(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô và trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định. Đây là niềm tự hào, là động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

TP Thanh Hóa tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô và trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định. Đây là niềm tự hào, là động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

TP Thanh Hóa tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Người dân phường Đông Hải tháo dỡ tường rào để hiến đất làm đường.

Đẩy mạnh công tác tổ chức, hoạt dộng

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị), Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 8-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 12-7-2019, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 166a - KH/TU, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, với mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Đồng thời tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, góp phần cùng cả nước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ cộng tác viên và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp thành phố.

TP Thanh Hóa tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tổ tuyên truyền lưu động tuyên truyền phòng, chống COVID - 19.

Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế hoạt động với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên. Trên cơ sở đó, nhiều hội nghị đã được tổ chức, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của từng tháng, từng quý và hằng năm, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh và thành phố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tinh thần đoàn kết tiếp tục được phát huy, Nhân dân đồng thuận với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện hiệu quả, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng thành phố đã tiến hành đẩy mạnh các hoạt động, nhiều giải pháp được đề ra để tổ chức thực hiện. Nổi bật là việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng: Nếu trước đây, định kỳ tổ chức hội nghị theo quý và năm, thì từ khi thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, số lượng hội nghị được tổ chức mỗi tháng một lần; thành phần tham gia hội nghị được mở rộng, trong đó có đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và các đồng chí bí thư, chủ tịch phường, xã, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành trong tháng có đề xuất, kiến nghị của Nhân dân về các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông qua đó, một mặt đánh giá được kết quả hoạt động trong tháng, đồng thời nắm rõ hơn việc giải trình giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân từ chính các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan, ban, ngành chức năng. Trên cơ sở đó, tiếp thu các ý kiến báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những việc còn tồn tại một cách kịp thời, thỏa đáng và đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc đổi mới trong tổ chức hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo bộ phận tham mưu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hội nghị báo cáo viên mở rộng hằng tháng. Thành phần mời dự hội nghị là các đồng chí là báo cáo viên được hưởng phụ cấp theo quy định, các đồng chí dự hội nghị báo cáo viên và đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội thành phố. Thông qua hội nghị, một mặt nắm bắt nội dung chuyên đề, tình hình thời sự hằng tháng, mặt khác thông qua phiếu hoạt động báo cáo viên nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương, đơn vị trong tháng để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, những vấn đề mới phát sinh.

Duy trì mỗi tháng một bài viết chuyên sâu về công tác tư tưởng, các thông tin sai sự thật, xấu độc đăng tải trong cuốn Thông tin Thành phố. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng thêm kiến thức cũng như việc nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tại hội nghị sinh hoạt chi bộ định kỳ để định hướng tư tưởng, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt, hiểu rõ các vấn đề dư luận xã hội đã và đang quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID - 19, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, những thành tựu mà Nhân dân ta đã đạt được, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt, nhất là trên nền tảng Internet và mạng xã hội.

Trước tình hình đó, cùng với sự chỉ đạo của tỉnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng thành phố Thanh Hóa tiến hành tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, khoa học, bài bản và an toàn theo tinh thần Kế hoạch số 163-KH/TU, ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 4-6-2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội”, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Cụ thể, sau gần ba năm thực Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng thành phố đã đăng tải nhiều bài viết chuyên sâu, chia sẻ hơn 3660 tin, bài viết, tài liệu tuyên truyền định hướng dư luận của tỉnh và Trung ương; hơn 5 nghìn bình luận phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội thu hút gần 2 triệu lượt người được tiếp cận. Cùng với đó, chủ động nắm sát tình hình, phát hiện sớm các thông tin xấu độc, thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, hạ uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Qua đó, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, thu giữ một số tài liệu có nội dung về chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố, điều tra, xử lý 59 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo tỉnh và về tình hình dịch bệnh Covid - 19, góp phần ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” trên không gian mạng

TP Thanh Hóa tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công an thành phố làm việc với đối tượng thông tin sai sự thật về COVID -19 trên mạng xã hội.

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lan tỏa những giá trị cao quý, tốt đẹp là một trong những phương châm hành động cơ bản của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng thành phố Thanh Hóa thời gian qua. Nổi bật là công tác lãnh chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động trên Cổng thông tin điện tử thành phố; Website truyenhinhtpth.vn; thành lập các fanfage, facebook của các tổ chức, như: Thành phố Thanh Hóa, Công an Thành phố, Thanh Hóa Thành đoàn, Thành đoàn Thanh Hóa... và cá nhân các thành viên của Ban Chỉ đạo, Tổ cộng tác viên và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để tăng cường các hoạt động tuyên truyền. Sử dụng các tin, bài, hình ảnh, video có giá trị tích cực, nhân văn, nhân đạo đăng lên các fanfage, facebook của tổ chức và cá nhân. Những mô hình, điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, tự nguyện cống hiến vì cộng đồng, xã hội đã được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thông qua mạng xã hội: Đó là công tác lãnh chỉ đạo về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các cấp ủy đảng; cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động đối thoại, tiếp dân, cải cách thủ tục hành chính của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa”, cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ thành phố Thanh Hóa 75 năm phát triển và trưởng thành”; là những con đường “Ý Đảng, lòng dân” trong phong trào hiến đất làm đường giao thông ở các phường Đông Sơn, Thiệu Khánh, Đông Cương, Đông Hải, các xã Thiệu Vân, Đông Vinh; việc làm “bình dị mà cao quý”, đời thường nhất nhưng lại vô cùng ý nghĩa của ông Ngô Thọ Chính - người 33 năm làm Quản trang tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, “Cần mẫn, thầm lặng”, chăm sóc các phần mộ liệt sỹ như một sự tri ân người đi trước; công việc thầm lặng của chị lao công Nguyễn Thị Hà, không quản ngại gian nan, vất vả trong đêm tối, làm đẹp phố phường; người Cựu chiến binh Lê Văn Tập đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vượt qua khó khăn làm nhiều việc có ích cho tổ dân phố và xã hội; gương sáng về giáo dục và đào tạo “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của cô Hoàng Minh Hạnh, trường THCS Đông Hải; hành động đẹp “nhặt được của rơi trả người đánh mất” của em Nguyễn Bình Minh - học sinh lớp 8A ,Trường THCS Đông Tân; hay tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung do mưa lũ gây ra, giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn… đó là những việc làm, hành động đẹp, gương sáng trong rất nhiều điển hình khác của thành phố Thanh Hóa.

Đặc biệt, đại dịch COVID - 19 đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tính mạng và của cải, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn này, chúng ta được chứng kiến vô số những hành động đẹp, việc làm nghĩa tình, ấm áp trên khắp vùng miền của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng. Việc làm đó chính là chia sẻ các thông điệp “5K”; “ở nhà là yêu nước”; hành động giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm; chung tay cùng các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch bằng những việc làm thiết thực, nhường cơm sẻ áo với người gặp khó khăn.

Từ kết quả trên cho thấy việc đổi mới cách thức hoạt động, tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc một cách quyết liệt, phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu được đẩy mạnh trên không gian mạng đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bằng chứng thực tiễn chính là Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, gần đây nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố Thanh Hóa. Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID - 19, song cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, có thể khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng thành phố tổ chức thực hiện đã và đang phát huy hiệu quả.

Lê Hữu Ngọc


Lê Hữu Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]