(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trong hoạt động chuỗi “Tháng Thanh niên năm 2023”, thời gian gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ngọc Lặc đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tích cực triển khai kế hoạch cao điểm tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buV4buUw5NS4bqyw53hu5hTUuG7kuG7t+G6suG7uOG7luG7iOG7mOG6suG7iDvhu4jhurLhu5gm4buuUuG7kuG6ssSow4xS4bu34bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6slLhu5ImVuG7lOG6ssSoRlLhurLhu4jDieG7lOG6skrhu4bhu7jhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurIhUkvhu5TEqOG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqiZ+G7gFHhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7iOG7mEDhu7Dhu5ThurLigJzhu5Xhu5hFUuG7kuG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6slLhu5TDk1LhurJSw4pR4bqy4bqk4bq04bqk4bqm4oCd4bu34bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuG6suG7kuG7lMSQUuG6suG7skDEkOG7t+G6ssSDxJBS4bqy4buV4buYJlZS4buS4bqyISThurLDqUA84buOUuG6skpTw4lS4bqyZ+G7ksOa4buI4bqy4buF4buG4buI4bqySuG6vOG6suG7iOG7mOG7nOG6skrhurhT4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7rOG6suG7tljhurJKU8OJUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4bu4U8OJUuG6suG7mEA84buOUuG6skrhurzhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLhu4g74buI4bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu6DDkuG6suG7mFPhurjhu4jhu5jhurLhu4jEkFPhurJK4buUw5VR4bqy4bu4QDzDk1LhurLhu7hAPOG7jFLhu7fhurLhu5gm4buuUuG7kuG6ssSow4xS4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6suG7iMOJ4buU4bqySuG7huG7uOG7t+G6suG7oOG7luG7iOG7mOG6suG7mFPhurjhu7jhurLhu7jDieG7lOG6suG7oOG7mFPhurpS4bqySuG7mlLhu5jhurLEqMSQUuG7mOG6skrhu5Thu45S4bqy4bu4LOG7t+G6suG7tizhurLEqCRS4buS4bqyP1Lhu5LhurLEqCRS4buS4bqydWdL4bq54bqx4bqyIcOJ4bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7mOG7lOG7jlLhurLhu4hF4buI4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurIhJOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4bu4QDzDklLhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu5hAPOG7jlLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqo4bqs4bqqw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6psOC4bqoL8OCQuG6rMSo4bqmw4LhuqbhuqhD4bq04bqk4bu4RMOC4bq04bqo4bqmUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqhE4bqm4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24buV4buUw5NS4bqyw53hu5hTUuG7kuG7t+G6suG7uOG7luG7iOG7mOG6suG7iDvhu4jhurLhu5gm4buuUuG7kuG6ssSow4xS4bu34bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6slLhu5ImVuG7lOG6ssSoRlLhurLhu4jDieG7lOG6skrhu4bhu7jhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurIhUkvhu5TEqOG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqo4bqs4bqq4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLDqUA84buOUuG6skpTw4lS4bqyZ+G7ksOa4buI4bqy4buF4buG4buI4bqyw53hu5jFqOG7lOG6suG7mFfDneG6siHhu67hu5ThurLhu4jhu6ZS4buS4bqyxJBS4bqy4buYQDzhu45S4bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6suG7iMOJ4buU4bqySuG7huG7uOG6sj9S4buS4bqyxKgkUuG7kuG6skrhu5pS4buY4bqyxKjEkFLhu5jhurJK4buU4buOUuG6suG7uCzhurLhu4jhu5hT4bqy4buI4bumUuG7kuG6ssSoRlLhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4buYS1PhurJKVOG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu4jhu6zhurLhu7ZY4bqySlPDiVLhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLhu4g74buI4bqy4bu4QDzDk1LhurLhu7jhu7RAPOG7jFLhurLhu6DDkuG7uOG6suG7mFfDneG6suG7mCbhu65S4buS4bqyxKjDjFLhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7uOG7tMOTUuG6suG7iEXhu4jhurLhu6DDk1Lhu5jhurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bqy4bu44buUUuG6suG7iCXEkOG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurJKU8OJUuG7t+G6slLhu5gm4buz4bqy4bqvReG7iOG6suG7ikDhu6rhu5ThurLhu7bhu5RS4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG6suG7iOG7mOG7lOG6skpTw4lS4bu34bqy4bu4QDzDk1LhurLhu7jhu7RAPOG7jFLhurLhu7jhu7TDk1LhurLhu4hF4buI4bqy4bu44bu0xJBS4buS4bqyUeG6uFLhu5LhurIp4bq84bqy4buY4buo4buU4bu34bqy4buUUuG7kFPhu5Lhu7TEkMOd4buY4buU4buI4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLEqMOMUuG6suG7iOG7mOG7lOG6suG7uOG7lMOS4bu44bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7iMOJ4buU4bqySuG7huG7uOG7ueG6suG6t8avUuG7kuG6suG7uOG7mFbhu5Thu7fhurLDneG7mMWo4buU4bqy4buYV8Od4bqyIeG7ruG7lOG6suG6r+G7plLhu5LhurLEkFLhurLhu5hAPOG7jlLhurJn4buSw5rhu4jhurLhu4Xhu4bhu4jhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bugw5LhurLhu5hT4bq44buI4buY4bu34bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu7hAPMOTUuG6suG7uEA84buMUuG7t+G6suG7mCbhu65S4buS4bqyxKjDjFLhurJS4buSJlbhu5ThurLEqEZS4bqy4buIw4nhu5ThurJK4buG4bu44bu34bqy4bug4buW4buI4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG6suG7uMOJ4buU4bqy4bug4buYU+G6ulLhurJK4buaUuG7mOG6ssSoxJBS4buY4bqySuG7lOG7jlLhurLhu7gs4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4buYQDzhu45S4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurLEqOG7uOG7mEBR4buK4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqjhuqzhurTDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqmw4Lhuqgvw4JC4bqsxKjhuqbDguG6puG6qELhuqRD4bu44bqk4bqm4bqow4JEUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqThuqjhurThurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhu5Xhu5TDk1LhurLDneG7mFNS4buS4bu34bqy4bu44buW4buI4buY4bqy4buIO+G7iOG6suG7mCbhu65S4buS4bqyxKjDjFLhu7fhurLhu5jhu7DhurLhu7jhu7RX4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6suG7iMOJ4buU4bqySuG7huG7uOG6sj9S4buS4bqyxKgkUuG7kuG6siFSS+G7lMSo4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqjhuqzhurThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6qOG6pOG6qsOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqbDguG6qC/DgkLhuqzEqOG6psOC4bqm4bqoQuG6pMOC4bu4ROG6tMOC4bqk4bqqUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqZC4bqo4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24buV4buUw5NS4bqyw53hu5hTUuG7kuG7t+G6suG7uOG7luG7iOG7mOG6suG7iDvhu4jhurLhu5gm4buuUuG7kuG6ssSow4xS4bu34bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6slLhu5ImVuG7lOG6ssSoRlLhurLhu4jDieG7lOG6skrhu4bhu7jhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurIhUkvhu5TEqOG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqo4bqk4bqq4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLhurdTw4lS4bqyIeG7lMOTUuG6suG7uOG7mMSQUuG7mOG6slLhu5TDk1LhurLhu5hAPOG7jlLhurJn4buSw5rhu4jhurLhu4Xhu4bhu4jhurLhu5jhu7DhurLhu7jhu7RX4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6suG7iMOJ4buU4bqySuG7huG7uOG6sj9S4buS4bqyxKgkUuG7kuG6skrhu5pS4buY4bqyxKjEkFLhu5jhurJK4buU4buOUuG6suG7uCzhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7nkDhu7bhu7jhu5Thu5A84bu14bq24bqi4bq34bq84bqy4buIVOG6ssOC4bq04bq0d+G6suG7iOG7rOG6suG7tljhurJKU8OJUuG7t+G6siHhu67hu5ThurLhuqzhuqrhurJK4buo4buU4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bu44buYxJBS4buY4bqyUuG7lMOTUuG6silAUuG7kuG6suG7oOG7luG7iOG7mOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLEqMOMUuG7t+G6suG7mOG7sOG6suG7uOG7tFfhurLhu4jDieG7lOG6skrhu4bhu7jhurLhu4jhu5hT4bqy4bu44bu0w5NS4bqyw4Lhuqjhu7nhurThurThurThurJQJlfhu7jhurJS4buSJlbhu5ThurLhu4jhu5gmxJDhurLhu4hU4bqy4bu4w4nhu5ThurLhu6Dhu5hT4bq6UuG6skrhu5pS4buY4bqyxKjEkFLhu5jhurJK4buU4buOUuG6suG7uCzhu7fhurLhu4jhu5gmxJDhurLhu6Dhu5bhu4jhu5jhurLhu5hT4bq44bu44bqySuG7mlLhu5jhurLEqMSQUuG7mOG6skrhu5Thu45S4bqy4bu4LOG6slE/4buI4bqySuG7qOG6ssOC4bu34bqyUT/hu4jhurJK4buo4bqy4bqk4bqyIeG7ruG7lOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bu44buYP+G7iOG7t+G6suG7uOG6uOG7lOG6suG7iEXhu4jhurLhu5jhu6jhu5ThurJS4buS4buY4bua4bu34bqyUuG7rOG7lOG6suG7uEnDneG6suG7uOG7tEBS4buS4bqySuG7plLhu5LhurJS4buSJlbhu5ThurIhw4nhurJKw5JS4bqy4bu44bu0O+G7iOG6suG7uOG7lMOSw53hurJKxajhu5ThurIh4buu4buU4bqy4buIReG7iOG6suG7mOG7qOG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w50iQOG7uOG7mFPhu7ThurbhuqLhuqDhu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouG7g+G7mOG6vuG7iOG6suG6r+G7plLhu5LhuqAv4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhuqAvw53huqI=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]