(vhds.baothanhhoa.vn) - Là VĐV điền kinh người Thanh Hóa đầu tiên giành HCB tại một kỳ SEA Games, nhưng sự nghiệp của HLV Trần Văn Sỹ cũng gắn với không ít những đóng góp thầm lặng cho thể thao nước nhà.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G7hXvhurQ6xKjhurThu5XhurUg4bq0w6lFUkzhu7jhu7XhurThurlmw7rhurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurQt4bq04buXO+G6tEBIUuG6tOG6ueG6seG6r+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7uC7hurRL4buMU+G6tChF4buW4bq04oCcxKjhu5Thu5ZS4bq0UuG7qOG7luKAneG6tEDhu5RJUuG6tFHhu4JT4buY4bq0QOG6uuG7luG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG6tOG6psOC4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg2bhurjhurTDuuG6s8O64bq0S+G7luG7jlPhurRQ4buWU+G7lOG6tFPhu5g/V+G7luG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tOG6ueG6seG6r+G6tEDhurrhu5bhurRS4buqQOG6tFB94bq04buV4bq1IOG6tMOpRVJM4bu44bu54bq0U+G7lD9T4buY4bq04bu4LOG6tFPhu5jhu5Thu5bDleG7suG6tMSoKkXhurThurlmw7rhurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurTEqCZT4buY4bq04buY4buAU+G6tChW4buW4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMagQOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEtVU+G7mOG6tOG7mFXhu7LhurRA4buUSVLhurRR4buCU+G7mOG6tMSo4buUVOG6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVOG6tFM/VsSo4bq0U+G7lOG6uEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqJMUsOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqySkDhu5QjUuG7iOG6tOG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbhuqREL+G6pMOC4bqqSuG6qOG6pOG6pOG6pOG6qOG6rMOCQMSQQ+G6pMOC4bqkUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnbhuqRE4bqm4bqy4bq0RVFAduG6suG7hXvhurQ6xKjhurThu5XhurUg4bq0w6lFUkzhu7jhu7XhurThurlmw7rhurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurQt4bq04buXO+G6tEBIUuG6tOG6ueG6seG6r+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7uC7hurRL4buMU+G6tChF4buW4bq04oCcxKjhu5Thu5ZS4bq0UuG7qOG7luKAneG6tEDhu5RJUuG6tFHhu4JT4buY4bq0QOG6uuG7luG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG6tOG6psOC4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqs4bqy4bq0L8OD4bqiL0xSw4PhuqIv4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6uWbDuuG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tCjhurjhurTEqMOJxKjhurThu5TDmcSo4bq0QOG7tsOa4bq0S8OK4bq0xKhV4bq0UH3hurThu5XhurUg4bq0w6lFUkzhu7jhurThuqzDguG6tEvDiVPhu5jhurRT4buUVuG6tEDhurrhu5bhurThu5Hhu5Thu5ZR4buW4buy4buy4buWU0zhu7jhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4bu4QOG7tlRT4buYw4Phu5dIUuG6oi/hu7hA4bu2VFPhu5jDg+G6ouG7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bq04buUIz7hurTEqOG7lD/hu65T4buY4bq04buI4bq6xKjhurRR4bucxKjhu5ThurThu7gu4oCm4bqiL+G7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tOG7uOG7llPhu5ThurRT4buY4bq4PuG6tOG6puG6tOKAk+G6tMSQ4bq04oCT4bq04bqkxJBD4bqm4bq0QOG7tlRT4buY4bq0UuG7qkDhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurTEqFXhurThuqrhurRFU+G7lOG6tMSo4buU4buc4bq0TFLhurRA4bq64buW4bq04buF4buUI+G6tOG6rOG7ueG6tEDhu5Thu5zhurRA4bu2SFPhurThu5fhu5RFU+G7lOG6tOG6ueG6uOG7ueG6tEDhu6JT4buU4bq04bq54bq84buW4bq04bq3P+G7rlPhu5hB4bq0aOG6vlLhurRRw5JT4bq04bu4w4kj4bq0QCPhu7Dhu5bhu7nhurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurRLP1jEqOG6tOG7iMav4bq0Uk7hurRLP0XhurQo4buO4bq0PMOK4bq04bunw5JT4bq04buX4buUw5nhu7nhurThu5QjPsOVU+G6tGjhu5Q/4bq04buX4buURVPhu5Thu7nhurRA4buiU+G7lOG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUXhurRZ4bq0xKgkU+G7mOG6tChW4buW4bq0U+G7mD9X4buW4bq0xahT4buY4bq0xKjDjSPhurTEqCpF4bq0UuG7mlPhu5RB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ueG7qOG7luG6tEA/WVPhu5jhurRR4bq64buW4bq0U+G7lCFT4buY4bq0UF3hurRT4buWw5VS4bq0S8OJU+G7mOG6tFPhu5RW4bq0QOG7lFfhu5bhurTDuuG6s8O64bu54bq0xahT4buY4bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0U+G7lOG7gMSo4bq0U+G7mEU+4bq0KOG7juG6tEBIUuG6tOG6ueG6scO64bq0QOG6uuG7luG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tEvhu5bhu45T4bq0UOG7llPhu5ThurRA4bu2T+G6tOG7tCPGr8So4bq04buY4buWReG6tEDhurrhu5bhurThu5fhu5FB4bq54bqxZ+G6tCjhurhU4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tEPhurTigJPhurThuqTEkMSQ4bqoQeG6tOG6s1XhurRR4bq44bq04buY4buW4bq84buW4bq0S0gj4bq0UuG6uOG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tEvDiuG6tOG7mEc+4bq0SFPhurRAP1hT4buY4bq0UOG7lOG7luG6tOG7suG7lMOJ4bq0KOG6uOG6tFHDjeG7suG6tOG7hV3hurRRJcSo4bq04bu0I8avxKjhurThu5jhu5ZF4bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tETDgsOCUuG6tFNFUuG6tChW4buW4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRAxqDEqOG7lOG6tOG6pOG6tOG7suG7lD1A4bq04bqq4bqm4bq04buY4buWRz7hurTEkOG6qkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bq3SCPhurRSxq/EqOG6tFPhurg+4bq0UeG6uOG6tFPhu45T4bq0UlVT4buY4bq0S8OU4bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0QOG7luG7jOG7suG6tEAlxKjhurThu7Lhu5TDiUDhurThu5QjPuG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEDGr+G6tMSo4buUSEDhurQoP1hA4bq0QOG7tuG7quG7luG6tMSoKkXhurRS4buaU+G7lOG6tFnhurRT4buUIVPhu5jhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRLSCPhurThu7hFI+G6tFPhurg+QeG6tOG7l+G7lOG6uFPhu5ThurRAxqDEqOG7lOG6tEvDiVPhu5jhurRT4buUVuG6tFPhu5RIQOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tOG7uCzhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRA4buU4buW4bq0S0gj4bq0xKgqReG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tMSoVeG6tFHDk+G6tFHhurjhurRASFLhurThurnhurHhuq/hurRA4bq64buW4bq04buV4bq1IOG6tMOpRVJM4bu44bq04bqkxJDhurRT4bq+UuG6tOG6pMSQxJBD4bq0QOG6uuG7luG6tOG6u1NKVFNM4bu44buWRUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bq5ZsO64bq0U+G7mD9X4buW4bq0aOG7lD/hurThu5fhu5RFU+G7lOG6tFDDlOG6tFHhurrhu5bhu7nhurRQfeG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG6tFPhurg+4bq0xKjhu5Q6U+G7mOG6tFDhu5bhu4xT4bq0QFbhu5bhurThuqrhurTDuuG6s8O64bq0xKhV4bq0UOG7lOG6vOG6tFPhur5T4buY4bq0QOG7tkVT4buU4bq0xKjhu5RI4buy4bq04bq54bqxw7rhurRZ4bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tETDgsOCUuG6tFNFUuG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEtV4bq0xKhV4bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5UiQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PigJzhu5fhu7bDklPhurRLP1dT4buY4bq0xKjhu5Thuro+4bu54bq04bu4RSPhurRQ4buUVOG6vFPhu5jhurRCw4LDglLhurRLSSPhurRA4buWw5JT4bu54bq04bqk4bq0w7rhurPDuuG6tOG7l+G7lMOJ4buW4bq0ZkVT4bq0S0VT4buY4bq0SuG7ilPhurRLSSPhurThu4jhu6xT4buY4bq0S+G7qkDhurRT4buU4buWw5JT4bq0SjtT4buY4bq0UeG6uuG7luG7ueG6tErhu4pT4bq0S+G7jFPhurQo4buWw5XEqOG6tMSow4nEqOG6tMO64bqzw7rhurRA4buUTFThurThu7hFI+G6tEvhu6hT4buY4bq0UVThurpA4bq04buI4buc4bq0UcOd4bq04buIP1bEqEHhurThu5fFqOG7luG6tMSo4buUxqBT4buU4bq0UeG6uOG6tFLhu6pA4bq0QOG7tlRT4buY4bq04buIReG6tFPhu5g/V+G7luG6tEtJI+G6tEDhu5bDklPhurRA4buUVMOJQOG6tOG7tkXhurRLP1jEqOG6tMSo4bq8U+G7lOG6tOKAnErhu6hT4bq0QFRF4oCd4bq0S1XhurQo4bq44bq0KD9YQOG6tOG7tCNF4bq0Sz9YxKjhurThuqThurTDuuG6s8O64bq0U+G7mD9X4buW4bq04buX4buUw4nhu5bhurRmRVPhurRQ4buUw4nEqOG6tEvDlOG6tOG7mOG7luG6uFPhu5ThurThurnhurHhuq9B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2Y9xKjhurRLVeG6tMSo4bq8UuG6tOG7mOG7lsOJxKjhurQoI+G7luG6tOG7uD9WU+G7mOG6tFHhu4BSQeG6tOG7l+G7lEk+4bq0QOG7tsOa4bq0xahS4bq0xKjhu5RJUuG6tFFIPuG6tFPhu5RFI0HhurThurHhurzhurRLw5JS4bq0QOG7lDrEqOG6tEDhu7bhu4BT4buY4bu54bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tFPhu5gq4bq0U+G7sOG7lsOB4oCd4bq04bq5ZsO64bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0U+G7lFbhurRR4bq64buW4bq0xKjhurxS4bq04buY4buWw4nEqOG6tCjhurhU4bq0U+G6vlLhurThuqTEkMSQQ+G7ueG6tFDhu5Thu5bhurTFqFPhu5jhurRA4bu2WeG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0w7rhurPDuuG6tFPhu5g/V+G7luG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VMOJ4bq0S0kj4bq0QOG7lsOSU+G6tOG7mOG7luG6uFPhu5ThurThurnhurHhuq/hurRA4bq64buW4bq0UuG7qkDhurRQfeG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurThuqjEkOG6qOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqm4bqkRC/huqTDguG6qkrhuqjhuqThuqThuqThuqrhuqbDgkBDQ+G6pEJR4bqqLeG6pC3huqTEkEHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4buFe+G6tDrEqOG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG7teG6tOG6uWbDuuG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tC3hurThu5c74bq0QEhS4bq04bq54bqx4bqv4bq0UeG7nMSo4buU4bq04bu4LuG6tEvhu4xT4bq0KEXhu5bhurTigJzEqOG7lOG7llLhurRS4buo4buW4oCd4bq0QOG7lElS4bq0UeG7glPhu5jhurRA4bq64buW4bq04buV4bq1IOG6tMOpRVJM4bu44bq04bqmw4LhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqjEkOG6qOG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0w4BA4bu2w4nhu5bhuqDhurThu5jhu5bhurhT4buU4bq04bq54bqx4bqv4bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tETDgsOCUuG6tEDhurrhu5bhurThu5XhurUg4bq0w6lFUkzhu7jhurThuqTEkOG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu7hA4bu2VFPhu5jDg2jhu5QhU+G7mOG6tEtVU+G7mOG6tOG7mFXhu7LhurRA4buUSVLhurRR4buCU+G7mOG6tMSo4buUVOG6tEvhu5bhu45T4bq0UOG7llPhu5ThurRTP1bEqOG6tFPhu5ThurjhuqIv4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODw7XhurRQfeG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG6tEDhu5bhu4zhu7LhurRA4buUTFThurRT4bq+UuG6tOG6pMSQxJDEkOG7ueG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tOG7iD9WxKjhurQo4bq4VOG6tEs/V1Phu5jhurTEqOG7lOG6uj7hurREw4LDglLhurQoVuG7luG6tEA/4bq0xKjDicSo4buU4bq0UeG6uOG6tMO64bqzw7rhurThu5jhu5bhurhT4buU4bq04bq54bqx4bqv4bq0WeG6tFB94bq0QOG7tj9WxKjhu7nhurRL4buoU+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bu54bq0w7rhurPDuuG6tOG7mOG7luG6uFPhu5ThurThurnhurHDuuG6tOG7lEXhu5bhurRT4bq+UuG6tEDhu7Y/VsSo4bq0xKgmU+G7mOG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq0WeG6tFB94bq04bqz4bq64buW4bq04buU4buq4buW4bq0U+G6vlLhurThuqTEkMSQxJBB4bq04bqx4buUxqBT4buU4bq0KOG7muG6tCjDjT7hu7nhurTDuuG6s8O64bq0U+G7mD9X4buW4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tFDhu5Thu5bhurRLVeG6tFHhurjhurTEqOG7lEdT4bq0xKjhu5Thuro+4bq0Sz9YxKjhurTEqOG7lD3hurR74bu54bq04bu44bq+U+G6tEtVU+G6tFAi4bq0UT/DnVPhu5jhurRT4buUSEBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6s1TDiVPhurRA4bu2P1bEqOG6tEs/WMSo4bq0QOG7mlPhu5ThurThu5Thu5pT4buU4bu54bq04bq5ZsO64bq04bqz4buX4bq04bqz4buW4buOU+G6tFDhu5ZT4buU4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurRQ4buU4buW4bq0S1Xhu7nhurThu4jhurjhurThurlU4bq4U+G7mOG6tCBT4bq0S8OK4bq0UcOSU+G6tFDhu4zhurThu5RU4bq6xKjhu5ThurRA4bu2P1bEqOG6tCjhu47hurQo4buWw5XEqOG6tOG7mOG7lkVU4bq0xKjhu5RU4bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0QOG7tsOZU+G7mOG6tEDhu7bDicSo4buU4bq04oCcxKjhu5Thu5ZS4bq0UuG7qOG7luKAneG7ueG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurRLP1dT4buY4bq0xKjhu5Thuro+4bq0KFbhu5bhurRT4buU4buWw5VS4bq0KCXhurTigJzEqOG7lOG6uj7hurTEqOG7lOG7luG7jFPhurRA4buUI8ONQOKAneG7ueG6tMSo4buU4bq6PuG6tOG7iDpA4bq0UcOSU+G6tOG7tkhA4bq0U+G7lEVT4buU4bq0U+G7mEU+4bq0QDvhurRT4buUIVPhu5jhurRSTUDhurTEqOG7lOG6uj7hurRLSSPhurRA4buWw5JTQeG6tOG6sz1T4buY4bq0U+G7lD/hurRKLOG6tEtUw4lT4bq0QDvhurThu4hFU+G6tOG7lCNIU+G6tFEjPsOVU+G7ueG6tMSow4nEqOG6tEvGr+G7luG6tEDhu5Qq4bq0S8OK4bq0S+G7qFPhu5jhurRRVOG6ukDhurThu4jhu5zhurTigJxS4buAxKjhurThu4jhu4o+4oCd4bq0UOG7lOG7luG6tMSoxq/hurThu5jhu4BT4buY4bq0SyPhu7Dhu5bhurRA4buUTFThurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurRT4buYRT7hurRZ4bq0U+G7lCFT4buY4bq0Uk1A4bq0xKjhu5Thuro+4bq0S0kj4bq0QOG7lsOSU+G6tFLhurjhurRQ4buUxahT4buY4bq0S8OU4bq0e+G6tEBW4buW4bq04bu4LOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tErhu5bDlVPhurTEqCpF4bq04buR4buURVPhurTDuuG6vlPhurThurlVRUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODw7XhurRT4buUIVPhu5jhurRSTUDhurTEqOG7lOG6uj7hurThu7hFI+G6tMSoJFPhu5jhu7nhurRQ4buU4buW4bq0xKjDicSo4bq0S8av4buW4bq0QOG7lCrhurRLw4rhurRA4buUSFLhurRSw5VA4bq0SlThurRLI+G7sOG7luG6tEDhu5RMVOG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tOG7iDpA4bq0UcOSU+G6tEA74bq04bu4VlLhu7nhurThu5Hhu5RFU+G6tMO64bq+U+G6tOG6uVVF4bq0S8OK4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tOG7mOG7guG7suG6tFDhu5RV4bq0UOG7lOG6vlPhurRQ4buU4buW4bq0KD9YQOG6tFHDklPhurQo4bq44bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tOG6ueG6scO64bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tETDgsOCUuG6tMSo4buUVOG6tOG6s+G7luG7jlPhurRQ4buWU+G7lOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0KFbhu5bhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tEDGoMSo4buU4bq04bqk4bq04buy4buUPUDhurThuqrDguG6tOG7mOG7lkc+4bq04bqq4bqmQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhurFV4bq0QOG7lMOU4bq0U1Xhu5bhu7nhurThu7gs4bq04buUPuG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buUSVLhurRR4buCU+G7mOG6tMSoKkXhurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurRLw4rhurThu5hV4buy4bq04buy4buUSVPhurRQ4buUxahT4buY4bq0U+G7lOG7pOG6tEvhu4xT4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRAxqDEqOG7lOG6tMSoKkXhurThu5Hhu5RFU+G6tMO64bq+U+G6tOG6uVVF4bq0QOG6uuG7luG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG6tOG6psOCQeG6tOG6s+G7gsSo4bq04buI4buWw5VA4bq04buU4buuU+G6tFMhReG7ueG6tEBIUuG6tOG6ueG6scO64bq0U+G6uD7hurRLw4rhurRSWeG6tOG7tkXhurRS4buqQOG6tEDhu5RX4buW4bq0UH3hurRS4bq44bq04bqz4buW4buOU+G6tFDhu5ZT4buU4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurRA4buUxq9T4buY4bq0QOG7tuG7nOG6tFnhurRLP1dT4buY4bq0xKjhu5Thuro+4bq0RMOCw4JS4bq0KFbhu5bhurRT4buUIVPhu5jhurTEqMOJ4buW4bq0QMOSU+G6tFPhu7Dhu5bhurThu4jDjUDhurRT4buUP+G7teG6tGjhu5gjPuG7kFPhurThurPhu5pT4buU4bq04bqxP+G7rlPhu5jhu7nhurRmw5LhurTDuuG6vlPhurThurc/4buuU+G7mOG7ueG6tOG6tz/hu65T4buY4bq0w7rhur5T4bq04buX4buUw4nhu5bhu7nigKbhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZ+G7qkDhurRT4bq+UuG6tOG7uEUj4bu54bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tMO64buWw5VA4bq0SsOK4bq0QFThurhT4bq04bu0I8avxKjhurThu5jhu5bhurzhu5bhurThuq/DiVThurThu5fhu5bhu45T4bq04buR4buUVFPhu5jhurRT4bq+UuG6tOG6psOCw4LDguG6tFnhurRT4buq4buW4bq0SiNT4buY4bq04bqkw4JQUkHhurRqU+G7mOG6tEvDiuG6tEtVU+G7mOG6tOG7mFXhu7LhurQo4bq4VOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0QMagxKjhu5ThurRRSVPhurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tOG7mOG7luG6uFPhu5ThurThurnhurHDuuG6tEvhu6hT4buY4bq0S+G7quG7luG6tFNFUuG6tEDhurrhu5bhurThu5jhu5bhurzhu5bhurTEqOG7lOG6uj7hurRRRyPhurRLV+G7luG6tFPhurg+4bq0xKgkU+G7mOG6tChW4buW4bq0Zj8j4bq0w7rhur5T4bq04bq5JFPhu5jhurQo4bq44bq0aOG7mCM+4buQU+G6tOG7l+G7lOG7jOG6tCBT4buUQeG6tOG6s0c+4bq0xKgmU+G7mOG6tFHhurjhurRQXeG6tFPhu5bDlVLhurRLTuG7suG6tMSoKkXhurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurRA4bu2P1bEqOG6tFDhu5Thu5bhurThu7ZX4buW4bq0Sz9XU+G7mOG6tMSo4buU4bq6PkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0xKjhu5QjPsOUU+G6tOG7uEVT4buY4bq0xKjFqFPhu5jhurRAw4nEqOG6tOG7lCNIU+G6tFEjPsOVU+G6tEA74bq0U+G6vlLhurThuqbDgsOC4bqs4bq0UOG7lOG7luG6tMSo4buUIz7DlFPhurQo4buO4bq0xKjFqFPhu5jhurRAw4nEqOG6tEDhurrhu5bhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhurThurPhurhU4bq0QOG6ulThurRA4bu2P1dT4buY4bq04bqxRVThurThurPhu4RT4buY4bq04buX4bq34buX4buX4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlVReG6tFDhu5bDklLhurThu5jhu5bhurxT4buY4bq0KOG7lsOSU+G6tFLFqFPhurRL4buW4buOU+G6tFDhu5ZT4buUQeG6tGjhur5S4bq04bqmw4LDgsSQ4bu54bq0xahT4buY4bq0QOG7tlnhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tOG6uWbDuuG6tEvhu6rhu5bhurRAIz7DlFPhurThurPhu5bhu45T4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buiU+G7lOG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VUVB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2jhu5QhU+G7mOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0QMagxKjhu5ThurRAxq9A4bq0xKgqReG6tMSow4nEqOG6tMO64bqzw7rhurRKVOG6tMWoU+G7mOG6tEvhurhU4bq0QOG6ulThurRLw4rhurThu5jhu5Y94buy4bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0Sz9YxKjhurRRLEXhurTEqOG7lMOZU+G6tFHhurjhurThurlmw7rhurRA4bq64buW4bq0S+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G6tOG6s+G7luG7jlPhurRQ4buWU+G7lOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0QDvhurRT4bq+UuG6tOG6psOC4bqk4bqkQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5VFI+G6tOG7lOG7rlPhurThuqTDguG6tFPhur5S4bq04buy4buUJeG6tEDhu7bDicSo4buU4bq0QOG6uuG7luG6tOG6s+G7l+G7k8Op4bu54bq04bq5ZsO64bq0U+G7mD9X4buW4bq04buYxq/EqOG6tOG6ueG6vOG7luG6tOG6tz/hu65T4buY4bq0S8OK4bq0xKhV4bq0xKjFqFPhu5jhurRK4buKU+G6tErhu4BA4bu54bq0S+G6uFThurRA4bq6VOG6tOG7tkhA4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurTDuuG6s8O64bq0PCNIQOG6tOG7uOG7gMSo4bq0S+G7luG6tEBW4buW4bq0S+G7olPhu5ThurTEqEVU4bq0U+G7lD/hu7XhurRo4buYIz7hu5BT4bq0w7rhur5T4bq0ZkXhu5bhu7nhurThurPhu6zhurThu5Mjxq/EqOG6tGYjw41A4bu54bq04buR4buU4bq6UuG6tOG7l+G7lOG7nOG6tOG6ueG7qFPhu5jhurRmw5Xhu7nhurThu5Hhu5ThurpS4bq04buX4buU4buc4bq04bq5I8OV4bq0KOG6uOG6tEvhu4LEqOG6tOG7iOG7lsOVQOG6tFHhurjhurRo4buYIz7hu5BT4bq04buX4buU4buc4bq0aUVT4buUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PDteG6tFB94bq04buV4bq1IOG6tMOpRVJM4bu44bq04buYSVPhurRT4buUSEDhu7nhurRRSVPhurRA4buUOuG6tOG6rMOC4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pMSQ4bu54bq04bq5ZsO64bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0S8OK4bq0xKgkU+G7mOG6tMSow4nEqOG6tOG7lMOZxKjhurRA4bu2w5rhurThu5jhu5bhurhT4buU4bq0QFbhu5bhurThuqrhurRA4bu2VFPhu5jhurThu7jGr+G6tOG6pELhurThurnhurHDuuG6tMSoKkXhurRL4buW4buOU+G6tFDhu5ZT4buU4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhu7nhurRL4buCxKjhurThu4jhu5bDlUDhurTEqFXhurRS4buqQOG6tFBd4bq0USXEqOG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG6tFnhurRT4buq4buW4bq0SiNT4buY4bq04bqsw4LDgsOCUuG6tMSo4buUP1ZT4buY4bq0U+G7mOG6uuG7luG6tCjDjUDhurTEqCpF4bq0xKjFqOG6tOG7lMOZxKjhurRA4bu2w5rhurRo4buYIz7hu5BT4bq04buX4buU4buc4bq0aUVT4buUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6rOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqm4bqkRC/huqTDguG6qkrhuqjhuqThuqThuqRC4bqs4bqmQOG6rOG6rOG6rOG6rERRw4JB4bug4buy4buY4buz4bu2dkThuqrhurLhurRFUUB24bqy4buFe+G6tDrEqOG6tOG7leG6tSDhurTDqUVSTOG7uOG7teG6tOG6uWbDuuG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tC3hurThu5c74bq0QEhS4bq04bq54bqx4bqv4bq0UeG7nMSo4buU4bq04bu4LuG6tEvhu4xT4bq0KEXhu5bhurTigJzEqOG7lOG7llLhurRS4buo4buW4oCd4bq0QOG7lElS4bq0UeG7glPhu5jhurRA4bq64buW4bq04buV4bq1IOG6tMOpRVJM4bu44bq04bqmw4LhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqrhuqzhuqzhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6uWbDuuG6tOG7l+G7tklT4bq0w7rhur5T4bq04buVIuG6tMOAQOG7tsOJ4buW4bqg4bq0xKhV4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRLVVPhu5jhurThu5hV4buy4bq0QOG7lElS4bq0UeG7glPhu5jhurTEqOG7lFThurRA4buUw5ThurRA4buURVThurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUuG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu7hA4bu2VFPhu5jDg+G6uT9WU+G7mOG6oi/hu7hA4bu2VFPhu5jDg+G6ouG7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bq0QFbhu5bhurThu5XhurUg4bq0w6lFUkzhu7jhurThuqzhuqThurRA4bu2w5JT4bq04bu4R1PhurRT4buU4bq44bqiL+G7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg8O6VuG7luG6tCjhu5zhurRA4buU4buM4bq0U+G7lEhA4bq0QFThurhT4bq0S1ThurhT4bq04bqm4bq0UH3hurThu5XhurUg4bq0w6lFUkzhu7jhurRR4buWw5JT4bq0QOG7luG7jOG7suG7ueG6tOG6s+G7luG7jlPhurRQ4buWU+G7lOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0U1Xhu5bhurTEqOG7lCNT4buY4bu54bq0QOG7sOG6tMSo4buU4bq6PuG6tErhurjhu5bhurRTVeG7luG6tOG7tuG7lsOSU+G7mOG6tMSoSVPhurQoP1hA4bq04bu0I0XhurRT4buUIVPhu5jhurTDieG7suG6tFEsxKjhurRLw5ThurThu5jhu5Yh4bq0KCFT4buY4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRAxqDEqOG7lEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4oCc4bqx4buU4buAxKjhurTEqOG7lOG7gFPhurTDieG7suG6tFEsxKjhurRR4bq44bq0xKhVQeG6tOG6s+G7luG7jlPhurRQ4buWU+G7lOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0S0VT4buY4bq04buY4buWIeG6tCjhu5zhurRA4buU4buM4bq0U+G7lEhA4bq0QFThurhT4bq0S1ThurhT4bq0WeG6tOG7lEXhu5bhurRQfeG6tEDhu7Y/VsSo4bu54bq0S0c+4bq0UeG6uOG6tMOJ4buy4bq0USzEqOG6tEtFU+G7mOG6tOKAnFDhu5RUw4nEqOKAneG6tEDhu7bDklPhurRAw43hu7LhurRA4buUw5ThurThurlmw7rhu7nhurTDuuG6s8O64bq0UuG6uOG6tEvhu4LEqOG6tOG7iOG7lsOVQOG6tFHhurjhurTEqMOJxKjhurTDuuG6s8O64bq04bu4WeG6tOG7lCEj4bq04bq54bqxw7rhurRQfeG6tEDhu7Y/VsSo4oCd4bu54bq04bq5ZsO64bq04buX4bu2SVPhurTDuuG6vlPhurThu5Ui4bq0U1Xhu5ZB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg8O14bq0UH3hurThu5XhurUg4bq0w6lFUkzhu7jhurRT4bq+UuG6tFNFPuG7ueG6tOG6s+G7luG7jlPhurRQ4buWU+G7lOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq04bu4w5PhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurRLP+G7rlPhu5jhurRLSSPhurQoVuG7luG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G6tFDhu5Thu5bhurTEqMOJxKjhurRLVOG6uFPhurRLxq/hu5bhurRA4buUKuG6tMSoVeG6tOG7uCzhurThu5Thu5bDlVPhurRK4buWw5VT4bq0xKgqReG6tMSow4nEqOG6tMO64bqzw7rhurRT4buUw43hu7LhurRA4bucxKjhu5ThurThu7ZIQOG6tEvDiVPhu5jhurThu5hXUkHhurThuq/DklPhurTEqOG6ulPhu5ThurRLVeG7ueG6tMSow4nEqOG6tMO64bqzw7rhurRAO1Phu5jhurThu5jhu5bhurhT4buU4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRAxqDEqOG7lOG6tEDGr0DhurRZ4bq0xKjDicSo4bq0UH3hurRA4bu2P1bEqOG6tEDhu5Thu5rhurRLw4rhurRT4buY4buU4bui4bq0QOG7lOG7luG6tEtII+G6tOG7lFThu4LEqOG6tOG7mOG7guG7suG6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tMSo4buUSFPhurRA4buUP+G7rlPhu5jhu7nhurThu4gj4buqxKjhurThu4jhu6ThurRRw53hurRT4buUP+G6tEDhu7Y/V1Phu5jhurThu5RY4buy4bq0xKgqReG6tOKAnFMh4bq04buUVOG6uFPhu5jhurRAxq/EqOG6tEvhu6rigJ3hurRmw5LhurThu5c94bq04bqx4buU4buWU+G7lEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG7mFThurjhu5bhurThu7ZF4bu54bq0KFbhu5bhurQo4buWw5XEqOG6tEDhu7DhurTEqOG7lDrEqOG6tCjhurhU4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tOG6quG7ueG6tEDhu5RX4buW4bq0QOG7luG7jEDhurRT4buAU+G7mOG6tFNVU+G7mOG6tMSoJlPhu5jhurRR4bq44bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G6tMSo4buUI1Phu5jhurRLxq/hu5bhurQoVuG7luG6tMSow4nEqOG6tEtU4bq4U+G6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhu7nhurRL4buCxKjhurThu4jhu5bDlUDhurRLxq/hu5bhurQoVuG7luG6tMSow4nEqOG6tMO64bqzw7rhurRA4buUI+G7qsSo4bq0QOG7sOG6tMSo4buU4bq6PuG6tErhurjhu5ZB4bq04bqxw4nEqOG6tMO64bqzw7rhurRL4buW4buOU+G6tFDhu5ZT4buU4bq0QOG7lD9XU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tEos4bq0QOG7lOG7luG6tEtII+G6tOG6puG6tEvhu4xT4bq04bqs4bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG7ueG6tFPhu4wj4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tFJFPuG6tFLhu4BT4bq0xKhV4bq0QOG7lMOU4bq04bu4w5PhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurRA4buU4buW4bq0S0gj4bq04bqm4bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFLhu6pA4bq0U+G7mOG6uD7hu7nhurRL4buW4buOI+G6tFPhurg+4bq04bu4w5PhurThurxT4buU4bq04buUP1lT4buY4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tFPhu5Thu6ThurRL4buMU+G6tEDhu5ThurhT4buU4bq0QMagxKjhu5ThurTEqCpF4bq0w7rhurPDukHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4oCc4buXIz7hurRT4buU4buWw5JT4bu54bq0xKjhu5Q9U+G7mOG6tEDFqOG7luG6tCjhu4pT4bq0USPFqFPhurRT4buU4buAxKjhurRT4buUWeG6tMSow4nEqOG6tOG7lMOZxKjhurRA4bu2w5rhurTEqCpF4bq0UuG7mlPhu5ThurTigJhQ4buUxahT4buY4bq0Sz9YxKjhurRRJOG7luG6tFLhurjhurRRI8WoU+G6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tEDhu5bhu4xT4oCZQeG6tOG6seG7lD1T4buY4bq0QEXhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurRA4buUxqDEqOG7lOG6tFPhu5jhu5Thu5bhurQoVuG7luG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEvhu5bhu44j4bq0UOG7lsOVU+G6tFDhu5RV4bq0UOG7lOG6vlPhurRLw5ThurThu7Lhu5RIU+G6tEtII+G6tOG7mOG7liHhurRLP1jEqOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0QMagxKjhu5ThurRT4buUP+G6tFB94bq04buV4bq1IOG6tMOpRVJM4bu44bq04bqsw4LhurRT4bq+UuG6tOG6psOC4bqkxJDigJ3hu7nhurThurlmw7rhurThu5fhu7ZJU+G6tMO64bq+U+G6tOG7lSLhurTEqOG7lOG7lkXhurThu7hPQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buyICNA4buUVOG7tuG6ssOD4bq5VOG6uFPhu5jhurThu5Xhu65T4bqiL+G7ssOD

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]