(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Huyện đoàn Thiệu Hóa vừa phối hợp với CLB Chúng thanh niên Phật Quang Thanh Hóa tổ chức trồng cây xanh tại địa bàn huyện.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcOaPsOZR2Ey4bqz4buq4busUuG7ruG7sOG7sOG7qnss4buN4buqw7Lhu7bhurVh4buqW8Spw6p74buqZ+G7hWThurU54buq4bq/4buqR2HDoTVo4buqQeG6peG7tsOaLz7DmcOaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5lHYWx74buqYcOhNeG6teG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rigJxP4bqh4buq4bqzxJFn4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6rDsuG7tuG6tWHigJ3hu6pvQOG7qmHEqeG6v+G6tTnhu6pq4bq1OeG7qkczZ+G7qmfhu4Vk4bq1OeG7qnss4buN4buq4oCc4bup4bq9w6Hhu6pb4bq9w6Hhu6rhurVh4bq74buq4bq54bq14buq4bun4bu4e+G7qkFk4oCdUeG7qkFo4buNNeG6teG7qlvDokDhurXhu6pHYcOhNWjhu6pB4bql4bu24buqb2vhu7bhu6rhu4dhY8Oh4buqYcOq4buH4buqb+G6u8Oh4buqxanhurbhu6fhu6rFqWFp4bq1OeG7qmdh4bu24bq1YeG7quG6tcOhMuG6teG7quG7hmEoZ+G7quG7gmjhu7bhurU54buqR2Hhu7bhurVh4buqQeG6peG7tuG7qmdl4buqe2Fqe+G7qmfhu4Vk4bq1OeG7qnss4buN4buqw7Lhu7bhurVh4buqZyPDoeG7qlvhuqPhu7bhu6o+QOG6teG7qmFo4buNNeG6tVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qMOhxald4bq1Z13hu4Xhu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buqWeG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buu4buw4bu0L+G7ruG7rOG7sH1W4buw4bu04buu4buwVlln4bus4buww51Y4bq3WC16VuG7ruG7ruG7rMOdV1nhu7Thu67DnVlXWS174buyOHvhu65S4bqv4buHOeG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6hHYTLhurPhu6rhu6xS4buu4buw4buw4buqeyzhu43hu6rDsuG7tuG6tWHhu6pbxKnDqnvhu6pn4buFZOG6tTnhu6rhur/hu6pHYcOhNWjhu6pB4bql4bu24buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qFnhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buo4buy4buw4buw4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmcWpLOG7jeG7qsOy4bu24bq1YeG7qlvEqcOqe+G7qlvDokDhurXhu6pvw6Ey4bq14buqZ2Hhu7bhurVh4buq4bq1w6Ey4bq14buqYWjhu4014bq14buqR2HDoTVo4buqQeG6peG7tuG7qmfhu4Vk4bq1OeG7qm9d4bq14buqW8Sp4bq94bq1OVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qMOhxald4bq1Z13hu4Xhu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buqWeG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buu4buw4bu0L+G7ruG7rOG7sH1W4buw4bu04buu4buuV1ln4bu0WMOdV+G6t+G7rC16VuG7ruG7ruG7rMOdV1nhu7Thu67DneG7rFlZLXs4WeG7sD5S4bqv4buHOeG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6hHYTLhurPhu6rhu6xS4buu4buw4buw4buqeyzhu43hu6rDsuG7tuG6tWHhu6pbxKnDqnvhu6pn4buFZOG6tTnhu6rhur/hu6pHYcOhNWjhu6pB4bql4bu24buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qFnhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buo4buy4buw4buw4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmU9A4buq4bq1YW7hurU54buq4bqzPeG6tWHhu6pbLmfhu6pn4buFY+G6tTlSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Fdw6Lhu6pb4bqlUeG7quG7rFLhu67hu7Dhu7Dhu6p7LOG7jeG7qsOy4bu24bq1YeG7qlvEqcOqe+G7qmfhu4Vk4bq1OeG7qn3huq174buqe+G7uHvhu6pnaOG7jTPhurXhu6pbxKnhur3hurU54buqZ2vhu6rDsiThu6pHYcOhNWjhu6pB4bqn4bu24buqW8Oh4buqR2HDoTVo4buqxalhw6DhurVhUeG7qmdr4buqR2HDoTVo4buqQeG6p+G7tuG7qlvDoeG7qkfhu4XDoTVo4buqRuG6ueG6tVHhu6rhu4No4bu24bq1YeG7qmYs4bq14buqbyjhurXhu6pbxJHhurU54buqw7Ik4buqR2HDoTVo4buqQeG6p+G7tuG7qm9A4buq4bqzxJFn4buqZmPhu6pb4bqj4bu24buqW8OhNuG6s+G7quG6sWHhu7h7UuG7qsWp4bu4e+G7qnss4buN4buqw7Lhu7bhurVh4buqW8Spw6p74buqZ+G7hWThurU54buqOWThurPhu6p7LOG7jeG7qiXhurXhu6rhu4NoPVHhu6p7LOG7jeG7qmcjw6Lhu6p7PeG6tWHhu6rhu4No4bu24bq14oCmw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxanhu7h74buqYcOiI2fhu6pbxJHhurU54buqZ+G7hTLhurXhu6pnYTbhu6phw6E14bq14buqZ8Oh4bq1YeG7qmdhIeG6teG7qsOyaOG6tTnhu6rhurHDoHthUeG7qmfhu4Xhu7h7YeG7quG6tWHDoTXhurPhu6p74buL4bu24buqZ2hlw6Hhu6pn4buFMOG7qmFo4buNNeG6teG7qkdhw6E1aOG7qkHhuqXhu7bhu6pn4buFw6LhurU54buqb8OhNXvhu6pnYeG7tuG6s+G7qjnDoeG7tuG7qj49w6Lhu6pvNeG7quG6s2LDoeG7qmfhu4XEqeG6veG6tTlR4buqauG6tTnhu6rhu4dh4bql4buqb+G6u8Oh4buqPsOhM+G6teG7qltlw6Hhu6rhurFhw6Dhu6phKGhS4buq4bupZOG6tTnhu6pnYeG6vcOh4buqZyPDouG7quG6s2LDoeG7qmfhu4XEqeG6veG6tTnhu6p7YcOi4buqe+G7uHvhu6pbw6JA4bq14buqb8OhMuG6tVHhu6pnYeG7tuG6tWHhu6rhurXDoTLhurXhu6rhu4XDqOG6teG7quG6t2jhu4014bq1UeG7qntj4bq1OeG7qmHDoTPhurXhu6pvQOG7qmfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6pnYUDhurVhUeG7qmcl4bq1OeG7qnvEqeG6veG6tTnhu6pbw6JA4bq14buq4bqxM2dR4buqZyjhu4fhu6phw6rhu4fhu6pnYeG7tuG6tWHhu6rhurXDoTLhurVSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7suG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pYVlbhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buu4buw4bu0L+G7rOG7tMOdfVbhu6xZVuG7ruG7sOG7rmfDneG7sOG7sldX4bq34buwUuG6r+G7hznhu57hu4Xhu5ZY4buwWOG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6hHYTLhurPhu6rhu6xS4buu4buw4buw4buqeyzhu43hu6rDsuG7tuG6tWHhu6pbxKnDqnvhu6pn4buFZOG6tTnhu6rhur/hu6pHYcOhNWjhu6pB4bql4bu24buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hYVlbhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZ4bupw6JA4bq14buqb8OhMuG6teG7qnthJeG6s+G7qmbhuqV74buqeyzhu43hu6rDsuG7tuG6tWFSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxalh4bqj4buq4bq0OWjhu4034bq14buqR2HhuqPhu6pBQFHhu6rhu4Zh4bql4buq4bunw6Dhu6pnYcSp4buqQWjhu4014bq14buqW8OiQOG6teG7qnthw6Lhu6o+w6EzZ+G7oOG7quKAnOG7qSzhu43hu6rhurdA4buqYcOiI2fhu6pbxJHhurU54buqZ2HDoTNn4buqZ2Fse1Hhu6p74bql4buq4buP4buq4bq1OWHEg+G7tuG7qm/huqHhu6pvKOG7jeG7qkFo4buNNeG6teG7qlvDokDhurXhu6rhurFhaOG7jTPhurXhu6rhurFhw6B7YeG7qnvhurnhu6pm4bq/4buqW8OiQOG6teG7quG7h2Fjw6Hhu6phw6rhu4fhu6pv4bq7w6Hhu6p74bu4e+G7qlvhurnhurXhu6pv4bqjUeG7qmdl4buqe2Fqe+G7qlsp4buN4buq4bqzI+G6tWHhu6p74bu4e+G7qmHDoiNn4buqW8SR4bq1OeG7qmfhu4Vk4bq1OeG7qnss4buN4buqw7Lhu7bhurVh4buqZyPDoeG7quG6tWFu4bq1OeG7quG6teG6ucOh4buqe2LhurU54buqe8SR4bq1OVHhu6p74bq54buq4buDaOG7tuG6tVHhu6rhurXhurnDoeG7quG6t0DhurPhu6pvw6E1e+G7qFLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4buZaGdhw6Lhu4Xhu6jDmU8s4bq14buq4buZ4bq1YcOaL+G7h8OZ

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]