(vhds.baothanhhoa.vn) - Lá lồm hay còn gọi lá moi, lá giang thuộc họ thân leo mọc tự nhiên trên các sườn núi. Người Mường ở Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và số ít nhà thường trồng nơi bờ rào. Lá có vị chua dịu để nấu canh chua, nhưng ngon nhất là dùng để nấu thịt trâu, thịt bò.
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG7q+G7qOG7rl3hu4JdfeG7kCLhu4Lhu7Thu5Ii4buCw51L4buCw50m4buy4bq4L+G7qEbhurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+bOG7oErhu6Lhu4bhurrDtEvhu4LDnSbhu7Lhu4Lhu6hK4bqh4buC4bucQOG7tOG7gsavI+G7quG7gsOdS+G7guG7suG7tuG7qkPhu4LDnUvhu4LGr+G7qkrhu7TGr+G7gl3hu6giP+G7nOG7guG7qCPhu4Jd4buo4buQ4bu04buCw53hu6Dhu7bhu4Lhu7Ij4buc4buCXTfhu4Lhu7Thu6jhu6pU4bu04buCXX1U4bu04buC4bucS+G7nOG7gls0IeG7tOG7guG7tCDhu6pE4buC4buTxq80IeG7quG7guG7kTQh4bu0xq/hu4Ip4buCbEBK4buCw6rhu6zhu7Thu6hD4buC4bupLOG7tOG7gsO0SkPhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCbOG7uErhu4JhTOG7glsq4buC4buwXeG7guG7tOG7qEzhu4Jd4buoNCHhu7TGr+G7gl19JuG7tMav4buC4bu0LOG7quG7guG7miHhu4J9TOG7tkThu4LDtEvhu4Lhu5zhu7jhu4Jh4buu4buC4buc4buoIkrhu4Lhu6Lhu64i4buC4bue4buk4buC4bu04buSIuG7guG7nErhu7Thu6jhu4Lhu5zhu6giSkPhu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7tuG7tOG7guG7tOG7qOG7kl3hu4LDnUzhu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4Lhu57hu6Thu4Lhu7Thu5Ii4buCXeG7qOG7rl3hu4JdfeG7kCJD4buCXeG7qOG7rl3hu4Lhu5pAROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq44buq4buyxq/hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7huG7quG6v+G7oOG7tF3hu6B94buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hsOh4buq4buiXeG7qOG6quG7guG7iOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4LDjeG7hOG7hD7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buqYUThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bu04bugw6FbL0dHR+G7ii9GxKjhu4rhu6JG4buExKhIRsONw4xdxKjhu4Thu4pIw51HLUZEWD7Gr+G7huG7gkrDnV3hurThu4bhu6vhu6jhu65d4buCXX3hu5Ai4buC4bu04buSIuG7gsOdS+G7gsOdJuG7suG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsON4buE4buE4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6ukXhuqXhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6gjSkThu4Lhu5PGryIm4bu04bqq4buCbeG7tF3hu6B94bu04bugXcOJ4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu4fhu6Dhu7Lhu4Jd4buo4buuXeG7gl194buQIkPhu4Lhu5pA4buCWVVd4buC4buoKD7hu4JhLuG7quG7gsOdS+G7gsOdJuG7suG7gl3hu6jhu6zhu4JdTeG7tuG7guG7tFThu7Thu4JbN+G7guG7ouG7qsOZIuG7glnDo+G7guG7ouG7puG7gsOdTOG7suG7guG7slThu4Lhu7Lhu5bhu7Thu4Jd4buoN+G7nOG7glnhu6hL4buc4buoROG7guG7k+G7qOG7qsOaIuG7guG7tOG7qEzhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu5zhu6gj4bu04buC4bucS+G7nOG7qOG7guG7tOG7kiLhu4Jd4buo4buuXeG7gl194buQIkPhu4Lhu5pA4buCYS7hu6rhu4LDnUvhu4LDnSbhu7Lhu4Lhu57hu6Thu4JdTeG7tuG7guG7tFThu7Thu4Lhu7I/XeG7gl3hu6g0LOG7tMav4buC4buo4buqw5ki4buCfeG7qlThu7TGr0Thu4JsI+G7gl3hu6g0IeG7tMav4buC4buc4bu44buC4bua4buw4buCeyLhuqFVXeG7guG7nuG7pOG7gl1N4bu24buCfUrhu4Lhu7Lhu7jhu7Thu4Lhu7TGr+G7tuG7tOG7gsOdJeG7quG7guG7nCIq4bu04buCWeG7qEvhu5zhu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu4fhu6Thu4Lhu7Thu5Ii4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu7jhu7Thu4Lhu7TGr+G7tuG7tEPhu4I+4buoTuG7quG7guG7nOG7qCPhu7Thu4Lhu540KOG7nOG7gl3hu6g14buCw51L4buCw50m4buy4buCXTQs4buq4buCw6BK4bu04buoQ+G7guG7nDPhu7TGr+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu7RU4bu04buCW8OSXeG7guG7tOG7qD3hu4JbKOG7quG7guG7nOG7qFbhu4Lhu7JM4buCXeG7qDQh4bu0xq/hu4Lhu5zDkl3hu4LDnUzhu7Lhu4Lhu5pK4buC4buc4buo4bu24buCYUzhu7bhu4Lhu7Thu6rhu7Thu6jhu4JZ4buo4buq4buCXeG7qOG7rl3hu4JdfeG7kCLhu4Lhu5zhu6jhu7Dhu7Thu4JdLuG7qkPhu4JhNkrhu4Lhu57hu6Thu4Jh4buu4buC4buc4buoIkrhu4Jd4buoSuG7tOG7qOG7guG7ouG7riLhu4Lhu7TGr+G7kuG7suG7guG7nsOaIuG7gmFM4bu24buCXTbhu7TGr+G7gl3hu6gu4buCXeG7qOG7rl3hu4LDnU3hu6rhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4LDnUzhu4Lhu5xL4buc4buo4buC4bue4buk4buC4bu04buSIuG7gl3hu6jhu65d4buC4bu04buoNuG7guG7qCzhu7RE4buCw7RL4buCw50m4buy4buCWeG7qOG7quG7guG7nk/hu4Lhu7TGr07hu4Lhu7JMIuG7gmFM4bu0xq/hu4Lhu5zhu6gu4buC4bu0VOG7tOG7guG7tOG7kiLhu4Jh4bus4buCW1Phu4LDnUzhu7Lhu4Lhu6g04buC4bu0JuG7quG7gl3hu6jhu65dQ+G7gsav4buQ4bqh4buC4buyMOG7quG7guG7qOG7tkrhu7TGr+G7guG7qOG7tk7hu6rhu4JZ4buo4bu44buC4buc4buo4buuIkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6vzDhu7TGr+G7gmEu4buq4buCw51L4buCw50m4buyQ+G7gl3hu6jhu65d4buCXX3hu5Ai4buC4bucM+G7tMav4buCPuG7qE7hu6rhu4Lhu5zhu6gj4bu04buC4bueNCjhu5zhu4Jd4buoNeG7gl3hu6jhu65d4buCXTQs4buq4buC4buc4buoNErhu4J7Ikrhu4Lhu5zhu5I+4buC4bueJeG7tMav4buC4buo4bu24buO4buc4buCMuG7gsOdTeG7tOG7qEThu4Lhu6vhu6jhu65d4buCXX3hu5Ai4buC4bu0VOG7tOG7guG7nOG7qCPhu7Thu4LDnUzhu4Jd4buoNeG7gl3hu6jhu65d4buC4buaw5I+4buC4buo4bu24buO4buc4buCXeG7qOG7rl3hu4Lhu7Il4bu0xq/hu4Lhu57hu6Dhu7Lhu4Jd4buoIuG7qkPhu4Lhu5xN4bu24buCW03hu5zhu6jhu4I+4buo4buY4bu04buC4buiSkThu4Lhu5Hhu6pV4bu0xq/hu4Jd4buo4buuXeG7guG7nuG7quG7gsOd4buqw5rhu7Thu4JhLuG7quG7guG7okrhu4JZ4buo4buq4buCw5Phu7Thu4JbU+G7guG7nOG7uOG7guG7njQo4buc4buC4bucTuG7suG7gsav4buqS+G7nOG7guG7tMav4bu24bu0Q+G7glnhu6jhu6rhu4Lhu7Ig4buc4buCfUrhu4Lhu5pLXeG7guG7si7hu6rhu4Lhu57hu6rDmSLhu4Lhu55M4buC4buoQErhu4Jbw5Lhu5xE4buC4bun4buo4buY4bu04buCWeG7oOG7tuG7gl3hu6pVXeG7gl024buC4buiSuG7gltT4buCXU3hu7bhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu7Qm4buq4buCXeG7qOG7rl3hu4JdfeG7kCLhu4Lhu7Thu5Ii4buCw51L4buCw50m4buy4buCYeG7ruG7gltL4bu04buo4buCXeG7qCzhu7JE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6vhu6jhu65d4buCXX3hu5Ai4buC4bu04buSIuG7gsOdS+G7gsOdJuG7suG7guG7nOG7uOG7gmHhu67hu4Lhu5zhu6giSuG7gl3hu6hK4bu04buo4buC4bui4buuIuG7glnhu6gl4bu0xq/hu4LGr8OSXeG7guG7tOG7qDThu4Jh4buu4buC4buc4buoIkrhu4Lhu5wySuG7gsOdS+G7glnhu6hL4bucROG7gkHhu67hu4Lhu5zhu6giSuG7guG7nDJK4buCw51L4buCw50m4buy4buC4buc4bu44buCWeG7qE7hu4Lhu7TDk+G7tMav4buCW0zhu7TGr+G7gsOdI+G7nOG7gl3hu5bhuqHhu4JdfTbhu4Jh4buu4buCxq/hu5DhuqHhu4LGr+G7kOG6oeG7guG7nDJK4buCXeG7qOG7rl3hu4JdfeG7kCJD4buCXU3hu7bhu4Lhu7RU4bu04buC4bucTuG7suG7gsav4buqS+G7nOG7guG7nOG7qCJK4buC4bu0xq8jXeG7ginhu4Lhu57hu5gi4buCw500POG7quG7gmFM4buC4buS4buy4buCXS7hu6rhu4JhQOG7suG7guG7qCPhu7TGr+G7guG7tFThu7Thu4Lhu540KOG7nOG7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7guG7tMavNCHhu6rhu4LhuqFUIuG7gl3hu6jhu7Dhu5zhu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu4cq4buq4buCYS7hu6rhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buy4buqw5rhu7Thu4Lhu7TGrzQo4bucQ+G7gl3hu6jhu65d4buCXX3hu5Ai4buC4bu04buSIuG7gsOdS+G7gsOdJuG7suG7gsOdS+G7gl3hu6g14buC4bue4buO4buc4buCW07hu7Thu4Lhu6hN4bu0xq/hu4JbSuG7tMav4buC4buiMOG7tMav4buC4bue4buk4buCXeG7qFVd4buCWeG7qEvhu5zhu6jhu4J7IuG6o+G7guG7qErhuqHhu4Lhu7I74buq4buC4bui4buuPuG7gl1V4buCw53hu6ZE4buC4bq/O+G7guG7nDQu4buq4buCKeG7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7gmEw4bu0xq/hu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu5pM4bu24buC4bui4buQ4bu04buCXT/hu5zhu4Lhu7RVIuG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4Lhu7Lhu7jhu7Thu4Lhu7RM4bqh4buCw6Dhu6Dhu7Lhu4Lhu5zhu6g24bu0xq/hu4JZ4buoS+G7nOG7qOG7guG7nOG7qDRK4buCNOG7tMav4buC4bucS+G7quG7guG7mjHhu7TGr0ThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6usO14buo4buq4buCXX00LuG7nOG7gl3hu6jhu65d4buCXX3hu5Ai4buC4bu04buSIuG7gsOdS+G7gsOdJuG7suG7guG7nOG7qFbhu4Ip4buCXX1U4bu04buC4bu0IOG7quG7guG7nErhu7ZD4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu5pO4bu04buCw51M4bu0xq9D4buC4bucS+G7nOG7gj7hu6jhu6pU4bu04buC4buc4buoKOG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu5E0IeG7tMavROG7guG6v0Dhu7Thu4Lhu7RK4bqh4buCXeG7qOG7rl3hu4JdfeG7kCLhu4Lhu7Thu5Ii4buCw51L4buCw50m4buy4buC4bueT+G7guG7qE3hu4JbLOG7tEPhu4Lhu5rDkl3hu4Lhu57hu5gi4buC4buyP13hu4Lhu5wl4bu0xq/hu4Lhu5wiP+G7nOG7guG7qD/hu6rhu4Lhu7Thu6jhu5Q+4buCXTThu7TGr+G7guG7mjbhu7TGr+G7guG7nkvhu7TGr+G7guG7tOG7pEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hurciXeG7qOG7tn3hu4bhurrhu5PGryLhuqHhu6bhu7Thu4JsOSLhu4Lhu5PGryXhu7ThurgvPuG6ug==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]