(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng khá lâu rồi tôi mới có dịp trở lại xã đảo Ngư Lộc (Hậu Lộc), dải đất biển với nửa cây số vuông nhưng dân số lên tới hơn 18 nghìn nhân khẩu. Đây là địa phương đã phải vượt qua biết bao tang thương, mất mát sau những cơn bão kinh hoàng, đặc biệt là cơn bão năm 1996. Xã có cả biệt danh về “làng góa bụa” với những người phụ nữ vẫn chiều chiều buông ánh mắt xa xăm, vọng phu chờ chồng!... Song, đó là quá vãng u buồn. Điều người dân quan tâm nhất hiện nay là số phận những con tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/ NĐ-CP.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bui4buBxJHhu4vDqjzhu6Phur/hu5k84bqlNeG7gTzDonIzPOG6teG7geG6ueG7izwlJSU6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpO8OCc+G7i8OqPGnhur80PMOtw6Phu5884bubw7Phu4E84bujbuG7gTzDrMO04buBPMOixKk84bql4buF4buXPOG7o+G7m+G7mTzDrTbhu4E84bupODzhuqc34buJPOG7isOqdDzDjcOyw6I8JuG6vuG6seG7nzzDjcOyw6I/JDzhuqU34buBPOG6p8SD4bujPOG6teG7geG6ueG7izzFqcO04buBPOG7i+G7pTM8w6LDo+G7qzzhu51vPMWp4bufbuG7i8OqPOG7i+G6v3Thu4vDqjzhuqXDo+G7izzhu51vPMOtZOG7izzhu6PDtOG7gTzhur/DteG7izx7MTzhu4vDquG6v+G7g+G7izzhu4vhur/Do+G7izxp4bq/4bq34bufJTzhuqbDo+G7qzzDrTU84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzhuqc4POG7l+G6vzfhu4E8xal04buT4bujPMah4bufMzzhurXhu4HEkeG7ozzhurUz4buJPOG7ozPhu4vDqjzhu6Phur90w7Xhu4vDqiQ8w6zEg+G7ozzDrDThu6M84budM+G7nzzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDosO14buLPOG6tTjhu4k8aeG7geG7i+G6vzzhur/hu4k14buLw6okPOG6p8Ogw6I84bq14buBw6nhu6M8w601PMOiw7Xhu4s84bq1OOG7iTzhu4s5w6w8ezIyICU84buoODzDosSpPMOiNzzhurXhu4HDqeG7ozzhuqUz4buL4bq/PMWpZTzigJzDrTXhu4vDqjzDqsSpMzzhurVxM+KAnTzFqcO04buBPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7i8OqdOG7keG7gTzhu5fhur9xPOG7i+G7pzzFqeG6s+G7izzDouG6v+G7gWXhu588w6Lhur/hu4Fl4bufPOG6teG7n27hu4vDqjw04buL4bq/PMOsYeG7ozzhu6kzPOG7qTnDrCQ8xalr4buLw6o84buX4bq/4bufPMOi4bq/4buRPMOi4bq/w7Phu4vDqiolJSU84buc4buJ4buLw6okPOG6p8SpPMOtNTzGoeG7nzQ8xak44buLw6o84bufPOG6teG7n8Oz4buLJTzhuqbhu4Fl4bufPOG7i8OqdOG7keG7gTzhuqXDo+G7izzGoeG7nzPhu4s84bujw6PDrDzhu4vhur/Eg+G7ozzhur/hu4HDqeG7izzhu4sz4burPMOtNTzhu51vPOG7l+G6v+G6seG7izzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDouG7ieG7izzhu6M14bufPOG6p8Sp4buLw6o8w6zDtOG7gTzhu6Phur/huq3hu4k84buKw6rhur/hu4U84bqn4buF4buL4bq/PCAwL30+e10vPOG7iuG6pi3DguG7liU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG6peG7o+G6v+G7n8Os4bq1POG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwwMT7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdfX3hu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfX1bey97MDDhuqUiPjFdXX0g4bujMl1bW33DrT4laOG7l8OqQOG7m8OdWzJ7KTwzw63hu6PDnSnhu6Lhu4HEkeG7i8OqPOG7o+G6v+G7mTzhuqU14buBPMOicjM84bq14buB4bq54buLPCUlJSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkwMT4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pXX19KTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO+G7iuG7j+G7gTzhurXhu5/Ds+G7izzDrDPhu4vDqjzhu6Nk4buLPOG7ozXhu588IDAlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqO+G6tGw84buLw6rhur9lPMWp4buDPOG7ozXhu588IDAlJSU6L+G7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G6tOG7g+G7i+G6vzzDrOG7geG7i+G6vzzhu6Phu5tk4buLPOG6pTfhu4E84bqnZDzhurXhu4Hhurnhu4s84buKw6p0PMONw7LDoiQ84buj4bubdMO0w6I8w6xh4bujPOG7o27hu4E8xanhurPhu4s8w601POG6v+G7g+G7i+G6vzw34buL4bq/PMWpZTzFqXDhu4vDqjzhuqfEg+G7ozzhurXhu4Hhurnhu4s8xqHhu5/huq3hu4s84buj4bq/4bufw7LDojzhu4s5w6w84buLNeG7iSU84bqmNeG7izzhurU1PMWpNTzhu6Phu5tiPOG7i+G6v2wkPOG7l+G6v+G6r+G7izzhu4vhur/hu4Fl4bufJTzhuqbDo+G7nzzhuqfEqSQ84bujb+G7lzwiLTA8w6Lhur/hu4U84bqtw6w84buX4bq/cTzhu4vhu6c84bujccOsPOG7o+G7ocOsPOG6tWThu4s8w6zDtDzhu6Nuw6wkPMOsw7Q8w6I0JSUlPOG7isOq4buJNuG7gTzhuqdkJDzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDouG7ieG7izzhu6M14bufPOG7i8Ohw6w8w60zPMOt4buBw6nhu6MkPMOi4bq/w6Hhu4vDqjzDouG6v+G6qeG7iTzhu4vhur8z4bufPMOsYcOiPMOiNuG7iyU84buK4bq/4bun4buLw6o8w6Lhu4nhu4s84bujNeG7nzzDrcOj4bufPOG7i8OqNeG7qzxp4bq/buG7i8OqPOG6p3Thu5PDojzFqXTDteG7izxp4bq/w7Xhu4EkPOG6tTTDrDzhurXhu4Hhurnhu4slPOG6pOG7iTzDquG7gTQ84bupOeG7i8OqPOG6peG6r+G7nzzDojPhu4kkPOG6teG7geG6ueG7izzhuqfDsuG7i8OqJDzhu4vDqnQ84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7nTfhu4s8w6104buT4buLw6o8aeG6vzPhu4s84bq/4buBxJHDrCQ8aeG6v+G7gcSR4buLPMOi4bq/4buJPMWp4buBw6nDojzhurXhu59u4buLw6o84buL4bqt4buJPOG7o+G7m+G7mTzhu6Phur814buL4bq/PMOsw7Lhu6M84bq1NeG7gTzhu6Phu4k04buLPGnhur/EqSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDguG6v3I84bujNeG7nzzhuqfEqeG7i8OqPMOsw7Thu4E84buj4bq/4bqt4buJPOG7isOq4bq/4buFPOG6p+G7heG7i+G6vzwgMC99PntdL+G7iuG6pi3DguG7liQ8buG7i8OqPOG7om7hu4s84bqmdcOiPHjhu4vhur88xanDtOG7gTzhu4t0w7TDojzhuqUzPOG7nTbDrDzhuqfhuq3hu4s8xak1PMOsw7Lhu6M84bqnbuG7gTzDrGHhu6M84burxJHhu588w6xlw6w84buL4bq/4buD4buLPMWpZTzhu5fhur/hu4czPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOi4buJ4buLPOG7ozXhu58kPGnhur8z4buJPGnhur804bujIzzigJzhur7DteG7izx9Pjzhu4s5w6w84buj4bq/4bqt4buJPOG7i8Oq4bq/ZSQ84bq1NMOsPOG6teG7geG6ueG7iyQ8w6Lhur90MzzhurUz4buJPMOq4buB4buRPOG7o27hu4E84buLw6rhur9nPOG7o8O04buBPMWp4buBw6nDojzhu5fhur834buBPOG6tWw84buLw6rhur9lPOG7o+G7g8OsPOG6p8SR4buLPMOsw7Lhu6M8w6Ju4buLw6o8xanhu4HDqcOiPMOsw7Thu4ElPMOM4buD4buL4bq/POG7i+G6v3Q8w6Lhu4nhu4s8w6I0JDzDouG7ieG7izzhu6Nuw6w84buZPOG6teG7geG6ueG7izzGoeG7n+G6reG7izzFqcO04buBPMWpcOG7i8OqPMWp4bqz4burJDzDquG7geG7kTzhu5fhur834buBPOG6tWw84buLw6rhur9lPMOtZOG7izzDojbhu4s84bqtPOG7m8Oh4buLw6o84budYzzDouG6v8SR4bujPMOsauG7i+KAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvFqG/hu4s8w601PMOsw7Lhu6M84buLw6p0POG6pcOj4buLPMOq4buBbOG7gSQ84bqlNuG7izzhuqU14burPGnhu4Hhu4vhur884buLw6rhur/hu4HDqcOsJDzhu4vDquG7n8Oz4buLPOG7o+G6v+G7nzzhu4vhur/hurHhu5c84bujw7o84bqnNOG7i+G6vzzhurVh4bujPMOq4buB4buh4buXPG7hu4vDqjzDouG6vznDrDzhu4vhu59u4buBPMOiNzzDquG7gTM84bqn4buD4buL4bq/PCI84buL4bq/w6Phu4s8aeG6v+G6t+G7nyU84buK4bq/w7Q8xallPOG7o+G6v+G7keG7gTxp4butPOG6v+G7iTXhu4vDqjxp4buBw6wkPG7hu4vDqjzhuqZ1w6I8eOG7i+G6vzzhu5s24buLw6o84bub4buVIzzigJzhurTEg+G7qzzDquG7geG7kTzDouG7ieG7izzhu6M14bufPMOicjM84bujbuG7gTzDom7hu4vDqjzhu53hu5/Eg+G7ozxbfT7DgsWoJDzDrOG7j+G7gTzDouG6v+G7n+G7q8SR4buLPOG6p+G7gTxp4bq/w7Xhu4E8aeG6qeG7iTzhuqU14buBPDAtez484buLw6o14burJDzDouG6v+G7gTzhu5fhur/hu4c8w6Lhur9mPGnhur/hu4k34buLw6o84buj4bubZOG7izzhuqV0w7Thu4E8ID484buj4bub4buBw6nhu5884bqnw7Phu4vDqiQ84buL4bq/dOG7i8OqPGnhur/hu4E8w6LhurHhu5c84bq1xJHhu4s84buj4bub4buZPMWpZTzhu6Phur/hu4M8w63hu5Hhu4EkPMOtOOG7gTzDrWThu4s84bqnxJHhu4s8w6I3POG7o+G7mznDrDzhu6Phu5vhu4HDqeG7nyU84buK4bq/4bun4buLw6o8w6Lhur/hu5/hu6vEkeG7izzhurXhu4Hhurnhu4s8OcOsPGHhu5c8w6I0JDzhu6Nuw6w8aeG6v27hu4vDqjzDouG6v2Y8w6rhu4Hhu6Hhu5c8w6rhu4EzPOG6p+G7g+G7i+G6vyQ8w6w1PMWpw7Thu4E8w6I0w6I84bq1NuG7izzhu6M14bufPMOic+G7i8OqPMOixKk8w6zDsuG7ozzDouG7n8Oyw6I84budb+G7i8OqPOG7neG7n+G7i8OqPOG7o+G7ocOiJDzDqmHhu4s84bq1xKk8xanDtOG7gTzDrOG7g+G7i+G6vzzhur/DteG7i+KAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDgmrhu4s84bq1w6Phu6s8w6rhu4Hhu5EkPMOq4buBa+G7i8OqPG7hu4vDqjzDouG6v3Dhu4vDqjzhu6nhu59v4buLw6okPDThu4vhur88w6xh4bujPOG6p3Thu5PDrDzhurXhu5/Ds+G7iyQ84bq/w7Xhu4E84buj4bq/4buZPOG7l+G6vzc84bubMzzhu53DuTzDrMOp4bujPMOsbOG7gTxp4bq/4buBPOG7o+G7m+G7mTzFqWU84buj4bq/w7nDojzhu6M24buBPOG6pzPhu5884bq14bufw7Phu4slPE7hu4vDqjzhu4vDquG6v+G6q+G7izzhu4vDqjXhu4k8aeG6v+G7gTxp4bq5PMOi4bq/4buJPMOi4bq/4buh4buLw6o84bujbuG7gTzhu4vDquG6v+G6rTzFqWU84bq/NeG7i+G6vzzhu6Phu5vhu4Phu4vhur884bqnNOG7i8OqPMah4bufZOG7izzhu4vhur/Eg+G7ozzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzDouG7n8Oyw6I84bqn4buR4buBPMOs4buD4buL4bq/JTzhu4o5w6w8fT57MCQ8buG7i8OqPMOtNTzDrMOy4bujPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7nW884buH4bujPMOi4bq/cjzhu6M14bufPOG7ozbhu4E84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzhuqd04buTw6I84bup4bqp4bujPOG6peG7n+G7q8Op4bujPOG6p3I84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84buj4bq/M8OsPMOq4buBMzzhuqfEqeG7i8OqPMOsw7Thu4E84buj4bq/4bqt4buJPOG7isOq4bq/4buFPOG6p+G7heG7i+G6vzwgMCU84bqm4bq5POG7neG7mTzhur/hu6fhu588w6Lhu4nhu4s84bujNeG7nzzhu6Phu5vhu4U8w6rhu4E0POG6v8O14buLPHtbPOG7o3Y84bqnw7Phu4vDqjzhu6PDujzhuqXDuTw04buLPOG7izXhu6skPMOq4buBMzzhuqfhu4Phu4vhur884bqndOG7k8OiPOG7i8Oqw6Phu4s84bq/NeG7i8OqPOG6v+G7jzzhu6Phu5vhu5M8w6Lhur/hu4k8xakz4burPDA+4bu0JDzhu6N0w7Xhu4vDqjzhuqd0w7Xhu4vDqjzFqcO04buBPDIkMTzhu6N2POG6p8Oz4buLw6olPE7hu4vDqjx44buL4bq/POG6v+G7n+G7qzzhuqfDsuG7i8OqJDzFqTPhu6s8w6x04buT4buLPOG6v8O14buLPF084bujdjzhuqfDs+G7i8OqPOG7i+G7pzM84bqn4bq5PMOi4buJ4buLPOG7ozXhu5884bq/4buJNeG7izzhu6Phur/hu4HDqeG7iyQ8xal0w7Xhu4s8aeG6v8O14buBJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8OMw7Lhu6M8w6Lhur/hu5/hu6vEkeG7iyQ84bq/M+G7gTzDouG6v+G7n+G7q8SR4buLPMOixKk8w63hu5Hhu4EkPMOixKk8w6044buBJDzhu6Phu5s3PMOqxKnhu5c84bqndOG7k8OiPOG7l+G6v+G6r+G7izzhu4s14buJPMOi4bq/4buJPOG7i8Oqw6Phu4s84bq/NeG7i8OqJTzhu4o14buJPOG7i8Oq4buRJDzhu6PDujzhu4s5w6w8fT57Mjzhu6M14bufPOG6tWHhu6M84bqn4bqv4bufPOG7l+G6vzfhu4E84bud4bulMzzDouG6v+G7pzMkPOG6teG7jTzhu53hu5/hu4vDqjzhu4vDqnQ8w610w7Thu4E8w6JxJDzhurXEqeG7i8OqPOG6p8Oo4buLJDzhuqXDo+G7qzzhu5vhu6Hhu6MkPOG7i8Oj4buLw6o8w6Ju4buLw6o84bud4bufxIPhu6M8w6w04burPOG7l+G6vzThu6M84bqn4buBw6nhu4skPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPGnhur/hu4E8N+G7i+G6vzzhur904buZ4buLw6o84bql4buFw6Lhur88w4Lhu4jFqOG7gOG6pC17MiQ8w6rhu4E0POG7qTnhu4vDqjzhuqXhuq/hu58kPMOi4bq/4buBPOG7l+G6v+G7hzzhu4vhur/Do+G7izzDom7hu4vDqjzhu6M54buLw6o8w6Iz4buJJSUlPOG7iuG6v+G7p+G7i8OqPMOi4bq/4buf4burxJHhu4s84bq14buB4bq54buLPMOq4bqv4buLPOG7i+G6v3Q8w6Lhur/hu5/hu6vEkeG7izzhu4s14buJPMOic+G7i8OqPMOt4buPJTzhurQz4buLPOG6p+G6r+G7nzzDouG6v2Y8w63hu488xak14buBPMOi4bq/ccOiPOG7o+G7m+G7gcOp4bufPOG6p8Oz4buLw6o84bubw7Phu4E84bql4bqv4buLPMOtZOG7izzDojc84buj4bubOcOsPOG7o+G7m+G7gcOp4bufPOG6p8Oz4buLw6olPMOC4bq/4buf4burxJHhu4s8w6Lhu59v4buBPMOicOG7i8OqPOG7o+G7m3TDtMOiPGnhur/hu4E8w6Lhu4nhu4s84bujNeG7nzzhurXhu4U84oCc4bud4buBxJHhu6M84buL4buT4oCdPOG7o+G6vzThu4vDqjx7LX0+fX0kPOG7ozXhu588xal0w7Xhu4s8aeG6v8O14buBPMOqw6Dhu5c84bq14buB4bq54buLPOG6p8Oy4buLw6o84buX4bq/N+G7gTzGoeG7nzPhu6s8xallJDzDreG7jzzhu6Phur9kw6w84bq/w7Xhu4s8ez4+POG7o+G7m+G7gcOp4bufPOG6p8Oz4buLw6olPEnhur9u4buLw6o8w6Jq4buLPGnhur83POG7iznhu4vDqjzhu6Phu5s3POG7i+G7kyQ84buLw6rDo+G7izzhur814buLw6o84buj4bq/buG7i8OqPOG6tTThu4k84buLw6o14burPOKAnOG7neG7gcSR4bujPOG7i+G7k+KAnSQ84buX4bq/NOG7ozzDrDjhu4E8w6Lhu4nhu4s84bujNeG7nyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu4rDqjXhu6s8MC0wLX0+fX08w6Lhu4nhu4s84bujNeG7nzzhuqfEqeG7i8OqPMOsw7Thu4E84bq/w7Xhu4s8e1s84bujdjzhuqfDs+G7i8OqJDzhuqd0Mzzhu5szPOG6p8SD4bufPMOq4buBNDzDomrhu4s8eyRbPOG7o3YlPMOC4bq/cjzhu6M14bufPOG7om7hu4s84bqmdcOiPHjhu4vhur884bujw7o8w6zDsuG7ozzhu4vDqnQ84bqlw6Phu4s84buj4buBZOG7nzzhurXhu4Hhurnhu58kPMOixKk84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84buj4bub4buZPOG7o+G6vzXhu4vhur88w6Lhu4nhu4s84buL4buTJDzhu6Phur/Eg+G7ozzhu4vDquG6v+G7gcOp4buXJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu53hu6Phu5vhu4nhu4vDqjvigJzhu6Lhu5vhu5M8w63DucOi4oCdPOG7izXhu4k8w6Lhur/hu4k84buL4bq/4bun4buLw6o8w6Lhu4nhu4s8KeG7ozXhu588IDApOi/hu53hu6Phu5vhu4nhu4vDqjs6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTtO4buLw6o84bqmw7Phu4vDqjzhu6jhu5/Do+G7izzhu6Lhur834buJPCbhu5zhu4o8ezIiWyQ84bupODzhu4rDqnQ8w43DssOiJDzhur/hu5/hu6vDqeG7izzhur7hurHhu588w43DssOiPzzDrMOy4bujPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhur/hu5Phu5c8w6Lhur9yPOKAnOG7ozXhu588IDDigJ08aeG6vzTDoiQ84bqlcDzDrTU84oCcw6044buJPMOtNeG7i8Oq4oCdPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7i8Oq4bq/ZTzhuqfhu4E84bq14buB4bq54buLPMOic+G7i8OqPOG7l+G6vzfhu4E8w6Lhur/hu5/hu6vhurnhu4s84buLw6rhur9lJTzhuqbDo+G7qzzDrTU8w63huq/hu4s84buj4bq/xIPhu6M84bq1NuG7gTzhu6Phur91PH084buj4bub4buJ4buLw6o8w6Lhu5/DssOiPOG6p+G7keG7gTzhu4vDqnThu5Hhu4E84bqnNeG7izxu4buLw6o8w6rhuq/hu4s8MD484buj4buf4buN4buBPOG7izXhu6s8aeG6v+G7gTzhuqfEkeG7izzFqcO04buBPMOsw7Lhu6M84bqlw7k8NOG7izzhuqfEqeG7i8OqPMOsw7Thu4E84bujNeG7nyQ8xal0w7Xhu4s8aeG6v8O14buBPOG7qTMlPMOCOeG7izzhu4vhur81POG6peG7n+G7qzzhu4vhur/Eg+G7ozzDomrhu4s8w6024buBPMOicjM8buG7i8OqPOG7ouG6vzfhu4k84buLw6HDrDzhu4vDqjPhu6s84buj4bub4buBZeG7izzhuqdkPOG6teG7geG6ueG7iyU84bui4bq/M+G7qzzFqeG7gzzhu5fhur834buBPMOt4buJPOG7o+G7iTPhu4s84bujNeG7nzzhu6Phur/hu5/hu6tl4buLJDzhu4vDqnQ8w610w7Thu4E8w6JxPOG7i+G6v3Q84buj4bubdMO0w6I84buj4bq/4buDPOG7izPhu6s8buG7i8OqPOG7i8Oqw7Phu4E84buj4bq/4bufPMOs4buD4buL4bq/POG7o+G7m+G7ieG7i8OqPMOq4buBM+G7izzhu4vhur81POG7i+G6v2wkPOG7l+G6v3E8xanhu5M84bq1NOG7izzhur814buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4rDoOG7lzzhu6Nu4buBJDxu4buLw6o8w6LEqTzhu5fhur/huq/hu4s84buLw6p04buT4buLw6o84buLw6pw4buLw6o8aeG6v+G7gTzhuqfhu4k04buLPOG7mzM8w6LDo+G7nzzDouG6v+G7n+G7q8Op4buLJTzhuqRwPMOtNTzhu6Phur/Eg+G7ozzhurU24buBJDzhu4vhur904buLw6o8buG7i8OqPGnhur/huqHhu4vDqjzhuqfhu4Xhu4vhur8kPOG7ncO5PMOtw7kzPMOi4bq/a+G7izzDonIzPMOs4buD4buL4bq/PMOtNTzhuqfhu6Hhu4vDqjzFqTU8w6Lhur90MzzhurUz4buJPMOq4buB4buRPOG6v2/hu4E84bq/4bqx4buLJTzhur7Ds+G7gTx1w6I8w6024buBPOG6pcO5PDThu4s84buLOcOsPOG7qXQzJDxu4buLw6o84bui4bq/N+G7iTzhu4vhur/DtCM84bqmxKk8w601POG7iznDrDx7MjIwJDzDreG7ocOiPOG6p8SpPOG7qTg84buKw6p0PMONw7LDojzDosSpPCI84bq+4bui4buoPOG7o+G6vzPDrDzDquG7gTM84bqlw7k8NOG7iyU8w4zhu4/hu4E84bq+4bui4buoPMOqw7PDrDx9POG7ozXhu5884bqndOG7k8OiPOG6p8Sp4buLw6o8w6zDtOG7gTwmw6rhu4E0POG7o+G7m+G7hTxp4bq/4buJN+G7i8OqPHs84bujdjzhuqfDs+G7i8OqL+G6p27hu4EkPMOibuG7i8OqPOG7neG7n8SD4bujPHsyPsOCxag/POG6tcOh4buLw6o84buLw6rhu5/Ds+G7izzFqW/hu4s84bqn4bqv4bufPOG7o3Q8w6JyMzzhu4rhur81POG7i3TDtMOiJDxp4bq/buG7i8OqPMOixKk84bqnb+G7gTx14buLw6okPOG6v+G7icOgw6I8w6LEqTzhuqdv4buBPHXhu4vDqjzhu4vhur904buLw6o84bujdjzDrcOpPGnhur9u4buLw6o84bqnNOG7i8OqPGnhurklPOG7ouG7n+G7qzzhu4vhur/hu4Fk4buLJDzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDouG7ieG7izzhu6M14bufPOG6p3Thu5PDojzhuqfEqeG7i8OqPMOsw7Thu4E84buj4bq/4buR4buBPOG6p+G7geG6ucOsPOG7izXhu6s8xal0w7Xhu4s8aeG6v8O14buBPOG6pzThu4vhur884bq1YeG7ozxp4bq/buG7i8OqPOG6v+G7gcOp4bufPMah4bufNyU84bucM+G7nzxp4bq/4buBPMWp4bqx4buLPOG6vzXhu4vhur884bqndOG7k8OiPCI84buLOcOsPOG7o+G6v+G7gzzhu4rhur81POG7i3TDtMOiPOG7o+G6v+G7nzzhur/Ds+G7gSQ84bqndDM84bubMzzhurU04buLPOG6p8SD4bufPMOq4buBNCU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwwMT7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdXTHhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfX1bey97MDDhuqUiPjFdXV0y4bujMV0xIjLDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdIH1bKTwzw63hu6PDnSnhu6Lhu4HEkeG7i8OqPOG7o+G6v+G7mTzhuqU14buBPMOicjM84bq14buB4bq54buLPCUlJSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkwMT4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pXV0xKTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO07hu4vDqjzDouG6v3I84oCc4bujNeG7nzwgMOKAnTzhu6Ju4buLPOG6pnXDojx44buL4bq/POG7o+G7mzPhu4k84bqn4buN4buBPMWpw7Thu4E84buX4bq/xKnhu4vDqjzFqeG7gWThu4slOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bqmxJHhu4s8xanDtOG7gTzhuqXDuTw04buLPOG6p8Sp4buLw6o84bujNeG7nzzDrMO04buBPOG7ozXhu5884buj4bq/4bqt4buJPOG7isOq4bq/4buFPOG6p+G7heG7i+G6vzwgMDzDreG6r+G7izzhu4s14burJDxu4buLw6o84bui4bq/N+G7iTzhu6nhuq3DrDzhuqfDo+G7qzzDrTU8w6LDtTzhur/DsuG7gTzhuqfhurk84bud4bulMzzDouG6v+G7pzM84budM+G7gTzDreG6r8OsPOG7o8O6POG7o+G6v8SD4bujPOG6tTbhu4E8w6JyMzzhur/DteG7izx9Pjzhu4s5w6w8xallPOG7o+G7m3TDtMOiJTzhuqbhurk84buj4bq/M8OsPMOq4buBMzzhuqXDuTw04buLJDzhu4s5w6w8fT57MCQ8buG7i8OqPOG7ouG6vzfhu4k84bqlcOG7i8OqPOG6v8SR4bujPOG7nW884buj4buBZeG7izzhu6Phu4fDouG6vzzDqsSp4buXPOG7nTPhu5884bq1M+G7iTzhu4s5w6w8xal0w7Xhu4s8aeG6v8O14buBPOG6p+G6uTzhuqdv4buBPHXhu4vDqiU8TuG7i8OqPOG6p3Thu5PDojzhu4vDqsOj4buLPOG6vzXhu4vDqjzhur/hu4884buj4bub4buTPMOi4bq/4buJPMWpM+G7qzzDquG6r+G7izwyPOG7o3Y84bqnw7Phu4vDqiU8w4Lhu4nhu4s84bujNeG7nzzFqXTDteG7izxp4bq/w7Xhu4E8xanDtOG7gTzhu6Phu5vhu4U8w6rhu4E0PHtbPOG7o3Y84bqnw7Phu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu5zhu4nhu4vDqjxp4bq/4buBPMWpdMO14buLPGnhur/DteG7gSQ84bq1NMOsPOG6teG7geG6ueG7iyQ84bujNeG7nzzDonIzPG7hu4vDqjzhu6Phu4HEkeG7lzzhu6Nxw6I8w6zDsuG7ozzDreG6r+G7izzhu4vhu6czPGnhur9u4buLw6o84bq/4buBw6nhu588xqHhu583POG7i+G6v3Q8aeG7rTzFqWvhu4vDqiU8w4Lhur/hu4E84buX4bq/4buHPOG7mzM8aeG6v8O14buBPMOtw7Thu4skPOG7o+G7gWXhu4s84buj4bq/4bufZDzDom7hu4vDqjzhu4vhur/Do+G7izzDojPhu4kkPMOq4buBNDzhu6k54buLw6o84bql4bqv4bufPMOt4bqt4buJPOG7o+G6vzPhu4vDqiQ84buLw6rhu5/Ds+G7izzDreG7k+G7gTzhu6Phur9y4burPOG6vzfhu4E84budN+G7izzhu53hu5/hu6s8w6rhu4E3w6w9PMOibuG7i8OqPOG7neG7n8SD4bujPMOicjM8w6w04burPGnhur9u4buLw6o84buX4bq/cDzhur/hu5Phu5c9PGnhur8z4buBPOG7o+G6vzTDojxp4bq/buG7i8OqPOG6p3Thu5PDoiQ8aeG6v27hu4vDqjzDosSpPOG7i8Oq4bufw7Phu4s8xalv4buLPOG6p+G6uTzhuqfhuq/hu5884bujdCQ84bujNOG7gTzhu5034buLPOG7qeG7n8SD4bujJSUlPMOtNTzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu4vDquG7n+G7q2Thu4s84buL4bq/w6Phu4s84bql4bqz4buLPG7hu4vDqjzDonPhu4vDqjzhu4vhur90POG7i+G6v+G7gWXhu588w6Lhur9yPOG7ozXhu588aeG6vzTDojzhuqfEkeG7izzFqcO04buBPOG7o+G6v8SD4bujPOG6tTbhu4ElOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4Lhur9yPOG7o+G7m3TDteG7i8OqPMWpZTzigJzhu6M14bufPCAw4oCdPMOtNTzhuqfhu6Hhu4vDqiQ8w6Lhuq/hu4s84buj4bq/4buBxJHhu6MkPG7hu4vDqjxp4bq/buG7i8OqPOG6v2/hu4E84bq/4bqx4buLJTzDguG6v2Y84buj4buBxJHDojzhu5vDoeG7i8OqJDzhu6Phur/hu5Hhu4E8w6rhu4Ez4buLPMah4bufMyQ84buL4bq/4bun4buLw6o8w6Lhur9yPOKAnOG7ozXhu588IDDigJ084buL4bq/dDxu4buLw6o8w6Lhur/hu4Xhu588xqHhu580POG7i+G6v+G7gWXhu5884bq1xIPhu6M8w63hu5Phu4EkPMOsNTzhu5fhur/huq/hu4s84buL4bq/4buBZeG7nzzDrTU84buL4bq/4bun4buLw6o84burxJHhu5884bujbzxp4bq/NMOi4bq/PMah4bufM+G7iyU84buKxJHhu5884buL4bq/dDzhu4vhur/hurHhu4s84bqndOG7k8OiPOG7i+G6v+G7gWXhu5884bq/w7Xhu4s84budw7k8w6Lhur/hu4EzPOG7nWI84bujw7o84buLw6rDo+G7izzhur814buLw6okPMOic+G7i8OqPOG7i+G6v3Q84buj4bq/NOG7iTzDquG7lTzhu4vhur/hu6fhu4vDqjxp4bq/xKk8aeG6vznhu4skPOG6tcSD4bujPMOi4bqx4buXPOG7o8O6PMOixIPhu5c84buLw6o14buL4bq/PMOi4bq/dcOiPOG7iznhu4vDqjzhu6Phur/hu4M8w6LEqTzDrWM8w6rhu4Hhu5E84bqnw6Phu6s84bujNeG7nzzDonIzPG7hu4vDqjzFqeG6s+G7izzDosSpPOG7o+G6v+G6uTzFqXTDteG7izxp4bq/w7Xhu4ElPOG6pHA84budM+G7iSQ8xanDtOG7gTxu4buLw6o84bq1w6Phu6s8w6rhu4Hhu5E84bujNeG7nzzDonPhu4vDqjxp4bq/buG7i8OqPMOiauG7izzhu4vhu6czJDzhu4vhur904buLw6o8w6Jq4buLPOG6p8SpPOG7i+G6v+G7gWXhu588w6Lhur9yPOKAnOG7ozXhu588IDDigJ08aeG6vzTDojzhuqcz4buLw6o8w60z4burPMOtYeG7ozzFqcO04buBPOG7i8Oq4bq/ZSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDgnE84buj4bq/4bq5POG7i+G6v3QkPMOi4bq/4buH4buL4bq/POG7nTTDouG6vzzDosO1PMOixIPhu588w6024buBPOG7i+G7kzwmaeG6v+G7iTPhu4vhur884buL4buTJDzDquG7gTjhu4s84buL4buTJDzDouG6v+G7iTzFqTPhu6s84bujNOG7gTzhu5034buLPOG7qeG7n8SD4bujPzzhuqfhurk84buLw6p0POG6pcOj4buLPOG7o+G7gcSR4buXPOG7o3HDojzDosSpPMOiw7U84bq/w7Lhu4E84bq1NMOsPOG7i8Oq4bq/ZSQ84bq1NMOsPOG6teG7geG6ueG7izzFqTU84bq/4buJNeG7izzhu6Phur814buL4bq/POG7i8Oq4bq/ZzM8xalxPOG7o+G7mzc84buL4buTPMWpw7Thu4E84buLw6rDo+G7izzhur814buLw6olPOG7ouG6vzPhu6s8xanhu4MkPMOiNMOi4bq/PMOq4buBN+G7gTzGoeG7n+G7q8SR4bujPOG7i+G6v3Q84bq/4buBw6nhu4s84bujNuG7gSQ84buLw6rDo+G7izzhur814buLw6o8xak1POG7i8OqdDzhuqXDo+G7izzhuqd0Mzzhu4vhur8z4bufPOG7mzM84bujajMlPMOMw7Lhu6M8w6LDo+G7nzzDouG6v+G7n+G7q8Op4buLPMOi4bq/4bqh4buLw6o8w63Eg+G7qzzDquG7gzzDrTU8xanhu5/hu4E8xaliPGnhur/hu4E84buLw6p04buR4buBPOG7i8OqdDzhuqXDo+G7izzhu6Phur/hu4M8w6zEg+G7ozzhu4vDquG6v2U9POG7i8Oqw6Phu4s84bq/NeG7i8OqPOG7o+G6v+G7nzzhur/Ds+G7gTzhu4vhu5M84bujw7o84bq1NOG7izzhuqfEg+G7nzzDquG7gTQ8w6Lhur9mPOG6p3Thu5PDojx7POG7l+G6v+G6r+G7izzhu5vEg+G7ozzhu4vhur9sJTzhu6Lhu5vhu4nhu4vDqjxp4bq/4buBPOG6p8SpJDzhuqXDuTw04buLPOG7o+G6v+G7gzzDquG7gTfDrDzhuqfhu4E84buj4buH4buL4bq/POG7i+G6v8Oj4buLPMWpOeG7iyQ84buxPOG7i8Oq4bq/ZzMkPMOsccOiPOG7o+G7gWThu5884bq1M+G7izzhuqfhuq/hu58lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74oCcw4zEg+G7qzzhuqfhu5Hhu4E84budxKnhu4vDqjzDquG7gcSpPOG6tTjhu4k8w6rhu4Fu4buLw6okPOG7o+G6v+G6scOsPMOi4bq/4buHPOG7l+G6vzfhu4E84bq1bDzDrDbhu4vDqjxp4bq/w7Xhu4E84bupMzzDonPhu4vDqjxp4bq/buG7i8OqPOG7o+G6v+G6uTxp4bq/4buBxJHhu4s8w6Lhur/hu4k84buLw6p04buR4buBPOG7i8OqdDzhuqXDo+G7izzhuqfEg+G7ozzhurXhu4Hhurnhu4s84buX4bq/N+G7gTzDouG6v3Dhu4s84bq1dMO0w6IlPMOK4buB4buRPOG6p8Oj4burJDxp4bq/4buBPOKAnMOi4bqv4buLPMOiw6Phu588w6LDtcOs4oCdPMOtNTzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDouG7ieG7izzigJzhu6M14bufPCAw4oCdPOG6teG7hTzigJzhu53hu4HEkeG7ozzhu4vhu5PigJ08aeG6v27hu4vDqjzDomrhu4s84buL4bunMzzhu6Phur/hu4M84bujbuG7gTzDonPhu4vDqjzhu4vhur90POG7i+G6v+G7gWXhu5884buj4bub4buJ4buLw6o84budbzzDouG6v3I84bujNeG7nzxp4bq/NMOiPOG6pzg84buj4bq/w7nDojzhu53DuTzGoeG7n+G7rzzhu4vDqjgkPGnhur9u4buLw6o84buj4bq/4bq5PMOqdOG7k+G7i8OqPOG6peG6seG7qzzDrDU84bq1NMOsPMOtxIPhu6s84buLw6rhur9lKuKAnSQ8buG7i8OqPOG7ouG6vzfhu4k84bujw6PDrDzhu6N0POG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7o+G7gcSR4buLw6o84buj4bq/4buRPOG6pTXhu4E8w63hu4k8w6Lhur/hu4k8w6I04buBPOG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5c84bqn4buBPOG6teG7geG6ueG7izzDonIzPMah4bufZDzhur90w7Xhu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu4rEqeG7gTzFqWU84oCc4bujNeG7nzwgMOKAnSQ8buG7i8OqPOG7isOq4buf4bur4bq74buLPMWoOeG7izzGoOG7nzPhu4vDqiQ84buW4bq/xKk8w4Lhur9yPOG7o+G7hcOi4bq/POG7nuG6tOG7iuG6pDzhu6k4POG7isOqdDzDjcOyw6I84buj4bq/b+G7i8OqPGlkPOG7ozbhu4E84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzDosSpPCA84bujNeG7nzzhuqd04buTw6I84bqnxKnhu4vDqjzhu6Phur/huq3hu4k84buKw6rhur/hu4U84bqn4buF4buL4bq/POG7izXhu6slPE7hu4vDqjzGoOG7nzPhu4vDqjzhuqfDs+G7i8OqPMah4bufM+G7izzhuqfhu4HhurnDrDzFqcO04buBPMOiNMOiPMOi4bq/cjzhu6M14bufJDzDreG7iTzDrWHhu4vDqjxp4bq/4buBPOG7l+G6v+G6r+G7izzDrcO04buLPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOKAnOG7ozXhu588IDDigJ084bqnZeG7nzzhuqcz4buLw6o8w6rDoOG7lzzhu5vEg+G7ozzhu4vhur/hu4Fl4bufPGnhur/EqTxp4bq/OeG7izzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhur/hu4k24bujPOG6p8Oy4buLw6okPOG6pzThu4vhur884bq1YeG7oyU84bqmxJHhu4s84buLM+G7qzx9POG7ozXhu5884bqnODzhurXhu4U84buLw6rDo+G7izzhur814buLw6o84oCc4bud4buBxJHhu6M84buL4buT4oCdPGnhur/hu5nhu4E8aeG7gcOp4buLPOG7mzM84bujajMlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74buiw6PDrDzhu6N0JDzhu4vDquG7n+G7q8Op4buLPMWpa+G7i8OqPMOiNMOiPMOi4bq/cjzhu6M14bufPMOtNTzhur/hu6s8xalr4buLw6o84budYzzhu4vhur/hurHhu4s84bqndOG7k8OiPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOKAnOG7o+G7m+G7kzzDrcO5w6LigJ084bujw7o8w4Lhur/hu4fhu4vhur884buX4bq/cjzhuqfhurk8w6zhu4/hu4E84bq/NeG7i+G6vzzhu6Phu5vhu4Phu4vhur88xal0w7Xhu4s8aeG6v8O14buBJDzhurU0w6w84bq14buB4bq54buLPOG7o+G7m+G7mTzFqWU8w601POG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7i+G7gWXDrDzFqeG7n+G7gSQ84buL4buBZcOsPOG6vzbhu4vhur884buX4bq/4buhw6I8xanDtOG7gTzhu6Nuw6wkPMOiNDxh4buXPOG6p+G6r+G7qzxp4bq/4buJM+G7i8OqPOG7o+G6v+G7n+G7q2Xhu4slOi/hu5c7OuG7ozPhurXDreG6rTzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7qTPhu4vhur/hu4vhur8z4bujKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwwMT7hu5fhu6k9PMOsM+G7m8Oq4buB4buLLcOt4bqt4bq94bujIzwz4buf4buj4buJPTzDrDPhu5vDquG7geG7iy3hu5vhu4HDquG6v+G7oyM8M+G7n+G7o+G7iT0pOzrhu6PhurXhu4nhuqXhu6s7OuG7o+G7mzs64buj4bqlOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhuq3DrDvhu6Jm4buL4bq/POG7ouG6vzPhu4vhur884bq+xKkzPMOixKk8IjE84bujNeG7nzzDojQ84bqndOG7k8OiPOG6p8Sp4buLw6o8w6zDtOG7gTzhu6Phur/huq3hu4k84buKw6rhur/hu4U84bqn4buF4buL4bq/PCAwPCbhurUz4buJPMOqw7PDrDzDojc84bujNeG7nzzFqWw84budYeG7oyQ8xalsPMOq4buPPzzFqcO04buBPOG7nW884buj4buBZeG7izzFqTPhu6s8w61k4buLPOG7o8O04buBPOG6v8O14buLPCAiPjzhu6N2POG6p8Oz4buLw6olPOG6vuG7gcOp4buLPOG7ozbhu4EkPMOiNMOiPOG7i8OqdDzhuqXDo+G7izzhuqcz4buLw6o84buX4bq/N+G7gTzDouG6v+G6seG7ozzFqeG6seG7ozzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzFqeG7gcOpw6I84buj4bubNzzhu4vhu5MkPMOtOOG7gTzhu4vDqsOj4buLPOG6vzXhu4vDqjzhuqXhu4k84bqnNOG7i+G6vzzhurVh4bujPGnhur9u4buLw6o84bq/4buBw6nhu588xqHhu583JTzhu5rhu4Fk4buLw6o84bq/4buf4burw6nhu4s8w6zhu4Fl4buLPOG6teG7geG6ueG7izzhur7hurHhu588w43DssOiPMOixKk8eyI84bujNeG7nzzhuqfEqeG7i8OqPMOsw7Thu4E84buj4bq/4bqt4buJPOG7isOq4bq/4buFPOG6p+G7heG7i+G6vzwgMCQ84buL4bq/dOG7i8OqPOG6pzg8w6LEqTwgPOG7ozXhu5884buj4bub4buJ4buLw6o84bql4buBw6nhu4s84buLw6rDo+G7izzhur814buLw6o8aeG6v+G7meG7gTxp4buBw6nhu4s84bubMzzhu6NqMyQ84buj4bq/M+G7i+G6vzzDreG7sSQ84buj4bq/4bufPOG6v8Oz4buBPOG7i+G7kyU6L+G6rcOsOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhuq3DrDvhur7hu4HDqeG7izzhu4sz4burJDzFqeG7gcOpw6I84buj4bq/4bufPOG6v8Oz4buBPOG7i+G7kzzhuqdv4buBPMWpw7Thu4E8w6I0w6I8aeG6v+G7iTfhu4s8xakz4burPOG6p8Sp4buLw6o84bujNeG7nzzDojQ84buj4bq/4bqt4buJPOG7isOq4bq/4buFPOG6p+G7heG7i+G6vzwgMDzDonPhu4vDqjzDqsOg4buXPGnhur9u4buLw6o84buH4bujPGnhur/EqTxp4bq/OeG7iyU84bqmMzzhu5fhur/huq/hu4s8w6I0w6I8w6Lhu5/DssOiPOG6tTThu4s84bqnxIPhu588w6rhu4E0POG7ozXhu4E84budN+G7izzhu6Phur814buL4bq/PMOibuG7i8OqJDxp4bq/4buJN+G7izzhu6Phur/hu5884bq/w7Phu4E84bqndOG7k8OiPOG7m8SD4bujPOG7i+G6v2w84bud4buJPMWpw7Thu4E84budbzzhu4vhu5M8w6w1PMOi4bq/cjzhu6M14bufPOG6pzg8xakz4burPOG7o8O6PMOiNMOiPOG7i8Oqw6Phu4s84bq/NeG7i8OqJTov4bqtw6w7Oi/hu5c7Oi/hu6PhuqU7Oi/hu6Phu5s7Oi/hu6PhurXhu4nhuqXhu6s7Oi/hu6Mz4bq1w63huq07OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk84bud4buj4burw63huq3DnSnhu6Phuq3hu6nhu6MtM8Ot4buBw6rhu4sjPOG7m+G7gcOq4bq/4bujPSk7OuG7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqO+G6tDXhu4E8xak1PDfhu4vhur8jPOG6puG7g+G7i+G6vzzDiuG7gTPhu4vDqjov4bud4buj4bub4buJ4buLw6o7Oi/hu5c7


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]