(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngôi nhà cũ với khoảnh vườn ở quê, là nơi chỉ mình ngoại tôi sinh sống. Tuổi ngoài chín mươi, ngoại sống bằng kỷ niệm nhiều hơn là thực tại. Ngoại hay kể tôi nghe chuyện ngày xưa, những câu chuyện bằng tuổi tôi và những chuyện cũ hơn cả tuổi của ngoại.
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOMYcOhOSEu4bu44buKw4FA4bqxMS7hu7hNLkAyTS7hu7ghxqAjTcOhfSNIw4wvYcOhOSEu4bu44buKw4wvQE/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN+G7l+G7quG7mMavTOG7inThu7h9I00uQOG7lk3FqOG6r03huqcyI006QCHhu5ouQE3huqfhurEzLk01TTjDoFdGTTvhu5ZNLjEjTcWoQCpNLCQuQE0u4bu4IcagI03DoX0jTWEjLkBNYVsu4bu4R03DgcOgICNNLuG7uCHhu5YjTcWoQD0uTSzhurExI0ZNLuG7uCHGoCNNYVsu4bu4TeG7puG7oC7hu7hNOsSRTS4jw50sTS5AI1nDoE1AMS5NO+G7lk3DoUDhurXFqE3DocagI0dNdOG7uCHGoCNNQOG7mOG6q0064buyTcOhfSNNLuG7uEDhu6pNxahAw6DhuqvDnS5NLuG7uOG7luG6q03huqnhurHhu5hGTS5A4bqlLuG7uE3FqFPDoE3FqEDDoOG6q8OdLk3hu6bhu6Au4bu4TcOhw6AgI03DoX0jTeG6p+G7lk0uQOG6pS7hu7hNxahAw6DhuqvDnS5Nxajhuq9NQDEuTcWo4buaTcOhw6AgI03FqMSD4buYTS7hu7ghxqAjR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMxq/DoUDDoCzhu6ZNI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5Dhu5DDkjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JNw5ROTjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTw5JPTi/Dk0/Dlcavw5VO4buSw5PDlOG7jOG7jMOhw5Thu4zDk+G7kDvDky0u4bu4w6Dhuqvhu6ouRz834bu4TE3hu5g7w6HhurpMw4FA4bqxMS7hu7hNLkAyTS7hu7ghxqAjTcOhfSNITE3huq0jxq/DoUDhurpM4buQ4buQw5JMTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TMOUTk5MTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7iuKAnHFAIeG7mi5ATWFTLk3DoTnhurEyxahNLkDhu5bigJ1GTcOhOeG7mC5ATWExLk3Gr1XDoE3FqMSD4buYTUAhxqBNYSZNw4E5VS5NdOG7uMOg4bqrVy5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKbH0jTcav4buwN00sKS5N4buoWEZNLkDhuqUu4bu4TcWoQCNYxahN4buUIU3huqfhu5ojTeG7qOG7nE1hMy5GTS5Aw6BbLE0s4buWw6BNw6FAMyNN4bu4I+G7mC5HTeG7t8OgVS5N4buUIU0sMiNNLuG7uCHGoCNN4buo4bqxNMWoTcWoIS5NxahA4buUw6BNLMOg4buYTeG7piNYw6BNLkAjWcOgRk0uQOG6sS7hu7hNLuG7uCHGoCNNLFDFqE06QH0u4bu4TTjDoOG7qi5HTXThu7ghxqAjTcOhQD3FqEBNQCHhu5YjTS4jw50sTeG6p+G7lk3hu7gkLk3hu7gj4bqlTS5A4bqlLuG7uE3DoUDhurdNxajhuq9NOmVN4bqn4buWTeG6qeG7qixNxahA4bqhLuG7uE0uQOG6sU0uQOG6pS7hu7hNLCguTeG7qF1N4bqnfU3hu7gj4buUR0104bu4IcagI03hu6bhu5ohRk3hu6goTTvhu5ZNLkDhuqUu4bu4TTrEkU3huqfDmsOhTSzhu5ZNfS7hu7hNxahA4buYTeG7qOG7sk07xqAjRk0u4buWIU074buWTeG7puG7lMOhTeG7qCbhu5hN4buo4bucTTnGoC5NLOG7qi5GTeG6qSEhLuG7uE0uXSNN4bum4buULE3Gr+G7luG6q03FqCI3TS5A4bqlLuG7uE3hu6ZdTUAoLuG7uEZNxajhu5QjTcWoQHsu4bu4TcOhOeG7qkZNxajhu5QjTcWoQMagLk3hu6bhu5TDoUZNOV0jTcWo4buaTcWoQCNYxahNLFMsTTvhu5YsTeG7puG7oC7hu7hN4bu4ME0sPcOhTcWoQD0uQE3DoeG7mOG6q019LuG7uE0u4bu4IcagI03FqEBYTcOh4buUxajigKZNw4FUw6FNxajhu5pN4bqn4bukLk0u4bu44buW4bqrTS7hu7jhu5bhuqtN4bumVy5NLuG7uCHGoCNHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKc+G7lCNNw6EoxahNLuG7uCHGoCNN4bumxqDFqE03QDFNLuG7uOG7luG6q03FqOG7li7hu7hNw6FA4bqx4buYTUAxLkdNdEDhuqUu4bu4TcWoU8OgTcWoQMOg4bqrw50uTS7hu7ghxqAjTTrhu7JNw6F9I00u4bu4QOG7qk3FqOG6ry7hu7hNOkB9LuG7uE3FqCkuTTnhu5YuQE05PMOhTS7huqXhu5hGTcWoQMOg4bqrw50uTeG7qCNNxq9TLk3FqH0u4bu4TUA+4buYTcOhw6DhuqtYLk07xqAjTTvhu6QuTeG6p+G7liFNxahAw6DhuqvDnS5Nxah9LuG7uE3hu6gj4buyLE01TUA0N03DoeG7lMWoTeG6qeG7nEZNxahAw6DhuqvDnS5Nxq8kTeG6ocOhTTvGoCNNO+G7pC5N4bqnMiNNxahAw6DhuqvDnS5N4bum4buUxahNxajhu5pGTcWoQMOg4bqrw50uTX0u4bu4TS7hu7ghxqAjTTvhu5YsTeG7qCIjTTvhu6QuTeG6p+G7liFNxahAw6DhuqvDnS5Nxajhu5pNO+G7li7hu7hNxahAxqDhuqtNw6E5Wy5NLOG7lOG6q03hu6bhu5jhuqtNc2VNLuG7sCxN4bumISzigKZNdEDhuqUu4bu4TcWoU8OgTcWoQMOg4bqrw50uTcWo4bq3TeG6p8Oa4bqrTSzhu5ZNLuG7uOG7ni5NO8agI0ZNOkB9LuG7uE3hu6hVw6BNOkB9LuG7uE3FqMOgWyNN4bqn4buWTTjDoOG7nC7hu7hNLuG7uOG7nsOhTS7hu7hAKk3hu7gj4bql4buYTcWoQOG6sy7hu7hNLuG7uOG7luG6q00sIsOhTS5AI1nDoE1AMS5GTTtTw6BNQDEuR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inThu7ghxqAjTeG6p+G7pC5NLuG7uF0jTcOhOeG6sTLFqE1AI1cuTS5A4buWRk3FqChNO1ZNxahAUS7hu7hN4buYI03hu6YjWMOhTeG6p+G7lk0u4bu44buY4bqrTcWo4buaTS7hu7ghxqAjTcWo4bqvLuG7uE06QH0u4bu4TS5AMk0uICNNw6HhurNNLuG7uOG7luG6q019LuG7uE3huqdZTeG6pzIjTcOhI1cuTcOhIE3hu6jhu5xN4buo4buyTTvGoCNNLuG7uCHGoCNNLCLDoU0sJC5ATeG6pzIjTWHhurVNxah9TeG7qDEuR01s4bucTeG7puG7mCFNO1UuTS7hurEyxahNLOG7nsOhTS7hu7ghxqAjTcWo4bq3TTvhu6IuTcav4buWI01A4bugLuG7uE3hu6hXLEZNLuG7uOG7mOG6q03FqOG7mk3DoTkhLuG7uE3hu6bhuqXhu5hN4buiLk3DoX0jTcWo4bqvLuG7uE3FqOG7mixN4buo4bqxNMWoTS4wI03hu6bDoF0uTcWoxIPhu5hNLuG7uCHGoCNNLjEjTTpAIeG7sE0s4buew6FHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKaihNO1UuRk1h4bq3xahNOkAh4buuTS7hu7ghxqAjTeG6q1jDoE3huqfhu5ZNWyxN4buoWC5Nxajhu5pNw6FA4buULuG7uEZNLuG7uCHGoCNNxahAKk0u4bugLEZNOkB9LuG7uE3DoeG6tU1hIy5ATUAhxqDDoU3hu6jhurE0xahHTXRA4bqlLuG7uE0uWDdNxq/hu5hNLkDhu6IuTS5A4buqIU06QH1N4buo4buww6FNxajhuqMu4bu4TeG7qFssTeG7qF0jTSxdI03DoTlXLk3hu6bhu5YuTcOh4buY4bqrTcWo4bq3TS5ANMOhTS5AxqDDoU3Gr1UuR010QCNZw6BNO+G6ocWoTcOhfSNNLuG7uEAmTcavxqAjRk3FqChNO1ZNfS7hu7hN4bqnWU3hu6jhu7JN4buoKC5NLuG7uCHGoCNHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4bu5XSNNxahA4bqhLuG7uE3DoX0jTeG6p1lNw6FA4buiLE0u4bu4IcagI00uQCNZw6BNQDEuRk03QFMuTcWofS7hu7hNLDwjTS7hu7jhurEzI03DoTkhLuG7uE3hu7gj4buYTeG7qCQuQE3hu6ZVw6BN4bumxqAuTcWo4bqjLuG7uE0u4bu4IcagI0dNw4FAVOG6q03FqCEuTcWoQOG7lMOgTeG7qH0u4bu4TeG7qMSDTS7hu7ghxqAjTeG6p8OgI0074bueLEZNLkDhurFNLuG7uMOgXS5NLuG7oi7hu7hNO+G6sTQu4bu4TeG6p31Nw6HDmi5GTS7hu7ghxqAjTTpAIeG7rk07xqAjRk3hu6IuTeG7qOG6sTTFqEZNLigjTcWoQMOg4bqrw50uTeG7qOG6sTTFqEdHR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7imvhu6TDoE3hu6YjWMOhTeG7qDMjTS7hu7jhurEzI03FqChNYSMuQEZNO+G7nCFGTeG7psOdLkBGTcOhw6JHR0dNLkDhurEu4bu4TcOhfSNNOkB9LuG7uE3DoUDhu7JN4bqnWU3hu6ZXLk0u4bu4IcagI03DoUDhurEzLuG7uE3huqnDoOG6q1cuTeG7qOG6sTTFqEdNczAjTTtVLk3huqdZTcOhQOG7oixNLuG7uCHGoCNNxahAW8WoTTvhu5TDoU05XSNNO8agI007Vy5N4buo4bqxMy7hu7hNLOG6scOgTWEjLkBNLjEjTTdAW03DoUAlRk074buWTeG7plThuqtNLkAjV8OgTTtVLk3DoX0jTeG7uOG7ni7hu7hNxq9Uw6BN4buoI00uQOG6pS7hu7hN4bu4IzzDoU0u4bqxMsWoTSzhu57DoU3huqckTcOhQOG6sTEu4bu4R8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7iuG7lSMzTeG7qFPhuqtGTcWo4buiLk0uQOG7lk3FqOG6r03huqfhu6QuTcWoKS5GTeG7pigu4bu4TS7hu7ghxqAjTcWo4bqvLuG7uE3hu6jhu5xNxahAJCxN4bqn4buWIU3hu6YoLuG7uE3FqEAjWcOgTcOhQOG7oixNw6FAUSxHTXIpLuG7uE3DoX0jTS7hu5ghTS7hu5ghRk3DoUDhurExLuG7uE0uQDJNLuG7uCHGoCNN4bqnfU3FqOG6oy7hu7hIw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3w6nDoMOhQCE5TOG7iuG7l+G7lk3hu5fhu5ojw4wvN+G7ig==

Hà Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]