(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịch dã nên rảnh rỗi ở nhà, tôi soạn lại email cũ để loại bớt cho đỡ nặng, bỗng gặp lại email làm tôi mỉm cười trong vô thức. Email ảnh cưới - mảng kí ức nên nhớ và cũng đáng quên nhất trong đời của tôi. Mới chỉ 3 năm thôi mà giống như từ thủa nào, tôi ngày ấy có lẽ là cô dâu xấu nhất 5 xã ven biển huyện Hậu Lộc vì những sự cố cười ra nước mắt. Và, ngày cưới của tôi có lẽ là ngày tôi gặp nhiều “chấn thương” nhất.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pOG7hz5t4buHLVnDozc14bqv4bua4bum4bqh4buD4buB4buHNzRu4buc4bukU1Lhu4Hhu4fhur/hurHhuq81U+G7pcOdxIPhu6Yow63EkTfhu6Lhu6Y8w53Eg+G7pijDrcSRN+G7pmsw4bum4buH4bq/IuG6r+G7psOj4buy4bqvNeG7psOq4buDIuKAplIv4buB4buH4bq/4bqx4bqvNVNSLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPDuWEoNuG7pinhu7jhu6bhuq8i4bqv4bum4bq/4bu24bqvNuG7puG6v2M34bum4bq54bum4bqvNuG7suG7ouG7puG7h+G6pzfhu6bhu4HhurHhu7Thuq/hu6bDo+G7tDfhu6Y+xINZN8Oj4bumKGnhu6Y8MuG7psOj4bqx4bu0N+G7piHEkeG7h+G7pig24bqx4bumPOG6u+G7puG6ryThuq814bui4bumIWPhuq814bumNSThur3hu6bDo+G7tDfhu6Y+xINZN8Oj4bumw6Phu7LEg+G7puG7h+G6pzfhu6bEg8OhxIPhu6Yow61lN+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Zr4bqn4bum4buHNsOsKOG7nuG7puG7p8SDWTfDo+G7puG7tuG6rzbhu6Yow63EkTfhu6Yt4bumxIPhu7bhuq814bum4bqjOOG7psOsKOG7puG6ryLhuq/hu6bhuq82xJHhu6Zr4buy4bumKGnhuq814bumPMOd4bqvNeG7psOq4buDIuG6r+G7puG6rzY/4buH4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7pjxlN+G7pihoWeG7puG7h+G6pzfhu57hu6bEgsSRN+G7pig2w6Hhu6bhu6rhu6bhuq9AxIPhu6bhu4c24bqnN+G7psSD4buy4bumNTfhuq3huq814bum4bqvNsOt4bum4buH4buL4bum4buHNmhZ4bum4bqv4buy4bqx4bui4bum4buH4bqnN+G7puG6rzXhu7Ju4bumP27hu6Yo4bq34bumw6Nd4bumw6Phu7Lhu6Yo4bqn4bumKSbhu4Phu6ZtP+G7g+G7puG6rzY/4buH4bum4bus4bumbeG7uOG7pms+4bqv4bumITcy4bqv4bumNuG7g24x4bqv4bum4buzO+G7g+G7psOD4bqrKOG7pms54bum4bqvNmrhuq814bum4buB4buJ4bumKOG6reG7pijDrWU34bum4bq/WeG7puG6r8OtxJEo4bumxIMj4buH4bue4bumS+G7suG7ouG7puG6rzXhu7Ju4bumKMOtxJE34bumKGhZ4bum4buH4bqnN+G7pijhurfhu6bDo13hu6bDo+G7suG7puG6rzXhu7Ju4bum4buH4bqnN+G7pjUk4bq94bum4bqvNjcw4buD4bum4oCcKDY/4bqv4bum4buHNsOtZOG6rzXigJ3hu6bhuq82P+G7h+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1Lhu4Hhu4fhur/hurHhuq81U1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6bhu67hu67Gr+G6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7quG7rFjhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jFqFgv4buo4buo4buoKeG7qsWo4buw4bus4buu4buo4bus4buH4bus4buo4busWMOjxq/FqC1X4buu4buoPuG7qldY4buuxagoxq/Grz5Y4buwNCHFqMWoxajhu57huqHhur014buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4bulw53Eg+G7pijDrcSRN+G7ouG7pjzDncSD4bumKMOtxJE34bumazDhu6bhu4fhur8i4bqv4bumw6Phu7Lhuq814bumw6rhu4Mi4oCm4buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pOG7ruG7rsav4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6rhu6xY4buk4bumL1NSL+G7geG7h+G6v+G6seG6rzVTUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G7pcOdxIPhu6Yow63EkTfhu6ZrxJE34bum4bqvNjcw4buD4bum4buHNmjhu6bhu4dnKOG7puG6v8OtZcSD4bum4bq/4buy4bum4bqjNjcg4bqv4bumKOG6p+G7pikm4buD4bui4bumKDbhu4Xhu6bhur8y4bumxIMx4buH4bumxIPDojfhu57hu6ZQ4buZ4bqvNuG7psSDN+G6rzbhu6Y24bq1WVFSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuq414buybuG7pjx94bq94bui4bum4buHNj7hurHhu6bDo2U34bum4buHNjpu4bumIeG6tzfhu6Lhu6bDozPhu6Yow63EkTfhu6YoaFnhu6YoNuG7heG6rzXhu6bhu4fhuqc34bumKTcz4bqv4bum4bq/WeG7nuG7psavxajhu6Y1N2Xhu6bhu4HDneG6rzXhu6Lhu6bhu4fhuqc34bum4bqjNuG6scOdKOG7puG7h+G6vyLhuq/hu6bEgznhuq824bumKDY3ICjhu6Zrw51u4bumKMOtxJE34bumKeG7sjfhu6Lhu6bEg+G7suG7g+G7puG7h+G6vyPhuq814bui4bumPDfhu6Yh4bqr4bum4buH4buL4bum4bqvNuG7suG7pjXDnTfhu6bDquG7g1nhu6bhuq824buy4bum4buH4bq/WTfhu6Lhu6Yow50oNuG7pjzhurfhu6Y2ZOG6r+G7psav4bum4bqjxIPhu57hu6bhu4bhur9lN+G7puG6r+G6t+G6rzXhu6Yhw6wo4bui4bumxIPhuqnhu6Y24bqnN+G7pmvhu7jhu6bhur9Z4bum4bqvNsOt4bum4buHI8SD4bui4bumw6Phu7LEg+G7puG6rzbhurM+4bumPDfhu6bDo8SR4bq94bum4bq9Nj/huq/hu6Yp4buybuG7pijhuqvhur3hu6bhu4fhur8i4bqv4bumxIMk4buH4bue4bum4bul4bqnN+G7pig2JuG6r+G7puG6vTbhuqnhuq814bum4bq/4bqr4bq94bumaznhu6Y8N+G7piHhuqvhu6YhPeG6rzXhu6Y1N+G7sm7hu6YoWeG6seG7pjXhurfhu4fhu6Zr4buLWeG7pjwg4bqv4bum4bqvNuG7suG7puG7h+G6v1k34bumw6Phu7Q34bum4buHNyDhur3hu6bhu4dnKOG7pjzDrOG6rzXhu6bhu4fhur8i4bqv4bumIWco4bumw6Phu7LEg+G7psOjM+G7nuG7pk3hurHhuq814bumbeG7g+G6pzfhu6Lhu6YoNuG7heG6rzXhu6bhu4fhuqc34bum4bq9NuG7tjfhu6Y8N+G7pig24buy4bqx4bumw6M64bqv4bumw6PDrcOp4buH4bumNmThuq/hu6bhu6zFqOG7psSDJsSD4bumKGPhu6Lhu6bEgz/hu4fhu6Yo4bu24bum4buHNyDhuq814bumPOG6qeG6rzXhu6Y24bqp4bumPDLhu6YoNuG7hSjhu6bhur/DrcOp4buD4bum4buHP+G7h+G7pijhu7bhu6bhu4c24buJKOG7puG6ozbDnSg24bue4bum4buG4bqnN+G7pjU64bqv4bum4bqvNsOt4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhu4c2MuG7pijDrWU34bum4buHw61kN+G7pms54bumw6rhu4PDneG7pjxZ4buD4buma+G7suG7pjzhurc34bue4bumcG7hu6ZrO27hu6bEg+G7suG7puG7gVnhu4Phu6bhuqM2N+G7pjzDncSD4bumKMOtxJE34bum4bqjIOG7h+G7puG7hzbhu4Uo4bui4bum4buH4bqnN+G7pmsu4bqv4bum4bq9NuG7tjfhu6Y84bq34bqvNeG7pmtZN+G7puKAnCkm4buD4bumNjcw4bqv4bui4buma8Op4bum4buHNuG7tuG6seKAneG7pinhurXhuq/hu6YpfeG6veG7pihm4bqvNeG7psSD4bq1N+G7puG6rzXDrWU34bumKDbhurHhu6Y8IOG6r+G7puG6ozY34bum4buH4bqtN+G7psSDYeG7h+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7huG6pzfhu6ZrLuG6r+G7psOj4buD4bqn4bqv4bumxINk4bumazDhu6bEg+G6q+G7h+G7pjzDncSD4bumKMOtxJE34bum4bqvNsOi4bumKDbDoeG7pijhurfhu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6bhu6jhu6YhIuG6r+G7pmvhu7Lhu6bhuq82auG6rzXhu6bhuq81w61lN+G7piHhu7Thuq/hu6Lhu6Y84bqp4bqvNeG7puG6rzU2NzHhur3hu6bhu4c2JuG6r+G7puG7hzY3IOG7h+G7nuG7puG6ojY34bumPOG6t+G7ouG7pig24buF4bqvNeG7puG7h+G6pzfhu6bhu4Fd4bum4bqvNeG6qTfhu6bhurnhu6YoNjcgKOG7piHhu7Lhuq/hu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7puG7h+G6vzjhu6Y8Om7hu6Y24bqxWeG7pmvhu7Lhu6YoZuG6rzXhu6bhu4c2w63hurnhuq814bum4buHNsOsKOG7psSD4bq34bqv4bumQOG6r+G7pmvEkTfhu6bEg+G6tTfhu6bhuq81w61lN+G7pig2w6zhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7puG6vTbhu7Y34bumPDfhu6YoNuG7suG6seG7pmvhu7Lhu6bEg2U34bum4bq/w63DqeG7g+G7puG7h+G7i+G6rzXhu6Yh4buy4bqv4bue4bumS+G7suG7puG7hz/hu4fhu6bhuq82NyLhuq/hu6Lhu6bhu4fhuqc34bum4buBXeG7pjzDrcOpKOG7puG6rzY74bqv4bum4bqvNmrhuq814bumxIPhurfhuq/hu6bDquG7g+G7suG7psSD4buy4bumxIM54bqvNuG7puG7hzY4KDbhu6bhu4fhu4vhu6bhuq82auG6rzXhu6bhuq81w61lN+G7psSD4buy4bumxIM54bqvNuG7puG7hzbDrWThuq814bumbiLhu4Phu6bhu4c2WW7hu6ZrOeG7pig2NyAo4bum4bq9NuG6seG6rzXhu6YhOeG7puKAnGvhuqfhu6bhu4fhur834bui4buma+G6p+G7pjU3w50o4oCd4bue4bumw7rhu4Phuq034bumIeG7g2I34bum4buHNzEo4bui4bumKDbhu4Xhuq814bum4buH4bqnN+G7puG7gV3hu6bhu4c2WcSD4bumNTdZ4bumNsOd4buH4bui4bum4bqvNuG7tm7hu6bEg+G7hVnhu6ZrxJE34bumIeG7tOG6r+G7piHDqOG7ouG7puG6rzXDrWU34bum4buHNibhuq/hu6Lhu6Zr4buy4bumKGbhuq814bum4bqvNlnhu4Phu6bhur9Z4bumazDhu6bhuqM2N+G7puG7hz/hu4fhu6Yo4bu24bum4buHNj/Eg+G7psSDMeG7h+G7nuG7puG6rjbDreG6rzXhu6bhu4c24buJKOG7puG7hyDhu6bDo+G7suG7pjzDncSD4bumKMOtxJE34bumKGhZ4bum4buH4bqnN+G7puG6oyDhu4fhu6bhu4c24buFKOG7puG6vz/hu4fhu6bhuq82WeG6rzbhu6Zr4buy4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhu4c24buJKOG7puG7geG7ieG7pjzDneG6rzXhu6bhuq82xJHhu57hu6bhu4Y24buJKOG7puG6ozbDnSg24bumPCDhuq/hu6Lhu6bhuq82e+G7h+G7puG6vTbhurHhuq814bumITnhu6Zr4buy4bqx4bumNuG6q+G6veG7psOq4buD4buy4bumKMOtxJE34bui4bumKDZn4bq94bumxIPhuqvhu4fhu6Zr4buyN+G7puG7tuG6rzbhu6YoNj4o4bqjLTfhuq/hu6bhu4fhur/DrcSRKOG7puG6vTbhuqfhuq814bumKMOtxJE34bum4bq/4bqpN+G7puG6rzXhuqk34bumbeG7g+G6reG6rzXhu6Zr4buy4bumQOG6r+G7nuG7psSC4bqr4buH4bum4buHNyDhuq814bum4buBWeG7g+G7psSD4bq1N+G7puG6rzXDrWU34bumPDfhu6ZrMOG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O6NuG7heG6rzXhu6bhu4dZ4bumPDDhu4Phu6YhNyDhu4fhu6bhur894bqvNeG7ouG7pjzDncSD4bumKMOtxJE34bum4buH4bqt4bqv4bum4bq/P+G7h+G7puG6rzY3MOG7g+G7pijhuqfhuq814bum4buBw6wo4buma+G7suG7pjUmbuG7puG6rzY3MOG7g+G7psOd4bq94bumw6Phu4ko4bue4bumw7o2OOG6rzbhu6ZrOeG7pjXDneG6rzbhu6bhuq8k4bqvNeG7puG6r+G7sm7hu6bEg+G7suG7puG7h+G6pzfhu6YoNiXhuq814bumxIMk4bqv4bumxIPhu7Lhu6ZrxJE34bumPMOdxIPhu6Yow63EkTfhu57hu6bhuq42w63huq814bumaznhu6bhuq82auG6rzXhu6bDo2/hu6Yp4bqx4bum4bqjNsOdKOG7puG6rzZZ4buD4bum4bqvIuG6r+G7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7puG7h+G6pzfhu6YoaeG6rzXhu6bhuq82w63hu6bhuq82NzDhu4Phu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6bhuqM2w50o4bumKOG6reG7pjUj4bqvNeG7pjYg4buH4bumxIM54bqvNuG7pjwy4bum4buHYuG7pig2w6wo4bumxIPhuqvhu4fhu6Y8w53Eg+G7pijDrcSRN+G7puG7hzY74buH4bumNuG6seG7suG6r+G7pjbhu7bhurHhu6Lhu6bhu4c2O+G7h+G7pjbhurHhu7Lhuq824bum4buH4bq/w53huq814bue4bumdeG6reG7psSDfeG7pig24bqp4bqvNeG7puG7h+G6pzfhu6bEg2U34bumxIM/buG7puG7h+G6v0DEg+G7puG6ozbDnSg24bui4bumKOG7tuG7pihk4bumw6rhu4NZ4bqv4bui4bumNuG6teG7pjbhu7Lhuq814bui4bumNuG7suG6rzXhu6Zt4bq3xIPhu6Zr4buy4bum4bqvNmrhuq814bum4bqvNcOtZTfhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pjYw4bum4buHNibhuq/hu6bhu4c2NyDhu4fhu57hu6ZL4buy4bum4buH4bqnN+G7piE3IOG7h+G7puG6ozbhuqfhuq814bum4bq9NuG7tjfhu6ZZN+G7pihp4bqvNeG7puG7hzY/buG7pjbDrOG6rzXhu6bhu4c24buF4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7psOj4bqz4bqvNeG7puG6ozY34bum4bqvNjvhuq/hu6Y8w63DqSjhu6bhu4c2NzHhur3hu6bEg2U34bue4bumdeG6uTfhu6Yo4bqn4bqvNeG7piE94bqvNeG7psSD4buy4bum4bqv4bq3N+G7ouG7pjzhuq034buma8SRN+G7psSD4bqr4buH4bum4buB4bqt4bum4bqvNcOtZTfhu6Lhu6Yow5034bum4buHNjcx4bq94bumxINlN+G7pig2JeG6rzXhu6bhuqM2w50o4bumNTnhu6bEg+G6q+G7h+G7pjXDneG6rzbhu6bhuq8k4bqvNeG7pmsw4bum4buH4buyN+G7pig2OOG6rzbhu6bhuqM2N+G7psSDYzfhu6bhu4c2w53huq814bumNuG6teG7piFh4bumxINlN+G7pinhu4nhu6bhu4fEkTfhu6bEgz9u4bumPMOdxIPhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6XDncSD4bumKMOtxJE34bumITcy4buD4bum4buHw63DqeG6rzXhu6YoNuG6seG7pjbhuqfhuq/hu6bhuq82JuG6r+G7pjbhu7Thuq824bum4bq9NuG7hSjhu6bhuq8i4bqv4bum4bqv4bq34bum4bq9NuG7tjfhu6bhu4fhur/hu7Lhuq/hu6Y8Om7hu6Yo4bu2xIPhu6Zt4buFKOG7pig2JuG6r+G7puG7hzY74buH4bue4bumw7lm4bumw6PEkeG6r+G7pjZZbuG7piF74bui4bumNuG6seG7suG6rzbhu6bhu4fhur/DneG6rzXhu6Y2WW7hu6bhuqM2NyLEg+G7puG7h+G6reG6r+G7ouG7piFqWeG7puG7hzcxKOG7pijDrcSRN+G7pig2w61Z4bumPOG7tsSD4bumIeG7tuG6seG7pig24bqx4bumxIPhuqvhu4fhu6bhu4Hhu4nhu6Y1I+G6r+G7piHhurfhu6bhu4Hhu4Phuq3hu4fhu6Y8ZTfhu6YoaFnhu6Y2WTfhu6Zrw6nhu6YoNuG6qeG6rzXhu6Lhu6bhuq/hurfhu6YoNsOh4bumw6Phu7Lhu6Y8NzLEg+G7puG6ozbhurk34bumPDrhu4Phu6YoaFnhu6Yo4buD4bqrKOG7pjbhuqfhuq/hu6bhuq82JuG6r+G7nuG7puG7huG6pzfhu6YoNsOh4bumKOG6t+G7psSD4bqr4buH4bumPDcw4buD4bumw63EkSjhu6bDo+G7suG7puG6ozY34bum4buHYuG7pig2w6wo4bumPMOdxIPhu6Yow63EkTfhu6Lhu6Yow50o4bum4bq9Nmfhu6Y24buDbuG6rzbhu6bhu4Fd4bumw6PDreG7g+G7pm/hu6Y8IOG6r+G7puG6rzXhu4NuMeG6r+G7pmvhurXhuq814buma+G7suG7puG7geG6ueG7puG7hzY4KDbhu6Yow53hu6bhuq82JuG6r+G7pihoWeG7pijhuqfhu6YpJuG7g+G7pig24buF4bum4bq/MuG7pms54bumKDY44bqvNuG7pjbhurXhu6bDo+G7suG7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6bhu4cmxIPhu6YoaFnhu6bhu4Hhu4nhu6bhuqM3MeG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7Xhu4Phu4c24bqx4bq/4bukU+G7hkDhuq814bum4buGNuG7hW5SL+G6vVM=

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]