(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, du khách thập phương đổ về chùa Bụt tại xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) ngày càng đông, để lễ chùa và thưởng ngoạn cảnh sắc ngôi chùa nằm ngay cửa biển Lạch Trường. 
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jDlWLGoW7hu4Hhuqsq4buB4bqr4buHW+G7gSrDoF3hu4FiKuG7jzDDoCrhu4HhuqtpYyrDoGLhu5M+KsOh4bqz4buBKsOg4bufPirDoWPhuqfhu4Eqw4pbw6BiKsOV4buNxqFs4buB4bqr4bu2L2I/4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs0LDoz7huqEl4bu4w5Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4buBYuG7oeG7geG6qyrhu4Hhuqt9cyrhuqM3w7QqcsO0NeG7gSrhuqpje8OzKsOVYsSR4buBKjomOixYKuG6ocO0KuG6vWJ7w6BiKsO1YjjDsyrDs2LGoWrhu4Hhuqsq4bqj4buJKnDDoirDoGLhu5M+KsOB4buZw7Uqw7VbYypyIipC4buHMeG7geG6qyrDleG7jcahbOG7geG6qyrhu7JC4buHMeG7geG6qypC4buDPuG7tCrhu4Hhuqt9cyrDoH3hu4Hhuqsq4bqjaeG7geG6q1gq4bqj4bqnKsOq4bqtKsOgYuG7kz4qcH0qw7VixqFu4buB4bqrKuG7geG6q+G7h1vhu4Eqw6Bd4buBYirhu48ww6Aq4buB4bqraWMqw6Bi4buTPirhu4Ex4bq/KuG7geG6qz5zKsOg4bufPirDoWPhuqfhu4Eqw4pbw6BiKsOV4buNxqFs4buB4bqrWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJeG6ocO1YsO04bq/w6EqY8OAw6Phu4HDtcOj4buNJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lcWPhuqHDtWJWKikmJsOzclcqYsOjY+G6q2LDtVYqLjs7w7NyVyUq4buP4buNw6DGryUvL8Og4bqh4buBWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/huqHDo+G7j+G6vcO14buHw7Mv4buBw6Nx4buPLzosJigvPygm4bqhPz8pPyguO8O1OzshKCzDqiZZ4bq7w7Phuqvhu67hu43Gryg6JiUqPsOqw7XGryXDlWLGoW7hu4Hhuqsq4buB4bqr4buHW+G7gSrDoF3hu4FiKuG7jzDDoCrhu4HhuqtpYyrDoGLhu5M+KsOh4bqz4buBKsOg4bufPirDoWPhuqfhu4Eqw4pbw6BiKsOV4buNxqFs4buB4bqrKiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOzslKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4ElKuG7j8O1c8Oqw6PGryXDtcOjcsO1LT7DqmPhuqvhu4FWKsOgw6Phu4HDtcOj4buNVyXhu7jDgGLhu5M+KsOB4buZw7Uq4buBMeG6vyrDteG7jeG7h+G7geG6qyrDgGnhu4HhuqsqcGPhurPhu4EqcCDhu4EqYuG7gz4q4bqhw7Qqw6plw6BiKsO1NeG6vyrDqmPhu4FiKkLhu4Xhu4Eqw4Hhu4UqLSrDilvDoGIqw5Xhu43GoWzhu4HhuqtYKuG6v+G7i8O1KsO14buN4buH4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4bqjY+G6p+G6vypwIOG7gSpi4buHeyrDtTXhur8qw6pj4buBYirhuqPhu4vDoCrhuqN74buHKsO14buN4bqz4buBKuG6oV1jKsOhbCrDoWPhuqfhu4Eq4bqhfWMqPzrhur3hur8qw7VbYypCXWMqw5Vj4bq14buBWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKiwoKcOzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy/DoOG6oeG7gVnDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4bqhw6Phu4/hur3DteG7h8OzL+G7gcOjceG7jy86LCYoLz8oJuG6oT8/KTomPyjDtSEuPyksw6omWeG6u8Oz4bqr4buu4buNxq8/PzslKj7DqsO1xq8lw5VixqFu4buB4bqrKuG7geG6q+G7h1vhu4Eqw6Bd4buBYirhu48ww6Aq4buB4bqraWMqw6Bi4buTPirDoeG6s+G7gSrDoOG7nz4qw6Fj4bqn4buBKsOKW8OgYirDleG7jcahbOG7geG6qyolKnFj4bqhw7Vixq8lKSYmJSpiw6Nj4bqrYsO1xq8lLCgpJSov4bu44bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OAPsOzw7Vj4buH4buBJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lw7XDo3LDtS0+w6pj4bqr4buBVirDoMOj4buBw7XDo+G7jVcl4bu4w4Bi4buTPirhu4Ex4bq/KuG6ocaha2Mqw6BiNeG7gSrhu4Hhu5FjKkLhu4Xhu4Eqw4Hhu4VYKsOqxqHhu4Hhuqsqw7Xhu6M+KnB94buHKuG7geG7kWNYKuG6vzLDtSpixqFr4buB4bqrKuG7jT4qw6Dhu58+KsOhY+G6p+G7gSpwfSrhuqPGoW3DoCrDtWJj4bq1w7Uq4bq94bq1KsO1YsOj4buHKsOqw61jKuG6vWPhurXhu4Eqw7Xhu43hu5HDoCrhuqPhu4vDoCrhuqN74buHWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKi47LsOzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy/DoOG6oeG7gVnDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4bqhw6Phu4/hur3DteG7h8OzL+G7gcOjceG7jy86LCYoLz8oJuG6oT8/KTo6JjzDtSw7KCw8w6omWeG6u8Oz4bqr4buu4buNxq8pJjolKj7DqsO1xq8lw5VixqFu4buB4bqrKuG7geG6q+G7h1vhu4Eqw6Bd4buBYirhu48ww6Aq4buB4bqraWMqw6Bi4buTPirDoeG6s+G7gSrDoOG7nz4qw6Fj4bqn4buBKsOKW8OgYirDleG7jcahbOG7geG6qyolKnFj4bqhw7Vixq8lKSYmJSpiw6Nj4bqrYsO1xq8lLjsuJSov4bu44bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OAPsOzw7Vj4buH4buBJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lw7XDo3LDtS0+w6pj4bqr4buBVirDoMOj4buBw7XDo+G7jVcl4bu44bqiNXMqw6p9KuG7geG6q2ljKsOgYuG7kz4q4bq/a2Mq4bqjxqFtw6Aqw7Xhu43hu5Phu4Hhuqsqw7XDtFgq4bq/birDoOG7nz4q4bqj4buD4buBKuG6vWJ7w6BiKuG6ocO0KsOqZcOgYirDtWI+4bq/KsOyw7Q+4buBKsO14budKnB9Yyrhu4Eg4bq/KsO14buNxqFrw6Aq4buBYsah4buB4bqrKuG6oyIqw7Xhu41uKsO1Yn3hu4FiKuG6o2U+KuG6o2Phuqfhur8qw7Viw7QqYuG7kcO1KuG6o2nhu4Hhuqsq4bqjXeG7hyrhuqHDtCrhur1ie8OgYirDtWI4w7Mqw7NixqFq4buB4bqrWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMlKuG7j8O1c8Oqw6PGryXDtcOjcsO1LT7DqmPhuqvhu4FWKsOgw6Phu4HDtcOj4buNVyXhu7jhu7Zj4bq/4bqrKsOgw6o+4buP4buPxq8lY8OAw6Phu4HDtcOj4buNJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lcWPhuqHDtWJWKikmJsOzclcqYsOjY+G6q2LDtVYqLjo6w7NyVyUq4buP4buNw6DGryUvL8Og4bqh4buBWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/huqHDo+G7j+G6vcO14buHw7Mv4buBw6Nx4buPLzosJigvPygm4bqhPz8pOig7KcO1Pzs8ISHDqiZZ4bq7w7Phuqvhu67hu43Grzs6LiUqPsOqw7XGryXDlWLGoW7hu4Hhuqsq4buB4bqr4buHW+G7gSrDoF3hu4FiKuG7jzDDoCrhu4HhuqtpYyrDoGLhu5M+KsOh4bqz4buBKsOg4bufPirDoWPhuqfhu4Eqw4pbw6BiKsOV4buNxqFs4buB4bqrKiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOjolKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4ElKuG7j8O1c8Oqw6PGryXDtcOjcsO1LT7DqmPhuqvhu4FWKsOgw6Phu4HDtcOj4buNVyXhu7jDgeG6s+G7gSrDoFvhu4FiKsOgYuG7kz4qw4Hhu5nDtVgqw4Bp4buB4bqrKnBj4bqz4buBKnAg4buBKmLhu4M+KuG6ocO0KsOqZcOgYirDtTXhur8qw6pj4buBYipC4buF4buBKsOB4buFKi0qw4pbw6BiKsOV4buNxqFs4buB4bqrKsOg4buF4buBKsOg4buDKsOTYuG7lSrhur5hw7RYKuG6osOi4buBKsO1Ymwq4bqi4bubw6Aqw5Vie+G7gWIqw4BdKi0qw5VpKkJj4bq14buBKsOVYn3hu4FiWCrhuqJ9YyrDoGJj4bq14buBKsO1YjDhu4Hhuqsqw7Xhu4044buBKuG6ozfDtCrDoOG7lT4qQl1jKsOyw7Q14buBKuG7gGI14buBKuG6oTXhu4EqUGPhuqXDtSrhu4A+4bq/WeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKi47O8OzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy/DoOG6oeG7gVnDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4bqhw6Phu4/hur3DteG7h8OzL+G7gcOjceG7jy86LCYoLz8oJuG6oT8/KT87LinDtT8hLDwhw6omWeG6u8Oz4bqr4buu4buNxq8sJiwlKj7DqsO1xq8lw5VixqFu4buB4bqrKuG7geG6q+G7h1vhu4Eqw6Bd4buBYirhu48ww6Aq4buB4bqraWMqw6Bi4buTPirDoeG6s+G7gSrDoOG7nz4qw6Fj4bqn4buBKsOKW8OgYirDleG7jcahbOG7geG6qyolKnFj4bqhw7Vixq8lKSYmJSpiw6Nj4bqrYsO1xq8lLjs7JSov4bu44bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OAPsOzw7Vj4buH4buBJeG7uMOV4buN4buH4buB4bqrKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4buB4bqrfXMq4bqjN8O0KlLDtDXhu4Eq4bqqY3vDsyrDlWLEkeG7gVgq4bq/xKljKuG7geG6q31zKsOgaeG7geG6qypwY+G6s+G7gSrhuqPhu4Phu4EqYn3hu4Hhuqsq4buB4bqrfeG7gSrhur1ie8OgYirDtWI4w7Mqw7NixqFq4buB4bqrKnDDoirhuqE14buB4bqrKmLGoWrhu4HhuqtYKsO1YsahbuG7geG6qyrhu4Hhuqvhu4db4buBWCrDoDfDtCrhur/hu4fhu4Hhuqsq4bq/4buLw7Uq4buBIOG6vyrhur9rYyrDocSR4buBYipz4bqz4buBWCo+4buBKsOqfeG7gWJZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu7Zj4bq/4bqrKsOgw6o+4buP4buPxq8lY8OAw6Phu4HDtcOj4buNJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lcWPhuqHDtWJWKikmJsOzclcqYsOjY+G6q2LDtVYqLjs7w7NyVyUq4buP4buNw6DGryUvL8Og4bqh4buBWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/huqHDo+G7j+G6vcO14buHw7Mv4buBw6Nx4buPLzosJigvPygm4bqhPz8pOyE/JsO1Oi4uISjDqiZZ4bq7w7Phuqvhu67hu43Grzw7OiUqPsOqw7XGryXDlWLGoW7hu4Hhuqsq4buB4bqr4buHW+G7gSrDoF3hu4FiKuG7jzDDoCrhu4HhuqtpYyrDoGLhu5M+KsOh4bqz4buBKsOg4bufPirDoWPhuqfhu4Eqw4pbw6BiKsOV4buNxqFs4buB4bqrKiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOzslKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4ElKuG7j8O1c8Oqw6PGryXDtcOjcsO1LT7DqmPhuqvhu4FWKsOgw6Phu4HDtcOj4buNVyXhu7jhurxiw7Rp4buBKnBj4bqz4buBKsO14buN4buH4buB4bqrKsOgaeG7geG6qypwY+G6s+G7gSrhuqPGoW3DoCrDteG7jT7hu4Hhuqsqw7Xhu41kKuG7jeG7o8OgKuG7jW8q4buPMMOgKuG6v33DtCrDoOG7lT4qw6B7w6Aqw6rhu4dbYypi4buHPlnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqw6DDqj7hu4/hu4/GryVjw4DDo+G7gcO1w6Phu40lKuG7j8O1c8Oqw6PGryVxY+G6ocO1YlYqKSYmw7NyVypiw6Nj4bqrYsO1ViouISzDs3JXJSrhu4/hu43DoMavJS8vw6DhuqHhu4FZw6E+4buHw7ViPuG7gWJi4buHPllw4buBL+G6ocOj4buP4bq9w7Xhu4fDsy/hu4HDo3Hhu48vOiwmKC8/KCbhuqE/Pyk7Oywpw7UhOikoOsOqJlnhurvDs+G6q+G7ruG7jcavKCYmJSo+w6rDtcavJcOVYsahbuG7geG6qyrhu4Hhuqvhu4db4buBKsOgXeG7gWIq4buPMMOgKuG7geG6q2ljKsOgYuG7kz4qw6HhurPhu4Eqw6Dhu58+KsOhY+G6p+G7gSrDilvDoGIqw5Xhu43GoWzhu4HhuqsqJSpxY+G6ocO1YsavJSkmJiUqYsOjY+G6q2LDtcavJS4hLCUqL+G7uOG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgD7Ds8O1Y+G7h+G7gSUq4buPw7Vzw6rDo8avJcO1w6Nyw7UtPsOqY+G6q+G7gVYqw6DDo+G7gcO1w6Phu41XJeG7uOG7gGJjw6LDtCrhuqHDtCrhur1ie8OgYirhuqHDtCpyw7Q14buBWCrhu4Hhuqsw4bq/KsOgXeG7gWIqcH0qw6Bi4buZw7MqXeG7gWIqw6rGocO0KuG6q2Phu6Eq4buBYuG7oeG7geG6qyrhur1i4buHXeG7gWIq4bq9YjDDoCrhuqM3w7Qq4buBIOG6vyrhur9rY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOz4bunw7TDtWLhu4fhu40lKuG7j8O1c8Oqw6PGryXDtcOjcsO1LT7DqmPhuqvhu4FWKuG7jWPhuqtiw7VXJeG7uOG6vmPhu4FiKkJjw6Lhu4Hhu7Yvw7Phu7g=

Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]