(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 13-11 cho biết, để các địa phương, đơn vị và ban tổ chức cấp tỉnh có sự chuẩn bị tốt nhất, thời gian tổ chức 14 môn thi đấu sớm trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX đã được ấn định.
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqkudOG7neG6rmXhurThuqzDtWXhu5F04bujw4Jlw7Vz4bul4buxc2XhurRz4bqgdGVydGbhu7Fl4bq0c3Rl4buRbsOCZcO1Z8O1ZeG7q8O94buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJlxrBzw4LDveG7sWXGsHPhu7ll4buQaXRlc+G7t3RlLsOULi5l4bq04butaOG7sWXhurThu6Xhu7FzZeG7qW/hu7Fl4bq0c0NlVDPhuq0v4bqy4bq04bq24but4buxcuG6qeG6rS9z4bq54bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqkuc8O94buxcmXhurR04buxZSzDg2Ux4buL4buxZXPhu69m4bqzZS5z4buhZeG6tHNm4butZeG6uGhlw5TDgmXhu6nDucO1c2XhurJn4buxcmXhurnhur0t4bq54bq5ZcO1c+G7rWXhu4904bud4bq04bqzZeG7keG7oWXDtWfDtWXhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXLhurNl4buRw4Hhu7Fl4bq4w7ll4bq4aGXhu49m4buxZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vlw7Vu4bquZeG6tOG7peG7sXNlw7Xhu69l4bqyxJBlw7Vzw4LDsuG7sWXhu4/DuWXhurThu7PhurRl4buxc27hurThurNl4bq0c+G6oHRlcnRm4buxZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4bq5w6pl4burw73hu7Fl4bq0c3Rl4buRbsOCZeG6ssOA4burZeG6tOG6tuG7reG7sXJlxrBzw4LDveG7sWXGsHPhu7ll4buQaXRlc+G7t3RlLsOULi5l4bq04butaOG7sWXhurThu6Xhu7FzZeG7qW/hu7Fl4bq0c0NlVDNl4buRw6xl4buRQuG6osO1ZW7hu7Fl4buRw7nhu7Fz4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6tOG7k+G6vOG6tC1m4bupdHLhu7HhurFlw7Xhu5Phu7HhurThu5PhurbhurfEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJF0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG7g8Opw6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhur/hur3hur3huq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL3ThurjhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Ev4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6ucOq4bq/L+G6ueG7geG7g8O04buBw6nhu4PDquG6veG6ueG7geG6tMOq4buD4buB4bq/4bq54bupw6nhurXFqeG6rnLhuq/hurbDoOG7g+G7heG7g8SRZWbhu6nhurTDoMSRLnThu53huq5l4bq04bqsw7Vl4buRdOG7o8OCZcO1c+G7peG7sXNl4bq0c+G6oHRlcnRm4buxZeG6tHN0ZeG7kW7DgmXDtWfDtWXhu6vDveG7sWXhurThurbhu63hu7FyZcawc8OCw73hu7FlxrBz4bu5ZeG7kGl0ZXPhu7d0ZS7DlC4uZeG6tOG7rWjhu7Fl4bq04bul4buxc2Xhu6lv4buxZeG6tHNDZVQzxJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4PDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhur/hur3hur3EkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6tOG7k+G6vOG6tC1m4bupdHLhu7HhurFlw7Xhu5Phu7HhurThu5PhurbhurfEkeG6qVPhu7d0ZeG6tHN0ZeG6tHPhu6Fl4bq0c2bhu61lw7Vnw7Vlw7Rt4buxZeG6tOG7t8O1ZeG6tOG7peG7sXNlLnNm4buxc2VT4buvZmXhu6lv4buxZeG6tHNDZTNUMWXhurThurbhu63hu7FyZcawc8OCw73hu7FlxrBz4bu5ZeG7kGl0ZXPhu7d0ZS7DlC4uZeG6tOG7rWjhu7Fl4bq04bul4buxc2Xhu6lv4buxZeG6tHNDZVQzZeG6ssahZcO0dHDhu7Fl4bq2ZmXhurREZeG7sXJow4pl4buFZeG7keG7neG7sWXhurnhurst4bq54bq7ZeG6tGl0ZeG7sHNCZS5zZuG7sXPhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqkuc+G7k+G7rWXhu5Hhu6/hurNlcnTDrXRl4buP4buv4buxcmXhu5FnZeG7sWbhu6tl4bq4aGXhu7HDiWXhurLGoWXhu5FC4bqiw7Vl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhurRpdGXDtWfDtWXhurJt4buxZeG6uMOz4buxZeG7keG7t+G7sXJlc8OCw4rhu5/hu7FlLnN04bufw4JlU+G7r2Zl4bq4aGVzw4LDiuG7n+G7sWU6w4LDreG7sXJlM0LDgeG7sXJl4bq0RGXhu7FyaMOKZeG6u+G7hy3hurnhurll4buR4bud4buxZeG7hy3hurnhurvhurVlUnTDrXRl4bq4eWXDteG7uWXhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4bq0RGXhu7FyaMOKZeG6vWXhu5Hhu53hu7Fl4buBLeG6ueG6u2XhurRpdGXhu7BzaGXhurRzdGXhu5Fuw4JlLsOULi5lU8OCw4rhu5/hu7Fl4buQw73hu7FyZSzDgeG7seG6tWVT4bu3dGXhurRzdGXhurRz4buhZeG6tHNm4butZcO1Z8O1ZcO0beG7sWXhurThu7fDtWXhurThu6Xhu7FzZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zl4bupb+G7sWXhurRzQ2UzVDFl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhurREZeG7sXJow4pl4buFZeG7keG7neG7sWXhurnhurst4bq54bq9ZeG6tGl0ZXPDgsOK4buf4buxZeG7sHNCZS5zZuG7sXNl4bq4w4B0ZeG6v2Xhu6vDveG7seG6sWXhu4/hu6/hu7FyZcO1c8OCw4rhu6Phu7HhurNl4buRw7LDimVyw7PDiuG6s2Xhu4/hu4nhurRl4buxeOG6s2XhurTDguG7sXJlw7V24bux4bqzZcaw4buZ4butZcO14but4bq1ZVJ0w610ZcO1b8OCZeG7qcO94buxcuG6s2Xhu4/hu6/hu7FyZeG7j2jhu7HhurNl4bqww4Jv4buxZeG6uOG6ouG6tGXhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tGl0ZS4/ZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zl4bq0RGXhu7FyaMOKZeG6ueG7h2Xhu5Hhu53hu7Fl4bq7w6kt4bq54bq74bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpUnTDrXRlxrBm4bq2ZuG6tOG7k2XhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tGl0ZeG7sHNoZeG6tMOz4bquZeG7kWZl4bux4buL4buxcmUu4bq2QuG6oOG7sXJlLlM/LmVTaOG7q2U74bu14buxcmXhuqUuP2Uuc2bhu7FzZVPhu69m4bqnZeG6tERl4buxcmjDimXhurnhu4dl4buR4bud4buxZeG6u8OpLeG6ueG6u+G6tWVSdMOtdGXhurjDs+G6tGXhurTEkGXDtOG7rWXhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tGl0ZS4/ZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zl4bq0RGXhu7FyaMOKZeG6u8OqZeG7keG7neG7sWXhurvhu4ct4bq54bq74bq1ZVJ0w610ZTHhu63hurh04buxZuG7q2XhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tGl0ZS4/ZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zl4bq0RGXhu7FyaMOKZeG6u8OqZeG7keG7neG7sWXhurvhu4ctw6ot4bq7w6nhurvhurvhurVlUnTDrXRl4bq4dOG7n+G6tGXDtMOsZeG7jmfhu61lLnNm4buxc2VT4buvZmXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurvhurtl4bq04bq24but4buxcmXGsHPDgsO94buxZcawc+G7uWXhu5BpdGVz4bu3dGUuw5QuLmXhurThu61o4buxZeG6tOG7peG7sXNl4bupb+G7sWXhurRzQ2VUM2XhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tGl0ZXPDgsOK4buf4buxZS5zd2Uzw4Jt4buxZcO0xJBlxrB04bud4buxZeG6uGjhu61l4bq0c2fhu7FyZeG6vS3hurvDqeG6u+G6u+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7hurZCw4DDtWXhu5Hhu6/hurNl4buOZuG7sWXhurThu7llw7VzQ8O1ZeG7kGl0ZXPhu7d0ZS7DlC4uZeG6tOG7peG7sXNl4bupb+G7sWXhurRzQ2VUM2XDteG6quG7sXJl4buRw6xl4bqww4LDiuG7neG6tGXhu5HDueG7sXNl4buRdOG7o8OCZcO1c+G7peG7sXNl4bq0c+G6oHRlcnRm4buxZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4bupcGXGsHNmdGXhu6tpw7Vlw7Xhuqbhu7FyZeG7g2Xhu6vDveG7sWXhurRzdGXhu5Fuw4Jlw7V24buxZeG7qWl0ZcO14bqoZmXhu5BpdGVz4bu3dGUuw5QuLmXhurThu61o4buxZeG6tOG7peG7sXNl4bupb+G7sWXhurRzQ2VUM2XhurREZeG6tHNn4buxcmXhur9l4buR4bud4buxZeG6tHNn4buxcmXhu4Mt4bq7w6nhurvhurvhurVlLMODZTHhu4vhu7Flc+G7r2bhurNlLnPhu6Fl4bq0c2bhu61l4bq4aGXDlMOCZeG7qcO5w7VzZcO14bqq4buxcmXhu5HDrGXhu49m4buxZXNo4buxc2Xhuq5zQsOB4buxcmVn4buxZeG6rnN24buxcuG6s2XDtXPhu7Phu7FyZcO0w7nDtXNlw5Xhu6wxVMOULeG6ueG7hWXhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGVz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vlw7Vnw7Vl4burw73hu7Fl4bq0c3Rl4buRbsOCZeG6tOG6tuG7reG7sXJlxrBzw4LDveG7sWXGsHPhu7ll4buQaXRlc+G7t3RlLsOULi5l4bq04butaOG7sWXhurThu6Xhu7FzZeG7qW/hu7Fl4bq0c0NlVDPhurNl4buR4bujZeG7sXJzw7llQsOCZeG6tHThu5vhu7Fl4bq0dOG7m+G7q2Xhurhmw7XDtXThu7Hhu5Nlw7Vz4butZcO1Z+G7sWXhu4/hu7fhurNlU+G7qDHhurNlMeG7kDFl4bq0c2bhu6tlcnRm4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Vnw7Vl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7Fy4bqzZeG7kcOB4buxZeG6uMO5ZcO14buL4buxZcO1Q2XhurTDuuG7sXNlc8O64buxc2XDtMO5w7VzZeG7j+G7n+G7sXNl4bq0aXRl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7Fy4bqzZcO14buvZcaw4budZXPhu61pw7VzZeG7j+G7s2XhurThurZ1ZcawdOG7sXNl4bquc3Vl4bq0w7Phuq5lc8OCbuG7sWXhurhoZcO1c8OCw7Lhu7Fl4buPw7llw7Vnw7Vl4buRdOG7o8OCZcawdOG7n+G7sWXhu5HDreG7q2Xhu4/DreG7rWXDtXPhu61l4buR4butaOG7sWUx4buQMWXhurRzZuG7q2VydGZl4bq0c3Rl4buRbsOCZcO1Z8O1ZXJ0w610ZcO1buG6rmXhurThu6Xhu7FzZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq0c+G6oHRlcnRm4buxZeG6tMOAdOG6t2XhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXhu7Fyc3Thu5vhu6tlw7Vnw7Vl4bqww4LDimXhu5HDueG7sXNl4bquc3bhu7Fy4bqzZcO1c+G7s+G7sXJlw7TDucO1c2XDteG6qGZlw7Vu4bquZcO14buvZeG6tHPDsuG7q2XhurDDgsOK4buj4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bqww4JnZeG6tOG6tsO64buxc2XhurRzZuG7q2VydGZlcnTDrXThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5Gw4LhurRz4but4bq2xJHhuqnhuq3hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqp4buqaeG7sXNlw5VC4bqg4buxcuG6rS/hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqp4bqtL+G6ruG6qQ==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]