6r+G7puG7hzbhu7Lhuq824bumxINnKOG7puG7hzci4buD4bumNTfhu7Lhuq824bum4buHP8SD4bumNuG7g27hu6YoNsOtZOG6rzXhu6bhu4Dhu6fDteG7psO9WcSDPuG7geG7pjw64buD4bum4buHNyLhuq/hu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4buB4buJ4bum4bqvNTY3MeG6veG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU0vEkTfhu6bhu4Hhu4nhu6YoNuG7gyzhuq/hu6YhYeG7puG7h+G6reG7h+G7pihm4bqvNeG7puG7geG7ieG7puG6r2Phu6bDo+G7iSjhu6Lhu6bDquG7g24g4buH4bum4buHJsSD4bui4bumS+G7pUvhu6YoaFnhu6Yow50o4bumIeG6q+G7psSD4bqn4bqv4buma+G6peG7puG7hzbhu4M74buH4bum4buGNlnhuq824bum4buz4bq3WeG7pjzhu7jhu6bhu4Eq4bqv4bum4buB4buy4bqvNeG7pig24bqx4bum4bqjw7Phu6bhu4Dhu6fDteG7psO9WcSDPuG7geG7puG7hzbhu7Lhuq824bumKOG6p+G6rzXhu6bhuq9AxIPhu6bhuq9ZbuG7nuG7puG6vD7huq8oWeG6o+G7puG7gDfDo1nhu4fhu6bDo+G7suG7piHhuqvhu6bEg+G6p+G6r+G7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6bhu4HEkcSD4bum4bqvNj/hu4fhu6ZrxJE34bumNcOtZOG6rzXhu6bEgyThu4fhu6bhu4HDneG6rzXhu6Y1N8Od4bumS2nhu6ZLQOG6r+G7puG6ojci4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RTUuG7geG7h+G6v+G6seG6rzVTxILhu7Thuq824bumw7rDrWXhuq81Ui/hu4Hhu4fhur/hurHhuq81U1Iv4bq9Uw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]