(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua, UBND TP Thanh Hóa vừa có văn bản xin chủ trương thí điểm hoạt động xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch cấp tỉnh Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (phường Hàm Rồng).
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7ieG7i0dIRuG6pMOCQeG7icOgOG7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVbuG7jMOAw4JuSMOB4bqgbuG7q8OA4bu14bq0buG7jOG7sW7FqUTDgm7FqeG7l8OCw4FuxrDDgeG7m+G7jm7FqXDDgkFuw4Lhu5/DgkFu4bqySuG6vsOCQW7hu6vDgOG7s8OCbkjhu5vDgG47w4FJbuG7qUlu4bqyw4PGsMOBbiPGoeG6tG5hxJDDgkHhu4svR0hG4bqkw4JB4buJ4buLL8OBw7Phu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4Ij4bux4buV4bupbeG7ieG6rUzhu5Vu4buESeG7lWdu4bqhxagh4buobsOgOG7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVbsOTTOG7lW7GsOG6pm7Dk+G7n8OCbsWp4budw4Ju4buMw4DDgm7GsMOB4buIbkhGSuG6usOCQW5Iw4HhuqBu4burw4Dhu7XhurRuw4HhuqThu5tIbuG7q0XDgkFu4buM4buxbsaww4Hhu4Buw4JBSsOKw4BuxalEw4Juxanhu5fDgsOBbsaww4Hhu5vhu45uxalww4JBbsOC4bufw4JBbuG6skrhur7DgkFu4burw4Dhu7PDgm5I4bubw4BuO8OBSW7hu6lJbuG6ssODxrDDgW7GsHXhu4JuSMSCw4LDgW7hu6jDgG5I4bqgxrDDgW7hurLDg8aww4FuR05uw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBbsOt4buCw4FKw4rDgkFuI8ah4bq0bmHEkMOCQcOsaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vDgOG6tEFuxrDhurLhu5VHR+G6vW3DgMav4buxw4JI4buxRm1uR0jhu47hurLhu7Hhur1tw5LDgOG7qUjDgeG7hW7hu5Nvb+G7guG7jGZuw4Hhu7HDgEHDgUjhu4Vuw7Xhu43hu4/hu4Lhu4xmbW5HRsaw4bq9bS8vxrDhu6nDgmjFqeG7leG6pEjDgeG7lcOCw4HDgeG6pOG7lWjDk8OCL+G7qeG7sUfhurZI4bqk4buCL8OC4buxw5JHL8Oyw7Lhu4/hu5Evw7Phu5nhu43hu6lvw7PDteG7j8O1w7Phu5lIw7TDsm/Ds+G6ssOyLeG7qeG6pMOCQS3hurLhuqTDgkEt4buESeG7lcOCQS3DsmjhurDhu4JBbW7hu5XhurJI4bq9bcOgOG7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVbuG7jMOAw4JuSMOB4bqgbuG7q8OA4bu14bq0buG7jOG7sW7FqUTDgm7FqeG7l8OCw4FuxrDDgeG7m+G7jm7FqXDDgkFuw4Lhu5/DgkFu4bqySuG6vsOCQW7hu6vDgOG7s8OCbkjhu5vDgG47w4FJbuG7qUlu4bqyw4PGsMOBbiPGoeG6tG5hxJDDgkFtbsOSw4Dhu6lIw4Hhur1t4buTb29tbsOB4buxw4BBw4FI4bq9bcO14buN4buPbW4v4buJ4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsav4buV4buCSMOA4bqkw4Jt4buJ4buqRcOCQW4s4bqkw4JBbjlJ4buVw4JBbuG6ssahbuG6tEVIbkhG4bqkw4JBbsOCw4FPw4JBbuG7q8OA4bu14bq0buG7q3nDgm7DgXXhu4Ju4bup4bunw4Ju4bq2w4HDgG7Dk8O9bsOT4bq8w4Bu4buMS27DoMOB4buVw4LDgWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6DDgeG7seG6pG7hu6lNbuG6tsOAecOCZ27GsOG6pm7DtW5ISeG7jnnDgm7hu4zhu7Fu4burw4Dhu7PDgm5BxJDhurThu4Vuw6BJ4buOecOCbsOzZ27hu4xJdUhu4buCw4Hhu5dIbkhMbuG7hEnDuuG7jm7FqeG7l8OCbsOT4butbsaw4buI4buVbsWo4buVw4JuOUnhu53Dgm7hurLDlW7hu6nDgG5I4bqgxrDDgW7hurLDg8aww4FuR05uw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBbsaww4Hhu5vhu45uxrDDgeG7gG7hurbDgeG7l8aww4FuSMOB4buV4bq0buG7hEnhu5XDgm7GsMO6SW4jxqHhurRuYcSQw4JBZ24hw43DgG4hQeG6qMawZ27hu6tFw4JBbizhuqTDgkFuOUnhu5XDgkFnbkhGw7nDgm7hu6vDg+G7lW7hu6vEkMOAbsav4buPZ27DoMOBw4DDvcOCbsOTw4Dhu7PDgm7DoEbDjcawbix04bq0biPGoeG6tG5hxJDDgkFobsavw4HDgMO9SW7hu6nGocOAbkhJ4buOecOCbsOB4bqk4bubSG7hu6tFw4JBbuG6ssahbsOzZ8O0buG6tuG6tGduQcSQ4bq0bsaw4budbuG6skrhur5IbuG7q8OAbsOTxqFu4bqySuG6vkhuw5PDvWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6BJ4buOecOCbsOyZ27hu4xJdUhu4buCw4Hhu5dIbkhMbuG7hEnDuuG7jm7FqeG7l8OCbsOT4butbsaw4buI4buVbsWo4buVw4JuOUnhu53Dgm7hurLDlW7hu6nDgG5I4bqgxrDDgW7hurLDg8aww4FuR05uw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBbsaww4Hhu5vhu45uxrDDgeG7gG7hurbDgeG7l8aww4FuSMOB4buf4bq0buG7hEnhu5XDgm7hurLGocOCQW7GsMOJbuG7qkPDgkFuw6HhurrDgmduxrDDgcOM4buVbuG7qkPDgkFuw6HhurrDgmduI0Ru4bq2w4Hhu5XDgG7hu4RJw7lIbuG7qMOAbsaww4HEgm7hurbDgeG7neG6pG7GsMOJbsOB4bqoxrBuw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW7hu6pDw4JBbsOh4bq6w4Jnbi7DgHlJbsOCw4HDg27DoMOBxqHDgsOBbiPhuqTGocOCQW7hurLGocOCQWhuxq/DgcOAw71JbuG7qcahw4BuSEnhu455w4Juw4HhuqThu5tIbuG7q0XDgkFu4bqyxqFuw7LhurbhurRnbkHEkOG6tG7GsOG7nW7hurJK4bq+SG7hu6vDgG7Dk8ahbuG6skrhur5IbsOTw71o4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7ieG7i8OA4bq0QW7GsOG6suG7lUdH4bq9bcOAxq/hu7HDgkjhu7FGbW5HSOG7juG6suG7seG6vW3DksOA4bupSMOB4buFbuG7k29v4buC4buMZm7DgeG7scOAQcOBSOG7hW7DteG7jeG7keG7guG7jGZtbkdGxrDhur1tLy/GsOG7qcOCaMWp4buV4bqkSMOB4buVw4LDgcOB4bqk4buVaMOTw4Iv4bup4buxR+G6tkjhuqThu4Ivw4Lhu7HDkkcvw7LDsuG7j+G7kS/Ds+G7meG7jeG7qW/Ds8O14buP4buZw7PDtEjhu5Hhu43hu4/hu5HhurLDtC3hurLhu5XDgkEtxrDhuqQt4bupR2jhurDhu4JBbW7hu5XhurJI4bq9bcOgOG7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVbuG7jMOAw4JuSMOB4bqgbuG7q8OA4bu14bq0buG7jOG7sW7FqUTDgm7FqeG7l8OCw4FuxrDDgeG7m+G7jm7FqXDDgkFuw4Lhu5/DgkFu4bqySuG6vsOCQW7hu6vDgOG7s8OCbkjhu5vDgG47w4FJbuG7qUlu4bqyw4PGsMOBbiPGoeG6tG5hxJDDgkFtbsOSw4Dhu6lIw4Hhur1t4buTb29tbsOB4buxw4BBw4FI4bq9bcO14buN4buRbW4v4buJ4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsav4buV4buCSMOA4bqkw4Jt4buJLMahw4JBbsaww4lu4buqQ8OCQW7DoeG6usOCbsOBw4Dhu7PDgm7hurJ4w4Juw4LDgUpu4bq0RUhuxalLxrBuSEbhu5XDgsOBbkjDgUluw4LDgeG6qm7GsOG7iOG7lW7hurRFSG7hurLGocOCQW7hu4RJeG7huq3DgOG7s0huIeG7leG6tG5IRknhu47DvcOCbkjDgUTDgkFnbuG6tOG7lcOCQW7hu6vDueG6tG7DguG7rUhuw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW7hurJ0SW7hu6vDisOAaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nDoEnhu455w4Ju4buNZ27hu4xJdUhu4buCw4Hhu5dIbkhMbuG7hEnDuuG7jm7FqeG7l8OCbsOT4butbsaw4buI4buVbsWo4buVw4JuOUnhu53Dgm7hurLDlW7hu6nDgG5I4bqgxrDDgW7hurLDg8aww4FuR05uw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBbsaww4Hhu5vhu45uxrDDgeG7gG7hurbDgeG7l8aww4FuSMOB4buV4bq0buG7hEnhu5XDgm7GsEPDgkFuSEbhuqLDgsOBbsOT4bufw4Juw4Hhuqbhu5VuSHThurRu4bqyw4DDgsOBbuG7qsO9w4JuSMOBw4puxrDhu5fGsG7FqMahbuG6tOG7r27huq3DgOG7s0huIeG7leG6tG7hu5XDgsOBbsOBw4zDgkFuw5PGoW7GsOG7l8awbuG7lMOCw4Fuw4HDjMOCQW7hurLDgOG7s0huR+G7mG5IxILDgsOBbsOgw4Hhu5XDgsOBbiPhuqbhu5VnbiHDgcahbuG6tOG7l+G7jm7hu6vDgOG7s8OCbiPGoeG6tG5hxJDDgkFobsavw4HDgMO9SW7hu6nGocOAbkhJ4buOecOCbsOB4bqk4bubSG7hu6tFw4JBbuG6ssahbsOyZ8Oz4bq24bq0Z27FqeG7leG6pG5BxJDhurRuxrDhu51u4bqySuG6vkhu4burw4Buw5PGoW7hurJK4bq+SG7Dk8O9aOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nDoEnhu455w4Ju4buPZ27hu4xJdUhu4buCw4Hhu5dIbkhMbuG7hEnDuuG7jm7FqeG7l8OCbsOT4butbsaw4buI4buVbsWo4buVw4JuOUnhu53Dgm7hurLDlW7hu6nDgG5I4bqgxrDDgW7hurLDg8aww4FuR05uw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBbsaww4Hhu5vhu45uxrDDgeG7gG7hurbDgeG7l8aww4FuSMOB4buf4bq0buG7hEnhu5XDgm7huq1Kw4rDgm5Iw4FNxrBuw5PDuUhuI8ah4bq0bmHEkMOCQWduxq/DgcOM4buVbsOg4bufw4JBbjjDgcONxrBobsavw4HDgMO9SW7hu6nGocOAbkhJ4buOecOCbsOB4bqk4bubSG7hu6tFw4JBbuG6ssahbsO0Z+G7k27hurbhurRuQcSQ4bq0bsaw4budbuG6skrhur5IbuG7q8OAbsOTxqFu4bqySuG6vkhuw5PDvWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6BJ4buOecOCbsO1Z27hu4xJdUhu4buCw4Hhu5dIbkhMbuG7hEnDuuG7jm7FqeG7l8OCbsOT4butbsaw4buI4buVbsWo4buVw4JuOUnhu53Dgm7hurLDlW7hu6nDgG5I4bqgxrDDgW7hurLDg8aww4FuR05uw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBbsaww4Hhu5vhu45uxrDDgeG7gG7hurbDgeG7l8aww4FuSMOB4buV4bq0buG7hEnhu5XDgm7hu6rDvcOCbuG7qkvGsG7DoMOB4buXw4LDgW7Gr+G7nWdu4buqRcOCQW7DoMOAeMOCbsOh4bq6w4Jobsavw4HDgMO9SW7hu6nGocOAbkhJ4buOecOCbsOB4bqk4bubSG7hu6tFw4JBbuG6ssahbuG7jWfhu5Nu4bq24bq0Z27FqeG7leG6pG5BxJDhurRuxrDhu51u4bqySuG6vkhu4burw4Buw5PGoW7hurJK4bq+SG7Dk8O9aOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4tHSEbhuqTDgkHhu4nhu4vDgOG6tEFuxrDhurLhu5VHR+G6vW3DgMav4buxw4JI4buxRm7hu6lIw4FJ4bq0xaltbkdI4buO4bqy4bux4bq9bcOSw4Dhu6lIw4Hhu4Vu4buTb2/hu4Lhu4xmbsOB4buxw4BBw4FI4buFbsO1w7Phu4/hu4Lhu4xmbW5HRsaw4bq9bS8vxrDhu6nDgmjFqeG7leG6pEjDgeG7lcOCw4HDgeG6pOG7lWjDk8OCL+G7qeG7sUfhurZI4bqk4buCL8OC4buxw5JHL8Oyw7Lhu4/hu5Evw7Phu5nhu43hu6lvw7PDtcO1w7TDsuG7k0jDs+G7jeG7k8Oz4bqy4buRLcOB4buV4bq0LUbhuqTDgkFo4bqw4buCQW1u4buV4bqySOG6vW3DoDhuw6DDgeG7lcOCw4FuI+G6puG7lW7hu4zDgMOCbkjDgeG6oG7hu6vDgOG7teG6tG7hu4zhu7FuxalEw4Juxanhu5fDgsOBbsaww4Hhu5vhu45uxalww4JBbsOC4bufw4JBbuG6skrhur7DgkFu4burw4Dhu7PDgm5I4bubw4BuO8OBSW7hu6lJbuG6ssODxrDDgW4jxqHhurRuYcSQw4JBbW7DksOA4bupSMOB4bq9beG7k29vbW7DgeG7scOAQcOBSOG6vW3DtcOz4buPbW4v4buJ4buLL0dIRuG6pMOCQeG7ieG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LGr+G7leG7gkjDgOG6pMOCbeG7icavw7pJbiPGoeG6tG5hxJDDgkFu4bqyw4PGsMOBbkdObuG7q+G7o25Bw4HDgG7hu6l1w4Juw4LDgU/DgkFuxrDDgcOAecOCbsawQ8OCQW7huqThu5XDgsOBbuG6ssOA4buzSG7GsOG7iOG7lW7hu4RJdMOCbsOTxqFu4bupdMOCbsOgw4Hhu5XDgsOBbiPhuqbhu5VuSEbhuqTDgkFuR0lESG7Dsm7GsElFxrBu4bq2w4Hhu5fDgkFuxrDDgcOAecOCbsaww4FEw4JBbjjDgeG7l+G7gm7Dk8ahbsaww4FEw4JBbi7hu5ho4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icWoeMOCbsaw4bubw4LDgW7hu6vhuqZnbsWo4buVw4JuOUnhu53Dgm7hurLDlW7hu6jDgG5I4bqgxrDDgW7hurLDg8aww4FuR05uw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBbkd3buG7q0rhur7GsG5HTm7hu6nhu4rDgkFu4buM4buxbsaww4Hhu4Buw4JBSsOKw4BuxalEw4Juxanhu5fDgsOBbsaww4Hhu5vhu45uxalww4JBbsOC4bufw4JBbuG6skrhur7DgkFu4burw4Dhu7PDgm7hu4LDgeG7isawbsOT4buKbsawQ8OCQW5I4buXxrBu4buESeG7ncOCbuG6ssOVbkZMw4JBZ27hu4RJ4budw4Ju4bqyw5VuxrDhu5fGsG7hu6nDgG5I4bqgxrDDgW7hu6tK4bq+xrBuQcOA4buV4bqkbkhG4bqkw4JBbjvDgUlu4bupw4BuSOG6oMaww4Fuw5Phu5/Dgm7DgeG6puG7lW4jxqHhurRuYcSQw4JBaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu6rEkMOCQW5Iw4HDisOAZ25Bw4Dhu5XhuqRuw4LDgcOA4buz4bq0bsOT4buKbsaww4HhuqRuxajhu5XDgm45SeG7ncOCbuG6ssOVbuG7qcOAbkjhuqDGsMOBbuG6ssODxrDDgW5HTm7Dk+G7n8OCbsOB4bqm4buVbiPGoeG6tG5hxJDDgkFu4burSuG6vsawbuG6tsOVbsOB4bq+4buCbuG7q8SQw4JBbsOB4bq+4buCbkjhu5fGsG7Dk+G6vMOAbsaw4buXxrBu4bup4bqk4buVw4LDgW7DgkHDgcOA4buz4buCbsaw4bqmbsaww4FLxrBuw4Lhu5/DgkFu4bq2w4DDgsOBbuG7qeG6pOG7lcOCw4Fuw5PDucOCbkjhu53DgG7FqXDDgkFu4buM4buxbsaww4Hhu4Buw4JBSsOKw4BuxalEw4Juxanhu5fDgsOBbsaww4Hhu5vhu45uxalww4JBbsOC4bufw4JBbuG6skrhur7DgkFu4burw4Dhu7PDgm7hu6vhu7Vu4bq2w4DDgsOBbuG7qeG6pOG7lcOCw4Fu4bq2w4Hhu5XDgG5Iw4Hhu5fGsG5ISeG7jnnDgm7hu4zhu7FuSEbhuqTDgkFuO8OBSW7hu6lJbuG6ssODxrDDgW7Dk+G7n8OCbsOB4bqm4buVbiPGoeG6tG5hxJDDgkFo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7guG7lElIw4HhuqRGbeG7ieG7i0dIRuG6pMOCQeG7iSPhuqTGocOAbsOgw4FJ4buLL0dIRuG6pMOCQeG7ieG7iy/hu4Lhu4k=

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]